Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poznan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article aims to assess the impact of the pandemic on the sale of real estate from the municipal real estate resource of the City of Poznan. Design/methodology/approach: The implementation of the research goal was based on the assumption that the Sars-Cov-2 pandemic impacted the sale of real estate from the municipal real estate resource of the City of Poznan. In order to assess the analysed phenomenon, the analysis covered the sale of real estate, conducted in the form of a tender during the two years preceding the pandemic and the two years of the pandemic. The analyses were carried out using a list of tenders conducted by the City of Poznan in 2018-2021 and information on the state of the municipal property prepared during this period. The study considered statutory changes relating to the disposal process of municipal real estate. The assumed goal was implemented based on the classic review of the literature, supported by the analysis of legal acts and materials of the studied unit. Findings: The pandemic resulted in significant changes in the sale of real estate from the municipal real estate stock of the City of Poznan. We can distinguish three characteristic periods, with the dynamics of change being the highest in the first year of the pandemic. We note the change in preferences of real estate market participants and the need to update the regulations on the sale of municipal real estate so that they take into account the opportunities for developing digital technologies. Social implications: The article may influence public policy by drawing attention to the importance of adapting legal requirements to the current situation and strategic thinking in managing the communal real estate resource, considering future crises. Originality/value: The article deals with the current and essential topic of the impact of the pandemic on the sale of real estate from the communal real estate resource, which is the research gap. The literature on the subject shows that this issue is analysed in the context of the commercial sector, while there are no analyses in relation to the municipal sector.
PL
Dążąc do ochrony zdrowia publicznego, naukowcy i badacie nieustannie poszukują innowacyjnych metod śledzenia i monitorowania rozprzestrzeniania się chorób. Jednym z takich przełomowych podejść, które zyskało znaczną uwagę w ostatnich latach, jest epidemiologia oparta na ściekach (Wastewater-Based Epidemiology WBE). Analiza ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków pozwala uzyskać cenne informacje na temat rozpowszechnienia i trendów różnych chorób w populacji. Niniejszy artykuł przedstawia potencjał i zastosowania epidemiologii opartej na ściekach w poszerzaniu naszej wiedzy o zdrowiu publicznym na przykładzie miasta Poznań.
EN
In an effort to protect public health, scientists and researchers are constantly looking for innovative ways to track and monitor the spread of diseases. One such groundbreaking approach that has received considerable attention in recent years is Wastewater-Based Epidemiology. Analyzing the wastewater flowing into the wastewater treatment plant provides valuable Information on the prevalence and trends of various diseases in the population. This article presents the potential and applications of wastewater-based epidemiology in expanding our knowledge of public health on the example of the city of Poznań.
PL
Wprowadzana w Poznaniu koncepcja „zielonej rewitalizacji” polega na łączeniu tradycyjnych społeczno-ekonomicznych i urbanistycznych celów rewitalizacji ze wzbogacaniem przestrzeni publicznych o wysokiej jakości zieleń miejską.
PL
Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie i scharakteryzowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej i urbanistycznej miasta Poznania, w szczególności jego północnej części, tj. dzielnicy Piątkowo, w odniesieniu do założeń koncepcji miasta linearnego autorstwa Oskara Hansena, tzw. Linearnego Systemu Ciągłego. W tekście podjęto próbę ukazania tej koncepcji w ujęciu historycznego rozwoju miasta. Odniesiono się także do okresu, w którym koncepcja ta została stworzona, lecz oficjalnie niezrealizowana. Tym samym autorzy starają się zbadać zależności przestrzenne pomiędzy koncepcją teoretyczną a formą miasta współczesnego. Starają się odpowiedzieć na pytania, czy wpłynęła ona w jakimkolwiek stopniu na rozwój przestrzenny miasta oraz na jego aktualną strukturę.
EN
The aim of this text is to analyse and characterize the spatial-functional and urban structure of the city of Poznań, in particular its northern part, i.e. the Piątkowo district, in relation to the assumptions of the linear city concept by Oskar Hansen, the so-called Linear Continuous System. The text attempts to present this concept in terms of the historical development of the city. Reference was also made to the period when this concept was developed but not officially implemented. Thus, the authors try to examine the spatial relationships between the theoretical concept and the form of the modern city. They try to answer the questions whether it had any impact on the spatial development of the city and its current structure.
PL
Park im. Henryka Wieniawskiego był zakładany w Poznaniu w latach 1907–1910, czyli ma już ponad 100 lat. Usytuowany jest w dzielnicy Stare Miasto, między ulicami Aleksandra Fredry, aleją Niepodległości i Zygmunta Noskowskiego oraz terenem kolejowym.
PL
W obliczu postępującej urbanizacji zieleń w miastach jest stopniowo wypierana przez zabudowę mieszkaniową, usługową czy sporotowo-rekreacyjną. Jednak wraz z rozwojem aglomeracji w ostatnich latach wzrasta także stopień świadomości mieszkańców ogromnej roli, jaką odgywają tereny zieleni.
PL
Ogrody pływające pomagają wprowadzać zieleń tam, gdzie wydaje się to niemożliwe, zwiększając przy tym bioróżnorodność miast oraz efektywnie wpływając na oczyszczanie wody i powietrza.
PL
Richard Louv w książce "Ostatnie dziecko lasu" definiuje u dzieci syndrom deficytu kontaktu z naturą. Zauważa, że te żyjące w miastach mają ograniczony dostep do swobodnej zabawy na łonie przyrody, co ma negatywny wpływ na psychikę dzieci, możliwość koncentrcaji, koordynację ruchową oraz kondycję fizyczną. Antidotum na te zjawiska stanowią naturalne place zabaw.
PL
Park im. Adama Mickiewicza był zakładany w Poznaniu w latach 1907-1910. Znajduje się w dzielnicy Stare Miasto. Zajmuje powierzchnię 3 ha i od 1985 r. jest obiektem zabytkowym.
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
PL
W artykule podjęto problematykę oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. W szczególności skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych kryteriów oceny ich sieci. Założono, że wyznaczenie wartości tych kryteriów powinno być możliwe przy wykorzystaniu publicznie dostępnych w Polsce źródeł danych, np. takich które zostały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy też w ramach projektów Urban Atlas lub OpenStreetMap. Ostatecznie zaproponowano zbiór kryteriów oceny, które mieściły się w sześciu kategoriach i pokrywały aspekty: kosztowe, udziału ładowarek dużej mocy, związane z dostępnością przestrzenną, a także integracją sieci ładowarek samochodów elektrycznych z systemem publicznego transportu zbiorowego. Tak opracowany zbiór kryteriów został zastoso¬wany do oceny sieci punktów ładowania w Poznaniu dla stanu obecnego oraz trzech opracowanych przez autorów wariantów predykcyjnych, które spełniają wymagania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
EN
The article discusses the problem of appraisal of the location of electric car charging stations. The article is focused on identifying potential criteria for assessing the network of charging points. It was assumed that the determination of the value of these criteria should be possible by using publicly available data sources in Poland, e.g. those that were made available by the Central Statistical Office of Poland, Head Office of Geodesy and Cartography or as part of Urban Atlas or OpenStreetMap projects. Finally, a set of evaluation criteria was proposed, which were classified to six categories and covered the aspects of: cost, the share of high power charging stations, spatial accessibility as well as the integration of electric car charger network with the public transport system. The set was used to assess the network of charging stations in Poznan for the present state and three forecasting variants developed by the authors, which meet the requirements of the Act on electromobility and alternative fuels.
EN
The Poznań and Lwów gasworks were established in the 1850s; the former being an urban enterprise, the latter a private company. At the beginning of the 20th century, the gasworks and the entire gas infrastructure in Lwów were seriously outdated as compared to Poznań in terms of the volume of production and technology. After the municipalization of the plant in 1898, Galicia’s capital quickly began to reduce a backlog using the effects of technical progress in Europe. As part of the modernization and expansion of both gasworks in the fi rst decade of the 20th century, modern water-gas plants with Humphreys & Glasgow systems were commissioned in Poznań (1900) and Lwów (1906). Moreover, the gas network and public lighting system were intensively developed in both cities. In 1910, 11.3 million cubic meters of gas fl owed into the municipal network in Poznań, whereas 6.1 million cubic meters did so in Lwów. The number of gas street lights amounted to 3456 and 3541, respectively. In both cities, major extensions of their gasworks were planned in the very years preceding the outbreak of World War I. In Poznań, the investment was implemented to a large extent during World War I, when a unique and innovative Koppers retort house and a dry-seal gas holder with a capacity of 50 thousand cubic meters were built. In Lwów, due to the Russian occupation of the city between 1914 and 1915, ultimately the works had to be stopped. Due to wartime hardships, the planned Glover-West vertical retort house was eventually replaced by the Dessau vertical retort furnace. The retort house was completed in 1917, but the rest of the investment was fi nalized in the fi rst years of the Second Polish Republic. Nevertheless, when the Partitions of Poland ended, both gas plants were among the largest and most modern in terms of technology in the country, in which their directors at the time, Hans Mertens in Poznań and Adam Teodorowicz in Lwów, had considerable merit.
PL
W pracy przedstawiono i omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących preferencji pasażerów związanych z zabudową przestrzeni pasażerskiej tramwajów. Badania zrealizowane zostały w Poznaniu na grupie około 600 osób. Wyniki badań mogą być przydatne na etapie konstrukcji nowych pojazdów oraz na etapie modernizacji i zmiany wyposażenia wagonów będących w obecnej eksploatacji.
EN
The paper presents the results of surveys on passengers' preferences related to the development of tram passenger compartment. The research was carried out in Poznań on a group of about 600 people. Test results may be useful at the stage of construction of new vehicles and at the stage of modernization and change of the equipment of existing cars.
EN
The text concerns on the quarter of buildings (between: Wyspianska st Ułańska st Grottgera st and Matejko st) the authorship of Max Jahow, ones of front poznanian architects start of XX century. Terrain localized behind disassembly them brickwork of city was designed under buildings of representative apartment‐house for mainly official, military, doctors and barristers. Traced streets were divided whole area on smaller lodgings newly. The draughts of tenements along their sides were raised. The inseparable unit of complex of buildings the pattern on Berlinian solutions, the spacious internal court as well as magnificent front gardens became – today mostly untidy. For a years 2006–2012 was planned of realization – ʺThe municipal Program of Revitalization for city of Poznan ”, which include for ex. the revaluation of area in region Matejko st (at one time Nowoogrodowa st) as well as the antique townplanning aggregate of Max Johow. Aim of this act is the restoration of foundation of these rules the aggregate of buildings of lost architectural powers of historical the art nouveau tenements as well as the improvement of conditions of residence. The necessity of growth of integration local community was underlined thereat in rules on thing of revitalization. Except tenements the programme of revitalization has to hug their surroundings, and it ties special evener to new management of internal court. The sentence of authoress of present publication the too small pay attention was turned on area of gardens situated before fronts of buildings. Therefore the opinion of state of survival is the aim of present running, the compositive values and natural the as well as aesthetical powers the front garden of tenements, and also opinion of so far participation the part exists occupants this area. The conclusions concern the directions more far the conduct from areas the front garden – they would make up still the green binding of in the style buildings. Range and possibility of the occupantsʹ part were qualified in care over these terrains simultaneously.
EN
Results of comparative analysis of tap water quality in the cities of Poznan (Poland) and Aveiro (Portugal) and specifies the factors affecting Ibis quality have been presented. The comparison bas been performed on the basis of the study carried out from November 2000 to May 2001. The analysed parameters comparised: pH, colour, conductivity, hardness, the content of chlorides, nitrates(V), nitrates(III), phosphates(V), sulphates(VI), cadmium, copper, nickel, zinc, chromium, calcium, manganese, sodium, potassium, magnesium and iron. The quality of lap water in both cities bas been assessed against the legal solutions regulating the tar water quality valid in both countries. Possible influence of selected water quality parameters on human health bas been indicated.
PL
Omówiono czynniki wpływające na jakość wody przeznaczonej do spożycia. Przedstawiono wyniki badań wody pitnej w mieście Poznań (polska) i Aveiro (Portugalia) przeprowadzonych w okresie od listopada 2000 do maja 200 I r. Analizowano parametry jakości wody, takie jak: pH, barwa, przewodność, twardość, chlorki, azotany(V), azotany(III), fosforany(V), siarczany(VI), kadm, miedź, nikiel, cynk, chrom, wapń, mangan, sód, potas, magnez i żelazo. Porównano jakość spożywanej wody w obu miastach w odniesieniu do rozporządzeń prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia obowiązujących w tych krajach, a także przedstawiono ewentualny wpływ zawartości wybranych komponentów na zdrowie człowieka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.