Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymacja częstotliwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych właściwości wybranych cyfrowych algorytmów do estymacji częstotliwości w warunkach pracy przyrządów do dokładnych pomiarów napięcia sinusoidalnego. Zastosowano opracowany algorytm do pomiaru częstotliwości, oparty o pomiar przesunięcia fazowego z zastosowaniem DFT (Dyskretnej Transformaty Fouriera) oraz znane z literatury trzy algorytmy z interpolacją widma i algorytm zupełnych kwadratów błędów TLS (Total Least Squares) . Wyniki badań wskazują, że opracowany algorytm cechuje się najlepszymi właściwościami.
EN
The article presents the results of the simulation properties of selected digital algorithms to estimate the frequency, in the operating conditions of instruments for accurate measurements of sinusoidal voltage. A developed algorithm based on a phase shift measurement with a use of DFT (Discrete Fourier Transform) and four algorithms known from literature, three with spectral interpolation and a total least squares (TLS), were applied. The research results indicate that the developed algorithm is characterized by the best properties.
PL
W artykule przedstawiono nowe czasowo-dyskretne algorytmy czteropunktowe umożliwiające śledzenie częstotliwości sygnału sinusoidalnego. Opracowane algorytmy porównano z czasowo-dyskretnym algorytmem trzypunktowym zaproponowanym przez Vizireanu. W celu porównania algorytmów wykonano symulacje polegające na śledzeniu częstotliwości sygnału sinusoidalnego zakłóconego szumem Gaussa. Pokazano, że opracowane algorytmy umożliwiają śledzenie częstotliwości z większą dokładnością.
EN
The article presents new discrete-time four-point algorithms that enable tracking the sinusoidal signal frequency. The developed algorithms have been compared with the discrete-time three-point algorithm proposed by Vizireanu. In order to compare the algorithms, simulations have been performed, consisting in tracking the sinusoidal signal frequency disturbed by Gaussian noise. It has been shown that the developed algorithms allow frequency tracking with greater accuracy.
PL
Zaprezentowano wyniki prac nad algorytmem umożliwiającym pomiar odległości w systemach radiowych metodami czasowymi. Precyzja pomiaru odległości takiego systemu zależy wprost od dokładności pomiaru czasu propagacji sygnału testowego. Przedstawiono koncepcję algorytmu określania momentu odebrania sygnału użytecznego z zastosowaniem estymatorów częstotliwość chwilowej oraz wyniki działania z zastosowaniem różnych estymatorów.
EN
The article presents research results on algorithm that can be used to estimate the distance in multipath environment in wireless systems based on radio signal propagation delay. Precision of the estimation highly depends on signal propagation time estimation error. Authors present new approach to determine the moment of signal reception based on instantaneous frequency estimators as well as results of simulations using various frequency estimators.
4
Content available remote Frequency Estimation Algorithms by Fusion Spectra of Multi-section Sinusoids
EN
For achieving a more precise frequency estimation of a short sinusoid at low SNR, a algorithm based on fusion spectra of Multi-section Sinusoids(M-sinusoids) was proposed. In order to solve the discontinuous phases problem of M-sinusoids, the Optimization Weighted-Accumulation (OW-A) spectrum was gained through weighted-accumulation spectra of M-sinusoids by the designed weighted factor. The correlation spectrum, which could inherit the narrow and high main-lobe of the OW-A spectrum, and the good noise immunity of the accumulation spectrum of M-sinusoids, was constructed by correlation OW-A spectrum and the accumulation spectrum. Therefore, higher precision frequency estimation could be obtained through spectral peak searching of the correlation spectrum. Moreover, in order to meet the high real-time demand in some fields, a fast algorithm of the proposed algorithm was put forward. This fast algorithm could reduce most computational cost of the proposed algorithm by the following techniques: design a fast DTFT algorithm, reduction dimensions of the weighted fusion spectrum matrix, 1/3 main-lodes correlation of the OW-A spectrum and the accumulation spectrum. Simulations demonstrate the superior performance of the proposed algorithms; the fast algorithm could reduce most calculation of the proposed algorithm with lowering a little frequency estimation precision, and it works better in very low SNR (SNR≤-13dB).
PL
W artykule zaproponowano algorytm estymacji częstotliwości krótkich fal sinusoidalnych o niskim zaszumieniu (SNR). Rozwiązanie bazuje na widmie fuzji M-częstotliowości sinusoid (M-sinusoids). W celu rozwiązania problemu nieciągłości faz M-sinusoid zastosowano współczynniki wagowe zawartości częstotliwości, co pozwoliło na ich optymalizację (ang. Optimization Weighted-Accumulation). Zastosowanie algorytmu pozwala na zwiększenie precyzji estymacji przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości wykonania. Wyniki badań symulacyjnych potwierdzają skuteczność działania.
PL
Niniejsza praca dotyczy zagadnienia estymacji chwilowej częstotliwości, amplitudy i fazy cyfrowych sygnałów sinusoidalnych. Sygnał sinusoidalny jest modelowany równaniem rekurencyjnym filtra cyfrowego ze sprzężonym biegunem zespolonym na okręgu jednostkowym. Równanie to umożliwia określenie, optymalnej w sensie najmniejszych kwadratów (LS), częstotliwości sygnału na podstawie próbek (pomiarów). Zastosowanie postaci analitycznej sygnału pomiarowego umożliwia wyznaczenie, optymalnych w sensie LS, estymat amplitudy i fazy sygnału. W referacie podano iteracyjne rozwiązanie problemu estymacji parametrów sygnałów sinusoidalnych w postaci filtrów adaptacyjnych RLS i LMS. Podano przykładową realizację algorytmu estymacji oraz określono jej błędy systematyczne, a także zilustrowano własność śledzenia częstotliwości i amplitudy chwilowej.
EN
The paper describes new method for estimation of instantaneous frequency, amplitude, and phase of sinusoidal signals. The sinusoidal signal is modeled by the difference equation of the digital filter with the complex conjugate pole placed on the unit circle. The difference equation is used for computing signal's frequency optimal in the least squares (LS) sense. Optimal LS solutions for the amplitude and phase are derived with the use of analytic signal. In the paper the problem of LS solution is next stated as the problem of adaptive filtering and the iterative solutions in the form of RLS and LMS filters are given. Those filters contain only one coefficient and the computational burden is significantly reduced as to compare to popular Kalman or extended Kalman filter. The specific implementation of the proposed method is given and discussed in the paper. We show the systematic errors of frequency, amplitude, and phase estimation. The tracking of instantaneous frequency and amplitude is illustrated with the test signal disturbed by Gaussian noise with simultaneous frequency and amplitude modulation. The compromise between tracking abilities and noise immunity is also shown by means of numerical simulations.
6
Content available remote Analysis of distorted waveforms in power converter systems
EN
We present a method of determining the frequency, developed and based on the Prony model. The method was derived for those cases in which the process contains two dominant harmonics and noise. Additionally, in order to improve the accuracy of the method, median filtering was applied. The presented methods can be useful for practical applications in power systems, like the control systems of frequency converters.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania częstotliwości, opracowaną na podstawie modelu Prony'ego. Metoda została opracowana z założeniem, że analizowany proces zawiera dwie harmoniczne i szum. Dodatkowo, w celu poprawy dokładności metody, zastosowano filtrowanie medianowe. Zaprezentowana metoda może być wykorzystana w układach elektroenergetycznych, takich jak układy sterujące przekształtników.
PL
W artykule przedstawiono analizę sygnałów echa radarowego od samochodu i od poruszającego się pieszego, przeprowadzoną z zastosowaniem modelu autoregresji (AR). W przypadku echa gwałtownie hamującego samochodu estymowano jego prędkość chwilową, do czego wykorzystano względną odporność modelu AR na odstępstwa od sinusoidalnego modelu sygnału użytecznego. W przypadku echa pieszego przeprowadzono dodatkowo analizę złożonej prędkościowej struktury echa, do czego wykorzystano wysoką rozdzielczość częstotliwościową modelu AR. Rejestracje wykonano przy wykorzystaniu radaru z falą ciągłą zmodulowaną częstotliwościowo (radaru FMCW).
EN
The paper deals with an analysis of recorded FMCW radar Doppler signals of a braking car and a running man. In the analysis the autoregresive (AR) signal model was used what allowed for the robust estimation of an instantaneous velocity of the braking car and characterization of a velocity structure of the running man whose both trunk and arms and/or legs were visible.
EN
An innovatory on-line method of power system frequency estimation and voltage/current signals resampling is presented. The method is designed to increase the accuracy of power system equivalent harmonic impedance estimation using simple DAQ systems. Estimation of instantaneous frequency uses 5-th degree polynomial interpolation of filtered signal zero crossings time positions. Final resampling uses cubic splines interpolation for the calculation of output signal values. The details of resampling algorithm are described. The results of simulation tests demonstrating the typical behavior of a power system were shown as well as results of real voltage signal resampling. The method shows good capabilities of tracking varying harmonic phase angles in reference to the fundamental one while phase/frequency of fundamental harmonic varies too. The computational complexity allows to implement the method as a realtime version on DSP. Comparison of the amount of math operations used in this and another method [1] is shown too.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjną metodę estymacji częstotliwości napięcia sieci energetycznej oraz sposób koherentnego repróbkowania sygnału napięcia sieci energetycznej. Potrzeba przepróbkowania sygnału wynika z faktu, iż częstotliwość napięcia sieci energetycznej nie jest stała lecz zmienia się w sposób ciągły. Proste systemy akwizycji danych najczęściej umożliwiają wybór stałej częstotliwości próbkowania i nie pozwalają synchronizować tejże z aktualną częstotliwością mierzonego sygnału. Fakt ten powoduje rozmycie prążków widma częstotliwościowego sygnału i utrudnia ocenę faz harmonicznych sygnału. Błędy estymacji widma sygnałów sieci energetycznej powodują powstanie znacznych błędów pomiaru zastępczej impedancji sieci energetycznej metodą bierną prezentowaną w [10]. Proponowana metoda wykorzystuje nowatorski sposób wyznaczania punktów czasowych, w których powinien zostać zrepróbkowany sygnał mierzony. Do wyznaczenia czasowych punktów repróbkowania wykorzystano interpolacje kolejnych wartości czasów przejść przez zero mierzonego sygnału. Wariant, pozwalający na repróbkowanie sygnału na bieżąco, wykorzystuje wielomian piątego stopnia do wyznaczenia stałej, całkowitej liczby punktów repróbkowania przypadających na jeden okres badanego sygnału. Warunki nałożone na wielomian interpolujący zapewniają ciągłość jego oraz jego pierwszej i drugiej pochodnej, nawet w warunkach pracy na bieżąco, gdy nie są znane chwile czasu przyszłych przejść sygnału przez zero. Dzięki ciągłości pochodnych wielomianu możliwa jest estymacja chwilowej częstotliwości podstawowej harmonicznej mierzonego sygnału zgodnie z zależnością (9). Otrzymany estymator jest gładki w porównaniu do innych estymatorów bazujących na metodach statystycznych [6, 7]. Repróbkowanie sygnału badanego w uprzednio wyznaczonych punktach czasowych wykorzystuje interpolację funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia. Zaprezentowano wyniki testów symulacyjnych pokazujących typowe zachowanie systemu energetycznego oraz wyniki repróbkowania rzeczywistego sygnału napięcia sieci energetycznej dla kilku wybranych harmonicznych. Metoda ma dobre własności śledzenia zmieniających się kątów fazowych harmonicznych w odniesieniu do fazy podstawowej harmonicznej, nawet w sytuacji gdy faza lub częstotliwość podstawowej harmonicznej się zmienia. Złożoność obliczeniowa pozwala na implementację algorytmu na procesorze sygnałowym w celu zbudowania przyrządu pracującego w czasie rzeczywistym. Przedstawiono porównanie ilości operacji matematycznych potrzebnych do repróbkowania sygnału prezentowaną metodą oraz metodą wykorzystującą interpolację funkcją sinc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.