Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszarka szczękowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca prezentuje wyniki badań wpływu kształtu płyt drobiących na proces rozdrabniania skał kruszarką szczękową dwurozporową. Badania doświadczalne wykonano na modelowej kruszarce laboratoryjnej umożliwiającej pomiar przemieszczeń szczęki, pomiar sił działających na szczęki oraz pracy kruszenia. Proces kruszenia realizowano przy wykorzystaniu ośmiu zestawów płyt o różnych kształtach i ustawieniach karbów, tj.: płyty gładkie, płyty o profilu trójkątnym, płyty ze współosiowym i niewspółosiowym układzie karbów oraz płyty o stałej i zmiennej podziałce. Badaniem objęto wapień zwarty Morawica. Głównym zadaniem było zbadanie wpływu kształtu płyt na: skład ziarnowy produktów rozdrobnienia, siły występujące w trakcie kruszenia, pracę kruszenia oraz wydajność techniczną kruszarki. Badania pokazują, że płyty o profilu trójkątnym i zmiennej podziałce w porównaniu z płytami gładkimi korzystnie wpływają na skład ziarnowy wartość sił kruszenia oraz pracę kruszenia. W produktach rozdrabniania występuje znacznie mniej frakcji drobnych dla płyt profilowanych, zmniejsza się natomiast wydajność procesu w porównaniu z płytami gładkimi.
EN
This paper presents the results of laboratory tests of rock crushing process using crushing plates of different shapes. Experimental studies were carried out on a model laboratory of double toggle jaw crushers which allow to perform measurements of jaw movements, the forces acting on the jaw and crushing power The crushing tests were carried out using a set of eight plates of different shapes and settings notches, i.e.: smooth plates, plates with triangular profile, plate with coaxial and non-coaxial system profiles and plate with parallel and variable system profiles. The study was executed on limestone Morawica. The main task was to investigate the influence of the plate shape on such parameters as: the size distribution of fragmentation products, the forces occurring during the crushing, power consumption and crusher efficiency. Studies show that the plates with triangular profile and variable pitch compared to the smooth plates have a positive effect on grain composition, the crushing forces and energy consumption. The product is of a much less fine fraction for the profiled plate. The largest efficiency of the process was observed for the smooth plates.
PL
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego z Kopalni Czatkowice o uziarnieniu 0÷40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań, czyli stopnie rozdrobnienia i40, i80 udziały klas ziarnowych 0÷1,0 mm i 0÷2,0 mm oraz efektywności technologiczne otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
EN
Crushing experiments using limestone taken from the Czatkowice Mine were performed in two vibration jaw crushers (one with kinematic and another with inertial excitation of jaws) and in a typical jaw crusher. The aim of this study was to determine the effect of outlet gap size on particle size distribution and crusher yield. The best results, i.e. degree of fragmentation i40, i80 shares of grain classes from 0 to 1.0 mm and from 0 to 2.0 mm, and technological efficiency were obtained in vibration crushers
PL
Artykuł porusza problematykę optymalnego wykorzystania różnych kruszarek udarowych i szczękowych w różnych stadiach rozdrabniania układów technologicznych w celu uzyskania właściwej jakości kruszyw. We wstępie omówiono występujące w kruszarkach elementarne działania sił kruszących i ich związek z efektami rozdrabniania. Zwrócono uwagę, że celem artykułu jest zarysowanie metodyki badań przy różnych kombinacjach układów technologicznych (rys. 1) oraz rezultatów rozdrabniania (rys. 5–9, tab. 1, 2). Objaśniono przyjęty plan badań, który składał się z trzech etapów. Pierwsza część badań dotyczyła warunków przemysłowego procesu produkcji kruszyw w austriackiej żwirowni Viecht, czyli pobrania prób z kruszarek udarowych listwowych, ich analizę i przygotowanie do dalszych badań. Druga część obejmowała kruszenie surowca oraz analizy produktów z kruszarki szczękowej oraz unikatowej kruszarki udarowej (laboratoria firmy SBM Mineral Processing w Laakirchen), natomiast trzecia część obejmowała kruszenie w kruszarce szczękowej oraz mielenie w młynku kulowym Bonda (laboratoria AGH w Krakowie). Trójczęściowy plan badań dał możliwość realizacji układów trój- i czterostadialnych (rozdz. 2, rys. 1). Do oceny efektów rozdrabniania w kolejnych stadiach kruszenia wykorzystano wskaźniki zawartości ziaren nieforemnych (wskaźnik płaskości), udział pyłów <1 mm w produktach, stopnie rozdrobnienia oraz zużycie energii, natomiast do oceny efektów rozdrabniania w ostatnim stadium rozdrabniania zastosowano wskaźnik udziału pyłu < 1 mm uzyskanego w mieleniu kruszywa w młynku Bonda przy 100 obrotach (rozdz. 3, rys. 5–9, tab. 1, 2). W podsumowującym rozdziale czwartym zwrócono uwagę na zalety oraz wady stosowania różnych kruszarek w różnych stadiach rozdrabniania. Stwierdzono, że dla produkcji kruszyw żwirowych gruboziarnistych wykorzystywanych w budownictwie czy drogownictwie najkorzystniejsze byłyby układy wielostadialne z kruszarkami udarowymi, ponieważ w nich uzyskuje się ziarna o wysokiej kubiczności i zwiększonej odporności na rozdrabnianie, natomiast kruszarki szczękowe w takim układzie można byłoby spożytkować w celu przygotowywania półproduktów do procesu mielenia przy produkcji kruszyw drobnoziarnistych (mączek).
EN
This article concerns the optimal utilization of various impact and jaw crushers at a variety of crushing stages of technological circuits in order to obtain suitable aggregates quality. The first part of the paper characterizes the basis of crushing forces occurring in the crusher and their relationship with comminution effects. The aim of the paper was to outline the research methodology for different variants of technological circuits (Fig. 1) and comminution effects (Figs 5–9, Tables 1 and 2). This work also describes the accepted three-stage investigation programme. The first stage of the investigations concerns plant scale aggregates production in the Austrian gravel-pit Viecht namely, collecting samples of slat impact crusher products, sample analysis, and preparation for further investigations. The second stage includes crushing and analyses of product froma jaw crusher and the unique impact crusher (in the laboratory of SBM Mineral Processing in Laakirchen), while the third part concerns crushing in a jaw crusher and grinding operations in a Bond’s mill (AGH University of Sciecne and Technology laboratories). This three-stage investigation programme enabled the realization of three and four-stage crushing circuits’ performance analysis (Chapter 2, Fig. 1). For an assessment of the crushing effects in consecutive comminution stages, it was necessary to determine the following: the indices of irregular particles content (the flatness index), the content of fine particles below 1 mm, the reduction ratio index, and the energy consumption; and for the assessment of crushing effects in the last comminution stage, the content of particles below 1 mm obtained in the Bond’s mill at one hundred revolutions (Chapter 3, Figs 5–9, Table 1 and 2). The summary section draws attention to the advantages and disadvantages of utilizing various crushing devices at different crushing stages. It was stated that for the production of coarse gravel aggregates used in the construction and road building industries multi-stage crushing circuits with impact crushers would be the most advantageous because they produce cubic particles with increased comminution resistance, while jaw crushers in such a circuit could be utilized in the preparation of semi-products for the grinding processes of fine aggregates (flours) production.
4
Content available remote Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowej
PL
Trzy rodzaje wapieni: jurajski, karboński i dewoński zastosowano do produkcji kruszywa, przy zastosowaniu kruszarki o różnym kształcie szczęk. Uzyskane wyniki pokazują, że od rodzaju zastosowanych szczęk w kruszarce - płaskie lub rowkowane, zależy kształt ziaren oraz jamistość stosu okruchowego uzyskanego kruszywa. Na kształt ziaren i gęstość nasypową kruszywa ma także wpływ tekstura sosowanych wapieni oraz ich właściwości. Natomiast nasiąkliwość zależy przede wszystkim od właściwości wapieni, przede wszystkim od ich porowatości.
EN
Three kinds of limestones: Jurassic, Carboniferous and Devonian were used for aggregate production, using the jaw crusher with different jaws: grooved or flal. The results of experiments are showing that the type of jaws is influencing the shape of particles and the voids in granular skeleton of aggregate produced. The shape of particles and bulk density are also dependent on the texture and properties of used limestones. However, absorbability is primarily influenced by the limestones properties, chiefly of their porosity.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące badań nad kształtem nowej płyty rozdrabniającej przeznaczonej dla kruszarek szczękowych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ośmiu zestawów płyt. Proces kruszenia przeprowadzono na trzech skałach krajowych: wapieniu Morawica, piaskowcu Mucharz, granicie Strzegom. Prezentowane wyniki badań udowodniły, że siły kruszenia są zdecydowanie mniejsze dla nowych płyt o zmiennej podziałce i wysokości karbów (zębów).
EN
The paper reports results of investigations on shape of new crushing plates designed for jaw crushers. Eight plate sets were used to test three domestic rocks: Morawica limestone, Mucharz sandstone and Strzegom granite. It was proved, in the course of the experiments that crushing forces decreased significantly for new plates profiled with variable pitch and height of notches.
7
Content available remote Zastosowanie kruszarek szczękowych i udarowych
PL
Mobilne maszyny do kruszenia i przesiewania mają przewagę nad stacjonarnymi urządzeniami tego typu, ponieważ umożliwiają zamknięcie całego procesu przetworzenia odpadu w kruszywo bezpośrednio na placu budowy. To z kolei ogranicza koszty związane z brakiem potrzeby wywozu odpadów na składowisko oraz z transportem nowego kruszywa. W artykule opisano kruszarki przeznaczone dla sektora związanego z budową dróg oraz pracami wyburzeniowymi: szczękowe oraz udarowe.
PL
Publikacja ma charakter doświadczalny i dotyczy ważnego problemu określania mocy kruszenia i mocy napędu maszyn rozdrabniających. Pojęcia te są szczególnie istotne dla maszyn o działaniu cyklicznym, a więc kruszarek szczękowych jedno- i dwurozporowych. Na nowoczesnym stanowisku "Laboratoryjna kruszarka szczękowa Blake'a" dokonano serii badan z użyciem płyt rozdrabniających gładkich i profilowanych oraz dwóch rodzajów skal krajowych. Wyznaczono efektywną energię kruszenia, moc kruszenia i moc napędu. Wartości te porównano z danymi wynikającymi z różnych hipotez energetycznych. Sformułowano wnioski, w których znalazły się nowe elementy mechaniki procesu kruszenia.
EN
The paper addresses to experimental studies of crushing and driving power necessary to operate rock comminuting machines. The problem demands a special attention in regard to cyclically operating machines, such as single or double toggle jaw crushers. A modern experimental stand "Laboratory Blake jaw crusher" was used for test series of two domestic rocks, processed by smooth and profiled crushing plates. The test results forwarded the possibility to estimate the effective crushing energy, crushing power and driving power. The obtained values were compared to the results predicted on the base of different energy hypothesis. Formulated conclusions contain new elements of mechanics of crushing process.
PL
Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniejszych prób odnoszących się do określenia rozkładu sił kruszenia, jakie działają na przednią płytę rozporową w kruszarce typu Blacka. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że rozkład normalny najdokładniej opisuje obciążenie uzyskane na drodze eksperymentu. Studia doświadczalne przeprowadzono na modelowej kruszarce szczękowej wykorzystują gładkie płyty drobiące. Nadawę użytą w badaniach przygotowano w postaci nieregularnych brył kubicznych ze średniokrystalicznego marmuru, Biała Marianna, pochodzącego ze złoża z okolic Stronia Śląskiego.
EN
The present work formulates continuation stage of previous attempts focused at definition of crushing force distribution at the front of toggle plate as used in the Blake model crusher. Basing on statistic analysis, it has been found that the normal distribution function makes the best fitting to the experimental results, where the maximum force value at each cycle was considered The experimental studies, by using smooth plates, were performed on the model jaw crusher. The test specimens used were raw irregular brittle lumps, previously prepared for the purpose. The medium grain marble (Biała Marianna marble) from Polish region of Stronie was used as the crushed medium.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy procesów obciążania ciał kruchych na przykładzie ściskania bloku układem stempli płaskich (grupa trzech i czterech stempli). Skoncentrowano się na określeniu wpływu podziałki rozstawienia stempli na wartości obciążeń (sił) i pracy jako funkcji wysokości bryły. Wymiary bloku skalnego przyjęto, uwzględniając gabaryty przestrzeni roboczej laboratoryjnej kruszarki dźwigniowej Blake'a. Analizę obciążania bloków skalnych przeprowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Założono: płaski stan odkształcenia i sprężysty model ciała. Wyniki analizy teoretycznej wymagają weryfikacji doświadczalnej.
EN
In the paper results of rock crushing processes assumed as compression of regular blocks by group of three or four opposite narrow punches are presented. The considered issue was to obtain the influence of the punch pitch on crushing forces and energy related to the block height. The block dimensions were assumed in regard to the size of the working chamber of the Blake crusher. Analysis of limit loading as well as estimating of crushing energy needed for realization of the process was carried out using the finite element method at assumption of elastic material model. The analysis results were verified against the experimentally obtained values.
PL
Wiele konwencjonalnych metod i technik modelowania matematycznego ma ograniczone zastosowania w odniesieniu do układów przeróbki surowców mineralnych, a uzyskiwane modele mają specjalne cechy i ograniczenia. Masowe zastosowanie komputerów doprowadziło do tego, że klasyczne problemy projektowania i poszukiwanie optymalnych warunków stały się zadaniem z zakresu informatyki i odpowiednich procedur obliczeniowych. W artykule omówiono dość szeroko zastosowanie programowania ewolucyjnego do doboru optymalnych warunków pracy kruszarek szczękowych (wzory (1), (2) i (3)), prowadzące do projektów układów rozdrabniania. W wielu przypadkach wskazane jest stosowanie nieklasycznych (niestandardowych) metod statystycznych, z których omówiono metody bootstrapowe, metody bayesowskie i nieparametryczne sposoby estymacji gęstości rozkładów właściwości materiałów uziarnionych. Zostało także ogólnie scharakteryzowane wielowymiarowe podejście do opisu właściwości materiałów, ze zwróceniem uwagi na ich specyfikę.
EN
Many conventional methods and mathematical modeling techniques are limited in mineral processing systems applications giving the models of special features and limitations. The global applications lead to the situation where the classical designing tasks and searching for the optimal conditions became the problems from the field of informatics and certain calculating procedures. The paper presents widely the applications of evolutionary programming to select the optimal conditions for jaw crushers work (formulas (1), (2) and (3)), leading to designs of comminution technological systems. In many cases the application of non-classical statistical methods, like bootstrap, Bayesian and non-parametric methods of estimation of grained materials characteristics distribution functions is advisable. These methods were discussed in the paper. Furthermore, the multidimensional approach to the materials characteristics was generally presented, with special attention to their specific character.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję, charakterystykę techniczną oraz sterowanie mobilnego samozaładowczego urządzenia do recyklingu gruzu i elementów betonowych, przeznaczonego do zastosowania w pobliżu rozbiórek większych obiektów budowlanych lub drogowych, bez źródeł zasilania i urządzeń przeładunkowych.
EN
This paper presents construction, technical characteristics and control of the mobile self-loading machine for recycling of debris and concrete elements. The machine is applied in the vicinity of demolition of buildings and roads without any source of feed and reloading equipment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań różnych kształtów szczęk kruszarek. Siły kruszenia są większe przy zastosowaniu kombinowanych zestawów szczęk w porównaniu z zastosowaniem obu szczęk rowkowanych. Sprawność procesu jest zdecydowanie większa przy zastosowaniu szczęk kombinowanych.
EN
In the article results of experiments over jaws' linings in jaw crushers with different shaping of working surface were presented. Crushing forces higher at crushing with mixed types of jaws in comparison to crushing with using both grooved jaws. Efficiency of the process was definitely higher for mixed jaws.
PL
Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie surowców nadających się do wtórnego wykorzystania, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów.
PL
Wielkość szczeliny wylotowej kruszarki szczękowej ma decydujący wpływ na jej wydajność i skład ziarnowy produktów kruszenia. Oprócz wielkości szczeliny należy zwrócić również uwagę na inne, niekiedy niedoceniane elementy. Wyniki badań wykazują, że na wielkość ziaren i wydajność kruszarki oddziałuje profil podłużny szczęk, a także forma rowkowania ich powierzchni roboczych. Problem korekty ustalonej szczeliny wylotowej pojawia się ponadto przy przekroczeniu obrotów granicznych kruszarki szczękowej. W artykule scharakteryzowano relacje pomiędzy wielkością szczeliny a składem ziarnowym produktów, określono wielkość szczeliny wylotowej w kruszarkach szczękowych z płytami rowkowanymi i powiązanie obrotów wału mimośrodowego z wielkością szczeliny wylotowej.
PL
Pomiędzy kształtem powierzchni roboczych płyt kruszących kruszarek szczękowych, a zachodzącymi w nich procesach kruszenia istnieje ścisła zależność. Jedyną drogą ustalenia tych zależności pozostają badania doświadczalne. W specjalistycznej literaturze dotyczącej kruszarek szczękowych niewiele jest prac omawiających zależności między kształtem powierzchni roboczych kruszarek szczękowych a krzywymi składu uziarnienia produktu kruszenia, jakością otrzymanego kruszywa (kubiczność ziaren) oraz ilością frakcji drobnej. Żądana ilość ziarna materiału skruszonego w kruszarkach szczękowych jest zależna głównie od wielkości szczeliny wylotowej, ale także znaczny wpływ ma forma profilu uzębienia płyt kruszących, która decyduje o kształcie produktu kruszenia. Problemy dotyczące kształtowania powierzchni płyt roboczych i powiązanie tego kształtu z przebiegiem procesu kruszenia są raczej niedoceniane przez konstruktorów.
EN
In the article the methods of determination of the average grain for jaw crushers' products, in dependence on both the width of the outlet crack and the type of jaw's grooving, were presented. Results of crushing tests run with using of jaws with different types of grooving were shown. A suitable selection of jaw's grooving type as well as the width of the outlet crack causes an increase both in fineness degree and in process efficiency. Favorable results as regards the efficiency, the degree of fineness as well as the content of irregular grains, were obtained for following combination (set) of jaws: one jaw plain, second one grooved.
PL
W artykule omowiono zamknięte i otwarte układy technologiczne rozdrabniania i klasyfikacji. W przeprowadzonych badaniach przedstawiono analizę procesu rozdrabniania z zamkniętym obiegiem materiału. Cykle rozdrabniania chalcedonitu wykonano kruszarką szczękową L44.41 o złożonym ruchu szczęki, na podstawie wynikow obliczono różnymi metodami krotność obiegu. W badaniach oznaczano także zawartość ziaren nieforemnych dla pierwszego i szostego cyklu kruszenia; uzyskane wyniki porownano ze sobą. Zaprezentowano także istotę prowadzenia omawianych cyklów technologicznych na przykładzie instalacji przemiałowej z prasą walcową i separatorem dynamicznym.
EN
In the paper, the closed and open technological systems of comminution and classification were discussed. In conducted research, the comminution technological process with closed material cycle was analyzed. These cycles of chalcedony comminution were performed in jaw crusher L44.41 of complex jaw movement. On the basis of the results, the multiplicity of the cycle was calculated by application of various methods. Also, the irregular grains were determined for first and sixth crushing cycle. The obtained results were then compared. In the paper, also the matter of conducting presented technological cycles was presented in the example of grinding installation with high pressure grinding rolls and dynamic separator.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.