Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straż pożarna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Wiek XX to okres bujnego rozwoju lotnictwa, wielkiego postępu w zakresie konstrukcji statków powietrznych, rozwoju infrastruktury naziemnej, jak i podnoszenia kwalifikacji personelu lotniczego. Na przestrzeni lat awiacja przeszła od spokojnych lotów wycieczkowych prostymi samolotami do transatlantyckich lotów naddźwiękowych skomplikowanymi statkami powietrznymi. Lotnictwo wojskowe uzyskało możliwości prowadzenia złożonych operacji w każdych warunkach pogodowych. Infrastruktura dużych portów lotniczych osiągnęła wielkość miast. Współczesne społeczeństwo nie akceptuje ofiar w ludziach ani dużych strat materialnych i uszczerbku dla środowiska naturalnego. Na lotniskach pojawiły się wyspecjalizowane jednostki straży pożarnych, które przeznaczone są do prowadzenia specyficznych działań ratowniczo-gaśniczych na statkach powietrznych i infrastrukturze. Ze względu na specyfikę pożarów samolotów konieczne są szybsze metody kierowania działaniami, a ze względu na deficyt sił i środków także uproszczone procedury współdziałania sił lotniskowych z siłami zewnętrznymi. Jako wniosek zaproponowano wprowadzenie podstawowych standardów współdziałania jako metod podnoszących bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań ratowniczych. Standardy te powinny stanowić podstawy szkolenia ustawicznego w jednostkach lotniskowych straży pożarnych oraz służyć do budowania ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych sprawdzających przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia.
EN
The 20th century was a period of rapid development in aviation. It was a time of great progress in the construction of aircraft, development of ground infrastructure and enhancement of qualifications among aviation personnel. Over the years, aviation progressed from leisurely cruise flights with simple aircraft to transatlantic supersonic flights using sophisticated aircraft. Military aviation has acquired the capability to conduct complex operations in all types of weather conditions. The infrastructure of large airports has reached the size of cities. Modern society does not accept human casualties or major material losses and environmental damage. Specialised firefighting units have been deployed to airports to carry out specific rescue and firefighting operations on aircraft and infrastructure. Due to the specific nature of aircraft fires, faster methods of conducting operations are needed as well as simplified procedures for the interaction of airport fire brigade with external forces due to the scarcity of manpower and resources. In conclusion, the introduction of basic interaction standards was proposed as methods to improve the safety and effectiveness of rescue operations. These standards should form the basis of continuous training in airport firefighting units and be used to build rescue and firefighting exercises to test the preparedness of airports for emergency situations.
PL
Celem badań było określenie roli krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w odniesieniu do niemilitarnego wsparcia Ukrainy w pierwszych miesiącach konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 oraz sformułowanie sposobów kształtowania tego wsparcia. W badaniach połączono dociekania teoretyczne i badania empiryczne (analizę dokumentów). Pozwoliło to określić formalno- -prawne założenia funkcjonowania KSRG w związku z zagrożeniem militarnym, specyfikę zagrożeń militarnych dotyczących konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 r., potrzeby w stosunku do KSRG w świetle tego konfliktu, a także działania pomocowe KSRG w pierwszych jego miesiącach. Za główne kierunki działań służących wzmocnieniu przygotowania KSRG do funkcjonowania w związku z zagrożeniem militarnym przyjmuje się ewaluację stanu prawnego w kierunku doprecyzowania zadań szczegółowych tego systemu, sposobów jego funkcjonowania w rozpatrywanym kontekście i bardziej klarownego kierowania bezpieczeństwem państwa, weryfikację wyposażenia podmiotów KSRG tak, aby redukować właściwe ryzyko zawodowe, wzmocnienie szans płynących ze współdziałania ratowniczego z podmiotami zagranicznymi oraz coraz większe otwieranie się na potrzeby uchodźców, służb ratowniczych państw doświadczanych konfliktami zbrojnymi i osób wspierających uchodźców.
EN
The aim of the research was to identify the role of the National Rescue and Firefighting System (NRFS) in relation to non-military support to Ukraine in the first months of the Ukrainian-Russian conflict in 2022 and to formulate ways of shaping this support. The research combined theoretical inquiries and empirical research (document analysis). This made it possible to identify the formal-legal assumptions for the functioning of the NRFS in relation to the military threat, the specifics of the military threats concerning the Ukrainian-Russian conflict in 2022, the needs in relation to the NRFS in light of this conflict, as well as the relief activities of the NRFS during its first months. The main directions of actions aimed at improving the preparedness of the NFRS to function in connection with a military threat are assumed to be the evaluation of the legal status in the direction of clarification of the specific tasks of this system, ways of its functioning in the context under consideration and clearer management of the state security, verification of the equipment of the CRS entities so as to reduce the relevant professional risks, strengthening the opportunities arising from rescue cooperation with foreign entities and increasing openness to the needs of refugees, rescue services of countries experiencing armed conflicts and people supporting refugees.
PL
Technologie wspierające procesy decyzyjne z reguły tworzą systemy informatyczne, które wprowadzane są między innymi w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jedną z takich instytucji jest Państwowa Straż Pożarna, która wdraża zamawiane technologie oraz tworzy własne poprzez udział swoich jednostek organizacyjnych w pracach badawczych i rozwojowych. W działalność tę intensywnie włączają się dwie jednostki naukowe: Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Jednym ze źródeł finansowania budowanych technologii wspomagających procesy decyzyjne w Państwowej Straży Pożarnej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizacją zamawianych tematów badawczych finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Co istotne, część z nich ukierunkowana jest na ochronę ludności i ratownictwo. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego know-how w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną zidentyfikowane technologie wspomagające procesy decyzyjne wytworzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe, których liderem lub partnerem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo- -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Opisane technologie wykorzystywane są min. w procesie kształcenia kadr Państwowej Straży Pożarnej oraz w rzeczywistych działaniach ratowniczych.
EN
Technologies supporting decision-making processes are usually created based on IT systems, which are deployed, among others, in institutions responsible for safety. One of such institutions is the State Fire Service which implements ordered technologies and creates its own technologies through participation of its organizational units in research and development works. Two research units are intensively involved in this activity: Main School of Fire Service (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) and the Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. One of the sources of funding for the developed technologies supporting decision-making processes in the State Fire Service is the National Centre for Research and Development. This institution, in consultation with the Minister of National Defense and the Minister of Internal Affairs, conducts activities related to research for national security and defence. As part of competitions announced for the realization of ordered research topics, undertakings that are most promising for the actual increase of state security are financed. Importantly, some of them are aimed at civil protection and rescue. The aim of implemented programs and projects is not only to increase the potential of Polish scientific and industrial entities, but also strive for technological independence through the creation of Polish “knowhow” in the field of critical technologies in the area of national security and defence. The article identifies technologies supporting decision-making processes developed by scientific and industrial consortia whose leader or partner was the Main School of Fire Service in Warsaw and Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. The technologies described are used, among others, in the process of training personnel of the State Fire Service and in actual rescue operations.
PL
Warunkiem bezpiecznego i precyzyjnego wykonania zadania przez bezzałogowy aparat latający jest wstępne i bezpośrednie przygotowanie nawigacyjne. Potwierdzono to założenie podczas przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. działań ratowniczo- -gaśniczych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Oprócz 79 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 380 strażaków, dwóch śmigłowców, sześciu samolotów dodatkowo działania operacyjne wspierały cztery bezzałogowe systemy latające. Zdobyte doświadczenia i wnioski umożliwiły opracowanie koncepcji przygotowania nawigacyjnego dla bezzałogowych systemów latających.
EN
The prerequisite for the safe and precise execution of the task by an unmanned flying system is preliminary and direct navigational preparation. This was confirmed by the establishment of fire-fighting operations carried out in April 2020 in Biebrza National Park. In addition to 79 Fire Protection Units and 380 firefighters, 2 helicopters, 6 aircraft and four unmanned aircraft systems were additionally supported by operational operations. Experience gained and lessons learned have enabled the development of a navigational preparation concept for unmanned aircraft systems.
EN
Aim: The article presents a set of parameters and settings for unmanned aerial vehicles (UAV), which is crucial in the operational work of the fire brigade and its importance for the quality of the final material obtained from an RGB camera or a thermal imaging camera. Introduction: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are more often and more boldly used by various uniformed formations, including pilots of the State Fire Service and Volunteer Fire Brigades. Currently, they are used to perform recognition of situations and coordination of activities with the use of RGB and thermal imaging cameras. There are also other applications of UAV, including firefighting, but at the moment they are only conceptual solutions, as they have not been tested during an actual firefighting operation. According to the authors, a drone is currently only a carrier of additional devices and its functionality during the operation depends largely on certainty and reliability of a given UAV structure, as well as on the type and quality of the elements and sensors mounted on it. Methodology: A review of literature and press reports, as well as the authors’ experience in working with UAVs and the results of their research were used to analyse the topic. Conclusions: Indicating a set of key parameters for the UAVs used by fire brigade users is only possible to define its application. Therefore, in this study, the authors presented the most common use of unmanned aerial vehicles, for which key parameters were indicated and the impact of these factors on the obtained results of drones was described. Due to the frequent neglect of camera operation and the importance of their parameters, the authors described the most frequently set parameters of photographs and their impact on the final result, which is of key importance for the usefulness of the collected material.
PL
Cel: W artykule przedstawiono zbiór parametrów i ustawień bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który jest kluczowy w pracy operacyjnej straży pożarnej oraz jego znaczenie dla jakości finalnego materiału uzyskanego z kamery RGB lub kamery termowizyjnej. Wprowadzenie: Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej i odważniej stosowane są przez różne formacje mundurowe, w tym przez pilotów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie służą one do wykonywania rozpoznawania sytuacji i koordynacji działań z wykorzystaniem kamer RGB i termowizyjnych. Pojawiają się również inne zastosowania BSP, w tym do gaszenia pożarów, jednak na ten moment są to jedynie rozwiązania koncepcyjne, ponieważ nie zostały poddane testom w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej. Zdaniem autorów dron obecnie jest jedynie nośnikiem dodatkowych urządzeń i jego funkcjonalność w trakcie akcji zależy w dużej mierze od pewności i niezawodności danej konstrukcji BSP, a także od rodzaju i jakości elementów i czujników na niej zamontowanych. Metodologia: Do analizy tematu wykorzystano przegląd literatury i doniesień prasowych, a także doświadczenie autorów w pracy z BSP oraz wyniki prowadzonych przez nich badań. Wnioski: Wskazanie zbioru parametrów kluczowych dla BSP wykorzystywanego przez użytkowników straży pożarnej jest możliwe jedynie poprzez zdefiniowanie jego zastosowania. Dlatego w niniejszej pracy autorzy przedstawili najczęstsze wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, do których wskazano kluczowe parametry i opisano wpływ tych czynników na uzyskane rezultaty pracy dronów. Ze względu na częste zaniedbania w zakresie obsługi kamery i znaczenia ich parametrów, autorzy opisali najczęściej ustawiane parametry zdjęć i ich wpływ na efekt końcowy, który ma kluczowe znaczenie dla użyteczności zbieranego materiału.
PL
Do zaskakujących i przykrych należy zaliczyć przypadek, gdy piorun uderza w elementy infrastruktury krytycznej, a zdarzenie - gdy jego celem staje się obiekt wchodzący w skład systemu ratownictwa należy uznać za najbardziej niepożądany. Kierunek rozwoju wyładowania piorunowego nie poddaje się, jak dotąd, kontroli i nie można zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji. W szczególny sposób należy chronić takie obiekty jak jednostki ratowniczo-gaśnicze.
EN
Purpose: The contemporary nature of terrorist attacks forces the rescue services to develop and enhance their operational potential to support the system which guarantees the safety of the civilians. The tasks of the State Fire Service (PSP) in Poland in the country’s anti-terrorist protection system indicate that these units play a key role in neutralizing the effects of terrorist attacks. The tasks of the formation include conducting rescue operations in the field of saving the lives and health of people and protection of property and environment in the situation of a sudden threat, as well as undertaking activities to identify threats, including contamination with chemical and radioactive substances, and conducting initial biological recognition activities. New tools and forms in terrorist threats require much broader skills and competences of PSP officers. Introducing full preparation of PSP officers to act during terrorist events may directly and indirectly strengthen the national anti-terrorist system. Methodology: A non-probabilistic research method with targeted selection using the PAPI (Paper And Pencil Interview) tool was applied. The study was conducted among the management of PSP. The survey involved thirty seven officers, thirty-two of whom were provincial commanders and/or their deputies, as well as officers performing management tasks. The remaining five respondents were officers holding managerial positions in the PSP Headquarters. Literature and legal regulations were reviewed and analysed. Results: In the study officers representing the commanding staff of the State Fire Service were included. A vast majority of the participants of this study claimed that terrorist threats in Poland are real. Which, in turn, resulted in the need to develop far reaching educational programs that adequately prepare fire-fighters to deal with terrorist threats and activities. Conclusions: State Fire Service officers are prepared to respond to many aspects of rescue operations, however, this continues to be an area of great research potential, where the focal point of discussion should focus on the improvement of all aspects of proper and effective response of the State Fire Service terrorist events. An innovative programme that addresses these concerns is the 3P model based on three domains: prevention, practice and psychotraumatology.
PL
Cel: Współczesny charakter ataków terrorystycznych wymusza na służbach ratowniczych rozwijanie i wzmacnianie ich potencjału operacyjnego w celu wsparcia systemu gwarantującego bezpieczeństwo ludności. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju wskazują, iż jednostki te odgrywają kluczową rolę na etapie neutralizacji skutków zamachów terrorystycznych. Do zadań formacji należy prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrona mienia i środowiska w sytuacji powstania nagłego zagrożenia. PSP odpowiedzialna jest także za czynności z obszaru rozpoznawania zagrożeń, w tym skażeń substancjami chemicznymi i radiacyjnymi oraz prowadzenie wstępnych czynności rozpoznania biologicznego. Nowe narzędzia i formy w zagrożeniach terrorystycznych wymagają poszerzonych umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy PSP. Wprowadzenie pełnego przygotowania funkcjonariuszy PSP do działań podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym może bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na wzmocnienie narodowego systemu antyterrorystycznego. Metodologia: Zastosowano nieprobabilistyczną metodę badawczą o doborze celowym z wykorzystaniem narzędzia PAPI (Paper And Pencil Interview). Badanie przeprowadzono wśród kadry kierowniczej PSP. Wzięło w nim udział 37 funkcjonariuszy, z czego 32 respondentów stanowili komendanci wojewódzcy lub/oraz ich zastępcy, a także funkcjonariusze pełniący zadania zarządcze. Pozostałych 5 ankietowanych to funkcjonariusze obejmujący stanowiska zarządcze w Komendzie Głównej PSP. Przeprowadzony został przegląd literatury i aktów prawnych oraz ich analiza. Wyniki: Do badania włączono funkcjonariuszy reprezentujących kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowana większość badanych funkcjonariuszy stwierdziła, że zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest realne. To z kolei skutkowało wyrażoną przez ankietowanych potrzebą modyfikacji planu szkolenia adekwatnie przygotowującego funkcjonariuszy do działań w czasie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wnioski: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są przygotowani do wielu aspektów działań ratowniczych, jednak nadal jest to obszar o dużym potencjale badawczym, w którym centralny punkt dyskusji powinien koncentrować się na poprawie wszystkich aspektów właściwego i skutecznego reagowania PSP na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Innowacyjnym programem, który uwzględnia te kwestie, jest model 3P oparty na trzech dziedzinach: prewencji, praktyce i psychotraumatologii.
PL
Ubranie trudnopalne dla strażaka to bardzo złożony produkt i duże wyzwanie dla konstruktorów. Celem tego wyzwania jest ochrona ciała człowieka przed środowiskiem zewnętrznym, które często jest bardzo agresywne. Jakich zatem elementów i materiałów odblaskowych powinno się używać?
PL
Strażaka można spotkać wszędzie, gdzie zagrożone jest przede wszystkim zdrowie lub życie człowieka, często również i zwierząt. Musi on być osobą o ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Konieczny jest zatem właściwy dobór – selekcja kandydatów do służby w straży pożarnej.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zagrożeń hybrydowych, które mogą powodować wzrost zachorowań na raka wśród strażaków. Tekst przedstawia rozwiązania prawne i organizacyjne, jak też stan badań nad chorobami nowotworowymi i sposobami zabezpieczania życia i zdrowia strażaków. Opracowanie poddaje analizie pojęcie kultury bezpieczeństwa jako niezbędnego fundamentu wprowadzającego mechanizmy bezpiecznych zachowań w tej grupie zawodowej.
EN
This article deals with hybrid threats that can increase cancer incidence among firefighters. The text presents legal and organizational solutions as well as the state of research on cancer and ways of securing the life and health of firefighters. The study analyzes the concept of safety culture as a necessary foundation introducing mechanisms of safe behavior in this professional group.
PL
Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą wzrost poziomu zagrożenia oraz złożoności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W celu jak najlepszego zabezpieczenia oraz zachowania BHP na najwyższym poziomie zachodzi konieczność wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających jeszcze bardziej efektywne wykonywanie działań przez strażaków-ratowników działających w strefie objętej pożarem. Wielokrotnie strażacy-ratownicy prowadzący działania przy pożarach muszą zabierać ze sobą bardzo dużo dodatkowego sprzętu, który jest im niezbędny m.in. do działań gaśniczych, uzyskiwania dostępu do pomieszczeń, poruszania się w przestrzeni zadymionej i zaciemnionej czy szybkiej lokalizacji osób poszkodowanych i ogniska pożaru. Sprzęt ten choć jest niezbędny powoduje dodatkowe obciążenie dla strażaków pracujących w zagrożonej strefie i może spowodować np. obniżenie czasu reakcji ratownika co może przekładać się na obniżenie poziomu BHP. Fakt ten determinują do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technicznych usprawniających i ułatwiających pracę strażaków działających podczas różnego typu zagrożeń przyczyniających się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia efektywności ich działań. W artykule przedstawione zostały główne założenia dotyczące podniesienia poziomu BHPpoprzez zastosowanie innowacyjnego hełmu strażackiego zintegrowanego z obserwacyjnym systemem termowizyjnym, systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka-ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych, którego najważniejszym zadaniem będzie ograniczenie wpływu oddziaływania termicznego oraz zagrożeń dynamicznych niesionych przez pożar na strażaka działającego na miejscu akcji.
EN
Civilization development entails an increase in the level of danger and the complexity of rescue and fire-fighting operations. In order to provide the best protection and maintain health and safety at the highest level, it is necessary to introduce modern solutions enabling even more effective performance of actions by firefighters-rescuers operating in the fire zone. Repeatedly firefighters-rescuers conducting actions at fires must take with them a lot of additional equipment, which they need, among others for firefighting, access to rooms, moving in a smoky and darkened space or rapid location of injured persons and fire. Although this equipment is necessary, it causes an additional burden for firefighters working in the danger zone and may, for example, reduce the response time of the rescuer, which may result in the reduction in OHS level. This fact determines the search for modern technical solutions to streamline and facilitate the work of firefighters operating during various types of threat scontributings of threats contributing to increasing the level of safety and increasing the efficiency of their activities. The article presents the main assumptions about raising the level of health and safety through the use of an innovative firefighter helmet integrated with the thermal imaging observation system, a system that allows monitoring the vital functions of the fireman-rescuer and an output for the transmission of images and data to external devices, whose most important task will be to reduce the impact of thermal impact and threats dynamic carried by the fire to the firefighter operating on the spot.
PL
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej. Przeanalizowano również przydatność miar opisujących ilościowo uszkodzenia w formie zarysowań.
EN
An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were compared with the results obtained by the ref. method based on the measurement of the surface area of the scratch cross-section. A strong linear correlation of the results was obsd. esp. for the laminated helmet surfaces.
PL
Ubranie ochronne strażaka powinno być wykonane z wysokiej jakości materiałów, by stanowiło skuteczną zasłonę przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, zagrażającymi zdrowiu lub życiu. W artykule przybliżamy rodzaje odzieży ochronnej.
14
Content available Zagrożenia pożarowe
PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę zdefiniowania zagrożenia pożarowego jako jednego z zagrożeń naturalnych występującego na całym świecie. Autorka przedstawia ogólne pojęcie pożaru oraz wyjaśnia jakie są przyczyny jego powstania. Posługując się aktami prawny przedstawia rolę oraz zadania ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w Polsce, a także przybliża prawny aspekt pożarów.
EN
This article attempts to define a fire hazard as one of the natural hazards occurring all over the world. The author presents the general concept of fire and explains the reasons for its occurrence. Using legal acts, he presents the role and tasks of fire protection functioning in Poland, and also introduces the legal aspect of fires.
15
Content available Prąd elektryczny zagrożeniem dla strażaków
PL
Strażacy, prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach, w wypadkach związanych z ruchem drogowym lub kolejowym, narażeni są na zagrożenia wynikające z obecności urządzeń i instalacji pod napięciem. Sieci i instalacje elektryczne są nieodzownym elementem nowoczesnej infrastruktury. Użytkownicy urządzeń elektrycznych mogą być narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, zależnie od budowy urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, sposobu wykonania instalacji, niedopasowania urządzeń do warunków technicznych eksploatacji i otoczenia oraz od niezadowalających umiejętności personelu obsługującego te urządzenia. W związku z tym strażak przystępując każdorazowo do działań, zobligowany jest do wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia przepływu prądu elektrycznego przez jego ciało podczas akcji. Z reguły sprowadza się to do odłączenia akumulatorów w pojazdach mechanicznych, odłączenia sieci lub instalacji elektrycznych doprowadzonych do budynku przez Pogotowie Energetyczne lub wyłączenia zasilania z użyciem wyłącznika głównego prądu. Jednakże różnorodność urządzeń oraz instalacji elektrycznych funkcjonujących w obrębie konkretnego obiektu może budzić wątpliwości, czy „wszystko” odłączono i nie występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Na tą ewentualność każdy strażak wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, obuwie dielektryczne oraz detektory prądu przemiennego. Niemniej jednak, ważne jest, aby każdy strażak posiadał elementarną wiedzę na temat zasad postępowania w obrębie czynniej sieci elektroenergetycznej oraz negatywnego oddziaływania prądu elektrycznego na jego organizm. W artykule zawarto informacje na temat wpływu przepływu prądu elektrycznego przez organizm człowieka, metod ograniczania jego negatywnych skutków oraz zasad postępowania podczas zdarzeń z udziałem prądu elektrycznego, w aspekcie przepisów prawa i ochrony osobistej strażaków.
EN
Firefighters, while carrying out rescue and extinguishing operations in buildings, in cases related to road or rail traffic, are exposed to hazards resulting from the presence of electric voltage equipment and installations. Electrical grid and installations are an indispensable element of modern infrastructure. Users of electrical devices may be exposed to various types of hazards, depending on the construction of devices and electric energy receivers, the method of installation, equipment mismatches for the technical conditions of use and surroundings, as well as the unsatisfactory skills of the personnel operating these devices. Therefore, each time a firefighter joins the action, they are obliged to eliminate threats resulting from the possibility of electric current flow through his body during the action. As a rule, this amounts to disconnecting the batteries in motor vehicles, disconnecting the network or electrical installations brought to the building by the Energy Emergency Service or switching off the power supply using the main power switch. However, the diversity of devices and electrical installations functioning within a particular facility may raise doubts whether "everything" has been disconnected and there is no danger of electric shock. For this eventuality, every firefighter is equipped with appropriate equipment, dielectric footwear and AC detectors. Nevertheless, it is important that every firefighter has an elementary knowledge of the rules of conduct within the active power grid and the negative impact of electricity on his body. The article contains information on the impact of electric current flow through the human body, methods of limiting its negative effects and rules of conduct during events involving electric current in the aspect of law and personal firefighters protection.
PL
Prąd elektryczny jest głównym nośnikiem energii we współczesnych czasach. Każde gospodarstwo domowe, zakład pracy, a nawet pojazd mechaniczny, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje energię elektryczną. Różne gałęzi gospodarki przemysłowej, transport oraz gospodarstwa domowe do normalnego funkcjonowania wymagają zasilania w energię elektryczną poprzez sieci lub instalacje elektroenergetyczne. Stale rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania elektrycznego wpływa na potrzebę rozbudowy oraz dostosowywania infrastruktury do wymogów ich właściwego zasilania pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych wpływa na ich szybkie kurczenie, wzrost kosztów pozyskiwania oraz kosztów końcowej produkcji energii elektrycznej. Wprowadzone w Polsce regulacje prawne w zakresie pozyskiwania i zbywania energii, wyprodukowanej w prosumenckich mikro instalacjach, wpłynęły na dynamiczny rozwój sektora „zielonej” energetyki. Polska zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć procentowy udział energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Technologia fotowoltaiczna (PV) staje się coraz częściej wykorzystywana w mikro instalacjach (≤10kW), montowanych na dachach domów jednorodzinnych lub w postaci zestawów modułów wolnostojących na prywatnych posesjach. Instalacje tego typu w większości eksploatowane są przez osoby nie mające odpowiedniej wiedzy i przygotowania praktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych. Wystąpienie pożaru lub innego zagrożenia w obrębie obiektu z zabudowaną instalacją fotowoltaiczną, wymaga podjęcia przez służby odpowiednich kroków umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej lub gaśniczej. W zakresie typowych urządzeń i instalacji zasilanych z sieci dystrybucyjnej w energię elektryczną, wymagania techniczne oraz procedury odłączenia zasilania elektrycznego są jasno określone w przepisach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ze względu na ich specyfikę pracy, brak jest możliwości jednoznacznego wyeliminowania zagrożenia wynikającego z obecności elementów pod napięciem w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule przeprowadzono analizę sposobu działania systemu fotowoltaicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń porażeniowych prądem elektrycznym dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w obrębie czynnej instalacji fotowoltaicznej.
EN
The electric current is the main energy carrier in today’s world. Each household, work place and vehicles use it more or less. Different branches of industrial economy, transport and household need electric power from mains or electric power installations to work correctly. The number of devices, which need electric power, is growing all the time. It impacts on the necessity of expansion and adjustment the infrastructure to have the correct power in terms of technical and safe operation. An excessive exploitation of natural resources affects on theirs quick shorten, the growth of acquisition costs and also the growth of final electric power costs. Legal regulations, which were brought in Poland in regard to acquire and dispose energy produced in micro installations, has impacted on the dynamic development of green energy area. Poland till 2020 is obliged to increase the number of energy produced via renewable sources to 15% of the whole energy. Photovoltaics technology (PV) is becoming more and more used in micro installations (≤10kW) which are installed on detached houses’ roofs or free-standing modules which are situated on private properties. These types of installations are mainly utilized by people, who do not have enough knowledge and practical preparation of using electric devices and installations in safety way. The occurence of fire or other danger within facility with photovoltaics installation requires taking the right action by rescue services which enable safe rescue and firefighting action. When it comes to get off the power supply from typical devices and installations supplied by electricity, technical requirements and procedures are clarified in regulations. In the case of photovoltaics installations there is no clear possibility to eliminate the threat because of theirs specificity during the rescue and firefighting action. In this article, the analysis of photovoltaics system’s mode of action has been conducted with due regard to electrocution threats among firefighters taking part in rescue and firefighting action within active photovoltaics installation.
PL
Wysoki poziom sprawności fizycznej jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do pełnienia określonej roli zawodowej. Strażacy wykonują działania w sytuacjach wymagających przytomności umysłu i rozwagi, szybkiej reakcji oraz dużej wytrzymałości psychofizycznej. Dlatego też poziom sprawności przyszłych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest istotnym problemem badawczym rzutującym na przyszłe perspektywy zawodowe tej grupy zawodowej. Celem artykułu było porównanie sprawności fizycznej pomiędzy słuchaczami Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (SA PSP) kształcącymi się w trzech kolejnych rocznikach. Badaniem objęto 272 mężczyzn kształcących się w dwuletniej SA PSP. Ocenę zdolności motorycznej dokonano za pomocą testu Pilicza. Jako drugiego narzędzia badawczego użyto testu oceniającego sprawność fizyczną kandydatów do służby w PSP. Zastosowano następujące próby motoryczne: podciąganie na drążku, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, rzut dwukilogramową piłką lekarską, ćwiczenie wytrzymałościowe „Delfin”. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu programu Microsoft Excel pakietu Office firmy Microsoft oraz programu STATISTICA 8.0 firmy StatSoft. Oceny istotności różnic dokonano przy pomocy testu t-Studenta dla danych niezależnych. Statystyczną istotność różnic rozpatrywano na poziomie istotności dla p<0,05. Analiza wyników wykazała różnice w poziomie sprawności fizycznej pomiędzy badanymi kadetami, kształcącymi się w różnych latach. W podciąganiu na drążku najlepszy średni wynik uzyskali kadeci z grupy II (19 powtórzeń), natomiast w biegu po kopercie z grupy III, osiągając średni czas wynoszący 23,4 s. Grupa I uzyskała najwyższą średnią arytmetyczną próbach w skoku w dal z miejsca i rzucie piłką lekarską oburącz zza głowy oraz ćwiczeniu wytrzymałościowym Delfin. W badanych grupach, na podstawie wyników prób: podciągania na drążku, biegu po kopercie i skoku w dal z miejsca nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic sprawności fizycznej. W pozostałych próbach odnotowano różnice istotne statystycznie. Ponadto zaobserwowano tendencję malejącą wyników w kolejnych rocznikach w próbach skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską oraz ćwiczeniu Delfin. Poziom sprawności fizycznej jest zróżnicowany zależnie od rocznika, zwłaszcza w próbie siły eksplozywnej kończyn górnych i ćwiczeniu wytrzymałościowym Delfin. Zaobserwowane różnice w poziomie sprawności fizycznej pomiędzy ocenianymi rocznikami mogą świadczyć o specyfice szkolenia pożarniczego. Należy systematycznie kontrolować u kandydatów, a następnie strażaków poziom sprawność fizycznej, która zapewnia wykonywanie zadań służbowych.
EN
A high level of physical fitness is in many cases a necessary condition to perform a particular job role. Firefighters often carry out the rescue operations in situations requiring the high consciousness, deliberation, fast reaction and big psychophysical reliability. Therefore, the level of efficiency of future officers of the fire department is an important research problem impinging their future career prospects. The aim of this study was to evaluate and compare the physical fitness of three generations of the Fire College in Cracow and to show the direction of the trend of changes in physical fitness of this group of young people. The study included 272 men trained in a two-year Fire College of the State Fire Service(SFS) in Cracow. Motor skills were assessed using the Pilicz test. As the second research tool, the test evaluating the physical fitness necessary for candidates to serve in the SFS,was used.. To assess the motor efficiency ,the following tests were used: the pull-ups on a bar, the Zig-Zag test, the standing broad jump, the medicine ball throw, the Dolphin exercise. Statistical analysis were conducted using the Microsoft Office Excel and the STATISTICA 9.0 program made by the StatSoft. In turn, the significance of differences was evaluated with the application of the Student’s test for independent variables. The statistical significance was considered at p<0,05. The analysis of the results showed differences in the level of physical fitness between the cadets studied in different years. In the pull – up exercise, the best result was achieved in the group 2 (19 repetitions), while in the beep test the best results were in the group 3, reaching an average time of 23.4 seconds. Group 1 got the highest arithmetic mean of the long jump attempts and shot the ball with both hands behind the head and the “Dolphin” endurance exercise. In the tested groups, based on the results of the following tests: the pull ups ,the beep test, and the jump from the place, no statistically significant differences in physical fitness were observed.. In other trials the statistically significant differences were reported . In addition, the declining results in the subsequent years in the attempts in the standing broad jump, throw a medicine ball and the “Dolphin” exercise were observed. Conclusion. The fitness level is diversified depending on the generation especially in the attempt of explosive strength of upper limbs and the Dolphin endurance exercise. Observed differences in the level of the physical fitness between the tested cadets show how the specific fire training is. There must be systematical control of the level of physical efficiency of firefighters, which enables them to fulfill their duties in the SFS and carry out the rescue actions in the best way.
EN
In the majority of countries, the fire departments are responsible for a wide variety of rescue actions, including fire incidents and technical rescue. Firefighters are normally the first to arrive at the scene of the incident. The broad range of skills and specialistic knowledge that these operations demand might be further expanded by the certain features of countries. Due to globalisation, it is more and more likely that non‑natives become witnesses or victims of the incidents, thus the need for the foreign language knowledge among firefighters arises. Taking Hungary as an example, the paper specifies certain features of the countries where the likelihood of non‑natives getting involved in incidents increases. Firstly, their locations and transport systems can make them favourable transit routes. Moreover, the high number of foreigners visiting either for a short term or a long term also contributes to this trend. The authors describe the potential impact of these features on the rescue actions. The paper identifies foreign language knowledge as an asset during the actions and specifies those positions within the staff of fire service who might have the contact with foreigners, resulting in a situation when the knowledge of a foreign language can support the effectiveness of their work.
PL
W większości krajów, straże pożarne są odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju interwencje, w tym pożary i ratownictwo techniczne. Zwykle strażacy jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Szeroki zakres umiejętności i wiedzy specjalistycznej, których te interwencje wymagają, mogą być rozszerzone o dodatkowe cechy charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Ze względu na globalizację, prawdopodobieństwo, że świadkami zdarzenia bądź poszkodowanymi zostaną obcokrajowcy, wzrasta. Dlatego też potrzeba znajomości języków obcych przez strażaków staje się coraz istotniejsza. Na przykładzie Węgier publikacja przedstawia charakterystykę krajów, w których wzrasta prawdopodobieństwo, iż na miejscu zdarzenia niekorzystnego znajdzie się obcokrajowiec. Wpływa na to przede wszystkim lokalizacja i system komunikacji, czyniąc owe kraje często wybieranymi trasami tranzytowymi. Ponadto, duża liczba turystów także przyczynia się do nasilenia tego trendu. Autorzy opisują potencjalny wpływ tychże cech na rozkład interwencji. Publikacja ukazuje znajomość języków obcych jako zaletę podczas prowadzenia działań ratowniczych i wskazuje na część personelu w straży pożarnej, która może mieć styczność z obcokrajowcami, w takiej zaś sytuacji znajomość języka obcego może wspomóc efektywność ich pracy.
PL
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, skupiający jako organizatora Państwową Straż Pożarną oraz włączone do jego struktur Ochotnicze Straże Pożarne, przychodzi z pomocą swym obywatelom oraz wszystkim innym osobom przebywającym na terytorium naszego kraju w sytuacji nagłego zagrożenia – wtedy, kiedy obywatel może stracić jedno ze swych podstawowych praw tj. prawo do bezpieczeństwa. Skuteczność i ciągłość działań ratowniczych jest uzależniona od integracji zadaniowej, konsolidacji organizacyjnej i spójności współdziałania między państwową służbą a służbą ochotniczą, na każdym poziomie funkcjonowania państwa. Jednakże na czas wprowadzania stanu nadzwyczajnego lub w przypadku wybuchu wojny, skuteczność działań ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) może być znacząco ograniczona, gdyż w przeciwieństwie do Państwowej Straży Pożarnej, która może podnieść swoją gotowość operacyjną, gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych może być znikoma.
EN
National Firefighting and Rescue System converges as a main organizer State Fire Service and supporting its voluntary firefighting units and was created to bring help to Polish citizens and all persons that are within territory of the Republic of Poland in case of sudden danger – when each human could lost any of fundamental rights – the right to safety. Effectiveness and continuity of rescue actions is conditioned by tasks, organization and coordination integrity between state and volunteer units on each level of country functioning. However in state of emergency or in case of war effectiveness of National Firefighting and Rescue System (NFRS) could be significantly reduced, because in contrast of State Fire Service which can improve opreational promptness, alacrity of volunteer firefighting units would be minimalized.
EN
This paper is a description of the state of the art technical equipment procured during the execution of the project ‟Innovative solutions for stabilizing building and engineering structures as a rescue response during structural collapse recoveryˮ. The project is financed by the National Centre for Research with an execution frame of 2015 to 2017, and carried out by the consortium of the Main School of Fire Service in Warsaw, The Fire Service College of the State Fire Service in Kraków, the Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute and CMGI Sp. z o.o. The technical specifications are presented for an unmanned air vehicle (UAV) built on commission for the Main School of Fire Service; the UAV can be used to monitor rescue mission operations at the sites of collapsed building.
PL
W artykule przedstawiono opis nowoczesnego sprzętu zakupionego w związku z realizacją projektu „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”. Projekt finansowany przez NCBR realizowany jest w latach 2015-2017 w ramach konsorcjum: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB, CMGI Sp. z o.o. Zaprezentowano również dane techniczne bezzałogowego statku powietrznego zbudowanego na zamówienie SGSP, który może zostać wykorzystany do obserwacji terenu działań na gruzowisku.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.