Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 721

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
EN
The article aims to identify barriers related to developing agricultural biogas plants in Poland. The secondary data was supplemented by primary data from a questionnaire conducted among employees of an enterprise whose biogas production is one of the elements of the circular economy. The results of the research revealed that the majority of respondents indicated external, systemic and developmental obstacles. The largest percentage of responses concerned the lack of stable legal regulations in the scope of renewable energy sources, including biogas plants, and the lack of programs financing the construction of agricultural biogas plants. Moreover, the respondents pointed to the proposals that could improve the development of agricultural biogas plants in the future. The respondents considered updating and ensuring the profitability of investments in the situation of significantly higher expenditures, growing costs of business and debt servicing through the reference price as a significant motivator, as well as inclusion in the support system of tariffs guaranteeing a stable income for at least 15 years. Barriers to developing agricultural biogas plants in Poland remain unchanged, and the awareness of the positive impact of agricultural biogas plants on many levels is still very low.
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie barier jakie związane są z rozwojem biogazowi rolniczych. Uzupełnienie danych wtórnych stanowiły dane pierwotne pozyskane na podstawie kwestionariusza, przeprowadzonego wśród pracowników przedsiębiorstwa, którego produkcja biogazu jest jednym z elementów gospodarki obiegu zamkniętego. Wyniki badań wskazały, iż respondenci w zdecydowanej większości wskazali na przeszkody zewnętrzne, systemowe i rozwojowe. Największy procentowy udział odpowiedzi dotyczył braku stabilnych przepisów prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni oraz braku programów finansujących budowę biogazowni rolniczych. Ponadto, respondenci wskazywali na propozycje, które mogłyby w przyszłości usprawnić rozwój biogazowni rolniczych. Respondenci za bardzo ważny motywator uznali aktualizację i zagwarantowanie opłacalności inwestycji w sytuacji znacznie wyższych nakładów, rosnących kosztów działalności i obsługi zadłużenia poprzez cenę referencyjną, a także uwzględnienie w systemie wsparcia taryf gwarantujących stabilny dochód przez co najmniej 15 lat. Bariery rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce pozostają niezmienne, a świadomość pozytywnego oddziaływania biogazowni rolniczych na wielu płaszczyznach wciąż jest bardzo mała.
3
Content available remote The mechanism and path of finance promoting the development of low carbon economy
EN
Promoting the development of low-carbon economy (LCEco) to protect the environment is an important dimension to enhance national competitiveness and an effective path to achieve high-quality national development. Therefore, based on the endogenous LCEco growth theory, from the two dimensions of financial technology innovation (FTI) and financial product innovation (FPI), using the spatial measurement method of SLM and SEM, using the panel data of 30 provinces (municipalities and autonomous regions) from 2009 to 2021, this paper deeply explores the impact of FTI and FPI on the development of LCEco. The results show that: FTI and FPI have synergistic effect and positive spatial spillover effect on the LCEco, whose elastic coefficients for them are respectively (–0.125, p < 0.05; –0.084, p < 0.05). Different regions have obvious heterogeneous effects on the FTI, FPI and LCEco, whose elastic coefficients for them are (0.318, p < 0.05; 0.332, p < 0.05). The conclusion not only provides empirical support for the endogenous LCEco growth theory, but also provides effective evidence for the high-quality development path of China’s LCEco.
EN
Driven by national policies and international competitions, China’s winter sports and industry development will enter a new course. How to release the enormous potential skiing demand in China is significant to drive 300 million people to participate in winter sports and promote the development of China’s ice and snow industry, and defining the restrictive factors is a necessary prerequisite to realise the effective transformation of potential demand to actual growth power. Based on the in-depth information, this paper further analyses the influence of environmental factors on the development of winter sports. The research shows that the number of skiers about 20 times is the highest, up to 75.5 %, followed by the number of skiers about five times, up to 67.4 %. Then about ten times accounted for 48.6 %, and finally, about 15 times accounted for 37.6 %. This frequency can fully satisfy skiing enthusiasts to enjoy leisure activities, experience modern life fashion, use skiing to increase social opportunities, delight body and mind, and improve health. Based on the in-depth information, this paper reveals the shortcomings and existing environmental factors of China’s winter sports development. It provides a reference for the rational utilisation and development of ice and snow resources and the scientific and practical development of China’s winter sports.
PL
Celem pracy jest przedstawienie źródeł struktur funkcjonalnych obiektów przedszkolnych w latach 1946-1980 na tle europejskim i polskim. Na przestrzeni lat przedszkola zmieniały się pod wpływem różnych koncepcji pedagogicznych. Funkcjonowały, opierając się na koncepcjach oświatowo-wychowawczych oraz na programach nauczania. Zainteresowanie problematyką wychowania przedszkolnego zdecydowanie zaczyna dominować po zakończeniu II wojny światowej. Powstają liczne programy przestrzenno-funkcjonalne, co powoduje zmianę w podejściu do projektowania obiektów przedszkolnych. W budynkach, które mają wychowywać młode pokolenia, zaczyna dostrzegać się - przede wszystkim w Europie - harmonijną spójność wnętrza z zewnętrznym otoczeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Polskie przedszkola na tym tle prezentują się bardzo skromnie, gdyż budowane są najczęściej w tej samej technologii i kolorystyce według typowego projektu, zazwyczaj w przypadkowo dobranej lokalizacji.
EN
The purpose of this paper is to present the sources of functional structures of kindergarten facilities from 1946 to 1980 against the European and Polish background. Over the years, kindergartens changed under the influence of various pedagogical concepts. They functioned based on educational concepts and curricula. Interest in the issues of preschool education definitely begins to dominate after the end of World War II. Numerous spatial-functional programs are created, resulting in a change in the approach to the design of preschool facilities. In buildings that are supposed to educate young generations, one begins to see - especially in Europe - a harmonious coherence of the interior with the external environment and landscaping. Polish kindergartens look very modest against this background, as they are usually built with the same technology and colors according to a typical design usually in a randomly selected location.
PL
W artykule przedstawiono wyniki studiów nad Tułowicami, najmłodszym miastem województwa opolskiego (status miasta od 2018). Założone cele pracy to przedstawienie profilu funkcjonalno-przestrzennego nowego miasta Opolszczyzny na tle jego położenia, powiązań i historii oraz nakreślenie mocnych i słabych stron miasta, szans i zagrożeń jego rozwoju w ramach przyjętego zakresu badań. W badaniach zastosowano metody: logicznej argumentacji, historyczno-interpretacyjną, pojedynczego studium przypadku oraz elementy analizy SWOT. Z przeprowadzonych badań wynika, że Tułowice są miastem o znaczącym potencjale, wyrazistej tożsamości i dobrych perspektywach rozwoju.
EN
The article presents the results of studies on Tułowice, the youngest town of the Opolskie Voivodeship (city status from 2018). The assumed aims of the work are to present the functional and spatial profile of the new town of the Opole region against the background of its location, connections and history, as well as outlining the strengths and weaknesses of the town, opportunities and threats to its development within the adopted scope of research. The following methods were used in the research: logical argumentation, historical-interpretative, a single case study and SWOT analysis elements. The research shows that Tułowice is a town with significant potential, distinct identity and good development prospects.
EN
The rational planning of land around rail transit stations in cities can effectively improve the convenience of transportation and economic development of cities. This paper briefly introduced the transit-oriented development (TOD) mode of urban planning. We constructed a hierarchical structure for evaluating the quality of land planning of urban rail transit stations through the analytic hierarchy process (AHP) method. The structure started from three large aspects, i.e., traffic volume, regional environmental quality, and regional economic efficiency, and every large aspect was divided into three small aspects. Then, an optimization model was established for land planning of rail transit stations. The land planning scheme was optimized by a genetic algorithm (GA). To enhance the optimization performance of the GA, it was improved by coevolution, i.e., plural populations iterated independently, and every population replaced the poor chromosomes in the other populations with its excellent chromosomes in the previous process. Finally, the Jinzhonghe street station in Hebei District, Tianjin city, was taken as a subject for analysis. The results suggested that the improved GA obtained a set of non-inferior Pareto solutions when solving a multi-objective optimization problem. The distribution of solutions in the set also indicated that any two objectives among traffic volume, environmental quality, and economic efficiency was improved at the cost of the remaining objectives. The land planning schemes optimized by the particle swarm optimization (PSO) algorithm, the traditional GA, and the improved GA, respectively, were superior than the initial scheme, and the optimized scheme of the improved GA was more in line with the characteristics of the TOD mode than the traditional one and the PSO algorithm, and the fitness value was also higher. In conclusion, the GA can be used to optimize the planning design of land in rail transit areas under the TOD mode, and the optimization performance of the GA can be improved by means of coevolution.
EN
. The development of international cargo transportation has been relevant since the emergence of the international division of labor. Billions of tons of goods of various names, values and volumes are transported across the borders of the Russian Federation every year. This paper examines the Eurasian Economic Union international transportation system, its transport system integration, and the formation of a common transport space. The authors analyzed the international transport market state and conditions and the level of containerization. The transport system is considered the country's economy "circulatory system", which makes it a key link in the implementation of economic reforms in the country. The transport industry has social significance, which also determines the specifics of the phased market transformations. The development of international multimodal container transportation is becoming a new trend in the development of the transport service market.
9
Content available The role of human capital in recovering from crisis
EN
Purpose: Paying attention to the determinants of the growing role of people and their knowledge as factors supporting the development of entities in the period of recovery from the crisis. Design/methodology/approach: the study is based on a critical analysis of the literature, and due to the topicality of the analyzed issues, also on the basis of press publications and internet sources. The subject area includes issues related to human capital in the situation of recovering from the crisis and changing the strategy. Findings: The considerations presented in this study show that appropriate human capital management is a factor supporting the change of strategy towards development in the period of recovery from crisis. Practical implications: Theoretical considerations are supplemented with the results of world research in the field of human capital management. As a result, the current trends recommended in this area of management are indicated. They constitute the guidelines for managers on how to deal with human capital so that it supports the development of the enterprise. Social implications: Recognizing effective ways of managing human capital may have multifaceted beneficial socio-economic consequences. Overcoming the crisis and entering the phase of redevelopment is important both for the state and for society. Originality/value: The study shows a specific approach to human capital, which not only determines the effective management of a company in a crisis situation, but when properly managed it supports the transition from crisis-related stagnation to the strategy of re-development after the crisis.
EN
Purpose: The main purpose of this paper is to identify new opportunities for the development of rural areas. A contribution to this should be the combination of modern tools and technologies that affect the improvement of the quality of life and the possibility of creating new jobs in rural areas. Design/methodology/approach: The paper employs the desk research method in the form of an analysis. The analysis of the available literature on the subject on smart villages and the examples of smart villages described in the paper rendered it possible to establish the facts, verify the data and present the results. Findings: The considerations presented in the article indicate that a key element in smart villages is smart human resources that respond to challenges and changes occurring in rural areas. In order to make a real change in a given area, collective action is required rather than individual, and, depending on incentives and local circumstances, these initiatives may prioritise economic, social or environmental issues - or a combination thereof. Practical implications: A common space for development and shared commitment of the rural population enables building social ties as an integral functioning of Smart Villages. Social implications: The needs of the rural community should always come first and the implemented solutions should be adjusted according to these needs, bearing in mind what resources that a given community has. Originality/value: The article is an original approach to the search for intelligent solutions that are meant to improve the development of rural areas and make life easier for rural residents.
EN
Purpose: The purpose of the article is to research and analyze the main trends in the hotel and restaurant industry of Ukraine under the conditions of the COVID-19 pandemic, to identify the main problems of business entities in the field of hospitality and to outline the prospects for its further development. Design/methodology/approach: In the research process, general scientific methods were used – information collection, its analytical processing, theoretical generalization and comparison; graphic method – to illustrate the dynamics of the indicators studied in the work. The object of the study is the activity of enterprises of the hotel and restaurant industry in Ukraine. The subject of the study is the peculiarities of the functioning of domestic enterprises of the hotel and restaurant business in the conditions of the COVID-19 pandemic. The information base of the research became theoretical and methodological developments of domestic and foreign authors, materials of periodicals; statistical data of the State Statistics Service of Ukraine; research of the Association of Hotels and Resorts of Ukraine (UHRA); informational materials of the National Tourist Organization of Ukraine. Findings: The article provides an analysis of the efficiency of the hotel and restaurant business. In article is shown the negative impact of the pandemic on the development of the hotel and restaurant industry in Ukraine. The analysis of the consequences of the COVID-19 pandemic showed that the hotel and restaurant business needs the implementation of complex innovative approaches in various spheres of activity. Practical implications: Based on the analysis of the theoretical and methodological principles and trends in the development of the hotel and restaurant business in Ukraine during the pandemic, were summarized practical recommendations and were substantiated a measures aimed at overcoming the consequences of the crisis and improving the efficiency of the enterprises. Originality/value: The results of the conducted research will contribute to the improvement of the management system of hotel and restaurant business enterprises and increase their competitiveness on the domestic and international markets.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
EN
This research aims to examine the effect of talent management practices on employees' relationship between variables in order to clarify the concept of talent management practices and employee commitment and satisfaction. In this study, the methodology is based on quantitative techniques since this study aims to measure the effect of talent management on employees' commitment and satisfaction from employees' perspectives. Given that the study was conducted using cross-sectional data, thus the correlations and regressions tests were used to analyse the data. To achieve the research objectives, the hypotheses were examined using a survey data set comprising 244 questionnaires gathered from employees working in 176 ICT enterprises in Jordan. The findings indicate that talent management practices considerably impact employee commitment and satisfaction. Employees' satisfaction would mediate the relationship between talent management practices and employees' commitment. Thus, employees' satisfaction and commitment increase whenever companies adopt talent management practices. The results further revealed that talent management increases positive employee behaviours and decreases counterproductive behaviours via the partly mediation function of employee satisfaction; that is why the ICT firms' managers must develop talent management practices in the organizations. The novelty of this study is the empirical support for the links identified in the proposed deductive theoretical model, as no previous study has empirically tested the effect of talent management practices on employees' commitment and satisfaction in the Jordanians’ ICT sector. Thus, the organisation could use talent management as a tool to increase the positive work attitudes, such as employees’ commitment.
PL
Niniejsze badanie ma na celu zbadanie wpływu praktyk zarządzania talentami na relacje pracowników w celu wyjaśnienia pojęcia praktyk zarządzania talentami oraz zaangażowania i satysfakcji pracowników. W niniejszym badaniu metodologia opiera się na technikach ilościowych, ponieważ badanie to ma na celu zmierzenie wpływu zarządzania talentami na zaangażowanie i satysfakcję pracowników z perspektywy pracowników. Biorąc pod uwagę, że badanie zostało przeprowadzone na danych przekrojowych, do analizy danych wykorzystano testy korelacji i regresji. Aby osiągnąć cele badawcze, hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu zestawu danych ankietowych obejmującego 244 kwestionariusze zebrane od pracowników pracujących w 176 przedsiębiorstwach ICT w Jordanii. Wyniki wskazują, że praktyki zarządzania talentami znacząco wpływają na zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Zadowolenie pracowników pośredniczyłoby w związku między praktykami zarządzania talentami a zaangażowaniem pracowników. W ten sposób satysfakcja i zaangażowanie pracowników wzrasta, gdy firmy przyjmują praktyki zarządzania talentami. Wyniki ujawniły ponadto, że zarządzanie talentami zwiększa pozytywne zachowania pracowników i zmniejsza zachowania szkodliwe dzięki częściowo pośredniczącej funkcji satysfakcji pracowników; dlatego menedżerowie firm ICT muszą rozwijać praktyki zarządzania talentami w organizacjach. Nowością tego badania jest empiryczne wsparcie powiązań zidentyfikowanych w proponowanym dedukcyjnym modelu teoretycznym, ponieważ żadne wcześniejsze badanie nie przetestowało empirycznie wpływu praktyk zarządzania talentami na zaangażowanie i satysfakcję pracowników w jordańskim sektorze ICT. W ten sposób organizacja mogłaby wykorzystać zarządzanie talentami jako narzędzie do zwiększania pozytywnych postaw w pracy, takich jak zaangażowanie pracowników.
PL
W artykule przedstawiono dwie charakterystyczne dla początków XXI wieku tendencje, jakie obserwuje się przemyśle. Pierwsza z nich to zasada projektowania i wytwarzania maszyn dla ściśle określonych warunków i rodzaju ich pracy. Korzyści z jej stosowania są zarówno w kategoriach technicznych jak i ekonomicznych. Druga opisana tendencja to szersze niż dotąd uwzględnienie pro-ekologicznych aspektów produkcji. W tym przypadku obserwuje się korzyści przede wszystkim w kategoriach ekologicznych, lecz także i ekonomicznych. Przedstawiono przykład realizacji takiego postępowania, który potwierdził poczynione spostrzeżenia.
EN
In the paper two trends in industry that are characteristic of the 21st century beginning were presented. The first is the principle of designing and manufacturing machines for precisely defined conditions and the conditions of their work. Their advantages are both: technical and economic. The second trend described is to take more account of environmental aspects of production than hitherto. There are above all environmental benefits, but also economic ones. An example of the implementation of such a procedure was given, which confirmed the findings made.
EN
The aim of this study was to determine the influence of social media on students’ awareness of responsible behaviour during the COVID-19 pandemic. The field study was carried out with a sample of 726 students from Northern Border University. Data were collected from electronically retrieved questionnaires via various communication channels and analysed using hierarchical linear regression. The study found a relationship between the use of social media sites and awareness among students, affected by age differences. With the emergence of the COVID-19 pandemic, universities face the challenge of ensuring precautionary guidelines to prevent the virus are followed while educating their students, and social media plays a significant role in disseminating this information. Therefore, studying how social media helps develop students’ awareness can contribute to addressing some of the problems faced by decisionmakers in Saudi universities.
EN
The aim of this paper is to identify the main problems and prospects of tourism growth in Ukraine including international experience in the context of deepening of the integration connections. The paper studied the main trends and characteristics of the tourism industry development in Ukraine in the context of European integration, describe the state, structure, dynamics of the relevant indices of the tourism sector in Ukraine, monitored the relationships and dependencies, determined the correlation factors. Main practical directions of the domestic tourism growth were determined. Determined the place of Ukraine in a highly competitive European tourism market. In addition, the paper made significant theoretical and practical contribution to overcome main problems associated with the characteristic feature of the tourist complex of Ukraine. The results of research identified the main problems of the development of the tourism sector of Ukraine, as well as highlighted the potential prospects for tourism development, taking into account the conditions of European integration.
PL
Celem pracy jest określenie głównych problemów i perspektyw rozwoju turystyki na Ukrainie z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych w kontekście pogłębiania powiązań integracyjnych. W pracy zbadano główne trendy i cechy rozwoju branży turystycznej na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej, opisano stan, strukturę, dynamikę istotnych wskaźników sektora turystycznego na Ukrainie, monitorowano związki i zależności, określono czynniki korelacji. Wyznaczono główne praktyczne kierunki rozwoju turystyki krajowej. Określono miejsce Ukrainy na wysoce konkurencyjnym europejskim rynku turystycznym. Ponadto, praca wniosła istotny wkład teoretyczny i praktyczny do przezwyciężenia głównych problemów związanych z cechami charakterystycznymi kompleksu turystycznego Ukrainy. Wyniki badań określiły główne problemy rozwoju sektora turystycznego Ukrainy, jak również podkreśliły potencjalne perspektywy rozwoju turystyki, biorąc pod uwagę warunki integracji europejskiej.
PL
W artykule opisano stan obecny i potencjalne kierunki rozwoju generatorów fotowoltaicznych wraz z możliwością optymalizacji ich pracy poprzez strukturę samego układu, lokalizacji i magazynowania energii.
EN
The article describes the current state and potential directions of development of photovoltaic generators along with the possibility of optimizing their operation through the structure of the system itself, location and energy storage.
EN
An increase in the share of renewable energy in total energy consumption is one of the priorities of the European Union. Poland should have achieved the level of 21% renewable energy by 2030. Research problems discussed in the article: lack of studies in communes regarding the comprehensive assessment of unused reserves of energy from renewable energy; lack of analyses regarding the costs of obtaining and using power from renewable sources, lack of clear vision of communes as subjects in the climate and energy-related policy. Considering these research problems, this paper analyses the instruments of support for energy generation from renewable sources applied by communes. The study covers one hundred communes in the voivodship of Warmia and Mazury. The following hypothesis can be put forward in the methodological context: renewable energy use in a commune depends mainly on the undertaken activities and local initiatives.
PL
Wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Polska powinna była osiągnąć poziom 21% energetyki odnawialnej do 2030 r. Problemy badawcze omówione w artykule: brak badań w gminach dotyczących kompleksowej oceny niewykorzystanych zasobów energii z OZE; brak analiz dotyczących kosztów pozyskania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, brak jasnej wizji gmin jako podmiotów w polityce klimatyczno-energetycznej. Biorąc pod uwagę te problemy badawcze, w artykule dokonano analizy stosowanych przez gminy instrumentów wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Badaniem objęto sto gmin w województwie warmińsko-mazurskim. W kontekście metodologicznym można postawić następującą hipotezę: poziom wykorzystania energii odnawialnej w gminie zależy od dużej ilości podejmowania działań i działań i inicjatywy.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.