Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprężanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Shear capacity of prestressed FRC beams with sparse stirrup spacing
EN
The assembly of conventional shear reinforcement in concrete beams is usually a time and labour-intensive process which may reduce the effectiveness of the mass production of prefabricated elements. In addition to the application of stirrups, the shear strength of reinforced concrete beams can also be increased by using fibre reinforcement. The objective of our research was to find out, whether the use of appropriate fibre reinforcement could partially or fully replace the conventional shear reinforcement in prefabricated beams. Shear strength of several steel fibre reinforced, prestressed concrete beams with sparse stirrup spacing was tested. Analytical and numerical analysis of these beams were also carried out to investigate the effect of fibre dosage on their shear capacity, and the amount of steel fibre reinforcement that could replace conventional shear reinforcement was determined for the examined beams.
PL
Wykonanie tradycyjnego zbrojenia poprzecznego belek żelbetowych jest zazwyczaj pracochłonnym procesem, który może obniżyć efektywność masowej produkcji elementów prefabrykowanych. Nośność na ścinanie belek żelbetowych może być zwiększona przez zastosowanie zbrojenia rozproszonego włóknami, jako uzupełniającego w stosunku do zbrojenia strzemionami. Celem przedstawionych badań było zbadanie, czy, przez użycie właściwego zbrojenia rozproszonego włóknami, można częściowo bądź w pełni zastąpić tradycyjne zbrojenie na ścinanie w belkach prefabrykowanych. W pracy zbadano nośność na ścinanie kilku prefabrykowanych belek żelbetowych zbrojonych włóknami stalowymi i przy rozrzedzonym rozstawie strzemion. Wykonano również obliczenia analityczne i analizy numeryczne belek porównawczych w celu określenia wpływu ilości dodatku włókien na nośność na ścinanie oraz w celu określenia ilości zbrojenia w postaci włókien stalowych, które umożliwia zastąpienie tradycyjnego zbrojenia na ścinanie dla zbadanych belek.
2
Content available remote Wpływ stopnia sprężania na sprawność ogólną silnika
EN
The article shows the processes that take place in an engine. The main terms connected with the compression ratio are explained. This document is a repetition of the problems connected with the functioning of the engine. The relationship between the compression ratio and the engine efficiency is described. Variables that influence the chart about thermodynamic cycle are described as well. This paper is a repetition of issues connected with functioning of the engine.
EN
Bridges are and have been designed on lifetime basis, as given in standards applicable at the time of design. The design lifetime for newly designed bridges as given in Eurocodes is 100 years and according to the old Slovak standard it was 80 years only. The first generation of prestressed concrete bridges have been used in Slovakia (formerly part of Czechoslovakia) starting from 1950s, and thus, according to old standards, they approach the end of their design lifetime. Nowadays, due to insufficient maintenance, many of them are in unsatisfactory condition. This paper focuses on the condition survey of the bridge on the road No. I/18 - in the part “Zlatné” of village Strečno and on the design of immediate remedial works which were necessary due to its potentially dangerous condition. Moreover, the design of restoration is also described.
PL
Obiekty mostowe projektowane są na okres użytkowania określony w normach obowiązujących w czasie opracowywania projektu. Eurokody określają dla nowo projektowanych obiektów okres użytkowania wynoszący 100 lat w porównaniu do zaledwie 80 lat według poprzednio obowiązujących norm słowackich. Tym samym obiekty mostowe z betonu sprężonego pierwszej generacji, które powstawały na terenie obecnej Słowacji (wówczas Czechosłowacji) w latach 50. ubiegłego wieku zbliżają się już końca ich zakładanego okresu użytkowania. Dziś wiele z tych mostów ze względu na zaniedbania konserwacyjne jest w niezadowalającym stanie technicznym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest diagnostyka mostu na drodze nr I/18 w rejonie "Zlatné" wsi Strečno oraz projekt doraźnego usunięcia stanu awaryjnego konstrukcji. Opisano również projekt remontu obiektu.
PL
Taśmy kompozytowe są obecnie szeroko wykorzystywane w budownictwie. Dzięki bardzo dobrym parametrom mechanicznym doskonale nadają się do wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Wzmacnianie może odbywać się w sposób bierny, gdzie taśmy są wyłącznie przyklejane do powierzchni betonu lub czynny, w którym taśmy są przyklejane w stanie naprężonym i najczęściej dodatkowo kotwione do konstrukcji. W artykule przedstawiono badania belek żelbetowych wzmocnionych na zginanie za pomocą taśm wstępnie naprężanych oraz dodatkowo taśm przyklejanych biernie. Głównym celem badań była analiza efektywności wzmocnienia belek, wpływu poziomu naprężenia taśm CFRP oraz zastosowania zakotwień mechanicznych. Dodatkowym celem badań była doświadczalna weryfikacja działania nowego systemu NPS II do wzmacniania konstrukcji wstępnie naprężonymi taśmami CFRP. Belki, po wzmocnieniu taśmami, zostały poddane obciążeniu statycznemu w schemacie czteropunktowego zginania. Wzmocnione belki charakteryzowały się wyższą nośnością graniczną w porównaniu z belką referencyjną (20÷30% w przypadku belek wzmocnionych biernie i ok. 55% w przypadku belek sprężonych). Wzrost poziomu naprężenia taśm skutkował wzrostem sztywności belek, nie miał natomiast wpływu na poziom wzrostu ich nośności. Ponadto, wraz ze wzrostem poziomu naprężenia taśm zanotowano spadek plastyczności belek. Zastosowanie zakotwień mechanicznych pozwoliło na przedłużenie pracy belek o dodatkową poawaryjną fazę, od momentu odspojenia taśm, do zniszczenia zakotwień. Badania potwierdziły także przydatność nowego systemu NPS II do wzmacniania konstrukcji żelbetowych naprężonymi taśmami CFRP.
EN
CFRP strips are nowadays widely used in civil engineering. Thanks to high mechanical parameters, they are ideal for strengthening reinforced concrete structures. There are two ways of strengthening: passive, where CFRP strips are only glued to the concrete surface and active, where CFRP strips are glued after tensioning and they are additionally anchored to the structure. The paper presents research on reinforced concrete beams flexural strengthened by active and passive CFRP. The main goal of the research was to analyze influence of prestressing level on the strengthening efficiency of the beams and the influence of using mechanical anchorages. Additional aim was to examine the new structural strengthening system NPS II in practice. The beams were strengthened in tension zones and subjected to static four-point bending. Strengthened beams have shown higher load-bearing capacity in comparison with reference beam (20÷30% for beams strengthened by passive strips and about 55% for beams strengthened by active strips). The increase of prestressing level resulted in increasing of beams stiffness but it has not influence on the load-bearing capacity. Moreover, beams with higher prestressing level have shown lower ductility. The use of anchorages in beams with passive strips allows to continuation of working RC beams after strips debonding. The research has confirmed the usefulness of the new system to strengthening reinforced concrete structures. The system is now fully prepared for the implementation in situ.
PL
Sprężanie zrewolucjonizowało budownictwo. Od samego początku przykładano wagę do właściwego zabezpieczenia cięgien sprężających jako głównego kryterium trwałości. Wynikało to z wiedzy nt. wrażliwości stali sprężającej na ataki korozji. W wielu krajach dochodziło jednak do awarii. Przypadki opisane i analizowane w wielu opracowaniach przyczyniły się do udoskonalania systemów ochrony antykorozyjnej. W artykule wskazano na główne rodzaje ochrony antykorozyjnej cięgien, opisano je i wskazano kierunki jej rozwoju.
EN
The prestressing technique has revolutionized the construction of bridges and buildings. The importance of an effective anticorrosive protection was recognized from the outset, as already at this time the sensitivity of prestressing steels to corrosion attack was known. Nevertheless, damages have occurred. These have been described in many reports, which have contributed to the improvement of anticorrosive protection systems. The paper describes the main types of anticorrosive protection of cables and indicates the directions of its development.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem było zaprezentowanie próby wyprowadzenia równań na ciśnienie temperatury wykładnika politropy w przypadku ucieczki ładunku.
EN
In conditions of low temperatures starting properties of engines are playing the crucial role about the self-ignition. So far thermodynamic models which would capture the process of the warming up the engine about the self-ignition, are missing especially in lowered environmental temperatures to thermodynamic parameters of the process of the prestressing. This paper constitutes the fragment of examinations in the recalled subject matter. Presenting the attempt to lead equations to the pressure of the temperature of the exponent was his crucial objective politropy in case of the escape of the cargo.
7
Content available remote O sprężaniu betonowych zapór wodnych
PL
Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności. W artykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści.
EN
Erection of dams was initiated in the ancient Mesopotamia and in the Middle East. The stability of the first dams was achieved by the large mass of masonry and concrete material. The development of ground anchoring system enabled post-tensioning of the dams. The dam stability is ensured with reduced material mass. This paper present the example of Eder Dam (Germany) strengthening with prestressing tendons and derived advantages from prestressing.
PL
Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest najważniejszym warunkiem w ich projektowaniu. Pomimo wielu lat krajowych doświadczeń w tej dziedzinie ciągle zdarzają się przypadki niepowodzeń przy wznoszeniu nowych i naprawie uszkodzonych zbiorników. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń, stosowane techniki wzmacniania oraz technologie naprawy przez sprężenie cięgnami zewnętrznymi.
EN
The liquid tank tightness is the main design condition to satisfy in designing. In spite of great national experience in its construction some failures appears in designing and realization of these nowdays. This paper presents the most common failure reasons, prior and present strengthening solutions as well as the rules of procedure of designing of strengthening with external prestressing.
EN
The subject of the results of theoretical and numerical studies measures to designate the effect of pre-stress on the vibration of geometrically non-linear column exposed to the load force directed to the positive pole. Considering the total mechanical energy of the system the equation of motion and the boundary conditions necessary to solve the boundary problem were determined. Based on the kinetic stability criterion the range of values of internal compression forces was determined in which the growth of critical load of the column above the local loss of stability was achieved. In the research the geometrically non-linear system was analysed with variable asymmetry of bending stiffness and at selected values of geometrical parameters of the head realizing the load.
PL
Jednym z głównych problemów przed jakimi stoi obecnie energetyka zawodowa oparta na spalaniu paliw węglowych jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dla ograniczenia emisji CO2 w energetyce konieczne jest wyseparowanie, a w następnej kolejności przygotowanie dwutlenku węgla do transportu i składowania. W artykule przedstawiono analizę procesową układu przygotowania dwutlenku węgla do transportu, na potrzeby którego przyjmuje się, że CO2 winno zostać sprężone do ciśnienia około 12 MPa i schłodzone do około 298K (25°C). Dwutlenek węgla, dla którego analizowano proces przygotowania do transportu pochodził ze spalania węgla kamiennego w układzie nad-krytycznego bloku o mocy 900 MWe, współpracującego z układem adsorpcyjnej (Vacuum Pressure Swing Adsorption) separacji CO2 ze spalin. Wyseparowany ze spalin metodą VPSA dwutlenek węgla w ilości około 200 kg/s o parametrach 333K (60°C) i 0,005 MPa kierowany był do układu wielostopniowego sprężania z chłodzeniem międzystopniowym. Głównym celem przeprowadzonych obliczeń była minimalizacja zapotrzebowania na moc układu sprężania. Dla realizacji postawionego celu rozważono szereg układów sprężania składających się z różnej liczby grup stopni, przy czym dla każdego wariantu prowadzono pełną optymalizację sprężu na poszczególnych grupach stopni. Uzyskane rezultaty wskazują, że wraz ze wzrostem liczby grup stopni sprężania maleje zapotrzebowanie na moc, jednakże spadek ten jest coraz mniejszy. Dodatkowo, jednocześnie maleją temperatury sprężanego czynnika za poszczególnymi grupami stopni, co ogranicza potencjalne możliwości wykorzystania odzyskanego z układu chłodzenia międzystopniowego ciepła, w obiegu cieplnym bloku energetycznego. W analizowanym przypadku sprężania dwutlenku węgla (wyseparowanego ze spalin pochodzących z bloku 900 MWe), najbardziej korzystnymi wariantami (z punktu widzenia najmniejszego zapotrzebowania na moc oraz potencjału wykorzystania ciepła odpadowego z chłodzenia międzystopniowego) wydają się być układy złożone z 5 lub 6 grup stopni. Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w badaniach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny Program Badawczy - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
EN
One important problem facing the energy sector, especially large power stations utilizing fossil fuels, is the reduction of CO2 emissions into the atmosphere. To ensure successful reduction, it is necessary to sequester carbon dioxide and then perform an appropriate pre-treatment to make the CO2's thermodynamic parameters comply with transportation and storage requirements. This paper presents a system analysis of the process of carbon dioxide pre-treatment, which is realised by a pressurisation unit equipped with intercoolers, taking into account the destination's parameters for compressed CO2 of about 12 MPa and 25°C. The carbon dioxide stream wherein compression was analysed was derived from exhaust gas generated from hard coal air-combustion in a supercritical, 900 MWe power plant boiler, integrated with a VPSA vacuum pressure swing adsorption separation unit. The carbon dioxide stream under study, separated from the flu gas at a rate of 200 kg/s at 60°C and 0.005 MPa, was then directed to a multistage compression unit equipped with intercoolers. The main aim of the calculations performed was the minimisation of energy demand for com¬pression. To achieve this, many configurations of compression units consisting of differing numbers of compression groups of stages where analysed. Moreover, a full optimisation procedure of pressure ratios (accounting for destination pressure after each group of stages) was performed for each compression unit configuration. The results showed that the energy demand for compression decreases with increasing size of the compression unit; however, the greater the number of groups of stages the less the decrease in the energy demand. It was also observed that as the compression unit grows, the CO2 temperatures after each group of stages decrease, which may restrict the potential recuperation of heat from the intercooling system into the thermal cycle of the power plant. The results also showed that in the case of compression of carbon dioxide separated by the VPSA from a 900 MWe supercritical power plant, the most favourable (from the point of view of minimising energy demand and the potential for heat recuperation) configurations of compression units are those consisting of 5 or 6 groups of stages. The results presented in this paper were obtained from research work co-financed by the National Centre of Research and Development in the framework of Contract SP/E/1/67484/10 - Strategic Research Programme - Advanced technologies for energy generation: Development of a technology for highly efficient zero-emission coal-fired power units integrated with CO2 capture.
11
Content available Innowacyjne technologie w budownictwie, cz. 1
PL
Nowoczesne technologie przychodzą z pomocą inwestorom, projektantom oraz wykonawcom konstrukcji inżynierskich. Wybór poszczególnych rozwiązań zależy zwykle od czynników ekonomicznych i możliwości technicznych, dlatego do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest współpraca pomiędzy inwestorem, wykonawcą i projektantem już od pierwszych etapów procesu budowlanego.
EN
The paper presents the contemporary construction engineering technologies on the example of operations of Freyssinet Polska Sp. z o.o. This section outlines the technologies supplied by the company. Section two, which will be published in the next issue of Nowoczesne Budownictwo Inzynieryjne, will present the example applications of those technologies in completed facilities.
12
Content available remote Projektowanie konstrukcji sprężonych wg Eurokodu 2
13
EN
Split Hopkinson pressure bar (SHPB) is one of the most important and recognisable apparatus used for characterizing the dynamic behaviour of various materials. Incident pulse generated one the incident bar usually have a rectangular shape, which is proper for some materials but for others is not. Therefore, several methods of shaping the incident pulse are used for obtaining constant strain rate conditions during tests. Very often pulse shapers made of copper or similar material are implemented due to its softness properties. In this paper such material was investigated using the FE model of SHPB. Its mechanical behaviour was characterised with and without copper disc between the striker and incident bar. Numerical simulations were carried out using explicit LS-DYNA code. Two different methods were used for modelling the copper sample: typical finite Lagrangian elements and meshless Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method. As a result of two techniques used axial stress-strain characteristics were compared for three different striker’s velocity with an influence of the copper pulse shaper taking into account. Finally, FE and SPH method was compared with taking into consideration: the efficiency, computer memory and power requirements, complexity of methods and time of simulation.
PL
Przedstawiono podstawowe wyniki badań wsporników, w których pręty sprężające zastosowano jako wzmocnienie, zbrojenie główne w nowych wspornikach oraz w elementach prefabrykowanych dołączanych do słupów istniejącej konstrukcji. Stwierdzono, że w wyniku sprężenia następuje ograniczenie zarysowania, a w niektórych przypadkach również zwiększenie nośności wsporników.
EN
The paper presented results of effectiveness of prestressing bars as the strengthening bars, as well the main reinforcement of monolithic and retrofitted corbels. As for strengthened corbels the setting of prestressing bars are important. In all cases limited cracks were obtained.
PL
W celu określenia odkształceń konstrukcji wywołanych sprężeniem oraz obciążeniami grawitacyjnymi, a na tej podstawie opracowania wstępnego obniżenia wykonawczego ustroju w stosunku do położenia docelowego, konieczne jest trafne oszacowanie strzałki ugięcia lub wygięcia konstrukcji. Stosowane w praktyce metody obliczeń teoretycznego odkształcenia natychmiastowego i opóźnionego konstrukcji niejednokrotnie prowadzą do wyników odbiegających od rzeczywistych odkształceń konstrukcji.
PL
Konstrukcję wiaduktu łącznej długości około 1600 m stanowią ustroje ciągłe płytowo-belkowe - trzy dziesięcioprzęsłowe i jeden jedenastoprzęsłowy. Rozpiętości przęseł wynoszą od 28,0 do 47,5 m. Wykonano dwie odrębne konstrukcje, z przerwą między nimi wynoszącą 1,8 m. Do sprężenia zastosowano w pełni prefabrykowane kable sprężające, dostarczane na budowę na szpulach w formie gotowej do montażu. Omówiono rozwiązanie kabli i ich zakotwień oraz realizację sprężania na budowie.
EN
An application of the innovative technology of prefabricated bonded tendons for the construction of bridge objects is presented. The WA22A object is realized within the frameworks of the construction of A8 Highway Bypass Wrocław. The bridge with the total width of 2 x 17,19 m, is the T-beam system, composed of 2 beams with a 7,51m base and the height of 2,2 m, with the static layout in a form of a multi-span, continuous beam, composed of 41 construction units with a total length of 1595,03 m. A typical span of reinforced concrete with a length of 31 m was composed of 2 x 11 bonded tendons 19L15,7 with an average tonnage of 20 t. Due to a very short contract time for the realization of the task, they decided to choose the construction system with an application of a bottom staggered scaffolding girder and prefabricated cables of the DSI system, type SUSPA 6-19, with the following characteristics: 15,7 mm/1860 N/mm2/Fyk = 5301 kN.
EN
Poly(lactic acid) (PLA) is a biodegradable biomass polymer. Polymer blends or polymer al- loys have been used to overcome its brittleness. Because poly(butylene/adipate/terephthalate) (PBAT) is a ductile and biodegradable polymer, PLA/PBAT polymer alloys can potentially exhibit high impact strengths. Di?erent mixing ratios of PLA/PBAT (80:20, 70:30 and 60:40) and the addition of dialkylperoxide as compatibilizing agent for each mixing ratio have been examined. The stress-strain curves of the PLA/PBAT specimens (observed using a scanning electron microscope) were measured using a split Hopkinson pressure bar (Kolsky bar) and a universal testing machine. The PBAT ratios and addition of dialkylperoxide a?ected the stress-strain curves. Yield stress decreased with increasing PBAT ratios. Addition of dialkylper- oxide did not change the yield stress of specimens when PLA:PBAT = 80:20. At high strain rates, the addition of dialkylperoxide clearly reduced yield stress and Young’s modulus when PLA: PBAT = 70:30 and 60:40.
19
Content available remote Dynamic compression tests - current achievements and future development
EN
In this paper a modified arrangement of the DICT technique was introduced. Miniaturization of bar and use of shadow principle to make a measurement of displacement allow to obtain strain rate up to 2.2×105s-1. Commonly used methods of elimination of friction, inertia and adiabatic heating were presented. In order to estimate the rate sensitivity of a material (tantalum), quasi-static and SPHB tests were performed at room temperature within the rate spectrum ranging from 5×10-4s-1 to 103s-1. The final true stress versus true strain curvesat different strain rates were corrected to a constant temperature and zero friction.
PL
Od kilku lat wzrasta zainteresowanie alternatywnymi systemami grzewczymi, zwłaszcza wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE). Spowodowane jest to głównie rosnącymi cenami paliw kopalnych, w tym gazu i ropy naftowej, a także rosnącą świadomością ekologiczną, wyrażającą się w ograniczaniu emisji CO2. Spośród wielu rozwiązań energooszczędnych systemów grzewczych największe zastosowanie zyskały pompy ciepła wykorzystujące naturalne ciepło niskotemperaturowe zawarte w przyrodzie. Obecnie, z wielu powodów, największą popularnością cieszą się pompy ciepła powietrze - woda, gdzie źródłem dolnym jest powietrze.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.