Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The publication adopts the SAE J3016 standard as the one that defines the level of vehicle autonomy. Gradually, the role of the driver, especially in terms of driving, will decrease, and the last 5th degree of automation will be achieved thanks to the complete elimination of the driver. Through the broadly understood research in the field of drivers' tasks (literature, information from enterprises and labor offices, face-to-face interviews), it can be stated that not all of them will be able to implement autonomous vehicles.
PL
W publikacji przyjęto normę SAE J3016 jako tę, która określa poziom autonomii pojazdu. Stopniowo rola kierowcy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pojazdu, będzie maleć, a ostatni, piąty stopień automatyzacji będzie osiągnięty dzięki całkowitej eliminacji kierowcy. Dzięki przeprowadzonym szeroko pojętym badaniom w zakresie zadań kierowców (literatura, informacje z przedsiębiorstw i urzędów pracy, wywiady bezpośrednie), można stwierdzić, że nie wszystkie z nich będą w stanie realizować pojazdy autonomiczne.
EN
The article presents selected issues from the conducted research and analyzes in the field of the development of autonomous vehicles, carried out under the project: Polish road to Automation of Road Transport. The development of autonomous cars is a global challenge for the automotive industry. The creation of a fully autonomous vehicle capable of transporting passengers and goods without the participation of a driver has become a priority goal of automotive concerns. The huge costs incurred by automotive concerns for the development of autonomous vehicles prove the progressing automotive revolution, which will have a significant impact on the shape of future transport systems, transport based on autonomous transport. Very often in the literature there are overly optimistic forecasts for the development of autonomous vehicles, as well as overestimating the benefits they are to bring, without pointing to the costs and problems of their implementation and functioning in the real transport system. The publication presents forecasts for the development of autonomous vehicles as well as the related risks and advantages of their implementation. The factors that have a significant impact on the development of these vehicles are also outlined.
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia z prowadzonych badań i analiz w zakresie rozwoju pojazdów autonomicznych, realizowanych w ramach projektu pt.: Polska droga do automatyzacji transportu drogowego. Rozwój samochodów autonomicznych stanowi globalne wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego. Stworzenie pojazdu w pełni autonomicznego zdolnego do transportu pasażerów i towarów bez udziału kierowcy stało się priorytetowym celem koncernów motoryzacyjnych. Ogromne koszty jakie ponoszą koncerny motoryzacyjne na rozwój pojazdów autonomicznych świadczą o postępującej rewolucji motoryzacyjnej, która będzie miała istotny wpływ na kształt przyszłych systemów transportowych, przewozów opartych na autonomicznym transporcie. W publikacji zaprezentowano prognozy rozwoju pojazdów autonomicznych oraz wiążące się z tym zagrożenia i zalety ich wdrożenia. Zarysowano również czynniki, które mają istotny wpływ na rozwój tych pojazdów.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.