Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EDXRF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Górny Śląsk to najbardziej przekształcone w wyniku działalności człowieka terytorium Polski. Celem pracy była optymalizacja i walidacja ilościowego oznaczania metali i metaloidów przy użyciu techniki EDXRF i ICP-MS do identyfikacji zanieczyszczeń na obszarach wokół składowiska odpadów pogórniczych, Hałda Ruda (Zabrze, Polska Południowa) oraz określenie sposobu, w jaki metale i niemetale przenoszą się w glebach i wodach gruntowych na omawianym obszarze. Stężenia 27 metali i metaloidów oznaczano w próbkach gleb za pomocą techniki EDXRF. Próbki wód gruntowych pobierano comiesięcznie między 2010 i 2012 i analizowano techniką ICP-MS. Uzyskane wyniki badań poddano analizie chemometrycznej, co pozwoliło na znalezienie transektów z największym stopniem dywersyfikacji obiektu. Analiza PCA potwierdziła istnienie pewnej grupy pierwiastków charakteryzujących się silną korelację pomiędzy ich zawartością w próbkach gleb. Hałda Ruda nadal jest źródłem zanieczyszczeń w środowisku wodnogruntowym, szczególnie na terenach leżących w kierunku spływu wód gruntowych oraz w obszarze pod wpływem dominujących wiatrów południowo-zachodnich. W próbkach wód pobieranych na spływie wód gruntowych stwierdzono najwyższe stężenia toksycznych metali przekraczające dopuszczalne normy. Szczególnie podwyższone stężenie obserwowano w przypadku ołowiu, arsenu, chromu i cynku. Badania stężenia metali i metaloidów w glebach z obszarów otaczających teren zwału, w porównaniu z wytycznymi jakości gleb, jasno wskazują, że tereny usytuowane na spływie wód gruntowych są znacznie bardziej zanieczyszczone, a ich wartości wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Stężenie ołowiu w glebie przekraczało nawet 2000 mg/kg. Zaobserwowano również ogromne przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia miedzi, manganu, chromu lub cynku. Maksymalne stężenia Cu, Zn, Pb lub Cr w wierzchnich warstwach gleby przekraczały kilka tysięcy mg/kg.
2
Content available remote XRF analysis of Aegle marmelos leaves of semi arid region of Kachchh
EN
The objective of the present investigation was to study the chemical composition of leaves of Aegle marmelos is a species of tree native to India growing in semi-arid region of Kachchh district, Gujarat, India. The leaves of Aegle marmelos were subjected to Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) and were analyzed for different mineral composition. As the X-ray Fluorescence is one of the most reliable and accurate, as well as it is also a consistent and non-destructive method for analysis of major and trace elements using a single pressed pellet. During the study it was found that Calcium, Chlorine, Potassium, Magnesium, Silicon, Sulfur, Aluminum, Phosphorus were noted in higher amounts, compared to that of other elements like Manganese, Iron, Nickel, Copper, Zink, Bromide, Rubidium, Strontium, Stannous, Lead, whereas the elements which were not detected in leaves of Aegle marmelos are Cobalt, Arsenic, Hafnium, Vanadium, Platinum, Titanium, Chromium and Tantalum.
EN
In lead-free reflow soldering, the presence of voids should be taken into account. For this reason, the effect of the applied heating profiles was examined via the characterization of voids in galvanic and immersion Sn coatings. According to EU Directive 2002/95/EC, the screening of Pb element of reflow soldering (i.e. of electrical and electronic equipment) is necessary; and the practical implementation of this measurement is largely affected by the characteristics of the solder (i.e. the presence of voids and the inhomogeneity of the solder). Comparing the results of the above two coating methods, it was found that by chemical coating more voids were formed and the detected lead content was higher than for galvanic Sn. The standard deviation of Ag and Cu concentrations was mainly influenced by the appearance of large compounds in the second case, while with chemical coating, no large compounds were formed due to the elevated number of voids.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zawartością wybranych pierwiastków w osadach dennych pobranych z rzeki Bytomki płynącej wzdłuż zwału odpadów pogórniczych Hałda Ruda w Zabrzu, jak również ich dystrybucję w poszczególnych frakcjach geochemicznych z wykorzystaniem sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej według Tessiera. Całkowitą zawartość pierwiastków określono, wykorzystując technikę EDXRF, natomiast ekstrahenty poszczególnych frakcji Tessiera oznaczano ilościowo za pomocą spektrometru ICP-MS.
EN
The paper presents the results of the research on the content of selected elements in sediments collected from Bytomka River flowing along postmining heap Hałda Ruda in Zabrze, as well as their distribution in the various geochemical fractions by sequential chemical extraction by Tessier. The total content of elements determined using the EDXRF technique and the extractants Tessier individual fractions was quantified by ICP-MS spectrometer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań gleb przeprowadzanych na terenach wokół nieczynnego zwałowiska odpadów pogórniczych 1/R w Zabrzu. W badaniach wykonywano oznaczenia wybranych metali, wykorzystując spektrometr EDXRF. Przeprowadzono badania, które pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób składowane przez wiele lat na zwałowiskach odpady wpływają na zmianę zasolenia oraz stężenia metali ciężkich w glebach w zależności od odległości od zwału.
EN
This paper presents the results of soil research carried out in the areas around the disused mining waste dump 1/R in Zabrze. The studies of selected metals were performed using for the determination EDXRF spectrometer. Conducted research that allowed to answer the question: how stored for many years waste dumps, influence on salinity and heavy metals concentrations in soils, depending on the distance from the heap.
PL
EDXRF jest tanią, niedestrukcyjną metodą. Zastosowanie tej techniki nie wymaga roztworzenia próbki do roztworu, jak w przypadku technik ASA czy ICP-MS. Najczęstszym sposobem przygotowywania próbek środowiskowych, takich jak: gleby, osady denne czy odpady, jest pastylkowanie z dodatkiem lepiszcza oraz stapianie w perły. W artykule przedstawiono krótki zarys tej techniki oraz sposobu przygotowania próbek w postaci pereł.
EN
EDXRF is an inexpensive, non-destructive method. This technique does not require dissolution of the sample as ASA or ICP-MS techniques. The most common method of preparation of environmental samples such as soil, sediments or waste is pelletizing with the binder addition and fusion to fused beads. The article presents a brief overview of the technique and the preparation of samples in the form of fused beads.
EN
For the sustainable development of urban areas, it is necessary to identify if environmental pollution exists and where hot spot pollution sources lie. In this study, 280 topsoil samples were collected from an industry estate in Zlin (the Czech Republic). In these samples, the presence of toxic metal was analyzed by wave dispersed X-Ray fluorescence (ED-XRF), and statistical analysis revealed that the major anthropogenic contaminants in the topsoil were Pb, Zn and Sn. Further contaminant analysis by atomic absorption spectrometry (AAS) determined the maximum contents of 28558.47 mg/kg for Pb, 1132.35 mg/kg for Sn and 2865.22 mg/kg for Zn in selected topsoil samples. According to soil pollution index results, the main proportion of topsoil is contaminated, with the possible sources of contamination being traffic and a nearby municipal heating plant. This study proves that the combination of preliminary ED-XRF topsoil analysis, a multivariative statistical approach, AAS analysis and the geographical information system (GIS) is effective and together form a powerful tool for mapping topsoil contamination and conducting an environmental risk assessment.
PL
EDXRF jest tanią, niedestrukcyjną metodą. Zastosowanie tej techniki nie wymaga roztworzenia próbki do roztworu, jak w przypadku technik ASA czy ICP-MS. Najczęstszym sposobem przygotowywania próbek środowiskowych, takich jak gleby, osady denne czy odpady, jest pastylkowanie z dodatkiem lepiszcza oraz stapianie w perły. W artykule przedstawiono krótki zarys podstawowych zagadnień związanych z techniką EDXRF.
EN
EDXRF is an inexpensive, non-destructive method. This technique does not require dissolution of the sample as ASA or ICP-MS techniques. The most common method of preparation of environmental samples such as soil, sediments or waste is a pelletizing with the binder addition and fusion to fused beads. The article presents a brief overview of the technique and the preparation of samples in the form of fused beads.
PL
Celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki jakościowego i ilościowego oznaczania wybranych pierwiastków w glebach techniką EDXRF. Metodę sprawdzono poprzez wyznaczenie takich parametrów, jak: powtarzalność, precyzja pośrednia oraz odzysk certyfikowanego materiału referencyjnego NIST 2711. Przedmiotem badań były gleby z obszaru poprodukcyjnego powstałego po zlikwidowanej hucie w pobliżu koksowni w jednym z górnośląskich miast. Badania prowadzono w sezonie letnim 2008 roku.
EN
The purpose of this study was to develop a methodology for qualitative and quantitative determination of selected elements in soils by EDXRF technique. The method was verified by setting parameters such as: repeatability, reproducibility and recovery of the certified reference material NIST 2711. The object of the study were soils from the area remaining after the steelworks in one of the Upper Silesian cities. The study was conducted in summer 2008.
EN
For the sustainable development of urban areas, it is necessary to identify if environmental pollution exists and where hot spot pollution sources lie. In this study, 280 topsoil samples were collected from an industry estate in Zlin (the Czech Republic). In these samples, the presence of toxic metal was analyzed by energy dispersed X-Ray fluorescence (ED-XRF), and statistical analysis revealed that the major anthropogenic contaminants in the topsoil were Pb, Zn and Sn. Further contaminant analysis by atomic absorption spectrometry (AAS) determined the maximum contents of 28558.47 mg/kg for Pb, 1132.35 mg/kg for Sn and 2865.22 mg/kg for Zn in selected topsoil samples. According to soil pollution index results, the main proportion of topsoil is contaminated, with the possible sources of contamination being traffic and a nearby municipal heating plant. This study proves that the combination of preliminary ED-XRF topsoil analysis, a multivariative statistical approach, AAS analysis and the geographical information system (GIS) is effective and together form a powerful tool for mapping topsoil contamination and conducting an environmental risk assessment.
PL
Dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich istotna jest identyfikacja istniejących zanieczyszczeń środowiska i ich źródeł. Do badań pobrano 280 próbek wierzchnich warstw gleby z terenów zurbanizowanych miasta Zlin (Republika Czeska). W próbkach określono zawartość metali ciężkich metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (ED-XRF). Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych wyników stwierdzono, że główne zanieczyszczenia antropogenne w wierzchnich warstwach gleby to Pb, Zn i Sn. Dalsza analiza zanieczyszczeń metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) pozwoliła na określenie maksymalnych stężeń tych analitów w próbkach: 28558,47 mg/kg dla Pb, 1132,35 mg/kg dla Sn i 2865,22 mg/kg Zn. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główne źródła zanieczyszczeń to ruch samochodowy oraz pobliska ciepłownia miejska. Przeprowadzone badania dowodzą, że połączenie wstępnej analizy gleb metodą ED-XRF, metod statystyki wielowymiarowej, analizy AAS i Systemu Informacji Geograficznej (GIS) jest skutecznym narzędziem oceny zanieczyszczenia wierzchniej warstwy gleby i oceny ryzyka dla środowiska.
EN
Four seasonal sampling campaigns successively in April, July, September 2008 and February 2009 took place at Świder, a town located to the south-east of Warszawa, Poland. Three particle size fractions of particulate matter were collected by a NILU (The Norwegian Institute for Air Protection, Norway) sampler. The following elements were determined by the energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) method: K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br and Pb. The highest mean mass concentrations in fine and medium fractions were observed in April 2008 and February 2009. For a coarse fraction, the highest values of mass concentrations were observed in April and September 2008. Ca, Mn and Fe existed mainly in the coarse fraction. These elements probably came from the southern direction. Zn was divided between three fractions equally. In February 2009 the highest Zn concentrations were observed in the medium fraction. Pb existed mainly in the fine and medium fractions. The highest values of Pb concentrations were observed in February 2009. Bromium existed in the fine fraction. Correlations were observed between Ca, Mn and Fe concentrations. Correlation factors were about 0.8 for the coarse fraction. For other analyzed elements, the correlation coefficients were small. Basing on the backward trajectories and elemental concentrations of particulate matter (PM), it was confirmed that in winter the main influence on air quality is caused by pollution coming from coal combustion in local houses, heat and power plants working in urban areas. In summer the main influence on air quality is caused by pollution from sources in rural cultivable areas. The improvement of air quality is possible by decreasing the emission, using coal with a small level of harmful compounds and whole elimination of plant preventive agents and using fertilizers with a small content of unwanted elements.
PL
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono wnikliwą ocenę technik analitycznych, takich jak: ICP-MS, ASA oraz EDXRF, pod kątem ich przydatności do oznaczania metali ciężkich w próbkach o silnie obciążonej matrycy. Próbki silnie zanieczyszczonych gleb badano za pomocą trzech wyżej wymienionych technik. Pomiar próbek gleb z terenów otaczających byłą Hutę Bobrek za pomocą ICP-MS oraz ASA pozwolił na stworzenie 10 LRM (laboratory reference materials), które następnie zostały dołączone do pozostałych wzorców zastosowanych do klasycznej kalibracji spektrometru EDXRF. Zostało to podyktowane potrzebą rozwinięcia i uzupełnienia posiadanej kalibracji. Przeprowadzono optymalizację mineralizacji gleb, stosując różne mieszaniny roztwarzające oraz dwa różne mineralizatory. Techniki ICP-MS, ASA oraz EDXRF różnią się pod wieloma względami. ICP-MS oraz ASA należą do metod wymagających roztworzenia badanej próbki, natomiast EDXRF nie wymaga przeprowadzenia metali ciężkich do roztworu, tylko pozwala na analizę substancji w stanie stałym. Jedyne co łączy ww. techniki to fakt, że należą one do spektroskopowych metod atomowych (absorpcyjnych ASA, emisyjnych EDXRF czy też wykorzystujących wzbudzenie w plazmie ICP-MS).
EN
This study presents the results of a comparison of analytical techniques such as: ICP-MS, AAS and EDXRF in terms of their suitability for the determination of heavy metals in soil samples with complex matrix. Soil samples were tested using three techniques mentioned above. Measurement of soil samples from areas surrounding the former Steelworks "Bobrek" in Bytom, Poland, using ICP-MS and AAS allowed to acquire 10 laboratory reference materials. These LRM were then attached to the other standards used in classical calibration curves used in EDXRF spectrometer. This was dictated by the need to develop a calibration curve used for the analysis of soil samples. Digestion procedure was optimized by using different acid mixtures and two different microwave ovens. It was proved that in the case of soil samples both acidic mixtures, HF/HCl/HNO3 and H2O2/HF/HNO3, can be successfully used for the total digestion. However, when we deal with the extremely contaminated soil sample, then the best solution seems to be complete decomposition using a mixture of H2O2/HF/HNO3. ICPMS, AAS and EDXRF techniques differ in many ways. ICP-MS and AAS are among the methods that require digestion of the sample, while EDXRF allows analysis of the substance in the solid state. The only thing that connects the above techniques is the fact that they belong to atomic spectroscopic methods (absorption AAS, emissions EDXRF or excitation in plasma ICP MS). Comparing the digestion mixture used for the complete digestion, such as HF/HCl/HNO3 and H2O2/HF/HNO3, can be stated that often there is no decisive difference in the results obtained using ICP-MS or AAS analysis in the case of Co, Mn and Cu. There are also cases in which there are significant differences in the obtained results, depending on the digestion procedure, as in the case of As, Cd and Zn. For quantitative analysis of arsenic it should be noted that using ICP-MS technique the main interference in the determination of As is ArCl+ (isobaric interfence). For this reason the best results of the analysis of real samples were obtained during the total digestion using a mixture of H2O2/HF/HNO3. The quantitative analysis allowed to obtain results that are within the following ranges: Cr 60.8 6÷ 240.49 mg/kg; Ba 431.99 ÷ 683.22 mg/kg; Co 7.11 ÷ 23.94 mg/kg; Ni 16,02 ÷ 95.58 mg/kg; Cu 44.21 ÷ 162.00 mg/kg; Zn 764.93 ÷ 3123.13 mg/kg; As 10.17 ÷ 51.54 mg/kg; Cd 3.66 ÷ 9.11 mg/kg; Pb 378.47 ÷ 1165.73 mg/kg; Mn 1050.78 ÷ 6060.71 mg/kg; Fe 7.02 ÷ 32.99 dag/kg. Classification of those soils according to Regulation of the Minister of Environment (dated 9 September 2002) on standards for soil quality and earth quality standards (Journal of Laws No. 165, item. 1359) shows that they are heavily contaminated. In most cases you can qualify those soils for the soil purity class C, but in the case of zinc, lead, manganese and iron concentrations in soils repeatedly exceeded the limits of soils purity.
EN
Concentrations and elemental composition of fine (PM2.5) and coarse (PM2.5-10) ambient particles, at two sampling points located at the same urban background sites, were investigated. The points were 20 m distant from each other and at various heights (2 and 6 m) above the ground. A dichotomous sampler, equipped with a virtual impactor, and a cascade impactor were used to sample the dust. An X-ray fluorescence spectrometer was used in the elemental analyses. The investigations revealed heterogeneity of the spatial distribution and the elemental composition of suspended dust at the investigated urban background site. Coarse dust, whose concentration at 2.0 m above the ground was affected by secondary emission from roads, soil and other local low-level sources in some periods, appeared more heterogeneous.
PL
Celem pracy było zbadanie stężeń i składu pierwiastkowego pyłu drobnego (PM2,5) i grubego (PM2,5-10) w dwóch punktach wybranych w obszarze tła miejskiego w Zabrzu. Punkty były w zlokalizowane w odległości 20 m od siebie na różnych wysokościach (2 i 6 m). Do pobierania próbek pyłu wykorzystano dwukanałowy pobornik z impaktorem wirtualnym i impaktor kaskadowy. Badania składu pierwiastkowego przeprowadzono wykorzystując spektrometr fluorescencji rentgenowskiej. Badania wykazały heterogeniczność w rozkładzie przestrzennym i składzie pierwiastkowym pyłu zawieszonego w punkcie tła miejskiego. Wniosek ten dotyczy przede wszystkim frakcji cząstek grubych, których, jak wykazano w pracy, imisję w pewnych okresach, na wysokości 2 m, kształtuje wtórna emisja pyłu drogowego, glebowego i inne lokalne "niskopoziomowe" źródła pyłu.
EN
Product quality tests require accurate and precise analytical techniques. Fertilizers belong to a group of products whose chemical composition is of great importance due to health, environmental and economic reasons. The following paper presents the results of the research into the content of selected substances in several mineral fertilizers manufactured in Poland. Ion chromatography (IC) was employed to determine selected inorganic anions and cations, whereas energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF) was used to determine the content of selected elements.
PL
Badania jakości produktów wymagają stosowania dokładnych i precyzyjnych technik analitycznych. Do produktów, których skład chemiczny ma ogromne znaczenie zarówno ze względów zdrowotnych, ekologicznych, jak i ekonomicznych, należą nawozy mineralne. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych substancji w kilkunastu nawozach mineralnych produkowanych w Polsce. Do oznaczania wybranych nieorganicznych anionów i kationów wykorzystano technikę chromatografii jonowej (IC), a do badania zawartości wybranych pierwiastków technikę spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF).
PL
Jedną z najczęściej stosowanych technik w analizie produktów petrochemicznych jest rentgenowska analiza fluorescencyjna z dyspersją energii (EDXRF). Technika ta pozwala na bezpośrednią, wielopierwiastkową oraz szybką analizę ciekłych próbek bez potrzeby ich uprzedniego przygotowania. W artykule znajduje się przegląd najczęstszych zastosowań techniki EDXRF w produktach petrochemicznych, opis aparatury oraz przygotowania próbek. Przedstawiono również przykład praktycznego wykorzystania spektrometru EDPXRF Epsilon 5 w analizie próbek zużytego oleju silnikowego.
EN
One of the most popular analytical technique in a petrochemical industry is energy dispersive x-ray spectrometry (EDXRF). This method allows for direct, multielement and quick analysis of liquids, with no necessity of previous preparation. In the article a review of analytical applications of EDXRF technique in petrochemical industry has been presented. Examples of practical use of the EDPXRF Epsilon 5 spectrometer in waste oil analysis have also been shown.
PL
Energodyspersyjna fluorescencja rentgenowska (EDXRF) pozwala na oznaczenie w pyle, podczas pojedynczego pomiaru, zawartości wszystkich pierwiastków od Na do Pb, oprócz Hg. Zamierzeniem pracy było przetestowanie możliwości praktycznego zastosowania techniki EDXRF do oznaczania zawartości pierwiastków (42) w PM2,5. W tym celu przygotowano, zwalidowano i przetestowano metodykę opartą o wskazówki US EPA.
EN
The Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy (EDXRF) allows to determine the contents of all elements, from a through Pb (except Hg), in a single measurement. The presented work was aimed at verifying the possibility of practical application of the EDXRF technique for determining the content of 42 elements in PM2,5. The methodology used was developed, validated and tested according to the US EPA instructions.
PL
W pracy przedstawiono uzyskane podczas badań terenowych wyniki oznaczeń składu jakościowego i ilościowego pyłu zawieszonego w powietrzu, uzyskane metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (ED-XRF). Przedstawiono w skrócie podstawy teoretyczne zastosowanej metody oraz omówiono jej przydatność i ograniczenia.
EN
In the paper the results of definition of quantitative and qualitative structure of the dust in air received during field researches, using a method of the x-ray fluorescent analysis (ED-XRF), are submitted. Theoretical bases of a used method are submitted and also some restrictions are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.