Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-ignition engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody pozwalającej na ocenę działania silnika pracującego na charakterystyce regulatorowej w nagłej zmiany obciążenia i związanej z tym akceleracji/deceleracji. Do analizy przebiegu zmian podstawowych własności użytkowych silnika w tym czasie wykorzystane zostało wartościujące (ilościowe) ujęcie działania interpretowanego jako pewna wielkość fizyczna. Podejście takie umożliwia jednoczesne uwzględnienie wykonywania określonej pracy (podejście energetyczne) oraz czasu, w którym ta praca jest wykonana.
PL
Przedstawiono wstępną propozycję oceny jakości rozpylania paliwa w komorach spalania z wtryskiem bezpośrednim silnika o zapłonie samoczynnym. Podano definicję opisową i wartościującą pojęcia jakości spalania. W odniesieniu do definicji wartościującej przyjęto, że jakość rozpylania paliwa może być określona za pomocą zbioru takich cech jak: dokładność rozpylania, stopień rozpylenia, jednorodność rozpylenia, zasięg strumienia, rozrzut kropel strumienia, równomierność rozpylenia, stężenie rdzenia strumienia paliwa i szerokość (średnica) tego strumienia. Wymienione cechy jakości rozpylania zostały scharakteryzowane w ujęciu deterministycznym i probabilistycznych za pomocą odpowiednich wzorów. Wykazano przy tym przydatność zarówno estymacji punktowej jak i przedziałowej do oceny cech jakości rozpylania paliwa. Zwrócono przy tym uwagę, że estymacja przedziałowa umożliwia pełniejszy (lepszy) opis jakości rozpylania paliwa.
EN
The paper presents the results of experimental tests of a FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 PS engine equipped with a common rail system, running at full load operation at rotational speeds of n = 1000 rpm, 1750 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, 4000 rpm and 4200 rpm, carried out on a dynamometer stand. During the tests, the engine was supplied with diesel oil and rape oil fatty acid methyl esters (FAME) in the following proportions: B20 (80% diesel oil and 20% FAME), B40 (60% diesel oil and 40% FAME), B60 (40% diesel oil and 60% FAME) and B80 (20% diesel oil and 80% FAME). This paper presents an assessment of the effect of the additions of rape oil fatty acid methyl esters to diesel oil on the unit fuel consumption and the emission of the following harmful exhaust gas components: nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide, particulates and carbon dioxide. The fuel consumption was measured using a AVL 730 Dynamic Fuel Consumption fuel dosimeter. The measurements of the concentrations of the above-mentioned harmful exhaust gas components were performed using a MEXA-1600 DEGR analyser manufactured by Horiba, while particulate emissions were measured with a MEXA-1230PM analyser manufactured by Horiba.
EN
This paper presents optimization of selected combined diesel engine-steam turbine systems. Two systems: the system combined with waste heat one-pressure boiler only and its version containing additionally low-pressure boiler proper feeding degasifier and the system of two-pressure cycle, were taken into considerations. Their surplus values of power output and efficiency associated with utilization of waste heat contained in piston engine exhaust gas were compared to each other. For the considerations two high-power low-speed engines were taken into account. The main engines of comparable power of about 54 MW produced by Wartsila and MAN Diesel & Turbo firms, were selected.
EN
This paper presents a proposal of simultaneous consideration of load and wear associated with it , of tribological systems of ship main engines (intended for ship propulsion) . Based on results of investigations it was assumed that both the load Q (i.e. a cause of wear ) and the wear Z (i.e. an effect of load occurrence) considered in a given time t (0 ≤ t ≤ tn) are random variables Qt and Zt ,respectively. There was characterized operational principle of ship main engines in definite external conditions (WZ) as well as consequences of excessive load of engines. Three hypotheses highlighting relations existing between load and wear of the above mentioned systems, have been proposed. The first of them deals with explanation of stochastic relation between load and wear, the second highlights why it is possible to assume that the load Qt and the wear Zt are positively correlated , and the third – why it is possible to assume that coefficient of correlation between Qt and Zt may be taken close to one.
6
Content available Selection of turbocharger for the T3.251 engine
EN
In this research, a selection of turbocharger for atmospheric engine with automatic ignition T3.251 is described. This experimental engine was designed for driving small tractors. The purpose of turbocharging was to achieve a power of 45 kW. This atmospheric engine at 2250 rpm had power of 35 kW. In the first phase, the initial calculations of the turbocharger parameters were made according to the method proposed be Garret Company. The B65 turbocharger was selected for the study with flue gas exhaust in a multi-variant combination of turbines and compressors. Modifications were made to both turbine and compressor bodies as well as the size of their rotors. Altogether, eleven variants of the B-65 turbocharger were studied. The B65 turbochargers were fitted with an adjustable exhaust valve. By changing the spring preload, the supercharging pressure was adjusted. The research was carried out by performing the external characteristics and load characteristics of the engine under the same operating conditions and settings of the engine and injection equipment. The article presents the co-operation lines of an engine and superchargers using the characteristics of the discussed earlier compressors at Institute of Aviation. The effects of different turbocharger configurations on engine performance, power, fuel consumption, temperature and smoke emissions were also analysed. An analysis of the correct selection of turbochargers was performed.
EN
Limited oil resources, combined with the need to stem the toxic emissions to the atmosphere, necessitate seeking alternative fuels for combustion engines. According to forecasts, natural gas will be one of those fuels whose importance is likely to increase in future. Because of its properties, natural gas can be used directly in spark-ignition engines. When natural gas is used as fuel in much more efficient self-ignition engines, it is necessary to use dual fuelling. This paper presents the effect of the proportion of natural gas in the feed dose on the course of the combustion process in a turbocharged self-ignition engine. The engine was controlled by the Common Rail fuel system, programmed for single-fuel operation.
PL
Ograniczone zasoby ropy naftowej, a także konieczność ograniczenia emisji związków toksycznych do atmosfery wymuszają poszukiwanie alternatywnych paliw do silników spalinowych. Według prognoz jednym z paliw którego znaczenie w przyszłości będzie wzrastać jest gaz ziemny. Ze względu na właściwości gaz ziemny może być bezpośrednio wykorzystywany do zasilania silników o zapłonie iskrowym. W przypadku wykorzystania gazu ziemnego do zasilania znacznie sprawniejszych silników o zapłonie samoczynnym konieczne jest zastosowanie dwupaliwowego układu zasilania. W artykule przedstawiono wpływ udziału gazu ziemnego w dawce zasilającej na przebieg procesu spalania w turbodoładowanym silniku o zapłonie samoczynnym. W trakcie badań silnik był sterowany układem zasilania typu Common Rail oprogramowanym do pracy jednopaliwowej.
PL
W artykule podjęto temat oceny wpływu paliwa, celowo zanieczyszczonego chlorem, na elementy kontroli emisji tlenków azotu NOx w silniku z zapłonem samoczynnym. Jakość stosowanego paliwa ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej pracy silnika. Do zanieczyszczenia paliwa może dojść głównie na etapie transportu lub przechowywania. Główną uwagę zwrócono na wymiennik ciepła (chłodnicę spalin) EGR, służący recyrkulacji spalin, będąc jednym ze sposobów ograniczenia emisji szkodliwych tlenków azotu. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych (testy stanowiskowe) w cyklach badawczych składających się z czterech faz. Zastosowano paliwo celowo zanieczyszczone chlorem. Czas trwania badania wyniósł 250 godzin i został przerwany momencie wystąpienia awarii silnika i pojawienia się osadów na wymienniku ciepła EGR. W artykule przedstawiono wyniki badań składu chemicznego osadów, zastosowane metody analizy chemicznej oraz zidentyfikowano źródła i przyczynę pojawienia się osadów.
EN
In paper the impact of intentionally chlorine-contaminated fuel on nitrogen oxides emission control elements in compression engine was described. The quality of fuel used is of key importance for the failure-free operation of the engine. Fuel contamination can occur mainly at the transport or storage stage. The main attention was paid to the EGR heat exchanger, which is used for exhaust gases recirculation, being one of the ways to reduce the emission of harmful NOx. The tests were conducted under laboratory conditions (research engine stand tests) in cycles consisting of four phases. The fuel used was intentionally contaminated with chlorine. The test was interrupted after 250 hours at the engine failure and deposits appearance at the EGR heat exchanger. Test results of chemical composition of deposits, analytical methods used and sources and the cause of deposits appearance were described in present paper.
EN
This paper presents possible use of results of exhaust gas composition testing of self - ignition engine for technical state assessment of its charge exchange system under assumption that there is strong correlation between considered structure parameters and output signals in the form of concentration of toxic compounds (ZT) as well as unambiguous character of their changes. Concentration of the analyzed ZT may be hence considered to be symptoms of engine technical state. At given values of the signals and their estimates it is also possible to determine values of residues which may indicate a type of failure. Available tool programs aimed at analysis of experimental data commonly make use of multiple regression model which allows to investigate effects and interaction between model input quantities and one output variable. Application of multi-equation models provides great freedom during analysis of measurement data as it makes it possible to simultaneously analyze effects and interaction of many output variables. It may be also implemented as a tool for preparation of experimental material for other advanced diagnostic tools such as neural networks which , in contrast to multi-equation models, make it possible to recognize a state at multistate classification and - in consequence – to do diagnostic inference. Here , these authors present merits of application of the above mentioned analytical tools on the example of tests conducted on an experimental engine test stand.
PL
W artykule podjęto zagadnienie diagnostyki endoskopowej przestrzeni roboczych tłokowych silników spalinowych. Scharakteryzowano endoskopową aparaturę diagnostyczną będącą na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przybliżono metodykę realizacji badań endoskopowych na przykładzie laboratoryjnego silnika o zapłonie samoczynnym z wstępną komorą spalania. Miały one na celu ocenę stanu referencyjnego jego przestrzeni roboczej przed rozpoczęciem testowania różnego rodzaju pozostałościowych paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych. Załączone wyniki badań endoskopowych dotyczą zarówno jakościowej jak i ilościowej oceny wykrytych defektów powierzchniowych elementów ograniczających przestrzeń robocza przedmiotowego silnika.
PL
W artykule dokonano porównania emisji związków szkodliwych spalin lekkiego pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającego normę Euro 5. Podczas badań dokonano pomiaru w dwóch cyklach, gdzie zastosowano różną masę przewożonego ładunku. Badania wykonano w warunkach drogowych, na trasie obejmującej cykl miejski, pozamiejski i autostradowy. Punkty pracy jednostek napędowych pojazdów podczas badań homologacyjnych, powinny jak najbardziej odzwierciedlać ich rzeczywistą eksploatację. Powszechnie wiadomo, że warunki pracy układów napędowych podczas testu NEDC w większości przypadków są inne niż ma to miejsce podczas codziennego użytkowania tych pojazdów. W związku z tym pomiary drogowe dostarczają nowej, cennej wiedzy w aspekcie rzeczywistego wpływu pojazdów silnikowych na środowisko naturalne. W pomiarach wykorzystano zaawansowaną technicznie aparaturę typu PEMS, która pozwoliła określić stężenie emitowanych składników gazowych i cząstek stałych. Na podstawie zebranych danych wyznaczono charakterystyki udziału czasu pracy pojazdu, przedstawiono natężenie emisji poszczególnych składników toksycznych w funkcji prędkość-przyspieszenie, a także określono zbiorcze zestawienie emisji drogowej. Na tej podstawie wykazano wpływ zmiany masy ładunku na uzyskiwane wskaźniki ekologiczne przez obiekt badawczy.
EN
The article compares the exhaust emissions of light-duty commercial vehicles equipped with Euro 5 compressed ignition engine. The tests were carried out in two cycles where different vehicle load was used. The study was conducted in real driving conditions, the test route was covering urban, extra-urban and highway sections. The operating points of the vehicle's propulsion units during the approval tests should reflect as much as possible their real operation. It is well-known that the operating conditions of propulsion systems during the NEDC test are, in most cases, different than during the daily use of these vehicles. Road measurements therefore provide new, valuable insights into the real impact of motor vehicles on the environment. PEMS advanced technology was used to measure the concentration of emitted gaseous and particulate components. Based on the collected data, the characteristics of the vehicle's working time were determined, the emission intensity of the individual toxic components as a function of speed-acceleration was presented, as well as the summary of road emission. On this basis, the influence of the vehicle load change on the ecological indicators obtained by the research object is shown.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na kierunek w jakim idzie rozwój silników spalinowych, którym niezaprzeczalnie jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Obecnie, aby wpływ ten był jak najmniejszy konieczne jest poprawienie procesu spalania, który można osiągnąć np. zwiększając ciśnienie wtrysku paliwa. Wysokie ciśnienia generowane przez współczesne układy wtryskowe sprawiają, że dotychczas wykorzystywane materiały nie pozwalają na zapewnienie odpowiedniej trwałości. Konieczne staje się stosowanie bardziej zaawansowanych materiałów, które w artykule krótko scharakteryzowano oraz przedstawiono przykładowe aplikacje.
EN
The article presents the factors influencing the direction in which goes the development of internal combustion engines, which undeniably is to reduce the negative impact on the environment. It is currently minimized, inter alia, by increasing the fuel injection pressure. But the high pressure generated by modern injection systems make previously used materials do not provide adequate stability. It becomes necessary to use more advanced materials that article briefly characterized, and provides examples of their use in fuel systems.
PL
W artykule omówiona została możliwość zasilenia tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem suspensji węglowowodnych. Na przełomie ostatnich dekad można zaobserwować wzmożone zainteresowanie paliwami alternatywnymi, podyktowane m.in. ograniczoną ilością zasobów ropy naftowej oraz koniecznością spełnienia rygorystycznych norm emisji spalin. W artykule omówiono możliwości wykorzystania suspensji, jako nowoczesnego, taniego i ekologicznego paliwa, którym można zasilić silnik o zapłonie samoczynnym. Przedstawione zostały metody otrzymywania, proces spalania w kontekście emisji związków szkodliwych oraz techniczne możliwości adaptacji silnika do zasilania paliwem węglowo-wodnym. Wydaje się, że zastosowanie suspensji, szczególnie do zasilania silników niskoobrotowych jest rozwiązaniem bardzo korzystnym i możliwym do wdrożenia bez znacznego wzrostu kosztów wytwarzania jednostki napędowej.
EN
The article discusses the possibility to power the piston internal combustion engine with the use of coal-water suspensions. At the turn of the last decades can be seen increased interest in alternative fuels, according to a limited amount of fossil fuel resources and the need to meet higher emission standards. The authors proposed the use of suspensions, as a modern, cheap and environmentally friendly fuel that can power the diesel engine. Presented methods of preparation, the combustion process in the context of the emission of harmful compounds, and technical possibilities of adapting the engine to fuel coal-water. It appears that the use of suspensions, particularly low speed motor power supply is a very favorable solution and possible to implement without significant increase in the manufacturing costs of the drive unit.
PL
W artykule przedstawiono przebieg naprężeń termicznych na przylgni zaworu wylotowego w doładowanym silniku z zapłonem samoczynnym. Modelowanie obciążeń cieplnych przeprowadzono w oparciu o dwustrefowy model procesu spalania oraz metodę elementów skończonych MES w stanie nieustalonego przepływu ciepła. Obliczenia zostały wykonane dla modelu geometrycznego zaworu wylotowego silnika pięciocylindrowego o pojemności skokowej około 2300 cm3 z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania i mocy znamionowej 85 kW.
EN
The article presents the course of thermal stress in the exhaust valve face in a turbocharged diesel engine. Modelling of thermal loads are based on a two-zone model of the combustion process and the finite element method FEM unsteady state heat flow. The calculations were made using a geometrical model of the exhaust valve in a five-cylinder engine with a capacity of about 2300 cm3, with a direct fuel injection to the combustion chamber and a power rating of 85 kW.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
10737--10744
EN
Results of modelling of thermal cycle of dual fuel compression ignition (IC) engine are presented. The object of investigation is a three cylinders CI internal combustion engine powered by diesel oil and bioethanol fuel E85. The simulations of the combustion process have provided information on the spatial and time distributions of flame spread within the combustion chamber of the test engine. The numerical analysis results have been juxtaposed with the results of indicating the engine on the test stand. Modeling of the thermal cycle of IC engine in the AVL FIRE was carried out within the study. With the increase in the share of bioethanol E85, it can be seen that the greatest intensification of the combustion process takes place in the final stage of combustion. The increase in the share of E85 fuel, ignition delay increases. On the basis of these cross sections can be seen that a dual fuel engine, the flame front propagates at a higher speed. And the initial phase of the combustion starts in a different location of the combustion chamber than in the classic CI engine.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania CFD dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym E85. Symulacja komputerowa pozwala na zobrazowanie przestrzennych oraz czasowych rozkładów frontu płomienia rozprzestrzeniającego się w komorze spalania silnika. Wyniki modelowania zestawiono z wynikami badań eksperymentalnych. Modelowanie przeprowadzono w programie AVL Fire. Na podstawie badań modelowych stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału E85 następowała intensyfikacja procesu spalania, szczególnie w końcowej jego fazie. Wzrost udziału E85 powodowało wzrost opóźnienia zapłonu. Na podstawie przekrojów komory spalania stwierdzono, że w silniku dwupaliwowym spalanie inicjowane jest w innym miejscu komory spalania niż jest to w silniku klasycznym o zapłonie samoczynnym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych komputerowej mechaniki płynów CFD tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie samoczynnym. Zakres badań obejmował zasilanie jednostki napędowej alternatywnym paliwem jakim jest metan dla systemu pośredniego i bezpośredniego. W przypadku pośredniego systemu zasilnia, paliwo gazowe dozowano do kanału dolotowego. W drugim przypadku wtrysk dokonywano za pomocą specjalnie opracowanego wtryskiwacza gazu osadzonego w otworze świecy żarowej. Badania wykazały wpływ osadzenia dyszy wtryskiwacza na przebieg procesu napełniania oraz tworzenia mieszanki, co w konsekwencji wpływa na proces samozapłonu i wypalania dawki paliwa. Zastosowanie alternatywnego nośnika energii do zasilnia silnika o zapłonie samoczynnym skutkuje zmniejszeniem zużycia ropopochodnego paliwa jakim jest olej napędowy, a tym samym następuje zmniejszenie emisji toksycznych składników emitowanych do atmosfe.
EN
The article presents the results of fluid mechanics computer modeling (CFD) of mixture formation in a diesel engine. The scope of the research included the engine supply in alternative fuel, methane, by a system of direct and indirect injection. In the case of the indirect system, gaseous fuel was injected into the intake manifold. In the second case, the injection was performed using a specially developed gas injector mounted in the glow plug pocket. Studies have shown the injector nozzle position impact on the process of filling and formation of the mixture inside cylinder, which affects the process of self-ignition and burning of the fuel. The use of alternative energy carrier to the Diesel engine, results in a decrease in the consumption of diesel fuel, and thus a reduction in the emission of toxic substances emitted into the atmosphere.
PL
Zmniejszanie geometrycznego stopnia sprężania silników o zapłonie samoczynnym jest powszechną praktyką stosowaną we współczesnym rozwoju takich jednostek. Skutkuje to zmianą parametrów termodynamicznych w cylindrze na początku spalania, a w konsekwencji na przebieg procesów cieplnych i uzyskiwane wskaźniki operacyjne silnika. Artykuł zawiera omówienie wyników badań dotyczących parametrów panujących w cylindrze silnika o zapłonie samoczynnym podczas pracy przy dwóch różnych wartościach geometrycznego stopnia sprężania. Analizie poddano przebiegi ciśnienia w cylindrze, wartości średniego ciśnienia indykowanego, temperatury ładunku w cylindrze, wywiązywania ciepła oraz jednostkowego zużycia paliwa podczas pracy silnika.
EN
A reduction of the compression ratio in diesel engines is a common trend in the development of these sources of propulsion. The paper discusses the results of the investigations related to the parameters of a diesel engine during operation at two different values of the engine compression ratio. The author analyzes the courses of the cylinder pressure, mean indicated pressure, cylinder temperature, heat release and unit fuel consumption.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań procesu regeneracji filtra cząstek stałych w samochodzie badawczym Ford Modeno 2.0 TDCi z silnikiem ZS wyposażonym w filtr cząstek stałych w warunkach drogowych. Testy wykonywano przy zasilaniu paliwem z różną zawartością FAME i na kilku rodzaju trasach (jazda miejska, autostradowa i mieszana). Wyniki badań zawierają informację o przebiegu procesu regeneracji filtrów w rzeczywistych warunkach ruchu. Do pomiarów wykorzystano układ wykonany według własnego projektu. Uzyskane dane posłużyły do określenia wpływu zawartości FAME w paliwie na częstotliwość i charakter regeneracji filtra cząstek stałych w samochodzie badawczym Ford Modeno 2.0 TDCi.
EN
The paper presents the results of investigations, conducted under driving conditions, into regeneration processes in the particulate matter filter in Ford Mondeo 2.0 TDCi research vehicle equipped with CI engine with particulate matter filter. Tests were performed on a fuels with various FAME contents and on a few routes (urban, motorway and mixed driving). The results of tests provide information on the pattern of filter regeneration process under real traffic conditions. The measurement system was designed by the authors. The data obtained were employed to determine the impact of FAME contents on the frequency and character of particulate matter filter regeneration in Ford Mondeo 2.0 TDCi research vehicle.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo dwoma olejami pochodzenia roślinnego (olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki zwanym rydzowym). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silnika o zapłonie samoczynnym oraz zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej służącej do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika skutkowało wyznaczeniem występujących między nimi różnic. Oprócz wskaźników ekonomicznych oraz energetycznych wyznaczono także stężenia najistotniejszych toksycznych składników spalin.
EN
In the article chosen findings of the research on, energy and ecological economic indicators appointed for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: hydrocarbon, low-sulphuric diesel fuels EKODIESEL PLUS 50B and comparatively with 2 oils of the plant origin (with rape oil and camelina sativa oil). Using fuels about different physico- chemical properties to the engine about the self-ignition and applying professional apparatus for the measuring housemaid for outlining basic signs of the work of an engine resulted in outlining differences appearing between them. Apart from economic and energy signs also concentrations of the most essential toxic elements of the exhaust fumes were outlined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wtrysku paliwa w silniku rolniczym PERKINS pracującym według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilanym paliwami naturalnymi oraz paliwami roślinnymi. Analiza otrzymanych wyników badań eksperymentalnych umożliwiła wykrycie występujących różnic w przebiegu procesu wtrysku i jego spalania w silniku zasilanym różnymi paliwami. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego użytkownika silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie stanu technicznego aparatury wtryskowej oraz jakości procesu spalania. Analiza eksperymentalnie sporządzonych wykresów ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosów iglicy wtryskiwacza umożliwia wyznaczenie: prędkości wypływu paliwa z rozpylacza oraz rozpad strugi paliwa na krople.
EN
The article presents the results of the fuel injection engine running agricultural PERKINS by external characteristics of velocity and fuel-powered fuel-natural and plant-mi. Analysis of experimental results obtained allowed the detection of existing differences in the injection process and its combustion in the engine powered by different fuels. Using fuels about different physicochemical properties to engines about the self-ignition requires the great accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in injection processes and the burn of engines fed with these fuels. Meeting more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal-combustion engines about the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of his technical condition, particularly a technical condition of injection apparatus and a quality of the combustion process. Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Experimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.