Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  police
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Powołana w 1923 r. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol jest po Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) drugą co do liczby członków międzypaństwową organizacją na świecie. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem nowych technologii organy ścigania zmuszone zostały do podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zwalczania przestępczości mającej wymiar międzynarodowy. W XXI w. obok tradycyjnych działań wykrywczych uprawnione podmioty coraz częściej bazują na informacjach zawartych w specjalnie zaplanowanych i utworzonych kartotekach informatycznych odpowiednio skatalogowanych. Dostęp do nich, natychmiastowe wyszukanie i poczynienie właściwych ustaleń mają fundamentalne znaczenie w zakresie sprawności i skuteczności zwłaszcza dla organów pełniących funkcje policyjne. Istotną rolę związaną z wymianą informacji kryminalnych pełni Interpol współdziałając w tym obszarze z szeregiem podmiotów, zwłaszcza z ONZ. Współpraca ta koncentruje się, oprócz bieżącej działalności, na realizacji celów priorytetowych zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Z tych powodów, Interpol jako „platforma” umożliwiająca funkcjonariuszom policji na całym świecie dostęp do interesujących ich informacji, istotnych ze względów operacyjnych bądź procesowych – posiada relewantny charakter. Celem artykułu jest przedstawienie perspektywicznych przedsięwzięć podejmowanych przez Interpol, związanych z ewolucją zjawisk przestępczych tj. rodzajów, form, struktur i dynamiki oraz omówienie prakseologicznych działań w aspekcie współpracy policyjnej.
EN
: Founded in 1923. The International Criminal Police Organization - Interpol is, after the United Nations (UN), the second largest interstate organization in the world. With increasing globalization and the development of new technologies, law enforcement agencies have been forced to take effective action at the level of combating crime that has an international dimension. In the 21st century, in addition to traditional detection activities, authorized entities increasingly rely on information contained in specially planned and created computer files, properly cataloged.Access to them, immediate retrieval and making relevant determinations is fundamental from the point of view of efficiency and effectiveness especially for bodies carrying out police functions. An important role related to the exchange of criminal information is played by Interpol, which cooperates in this regard with a number of entities, in particular the UN. This cooperation is focused, in addition to ongoing activities, on the implementation of the priority goals contained in the 2030 Agenda for Sustainable Development. For these reasons, Interpol as a "platform" that allows police officers around the world to access information of interest to them, relevant for operational or procedural reasons - is important. The purpose of this article is to present the prospective endeavors undertaken by Interpol, related to the evolution of criminal phenomena, i.e. the types, forms, structures and dynamics of criminality.
PL
Psy, wykorzystywane do pracy w Policji, należą do grupy psów użytkowych, nazywanych też pracującymi. Obecnie w polskiej Policji psy wykonują swoje zadania w trzech pionach: prewencyjnym, kryminalnym oraz kontrterrorystycznym. W służbie kryminalnej oprócz kategorii psów przeznaczonych do badań osmologicznych, ustawodawca dodał nowy typ psów tropiących osoby t.j według założeń mantrailingu. Jedną z podstawowych misji psów w służbie organów ścigania jest tropienie sprawców przestępstw w tym zlokalizowanie ich miejsca ukrycia. Psy pracujące w tej kategorii uczestniczą w prowadzonych akcjach, operacjach policyjnych, a także w prowadzonych poszukiwaniach osób zaginionych. W wydziale poszukiwań i identyfikacji Komendy Głównej Policji działa Sekcja Przewodników Psów Specjalnych MTR, pracujących przy zastosowaniu metody mantrailingu, w których zespoły (przewodnik wraz z psem) czynnie wspomagają prowadzone akcje poszukiwawcze jak również kierowani są do obsługi zdarzeń kryminalnych w skali ogólnokrajowej. Świat naukowy i technologiczny nieustannie podejmuje prace nad budową urządzeń elektronicznych, które dokonują analizy zapachowej i znajdują zastosowanie w przemyśle, czy w działaniach podejmowanych ze strony służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa. Natomiast na chwilę obecną nie został wytworzony, tak czuły i doskonały instrument, jakim jest niewątpliwie zmysł węchu psa. Autor ośmiela się postawić tezę, że jeszcze długo nie zostanie.
EN
Dogs used for police work belong to the group of utility dogs, also called working dogs. Currently, in the Polish Police, dogs perform their tasks in three divisions: prevention, criminal and counterterrorism. In the criminal service, in addition to the category of dogs for osmological testing, the legislator added a new type of tracking dogs t.j according to the principles of mantrailing . One of the primary missions of dogs in the service of law enforcement agencies is to track down perpetrators of crimes, including locating their place of concealment. Dogs working in this category participate in ongoing actions, police operations, as well as in ongoing searches for missing persons. The Search and Identification Division of the Police Headquarters has a Section of MTR Special Dog Guides, working using the mantrailing method, in which teams (a handler and his dog) actively support ongoing search operations as well as being directed to handle criminal incidents on a nationwide scale. The scientific and technological world is constantly working on the construction of electronic devices that perform scent analysis and which are used in industry, or in activities undertaken by the services to improve state security. On the other hand, for the time being, such a sensitive and perfect instrument, which is undoubtedly a dog's sense of smell, has not been produced, and the author dares to hypothesize that it will not be for a long time yet.
PL
Poprzez ogólne zdefiniowanie bezpieczeństwa starano się ukazać kwestię wielowymiarowości zadań polskiej Policji wodnej. Celem artykułu w związku z przedstawionymi założeniami, jest wskazanie sposobu zarządza bezpieczeństwem Policji wodnej nad wodą na przykładzie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kształtowanie, a zarazem utrzymywanie przez władze państwowe właściwego stanu bezpieczeństwa, zobowiązuje do postawienia w stan najwyższej efektywności zaangażowanych organów. Policja wodna, będąca jednym z filarów służb mundurowych, stanowi kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W artykule opisano zadania oraz wyzwania, z którymi Policja wodna spotyka się w codziennej służbie, a dokładniej: nadzór nad żeglugą – za sprawą kontroli i regulacji ruchu jednostek pływających na rzekach, jeziorach i morzach, zwalczanie przestępczości morskiej – przemyt i kradzieże, co wymaga skoordynowanych działań z innymi służbami, także na poziomie międzynarodowym, specjalistyczne umiejętności i wyzwania – umiejętność pływania, znajomość prawa, obsługa sprzętu oraz prowadzenie działań ratowniczych często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Skuteczność zadań wykonywanych przez Polską Policję wodną uzależniona jest od prawidłowo działającego systemu doboru kandydatów do służby wraz z ich specjalistycznym przeszkoleniem zawodowym. W artykule zostały przedstawione najistotniejsze kwestie organizacyjne dotyczące tej formy służby policyjnej, obsady – kadry, zadań, sprzętu i regulacji prawnych. Podkreślono również, że praca w policji wodnej jest wymagająca i wiąże się z ryzykiem zawodowym, na co wpływają nielegalne połowy czy katastrofy morskie. Istotnym są także zmiany klimatyczne, które wpływają na warunki pogodowe na wodach, czego konsekwencją może być zwiększone ryzyko powstawania incydentów morskich. To sprawia, iż funkcjonariusze powinni wyróżniać się ogromną elastycznością i gotowością na szybkie reagowania w różnorodnych sytuacjach. Zatem zasadniczy problem badawczy brzmi: jakie metody zarządzania bezpieczeństwem wykorzystują funkcjonariusze Policji wodnej na przykładzie Komendy Miejskiej w Kaliszu?
EN
By providing a general definition of safety, an attempt has been made to show the aspect of the multidimensionality of the tasks of the Polish water police. The aim of the article is to present the assumptions, to indicate the method of disbanding the Police and initially establishing the Municipal Police Headquarters in Kalisz. Shaping and concurrently maintaining a proper state of safety by the state authorities obliges to put the bodies involved to the highest level of efficiency. The water police, being one of the pillars of the uniformed services, play a key role in ensuring safety in water areas. The article outlines the tasks and challenges the water police face in their daily service, more specifically: the supervision of navigation – by controlling and regulating the movement of vessels on rivers, lakes and seas, fighting maritime crime – smuggling and theft, which requires coordinated action with other services, also at the international level, specialised skills and challenges – the ability to swim, knowledge of the law, operation of equipment and conducting rescue operations often in adverse weather conditions. The effectiveness of the tasks performed by the Polish water police depends on a properly functioning system of selection of candidates for service together with their specialist professional training. The article presents the most important organisational issues concerning this form of police service, staffing – personnel, tasks, equipment and legal regulations. It is also emphasised that water police work is demanding and associated with occupational risks, which are influenced by illegal fishing or maritime disasters. Another important factor is climate change, which affects weather conditions on the waters, which can result in an increased risk of maritime incidents. This makes it necessary for officers to have a high degree of flexibility and readiness to react quickly in a variety of situations. The following question was taken as the main research problem. The responsible research problem is: what safety management methods are used by Water Police officers on the example of the Municipal Police Headquarters in Kalisz?
PL
Wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny było powodem znaczących zmian w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z założeniami ta nowa ustawa miała wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, zastąpić regulacje archaiczne, skonsolidować, uprościć oraz zwiększyć czytelności i użyteczności przepisów obowiązujących w tym obszarze. Jak w przypadku każdych zmian należało się spodziewać pewnych komplikacji na przejściu ze starego systemu do nowego. W dniu dzisiejszym, po ponad roku obowiązywania ustawy można stwierdzić, że wejście w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny znacząco zmieniło sytuację jednostek przewidzianych do militaryzacji, przy czym niestety spowodowało również powstanie pewnych wad systemowych. Biorąc powyższe pod uwagę należało rozwiązać problem badawczy sformułowany w postaci pytania: Jakie problemy i wady systemowe w zakresie militaryzacji jednostek powstały w wyniku wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny. Jednocześnie doświadczenie zawodowe autorów oraz badania wstępne pozwalają postawić hipotezę, że po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny istnieją obszary zawierające błędy lub braki systemowe, bądź powodujące ich powstawanie. Celem artykuły jest prezentacja zidentyfikowanych wad systemowych powstałych w obszarze militaryzacji oraz uzasadnienie podjęcia szerszych badań, które w dalszej perspektywie dzięki analizie i konstruktywnej krytyce ewoluującego systemu, pozwolą na identyfikację pozostałych (innych) problemów, a w efekcie końcowym na opracowanie propozycji usprawnień systemowych. Zrealizowane badania oparto przede wszystkim na teoretycznych metodach badawczych, wykorzystując między innymi metody analizy i konstrukcji logicznej oraz syntezy i abstrahowania. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wejście w życie nowych regulacji prawnych, poza swoimi efektami pozytywnymi, spowodowało również powstanie pewnych wad, niespójności i awykonalności w systemie bezpieczeństwa, np. w obszarze militaryzacji jednostek przewidzianych do niej. Należy jednocześnie podkreślić, że zrealizowane dotychczas prace badawcze oraz opisane w niniejszym artykule spostrzeżenia i wyniki stanowią dopiero początek planowanych prac.
EN
The entry into force of the Act of March 11, 2022 on the Defense of the Homeland was the reason for significant changes in the defense system of the Republic of Poland. The Act was supposed to meet the challenges of the modern world. The act was intended to replace archaic regulations, consolidate, simplify and increase the readability and usefulness of the provisions in force in the area of national security. However, with any changes, complications should be expected when transitioning from the old system to the new one. Today, it can be said that the entry into force of the Act has significantly changed the situation of units scheduled for militarization, and unfortunately it has also resulted in some systemic defects. The research problem is: What problems and systemic defects in the field of militarization of individuals arose as a result of the entry into force of the Act. At the same time, the authors' professional experience and preliminary research allow us to hypothesize that after the entry into force of the Act, there are areas containing errors or systemic deficiencies or causing their occurrence. The purpose of the article is to present the identified systemic flaws created by the entry into force of the Act of March 11, 2022. The research used the following theoretical research methods: the method of analysis and logical construction, and the method of synthesis and abstraction. The conducted research confirmed that the new laws cause positive effects and the emergence of certain defects, inconsistencies and avicabilities in the national security system. In particular in the area of militarization of organizational units. The research described in the article will be continued.
EN
The aim of this study is to identify cutting-edge studies on the phenomenon of leadership applied to police work, especially in critical contexts, based on an integrative literature review. The integrative review made it possible to survey publications on the subject in the Scopus, Web of Science, Ebsco Host, ScienceDirect, Core, and SciELO databases. Scientific mapping is complemented with the use of VOSviewer and Google Trends tools. The integrative review resulted in 15 studies that fit the research strategy, bringing different leadership approaches, such as instrumental, transformational, charismatic, consultative, ethical, authentic, military, destructive, and laissez-faire, through qualitative and/or quantitative studies. For bibliometric analysis using VOSviewer, the research corpus was expanded to 63 articles, admitting documents that studied leadership with firefighters, military personnel, and police officers. The analysis showed almost no co-authorship link between the 129 authors. The co-occurrence analysis of keywords reveals that leadership strongly links with law enforcement, police, management, crisis management, emergency management, and decision-making, establishing a close relationship between these concepts and a semantic map that underlies the field of study. The analysis of trends by Google Trends in the science category indicates the stability of interest in the topic of leadership in the world. However, the theme of police leadership produced results close to zero. The findings reveal that few studies address leadership in police organisations, and even fewer if critical, dangerous contexts are examined. The trends analysed indicate that worldwide scientific interest in the subject remains low and the theme must be further explored.
PL
Policja jest podstawową służbą zapewniającą bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym kraju. Jej funkcjonowanie jest oparte o konieczność zapewnienia łączności. Jest ona realizowana na różne sposoby, zwłaszcza w sposób radiowy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki ankiety rozesłanej do komend policji w Polsce. Ankieta dotyczyła szerokich aspektów łączności radiowej w Policji oraz elementy związane z amatorską łącznością kryzysową. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The police is the basic service ensuring internal security in our country. Its functioning is based on the need to ensure communication. It is implemented in various ways, especially in a radio way. This article presents the results of a survey sent to police headquarters in Poland. The survey concerned broad aspects of radio communication in the Police and elements related to amateur crisis communication. The article contains the results of the conducted research.
EN
The article was written under the framework of the project entitled “Helicopter Simulator for Police Aviation” DOB-BIO10/07/01/2019 of a value of PLN 50 068 639, funded by the National Centre for Research and Development under the contest 10/2019. The system is being implemented by the consortium involving: the Police Academy in Szczytno (the leader of the project), the War Studies Academy and ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. Abstract An analysis of training needs for the crews of police multi-purpose Black Hawk S70i helicopters serving in Polish Police Forces has been an impulse to attempt the construction of the simulation system within the research and development project financed by the National Centre for Research and Development entitled “Helicopter Simulator for Police Aviation” consisting of three components, i.e. a training stand for a pilot (cockpit), a stand for a cargo handler, a training stand for the police officers practicing the air drop operations. The simulator is supposed to provide an opportunity to execute drills of various emergency situations, which consequently will allow preparing the crews and technical personnel in the full range to perform the tasks as far as theoretical knowledge and practical skills are concerned. Replacing real exercises by training held in a virtual environment is expected to contribute to a decrease in costs to be incurred by Police and enhanced safety for any persons participating in the actions remaining the subject of the said trainings. The article presents the design assumptions that arise, among other things, from multidisciplinary research performed over the determination of the detailed training needs and equipment requirements with regards to the Full Flight Simulator. The said research was conducted in collaboration with the officers of the Police Aviation Board in the High Command of the Police Headquarters as well as the operators of the counter terrorism sub-units of Polish Police Forces.
PL
Analiza potrzeb szkoleniowych załóg policyjnych śmigłowców wielozadaniowych Black Hawk S70i służących w polskiej Policji stała się impulsem do podjęcia próby budowy systemu symulacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Symulator Śmigłowcowy Lotnictwa Policyjnego”, składającego się z trzech komponentów, tj. stanowiska szkoleniowego dla pilota (kokpit), stanowiska dla ładowacza, stanowiska szkoleniowego dla policjantów ćwiczących operacje zrzutu. Symulator powinien umożliwić przećwiczenie różnych sytuacji awaryjnych, co w rezultacie pozwoli na przygotowanie załóg i personelu technicznego w pełnym zakresie do wykonywania zadań w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych Zastąpienie ćwiczeń rzeczywistych szkoleniami w środowisku wirtualnym przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Policję oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób uczestniczących w działaniach pozostających w zakresie przedmiotowym tych szkoleń. W artykule przedstawiono założenia projektowe wynikające m.in. z interdyscyplinarnych badań nad określeniem szczegółowych potrzeb szkoleniowych i wymagań sprzętowych w odniesieniu do pełnego symulatora lotu. Badania te zostały przeprowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Zarządu Lotnictwa Policji w Komendzie Głównej Policji oraz operatorami pododdziałów antyterrorystycznych polskiej Policji.
8
Content available remote Policja jako podmiot odpowiedzialny za walkę z przestępczością nieletnich
PL
Celem pracy jest omówienie działań Policji w odniesieniu do zwalczania przestępczości młodzieży. Problem badawczy został zawarty w formie pytania - w jaki sposób Policja odpowiada za walkę z przestępczością nieletnich? W pracy scharakteryzowano symptomy niedostosowania społecznego wśród młodzieży i wskazano szereg czynników kształtujących społeczne determinanty popełniania przestępstw wśród młodzieży. W artykule wykorzystano przede wszystkim metody krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz syntezy.
EN
The aim of the work is to discuss the activities of the Police in relation to combating youth crime. Symptoms of social maladjustment among young people were characterized, and a number of factors shaping the social determinants of committing crimes among young people were indicated. The study mainly used research methods such as: critical analysis of the literature on the subject and synthesis.
PL
Celem pracy jest omówienie działań Policji w odniesieniu do zwalczania przestępczości narkotykowej wśród młodzieży. Scharakteryzowano miejsce, funkcje i zadania ustawowe Policji oraz miejsce tej formacji w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W kolejnej części pracy odniesiono się do wyjaśnienia podstawowych pojęć na płaszczyźnie analizowanego zagadnienia oraz ukazano uprawnienia i procedury stosowane przez Policję w postępowaniu z nieletnimi na przykładzie wybranych elementów.
EN
The aim of the study is to show the role of drugs as a factor underlying the emergence of social pathology among adolescents, which is drug addiction. Initially, the genesis of the concept of social pathology was presented based on the literature on the subject. Then, the types of psychoactive substances were characterized, their effects on the mental and physical spheres, and their place in the life of contemporary youth. In the work, as part of the research method, mainly problem and comparative analysis was used in the field of subject literature and thematic monographs.
EN
The aim of the article is to present selected utilitarian aspects of the activities of state authorities which, while carrying out statutory tasks – often cooperating with each other, bear responsibility for ensuring internal security at a socially acceptable level. The main research problem is selected strategic undertakings implemented by the Police with a view to increasing effectiveness in combating actual and potential threats. Detailed problems are selected methods of measuring and evaluating the effectiveness of activities conducted, as well as the influence of the National Security Threat Map on shaping opinions in the field of the sense of safety. This new interactive tool not only enables anonymous reporting of threats identified by residents but also provides an opportunity for verifying the actions taken. The article discusses selective issues related to the development of the Report on the state of security in Poland, which by definition should reflect the actual level of security in the country.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych utylitarnych aspektów działalności organów państwowych, które realizując ustawowe zadania – często ze sobą współpracując – ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, na poziomie akceptowalnym społecznie. Głównym problemem badawczym są wyselekcjonowane przedsięwzięcia o charakterze strategicznym realizowane przez Policję, które podnoszą skuteczność w zwalczaniu rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń. Problemami szczegółowymi są wybrane metody pomiaru oraz oceny efektywności prowadzonych działań, a także wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na kształtowanie opinii w zakresie poczucia bezpieczeństwa. To nowe interaktywne narzędzie umożliwia nie tylko anonimowe zgłaszanie identyfikowanych przez mieszkańców zagrożeń, ale również stwarza możliwość weryfikacji podjętych przedsięwzięć. W artykule omówiono selektywne zagadnienia związane z opracowaniem Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce, który z założenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty poziom bezpieczeństwa w kraju.
EN
In many cases, the effects of road accidents have significant impact on human health. This translates directly into society, in both material and emotional terms. The severity of the injury in a road event depends largely on the speed of the vehicles. Excessive vehicle speed is of particular concern in incidents involving vulnerable road users. As confirmed by literature analysis and research, in most cases drivers do not respect the speed limits introduced by the road signs. Existing solutions allow to introduce permanent or temporary speed control. This paper investigates speeding and driver behaviour in built-up areas near schools and pedestrian crossings. The aim of the research described in the paper is to determine the influence of the effectiveness of police actions on speed reduction and improvement of road safety.
PL
Na postawie obowiązujących przepisów w artykule przedstawiono określone metody i formy wykonywania przez policjantów zadań w zakresie stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości. Analiza wybranych przepisów wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych przez Policję oraz wymagań stawianych urządzeniom wykorzystywanym przez policjantów w codziennej służbie dostarczyła argumentów potwierdzających zasadność ich wykorzystania. Działania zmierzające do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością są jednymi z wielu inicjatyw podejmowanych przez Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dokonywanie pomiarów prędkości przez policjantów z wykorzystaniem urządzeń będących na wyposażeniu Policji budzi często wątpliwości wśród sprawców przekroczenia dozwolonej prędkości. Przybliżenie przepisów dotyczących pełnienia służby na drodze przez policjantów oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas zatwierdzenia typu przyrządów kontrolno-pomiarowych ma na celu potwierdzenie zasadności prowadzonych działań, a także autentyczności wskazań urządzeń wykorzystywanych przez policjantów. Niezwykle pomocne okazały się informacje Głównego Urzędu Miar oraz producenta na temat sposobu i zasad dokonywania pomiarów prędkości ręcznych mierników prędkości, będących na wyposażeniu Policji.
EN
Pursuant to relevant applicable regulations, the paper presents specific methods and forms of performing tasks by policemen in the use of control and measuring instruments for speed measurement. A review of selected regulations pertaining to the use of control and measurement devices by the Police and the requirements for devices used by police officers in everyday service, provided arguments confirming the legitimacy of their use. Activities aimed at reducing the number of road incidents caused by speeding are among the many initiatives undertaken by the Police to ensure road safety. Taking speed measurements by police officers with the use of devices owned by the Police often raises doubts among the perpetrators of speeding limits. The aim of the presentation of the regulations concerning the performance of service on the road by police officers and the detailed scope of tests performed during type approval of control and measuring instruments is to confirm the legitimacy of actions conducted, as well as the authenticity of indications of the equipment used by police officers. Information gained from the Central Office of Measures and from the manufacturer on the method and principles of measuring the speed of hand-held speed meters, which the Police is equipped with, proved to be extremely helpful.
13
Content available remote Motivational Factors in Uniformed Services
EN
The article presents theoretical foundations of effective motivation and job satisfaction. The theoretical considerations were supported by examples of research results on motivation in the armed forces of many countries as well as in the Police and Prison Service. As a result, the analysis of motivational factors in uniformed services (the Armed Forces, Police, Border Guard, Prison Service) was presented. Taking into account the specificity of the uniformed services, conclusions were also presented for building an effective incentive system in these formations. The conclusions and recommendation contained in the article also apply to other uniformed services in which servicemen and servicewomen apply for duty at an early stage of their careers, and develop their advancement within the organization (Border Guard, Coastal Guard, Customs Service, State Fire Service).
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne skutecznego motywowania do pracy i satysfakcji z niej. Rozważania teoretyczne wsparto przykładami wyników badań nad motywacją i motywowaniem w armiach wielu państw, a także w Policji i Służbie Więziennej. Przeanalizowano czynniki motywacyjne w służbach mundurowych – wojsku, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Przedstawiono również wnioski do budowania skutecznego systemu motywacyjnego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki tych formacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane również w innych służbach mundurowych, o przyjęcie do których ubiegają się żołnierze i funkcjonariusze na wczesnym etapie służby i rozwijają w nich swoją karierę (Straż Graniczna, Straż Przybrzeżna, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna).
14
Content available remote Czynniki motywacyjne w służbach mundurowych
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne skutecznego motywowania do pracy i satysfakcji z niej. Rozważania teoretyczne wsparto przykładami wyników badań nad motywacją i motywowaniem w armiach wielu państw, a także w Policji i Służbie Więziennej. Przeanalizowano czynniki motywacyjne w służbach mundurowych – wojsku, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Przedstawiono również wnioski do budowania skutecznego systemu motywacyjnego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki tych formacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane również w innych służbach mundurowych, o przyjęcie do których ubiegają się żołnierze i funkcjonariusze na wczesnym etapie służby i rozwijają w nich swoją karierę (Straż Graniczna, Straż Przybrzeżna, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna).
EN
The article presents theoretical foundations of effective motivation and job satisfaction. The theoretical considerations were supported by examples of research results on motivation in the armed forces of many countries as well as in the Police and Prison Service. As a result, the analysis of motivational factors in uniformed services (the Armed Forces, Police, Border Guard, Prison Service) was presented. Taking into account the specificity of the uniformed services, conclusions were also presented for building an effective incentive system in these formations. The conclusions and recommendation contained in the article also apply to other uniformed services in which servicemen and servicewomen apply for duty at an early stage of their careers, and develop their advancement within the organization (Border Guard, Coastal Guard, Customs Service, State Fire Service).
15
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
16
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Artykuł został poświęcony wybranym problemom związanym z usunięciem pojazdu na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Omówiono przesłanki warunkujące dopuszczalność stosowania tej instytucji. Konieczne jest ustalenie, że pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub że jego stan wskazuje na to, że nie jest on używany. Wskazano na zakres zastosowania tej instytucji, na podmioty uprawnione do jej stosowania, jak również na różnice pomiędzy tym trybem a trybem wskazanym w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
EN
This article is devoted to selected problems connected with the removal from the road of a vehicle, based on Article 50a of the Act on Road Traffic. The premises determining the admissibility of employing this institution are discussed. It is necessary to establish that the vehicle has been abandoned on the road with no license plates or the condition of the vehicle indicates that it is not used. The scope of the application of this institution, entities entitled to perform it as well as the differences between this procedure and one based on Article 130a of the Act on Road Traffic are indicated.
EN
Occupational burnout is an increasingly common disorder occurring in various occupational groups, especially in uniformed services. The research was conducted among police officers. The research process involved 140 policemen selected using the snowball sampling method. The results obtained confirmed that the vast majority (80%) suffer from medium and high levels of occupational burnout. The highest level of burnout is observed in long-serving males working in the prevention department. Research results show that there is an urgent need to, first and foremost, design measures to prevent the process of occupational burnout from developing in this group of employees. These activities should mainly focus on preventive and therapeutic programmes aimed at both minimising the risk factors and reducing the excessive work-related mental strain.
19
Content available remote Preparation of Polish police officers for peace missions
EN
Conflicts in the 21st century have forced qualitative changes in the way of training missionary personnel. Police forces are currently used in various joint operations, which include, among others, elements of the fight against terrorism, ensuring the security of civilians and training of security forces. New types of operations require corrected preparation systems. This article analyses the previous way of preparing such units as Individual Police Officers, Specialized Police Teams, Formed Police Units, as well as the issue related to the training modification proposal, and one of them is the implementation of the virtual game “Gaming for Peace” as a supplement to the training gap through modern and more effective training.
20
Content available remote Uprawnienie do unieruchomienia pojazdu urządzeniem do blokowania kół
PL
Artykuł jest poświęcony wybranym elementom procedury unieruchamiania pojazdu za pomocą urządzenia do blokowania kół, na podstawie art. 130a ust. 8 i 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Autor skoncentrował uwagę na zagadnieniach związanych ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do dokonania tej czynności. Wskazał również przesłanki, których spełnienie umożliwia uruchomienie tej procedury.
EN
The author discusses some aspects of the procedure to immobilize the vehicle with a wheel-locking device, included in article 130a (8) and (9) of the Law on Road Traffic. Attention is focused on the issue related to the entities authorised to perform this activity. The author also indicates the conditions which must be fulfilled for the procedure to be instituted.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.