Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This article focuses on traffic modeling of intersections in Aimsun. The intersections studied are in Bratislava, the capital of Slovakia. Every year, the number of vehicles on roads increases and congestions are created. Individual intersections do not have unlimited capacity. Simulations help to predict possible future problems and thus the possibility to prevent them. Accordingly, at intersections on Vajnorská street, a traffic survey was carried out using video cameras. Then, simulations were carried out in Aimsun. The results are shown in the tables separately for each intersection along with the determined overall quality level of the intersection. In addition to the current situation, simulations were carried out for increased traffic by 10% and 20%, and overall quality levels were also determined. Finally, the results were evaluated and compared with each other. This article points out the importance of research into the permeability of important points of the road network: intersections. It is necessary to carry out capacity assessments when planning any construction that will affect traffic in each location.
EN
This paper is devoted to improving both the efficiency and the environmental friendliness of road vehicles during their operations through optimization of traffic phase duration within the controlled crossings. A novel criterion to optimize traffic phase duration within a controlled crossing is proposed. The proposed criterion supposes the minimal total delays of all road users waiting for a permissive traffic signal at the crossing and takes into consideration both pedestrian density and the number of passengers in vehicles. The calculation technique for the traffic phase was proposed, according to which delays of all road users were optimized, helping to improve the efficiency of vehicle operation within crossings. Based on the method, a technique to control traffic within crossings is developed and tested. Comparative analysis confirmed the decrease in unproductive delays of vehicles within the controlled crossings by contrast with the traditional approach. The technique makes it possible to reduce the delay of road users by 15-20% depending upon road crowding, the number of pedestrians, and passengers. Owing to the decreased period of waiting for a permissive traffic signal, the energy efficiency of public transport increases.
PL
Artykuł przedstawia metodę opiniowania zdarzeń drogowych, udokumentowanych zapisem monitoringu, w których istnieje podejrzenie świadomego sprowokowania kolizji przez jednego z uczestników. Rozważania oparto na konkretnym zdarzeniu, w którym taką możliwość sugerowały zarówno dowody osobowe, jak i informacje o uczestniczeniu jednego z kierujących w dużej ilości podobnych zdarzeń drogowych. Pomimo że w przedmiotowej sprawie pytania skierowane do biegłego były sformułowane wyjątkowo ogólnikowo, to w istocie sprowadzały się do ustalenia, czy intencją obwinionego - kierującego, posiadającego pierwszeństwo przejazdu, było sprowokowanie zderzenia w okolicznościach wskazujących na odpowiedzialność drugiego uczestnika zdarzenia za jego wystąpienie. Oczywistym jest, że bezpośrednia odpowiedź na tego typu pytania byłaby skazana na zarzut przekroczenia kompetencji, ale odpowiednio przygotowana analiza może dać organowi procesowemu podstawę do samodzielnego ustalenia, jakie były intencje obwinionego.
EN
A method of producing expert opinions on road traffic accidents evidenced by monitoring system recording, in which one of the participants is suspected of having deliberately orchestrated the collision is presented. The discussion was based on an actual event in which such a possibility was suggested by both the witnesses’ testimony as well as information on the participation of one of the drivers in a large number of similar events. Despite the fact that the questions the court expert was asked were formulated in an extremely general way, they were essentially aimed at establishing whether it was the intention of the defendant - the driver who had the right of way to provoke the collision in circumstances indicating the responsibility of the other participant. Obviously, a direct answer to this type of question was doomed to the complaint of exceeding the competences. However, an adequately formulated analysis may provide the judicial authority with a basis for an independent decision as to what the defendant’s intentions were.
EN
Red-light running at intersections is a common problem that may have severe consequences for traffic safety. The present paper investigates driver behavior in dilemma zones in Polish conditions. Based on the empirical research conducted at 25 urban and rural signalized intersections, type II dilemma zone boundaries were determined. In this study, generalized linear regression models were used to fit the probability of stopping to explanatory variables. Seeing as the dependent variable is dichotomous (stop/go), binary logistic regression was used for predicting the probability of the outcome based on the values of continuous or categorical predictor variables. The results show that factors which have a statistically significant effect on drivers’ propensity to stop include: vehicle type, the geometry of the intersection, location of signal heads and platooning on the approach to the stop line. Type-II dilemma zone boundaries are situated at the following distance: the beginning from 1.9 s to 2.4 s, and end from 5.0 to 5.9 s (on average 2.2 ÷ 5.4 s) from the stop line.
PL
Sygnalizacja świetlna jest popularnym i skutecznym środkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach. Wypadki na skrzyżowaniach tego typu często mają za przyczynę wjazd pojazdu na tarczę w trakcie sygnału czerwonego. W kraju udział wjazdów na sygnale czerwonym jako przyczyna wypadku na skrzyżowaniach z sygnalizacją wynosi ok. 20%, co oznacza przeciętnie 450 wypadków rocznie spowodowanych niedostosowaniem się kierujących do sygnałów świetlnych (ok. 620 ofiar na rok). Innym typem zdarzeń przypisywanych sygnalizacji świetlnej jest najechanie na tył pojazdu, które powstaje w sytuacji, gdy pojazd poprzedzający decyduje się na zatrzymanie w reakcji na zakończenie fazy ruchu, a podążający za nim nie zareaguje, bądź zareaguje zbyt późno. Najechanie na tył poprzednika jest najczęstszym rodzajem wypadku, stanowiąc od 25% do 40% zdarzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Wymienione zdarzenia są związane głównie z okresem zmian sygnałów świetlnych (zielony - żółty). Kierujący zbliżający się do skrzyżowania podejmują decyzję, czy zatrzymać się, czy kontynuować jazdę przez skrzyżowanie. Kierujący znajdujący się zbyt blisko skrzyżowania decydując się na gwałtowne hamowanie, powodują ryzyko zderzenia tylnego, natomiast kierujący znajdujący się w znacznej odległości od linii zatrzymania kontynuując przejazd ryzykują zderzenie boczne na tarczy skrzyżowania. Zjawisko to określane mianem strefy dylematu może być opisane w ujęciu kinematycznym (strefa dylematu I rodzaju - występuje gdy droga hamowania jest dłuższa niż droga jaką może przebyć pojazd w czasie sygnału żółtego) lub probabilistycznym (strefa dylematu II rodzaju - oznacza odcinek na wlocie, na którym nie można jednoznacznie przewidzieć decyzji kierującego w reakcji na zakończenie sygnału zielonego). Głównymi celami badań opisanych w niniejszym artykule są wyznaczenie lokalizacji strefy dylematu w ujęciu probabilistycznym, w tym określenie zachowań kierujących zbliżających się do skrzyżowania w momencie zakończenia nadawania sygnału zielonego i ustalenie czynników wpływających na decyzje kierujących przejazd/zatrzymanie ze szczególnym uwzględnieniem cech skrzyżowania i jego otoczenia na podstawie obserwacji rzeczywistych zachowań kierujących.
6
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
PL
Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi. Przedstawiono również przykłady badań konfliktów wykonanych na skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym obok jezdni. Zwrócono uwagę na badania skierowane do użytkowników drogi, mogących wyrazić opinie na temat korzystania z infrastruktury drogowej. W ostatniej części zaprezentowano przykłady rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, mających na celu poprawę warunków ruchu na danych skrzyżowaniach.
EN
The article presents the analysis of traffic conflicts and questionnaire surveys as a tool to improve safety on street intersections with a tram line located next to the road. Its main purpose was to distinguish the role of conflict research and users opinions on those intersections in order to identify occurred problems. Approximated problems resulting from location the track infrastructure on one side of the road have been presented. The analysis conflict of wheeled vehicles and pedestrians traffic with tram traffic and presentation of the most common causes of conflict situations have been shown. Problems affecting the occurrence of conflicts were identified The geometry of the road system, the organization of traffic and behaviors of road users was taken in account. Also examples research of conflicts which were carried out on intersections with a tram line located next to the road have been listed. Attention was turned to research aimed at road users who can express opinions on the use of road infrastructure. The last part presented examples of solutions for identified problems aimed at improving traffic conditions on such intersections.
8
Content available Using GA for evolving weights in neural networks
EN
This article aims at studying the behavior of different types of crossover operators in the performance of Genetic Algorithm. We have also studied the effects of the parameters and variables (crossover probability (Pc), mutation probability (Pm), population size (popsize) and number of generation (NG) for controlling the algorithm. This research accumulated most of the types of crossover operators these types are implemented on evolving weights of Neural Network problem. The article investigates the role of crossover in GAs with respect to this problem, by using a comparative study between the iteration results obtained from changing the parameters values (crossover probability, mutation rate, population size and number of generation). From the experimental results, the best parameters values for the Evolving Weights of XOR-NN problem are NG = 1000, popsize = 50, Pm = 0.001, Pc = 0.5 and the best operator is Line Recombination crossover.
EN
Nowadays, a high-quality road network is necessary for sustainable transport systems. A sharp rise in automation results in increased transport problems. The most serious problems include the traffic infrastructure congestion, congestion, and increased risk of a traffic accident and, of course, a negative impact on the environment. The mobility of inhabitants and the transport of goods are one of the key transport objectives. A junction still constitutes the most critical point on the road network. That is why crossing the road smoothly and safely makes a large difference for the vehicle. This article provides an analysis of the current state of the selected circular junction. On the basis of the conducted survey, new solutions for this junction were presented, which should prevent the traffic conditions from becoming obtrusive. The Aimsun microsimulation was performed for checking the new proposals.
EN
The article provides an analysis of the global trends in the field of city transport systems’ safety. Currently, the efforts to increase the proportion of trips made by foot or by non-motorized transport are being made. That is why the problem of ensuring safety of the most vulnerable road users is relevant. The statistics of traffic accidents with victims, as well as the factors that cause such accidents, is analysed. Simulation has shown that rational management can reduce the likelihood of road traffic accidents.
EN
The article presents a method of a crossroad traffic load estimation based on the registered noise level. Data on the current noise level and the equivalent traffic intensity for the selected crossroad was recorded as part of the test installation of the road traffic impact assessment system for the acoustic climate. The measurement was carried out continuously over a fewmonth period. Based on the collected data, the analysis of variability of registered noise levels was carried out in relations to changes of equivalent traffic load and selected environmental parameters: temperature and relative air humidity. The use of artificial neural network has been proposed for estimating traffic load. On the basis of the equivalent noise level for the fifteen-minute interval and the values of environmental parameters averaged over the same period of time, the equivalent traffic load within the crossroad shall be determined.
PL
Zarówno skrzyżowania z wyspą centralną, jak i duże ronda wielopasowe od wielu lat stanowią przedmiot wielu dyskusji na konferencjach oraz w prasie branżowej. Wynika to z dużej dowolności w ich projektowaniu i różnego sposobu patrzenia na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czynnik ten zawsze powinien stanowić podstawowe kryterium przy doborze poszczególnych parametrów dróg i skrzyżowań. Należy jednak zawsze brać pod uwagę bezpieczeństwo zarówno ruchu kołowego, jak i ochronę pieszych oraz rowerzystów. Nie wolno również zapominać o zapewnieniu możliwie jak najlepszych warunków przejezdności i płynności ruchu dla wszystkich uczestników drogi.
PL
Przedstawiono problemy i trudności w realizacji centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Omówiono wybrane przykłady: przejście tuneli II linii drążonych tarczą zmechanizowaną pod I linia metra, budowę dwóch najgłębszych stacji „Nowy Świat – Uniwersytet” i „Centrum Nauki Kopernik” oraz wykonanie tuneli szlakowych. W podsumowaniu opisano zdobyte doświadczenia techniczne.
EN
The article discusses problems and difficulties encountered during the construction of the central section of the II metro line in Warsaw. The selected examples are: the passage of tunnels of the 2nd metro line executed by means of EPB TBM under the 1st metro line, construction of two deepest stations "Nowy Świat – Uniwersytet" and "Centrum Nauki Kopernik" and construction of running tunnels. The summary describes the technical experience gained on this demanding project.
PL
Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze względu na charakter lokalnej zabudowy. Jako miarę ilościową zaproponowano wykorzystanie stopnia widoczności nieba. Do jej wyznaczenia wykorzystano dwie metody, wskazując na wysoką korelację uzyskanych wyników dla wybranych skrzyżowań w Bielsku-Białej.
EN
An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the intersections taking into account data about local surroundings. The sky view factor is proposed as a quantitative measure, which were calculated using two different methods. A high correlation of results was achieved for the selected set of intersections in Bielsko-Biala.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dokładności szacowania średnich długości kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, za pomocą modeli matematycznych stosowanych w Polsce i w USA. Na podstawie badań stwierdzono, że w przypadku dużego nasycenia ruchem lub przesycenia wlotu błędy szacowania długości kolejek są bardzo znaczące. Główną przyczyną tego jest brak lub niewłaściwy sposób wyznaczania tzw. „początkowej” kolejki pojazdów, formowanej w poprzednich cyklach sygnalizacyjnych w stosunku do cyklu analizowanego.
EN
The article presents an analysis of the accuracy of estimating the average back-of-queue size on the intersection inlets with traffic lights, using mathematical models in the Polish and US guidelines. Based on own research the authors found, that errors of estimating queue lengths are very significant in the case of high traffic density or oversaturation state on inlets. The main reason for this is non-included or improper method of determining the initial queues, formed in the previous period compared to the current period of the analysis.
PL
Skrzyżowania z wyspą centralną są rozwiązaniem proponowanym w wytycznych projektowania dróg głównie z uwagi na występowanie dużych, wewnętrznych powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio zaprojektowane zapewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania. W ostatnich latach, z uwagi na dynamiczny wzrost ruchu i pogorszenie jego warunków, w wielu polskich miastach, w tym również w Białymstoku, obserwuje się przebudowę istniejących skrzyżowań na skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne funkcjonowanie tych skrzyżowań zależy od parametrów programu sygnalizacji świetlnej oraz przepustowości wewnętrznych powierzchni akumulacji, która powinna być większa od natężeń relacji skrętu w lewo. W artykule zaproponowano sposób sprawdzania przepustowości tych powierzchni w przypadku wielofazowych programów sygnalizacji świetlnej a przykładowe obliczenia poparto wynikami mikrosymulacji ruchu. Wykonano również obliczenia porównawcze przepustowości skrzyżowań z wyspą centralną, rond i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. W artykule zamieszczono również analizę wpływu skrzyżowań z wyspą centralną na hałas w ich otoczeniu w odniesieniu do wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu innych typów skrzyżowań.
EN
Signalized roundabouts are the suggested solution in road design, mainly due to the presence of large inner areas of accumulation for vehicles turning left, which, if designed correctly, result in a high capacity of the entire solution. In recent years, due to a dynamic growth in traffic and the deterioration of its conditions, many cities in Poland, including Bialystok, have begun rebuilding their existing intersections into signalized roundabouts. The proper functioning of such roundabouts depends on the parameters of the traffic lights signal plan and the capacity of the inner areas of accumulation, which should be larger than the traffic volume turning left. The article suggests methods of determining the capacity of these areas in the case of multi-phase signal plans, and the sample calculations have been supported by the results of traffic microsimulation modelling. Comparative calculations of the capacity of signalized roundabouts, roundabouts and intersections with no signalization have also been performed. The article also contains an analysis of the influence of signalized roundabouts on the noise level in their vicinity in relation to the results of the equivalent sound level measurements conducted in the vicinity of other types of intersections.
PL
W artykule zaproponowano metodę klasyfikacji warunków ruchu na drogach wielopasowych na podstawie zdjęć z filmu pochodzącego z monitoringu dużego skrzyżowania wykonanego z użyciem drona (UAV - Unmanned Aerial Vehicle). W metodzie wykorzystano technologie przetwarzania obrazów oraz cechy obrazów teksturowych, takie jak: energia, entropia, kontrast, jednorodności, podobieństwa, korelacja. Cechy te poddano analizie wybierając pięć najbardziej wyróżniających cztery klasy warunków ruchu. Klasyfikację wykonano za pomocą sieci neuronowej. Przeprowadzona walidacja modelu wykazała, że zaproponowana metoda może być wykorzystana do klasyfikacji warunków ruchu.
EN
The paper discusses the application of texture analysis of road traffic images for determination of traffic conditions. The capability of mapping traffic conditions is investigated using such texture features as: energy, entropy, contrast, homogeneity, dissimilarity, correlation, captured by cooccurrence matrices. An optimal combination of features is chosen for classification of traffic condition levels. Four classes of traffic conditions are correctly differentiated using the proposed texture model of road traffic images. Classification was performed using a neural network. The model is validated using images registered by an UAV flying over a traffic junction.
EN
U-turn lanes eliminate left turns at intersections and allow the manoeuvre to be made via median crossovers beyond the intersection. However, there are many situations where road infrastructures are characterized by the reduced width of the median. It is clear that, in such situations, we must adopt design criteria that take into account limitations imposed by the width of the cross-section of the road. This is the reason why it is necessary to adopt design solutions which expect a complete reorganization of the road section affected by the insertion of U-turns. In this paper, we intend to propose original guidelines for U-turn lane design, suitable to guarantee both the necessity to offer a high level of functionality of the road sections to be implemented by U-turns, and the principles of safety in order to reduce unsafe conditions during inversion manoeuvres as much as possible.
PL
Pas do zawracania eliminuje lewoskręty na skrzyżowaniach i pozwala na manewry przez punkty przecięcia pasa rozdzielczego za skrzyżowaniem. Jednak istnieje wiele sytuacji, w których infrastruktury drogowe charakteryzują się zmniejszoną szerokością pasa rozdzielczego. Jest oczywiste, że w takich sytuacjach musimy przyjąć kryteria konstrukcyjne, które biorą pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości przekroju drogi. W odniesieniu do aspektów konstrukcyjnych, na całym świecie jest stosunkowo niewiele norm technicznych dotyczących projektowania pasów przeznaczonych do zawracania. Ich podejście przewiduje kryteria projektowe oparte na zasadzie, że można osiągnąć zawracanie poprzez wykorzystanie szerokiego pasa rozdzielczego w środku jezdni, w tym niewiele możliwości interwencji adaptacyjnych przekroju drogi. Niemniej jednak jest wiele sytuacji, w których infrastruktury drogowe charakteryzują się zmniejszoną szerokością pasa rozdzielczego. Jest oczywiste, że w takich sytuacjach nie można przyjąć niewolniczo kryteriów konstrukcyjnych w literaturze międzynarodowej, ale należy je przystosować biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości przekroju drogi. Dlatego należy przyjąć rozwiązania projektowe, po których można oczekiwać kompletnej reorganizacji odcinka drogi, którego dotyczy umieszczenie punktów zawracania. Niniejszy artykuł proponuje autorskie wytyczne dotyczące projektowania pasów do zawracania, odpowiednie do zagwarantowania zarówno konieczności zaoferowania wysokiego poziomu funkcjonalności odcinków dróg, na których pasy do zawracania mają zostać wdrożone, jak i zasad bezpieczeństwa w celu jak największego zmniejszenia niebezpiecznych warunków w czasie wykonywania manewrów zawracania. Kryteria konstrukcyjne dla świateł pasów rozdzielczych między skrzyżowaniami dla manewrów zawracania przedstawione w niniejszym artykule są oparte na dwóch „Podstawach-schematach”, które bardziej niż inne wskazują na prawidłowe przeprowadzanie manewrów zawracania. W szczególności „Podstawa – schemat nr 1” w odniesieniu do manewrów zawracania wykonywanych przez pojazdy nadjeżdżające z głównej drogi i chce dostać się na drogę drugorzędną. „Podstawa – schemat nr 2” opisuje odwrócenia kierunku jazdy wykonane przez pojazdy nadjeżdżające z drogi drugorzędnej.
PL
W artykule scharakteryzowano problematykę sterowania ruchem na skrzyżowaniach potoków ruchu samochodowego i pieszego. Zwrócono uwagę na zagadnienie kolizyjności skrzyżowań i zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zaproponowano rozwiązanie dedykowane niewielkim skrzyżowaniom o znacznej, powtarzalnej, zmienności natężenia. Metoda opiera się na algorytmie ewolucyjnym, którego rozwiązaniem jest plan pracy sygnalizacji świetlnej podczas całego cyklu podzielonego na fazy. Informacje o ruchu na skrzyżowaniu w różnych porach doby stanowią kluczowe dane wejściowe do obliczeń. Są one gromadzone podczas standardowych badań natężenia ruchu.
EN
The article describes the problems of traffic control at the crossroads of streams of automotive traffic and pedestrian. Attention was drawn to the issue of collisions at junctions and the danger for safety of road traffic participants. We proposed a solution dedicated for small junctions with significant, repeatable, variability of intensity. The method is based on evolutionary algorithm whose solution is a traffic lights work plan during whole cycle divided into separate phases. Information about traffic on junction in different times of the day pose entrance key data for calculations. They are collected during standard research of traffic intensity.
PL
Artykuł ten jest kontynuacją tematyki prezentowanej w Przeglądzie Górniczym w numerze 6 z 2013 roku. Prezentowane wówczas rozwiązania konstrukcyjne szkieletowej (portalowej) obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych obejmowały rozwiązania typowe, w przypadku odgałęzień oparte na portalu i wsporniku, a w przypadku skrzyżowań - na portalu i dwóch wspornikach lub dwóch wspornikach i belce głównej [1]. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań obudów połączeń wyrobisk korytarzowych odmienne od prezentowanych wcześniej, charakteryzujące się nietypową, często skomplikowaną postacią geometryczną konstrukcji. Najczęściej wynika ona ze znacznych gabarytów wyrobisk, parametrów ich połączenia lub ze specyficznych warunków geologiczno-górniczych. Często też jest podyktowana przez przyjętą technologię drążenia i zabezpieczania wyrobisk.
EN
This paper is a continuation of the subject matter presented in Przegląd Górniczy no. 6 of 2013. The design solutions presented at that time concerning a frame (portal) support of roadway connection included typical solutions: for the branches based on a portal and abutment and in case of junctions - on a portal and two abutments or two abutments and the main beam [1]. This paper presents the selected examples of solutions for supports of roadway connections which are different from those presented previously and which are characterized with a unique and usually complicated geometrie form of the structure. Most often, it results from significant dimensions of excavations, parameters of their connection or specific geological and mining conditions. It is also frequently determined by the adopted technology of drilling and securing method of the excavations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.