Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ekspercki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the concepts for an anti-collision system intended for trams. The purpose of the anti-collision system is to develop and provide information to support the driver’s decision to initiate the braking of a tram. The anti-collision system is based on the processing of data from multiple sources (obstacle detection, image processing, and visual light communication system) and an expert system. The information about the road situation is visually presented on HUD (Head-up Display) of the driver.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje systemu antykolizyjnego przeznaczonego dla pojazdów szynowych. Zadaniem systemu jest wypracowanie informacji wspomagającej motorniczego w podjęciu decyzji o rozpoczęcie procesu hamowania. System opary jest na wykorzystaniu informacji z wielu źródeł (układu wykrywania przeszkód, układu rozpoznania obrazowego, układu komunikacji świetlnej) i na podstawie algorytmu zaimplementowanego w systemie eksperckim, zobrazowaniu informacji dla motorniczego na wyświetlaczu przeziernym.
PL
Artykuł przedstawia strukturę programu informatycznego wspomagającego dobór specjalistycznego oprzyrządowania w pojazdach dla kierowców z ograniczonymi funkcjami motorycznymi. Opracowany system umożliwia automatyzację doboru adaptacji poprzez zastosowanie regułowego systemu eksperckiego. W jego budowie wykorzystano również dotychczasowe doświadczenia i wiedzę specjalistów pozyskaną w oparciu o przegląd literatury z zakresu doboru adaptacji dla osób ze specyficznymi potrzebami motorycznymi.
EN
The article presents the structure of an IT program supporting the selection of specialized equipment in vehicles for drivers with limited motor functions. The developed system enables automation of adaptation selection through the use of a rule expert system. In its construction, the previous experience and knowledge of specialists obtained on the basis of literature review in the field of selection of adaptations for people with specific motor needs were also used.
EN
As one of the key techniques in the fully mechanized mining process, equipment selection and matching has a great effect on security, production and efficiency. The selection and matching of fully mechanized mining equipment in thin coal seam are restricted by many factors. In fully mechanized mining (FMM) faced in thin coal seams (TCS), to counter the problems existing in equipment selection, such as many the parameters concerned and low automation, an expert system (ES) of equipment selection for fully mechanized mining longwall face was established. A database for the equipment selection and matching expert system in thin coal seam, fully mechanized mining face has been established. Meanwhile, a decision-making software matching the ES was developed. Based on several real world examples, the reliability and technical risks of the results from the ES was discussed. Compared with the field applications, the shearer selection from the ES is reliable. However, some small deviations existed in the hydraulic support and scraper conveyor selection. Then, the ES was further improved. As a result, equipment selection in fully mechanized mining longwall face called 4301 in the Liangshuijing coal mine was carried out by the improved ES. Equipment selection results of the interface in the improved ES is consistent with the design proposal of the 4301 FMM working face. The reliability of the improved ES can meet the requirements of the engineering. It promotes the intelligent and efficient mining of coal resources in China.
PL
Dobór sprzętu, jako jedna z kluczowych technik w pełni zmechanizowanego procesu wydobycia, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, produkcję i wydajność. Wybór i dopasowanie w pełni zmechanizowanego sprzętu górniczego w cienkim pokładzie węgla jest ograniczone przez wiele czynników. W przypadku całkowicie zmechanizowanej ściany wydobywczej węgla (FMM) w cienkich pokładach (TCS) przeciwdziałanie problemom związanym z wyborem sprzętu, takim jak m.in.: wielość rozpatrywanych parametrów i niska automatyzacja, ustanowiono system ekspercki (ES) doboru sprzętu do w pełni zmechanizowanej ściany wydobywczej. Utworzono bazę danych systemu doboru i dopasowania systemu eksperckiego w cienkich pokładach węgla w pełni zmechanizowanej ściany wydobywczej. Jednocześnie opracowano oprogramowanie do podejmowania decyzji, dopasowane do ES. Na podstawie kilku rzeczywistych przykładów omówiono wiarygodność i ryzyko techniczne związane z wynikami ES. W porównaniu z zastosowaniem obecnym, wybór kombajnu systemem eksperckim (ES) jest niezawodny. Wystąpiły jednak pewne niewielkie odchylenia w wyborze stojaków hydraulicznych i przenośnika zgarniającego, następnie ES został ulepszony. W rezultacie poprawiono wybór sprzętu w całkowicie zmechanizowanej ścianie wydobywczej o nazwie 4301 w kopalni Liangshuijing. Interfejs wyników wyboru sprzętu w ulepszonym ES jest zgodny z propozycją projektu 4301 FMM roboczej ściany wydobywczej. Niezawodność ulepszonego ES może spełniać wymagania inżynieryjne. Promuje inteligentne i wydajne wydobycie zasobów węgla w Chinach.
EN
Intellectual diagnostics of linearly distributed objects using wireless sensor networks is proposed. The solution of the task of functional diagnostics is realized by the expert system on the basis of the knowledge base in the form of a neuron-fuzzy network. For a technical object the current values of the diagnostic parameters are measured by wireless sensors. As an example, an expert diagnostic system for assessing the operability of a technical object.
PL
Zaproponowano diagnostykę intelektualną obiektуw rozproszonych liniowo z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci czujników. Rozwiązanie zadania diagnostyki funkcjonalnej realizowane jest przez system ekspercki w oparciu o bazę wiedzy w postaci sieci neuronowo-rozmytej. W przypadku obiektu technicznego aktualne wartości parametrów diagnostycznych są mierzone przez czujniki bezprzewodowe. Jako przykład można podać ekspercki system diagnostyczny do oceny funkcjonalności obiektu technicznego.
EN
Since G.E.P. Box introduced central composite designs in early fifties of 20th century, the classic design of experiments (DoE) utilizes response surface models (RSM), however usually limited to the simple form of low-degree polynomials. In the case of small size datasets, the conformity with the normal distribution has very weak reliability and it leads to very uncertain assessment of a parameter statistical significance. The bootstrap approach appears to be better solution than – theoretically proved but only asymptotically equal – t distribution based evaluation. The authors presents the comparison of the RSM model evaluated by a classic method and bootstrap approach.
EN
The design of experiment (DoE) is a methodology originated from early 1920s when Fisher’s papers created the analysis of variance and first known experimental designs: latin squares. It is focused on a construction of empirical models based on measurements obtained from specifically structured and driven experiments. Its development resulted in the constitution of four distinctive branches recognized by the industry: factorials (full or fractional), Taguchi’s robust design, Shainin’s Red-X® and a response surface methodology (RSM). On one hand, the well-known success stories of this methodology implementations promise great benefits, while on other hand, the mathematical complexity of mathematical and statistical assumptions very often lead to improper use and wrong inferences. The possible solution to avoid such mistakes is the expert system supporting the design of experiments and subsequently the analysis of obtained data. The authors propose the outline of such system and provides the general analysis of the ontology and related inference rules.
EN
This article deals with the problems of design improvement and the process of production preparation for recreational watercrafts. An original expert system was created to facilitate the design of mechanical equipment systems and to support the production of pleasure boats. This expert system contains information about issues related to the selection of appropriate mechanical equipment used in modern yachts. An expert system is a computer program, which contains information about a specific and usually narrow field of expertise. With the help of this kind of program, it is possible to solve problems on the same level as a human expert. Like most expert systems, this program is built in such a way that the knowledge base is separated from the rest of the system. It contains two main modules: the knowledge base and the inference mechanism. This system provides conclusions in a descriptive form and in the form of numbers, and presents explanations, diagrams, drawings, photos and videos. What is unique about this expert system is that a user with specialist knowledge in the field of yacht engineering can easily modify the knowledge base. With the development of technology, it is easy to feed new information into the system. This system can become a major tool in design offices and plants producing yachts, because it can be easily expanded and adapted to individual needs.
EN
The article presents a concept of an expert diagnostic system of the turbine engine’s flow path (compressor – combustion chamber – turbine) elements. The system adopts diagnostic signals obtained with the use of non-destructive methods implemented on the non-operating engine. The aim is to detect and assess early stages of damage to selected elements of the engine. The achievement of a reliable diagnosis on the condition of the elements requires the application of a set of diagnostic methods and carrying out the inference, including knowledge about the degradation processes of elements and correlation of the diagnostic (signals) tests results obtained with various methods. A convenient tool, which supports solution of such a set problem is an expert system, which on the one hand, makes it possible to organise the existing formal knowledge, and on the other hand – to use non-formal, or even uncertain, knowledge. The presented concept of the expert diagnostic system is based on PC-Shell system of AITECH Polish Company.
EN
In this paper, a fuzzy expert off-line system has been developed for fault diagnosis in the distribution network based on the structural and functional operation of the relay and circuit breakers. Functional operations (correct operation, false operation and failure to operate) of the relays and circuit breakers are described by fuzzy logic. Input data for the proposed fuzzy expert fault diagnosis system (FDS) are status and time stamps of the alarms, associated with relays and circuit breakers. The diagnostic system from a huge number of alarms sets, logically organizes and quantifies the diagnosis. FDS can diagnose correct operation, false operation and failure to operate of the relays and circuit breakers. Also, it can identify and quantify fault location based on the Hamacher’s operator of a fuzzy union. The additional contribution of this paper is in modeling unknown information using linear fuzzy membership function. Statuses of certain components may be unknown due to telemetry failures or are simply unavailable to the operator and proposed FDS can make diagnosis in such a situation. Developed fuzzy expert FDS is tested on the two examples of faults in real life distribution network.
PL
W prezentowanym artykule opracowano rozmyty system ekspercki typu off-line do diagnozowania błędów w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej. System bazuje na strukturze i działaniu przekaźnika i wyłączników automatycznych. Działanie (prawidłowe działanie, błędne działanie i brak działania) przekaźników i wyłączników opisano za pomocą logiki rozmytej. Dane wejściowe do proponowanego rozmytego eksperckiego systemu diagnostyki błędów (FDS) stanowią stany i sygnatury czasowe alarmów, związane z przekaźnikami i wyłącznikami. System diagnostyczny logicznie porządkuje i określa ilościowo diagnozę na podstawie ogromnej liczby zestawów alarmów. FDS pozwala zdiagnozować prawidłowe działanie, błędne działanie oraz awarię (brak działania) przekaźników i wyłączników. Ponadto umożliwia identyfikację i lokalizację błędów w oparciu o sumę Hamachera. W artykule dodatkowo omówiono metodę modelowania informacji nieznanych przy użyciu liniowej funkcji przynależności dla zbiorów rozmytych. Stany niektórych elementów mogą być nieznane z powodu awarii telemetrii lub mogą być po prostu niedostępne dla operatora. Proponowany FDS umożliwia postawienie diagnozy w takich sytuacjach. Opracowany rozmyty ekspercki FDS testowano na dwóch przykładach błędów powstałych w funkcjonującej sieci rozdzielczej.
PL
W artykule omówiony został problem wpływu poziomu kompetencji załóg, w tym załóg maszynowych statku na wielkość strat eksploatacyjnych oraz występowanie awarii. Błędy popełniane na wyższym poziomie decyzyjnym, generują w wyniku błędnych decyzji w eksploatacji statku poważne konsekwencje, do utraty statku włącznie. Wyższy poziom kwalifikacji obniża prawdopodobieństwo niewłaściwej eksploatacji statku równocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa żeglugi, której statek jest uczestnikiem. Systemy ekspertowe są nowoczesnym narzędziem mogącym wspomóc i zautomatyzować podejmowanie decyzji na morzu jak wspomóc armatorów w doborze kompetentnych załóg pokładowych i maszynowych. W artykule, jako przykład możliwości zastosowania sztucznej inteligencji przedstawiono założenie systemu ekspertowego, mającego za zadanie wsparcie armatora przy zarządzaniu załogami maszynowymi statków w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi.
EN
The article discusses the problem of the impact of crew competence level, including ship's engine crews on the amount of operational losses and the occurrence of failures. Errors made at a higher decision level generate serious consequences as a result of incorrect decisions in the operation of the ship, including loss of the ship. A higher level of qualification decreases the probability of improper operation of the ship while increasing the level of safety of navigation, which the ship is a participant. Expert systems are a modern tool that can help and automate decision making at sea, how to assist ship owners in the selection of competent deck and machine crews. In the article, an example of the possibility of using artificial intelligence was presented as an expert system, designed to support the shipowner in the management of ship machinery crews in the aspect of shipping safety.
11
Content available remote System ekspercki jako przykład sztucznej inteligencji
EN
This article presents expert systems and its using to manage collection of big data in decision-making process.
12
Content available remote Koncepcja diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego
PL
Artykuł przedstawia możliwości implementacji algorytmów diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego do systemów monitoringu i sterowania siłownią okrętową. Stany awaryjne wynikające z eksploatacji pędników okrętowych wraz z ich odpowiednią interpretacją mają zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla załogi oraz zmniejszyć awaryjność danych układów. Dokładna analiza stanów ma zostać zoptymalizowana za pomocą bazy reguł systemu eksperckiego wraz z metodami sztucznej inteligencji.
EN
The article presents the possibility of implementation of algorithms for diagnostic electric azimuth thruster ship to ship’s monitoring and control systems. States of emergency arising from the operation of thrusters, along with right interpretation provide higher level of safety for the crew and reduce the failure rate in systems. A thorough analysis should be accelerated and expanded with help of expert system rule base, together with the methods of artificial intelligence.
EN
Prospects of working out intelligent models of reliability of electric machines (EM) with long mean time between failures are substantiated and a method for their realization is presented. Limit conditions of basic structural units of low- and medium-power induction motors (IM) and their primary reliability models are determined. The obtained results enable a more accurate prediction of reliability indices and during subsequent improvement and manufacturing application make it possible to pass to maintaining and repair of EM in accordance with its factual condition.
PL
Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ich modeli sprawnościowych zostały wyznaczone. Otrzymane wyniki pozwalają na dokładniejszą predykcję wskaźników sprawnościowych a poprzez kolejne usprawnienia dają możliwość utrzymania i naprawy maszyny elektrycznej zgodnie z jej stanem faktycznym.
EN
Technique of creating a sub-line diagnostics status turbine unit thermal power plant based on an analysis of its diagnostic features. Rapid assessment of the technical state of turbine unit allows an early stage to detect the possibility of an emergency and to localize it. It involves the integration of the subsystems of the existing process control system (PCS), which will allow more efficient use of its information, hardware and software. Evaluation of the technical condition of the turbine unit thermal power plant is proposed to determine the use of modern intelligent technologies. The proposed method was used in the development of rapid diagnostic subsystems technical state of turbine of thermal power in Almaty.
PL
Zaproponowano metodykę opracowania podsystemu dynamicznej diagnostyki stanu turbogeneratora elektrowni cieplnej, która bazuje na analizie jego cech diagnostycznych. Dynamiczna ocena technicznego stanu turbogeneratora pozwala na wykrycie we wczesnym stadium awaryjnych sytuacji i jej lokalizacji. Proponuje się integrację tego podsystemu z istniejącym systemem automatycznego sterowania procesem technologicznym, co pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać jego informacyjne, techniczne i programowe zabezpieczenia. Ocena technicznego stanu turbogeneratora elektrowni cieplnej proponuje się określić z wykorzystaniem współczesnych technologii inteligentnych. Zaproponowana metodyka była wykorzystana przy opracowaniu podsystemu diagnostyki dynamicznej stanu technicznego turbogeneratora w elektrowni cieplnej w Ałmaty.
EN
The article includes analysis of expert system application possibilities in the environment of production processes control. Such concepts as artificial intelligence, expert system, intellectual factor, state space were used. The object of the research consisted of the mechanism of controlling an enterprise (manager). These mechanisms were analysed from the point of view of state space. The graph method was used to visualize information presentation. Analysis of control processes of an enterprise was carried out by determination of their state space. The concept of state space itself is completed with numerous measurement values (parameters) under influence of which the process of task solution takes place. Moreover, the concept of static and dynamic elements of state space of the control system is applied. It was shown that dynamic elements enable the quality presentation of space, which without including other restrictions leads to extension of its impact, which confirms that a given system has an intelligent factor.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości zastosowania systemów eksperckich, w takim środowisku, jak sterowanie procesami produkcyjnymi. Wykorzystano terminy: sztuczna inteligencja, system ekspercki, czynnik intelektualny, przestrzeń stabilności. Obiektem badań były mechanizmy sterowania przedsiębiorstwem (menażerstwa). Mechanizmy te analizowano z punktu widzenia stabilności przestrzennej. W artykule wykorzystano metodę grafów w celu wizualnego przedstawienia informacji. Przeprowadzono analizę procesów sterujących przedsiębiorstwem drogą wyznaczenia ich przestrzeni stabilności. Sam termin przestrzeń stabilności uzupełniany jest licznymi wielkościami pomiarowymi (parametrami), pod wpływem których zachodzi proces rozwiązania zadania. Także stosowane jest pojęcie statycznych i dynamicznych składowych przestrzeni stabilności systemu sterowania. Pokazano, że składowe dynamiczne umożliwiają jakościowe przedstawienie przestrzeni, które przy nie uwzględnianiu innych ograniczeń prowadzi do rozszerzenia swego oddziaływania, co utwierdza o posiadaniu przez dany system inteligentnego czynnika.
EN
Article is devoted to creation of expert system of forecasting quantification and price adjustment for a tourism product. The basis for creation of such system it is developed by the author’s methodology of control of the tourism product price and economic-mathematical model of forming of nominal value of the tourism product price under polytypic uncertainty of the pricing factors. The expert system is based on complex use of methods of artificial intelligence, the system analysis and economic-mathematical modeling. Based on the analysis of cost of components of a tourism product and information on a current status of metasystem of the tourism enterprise makes recommendations of rather optimum level of the tourism product price.
PL
Artykuł jest poświęcony tworzeniu eksperckiego systemu prognozowania ilościowego i regulacji cen dla produktu turystycznego. Podstawą do stworzenia takiego systemu jest opracowana przez autora metoda kontroli cen produktu turystycznego oraz ekonomiczno-matematyczny model kształtowania nominalnej ceny produktu turystycznego pod warunkiem niepewności cenowej, jaka występuje w różnych sytuacjach. System ekspercki opiera się na kompleksowym wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, analizie systemowej i modelowaniu ekonomiczno-matematycznym. Analizując koszty składników produktu i informację turystyczną oraz aktualny stan metasystemu przedsiębiorstwa, system poleca najbardziej optymalny poziom ceny produktu turystycznego.
PL
Monitoring stanu konstrukcji inżynierskich (SHM) stanowi jeden z głównych tematów poruszanych w budownictwie oraz w naukach pokrewnych, a także we współczesnej geodezji inżynieryjnej. Monitoring fizykalny różni się jednak nieco w swoich założeniach od technologii monitoringu geodezyjnego. Dotychczas systemy te pracowały na obiektach w sposób niezależny, a uzyskane wyniki zestawiano i porównywano na etapie późniejszych analiz. W artykule zaproponowano koncepcję integracji obu podejść w celu zasilenia spójnej bazy wiedzy o obiekcie.
EN
Structural health monitoring (SHM) of engineering structures belongs to the main topics discussed in civil engineering and its related sciences. It is also one of the principle subjects of geodetics engineering which applies the latest achievements of mechanics, electronics and robotics, particularly in its instrumentation. Nevertheless, SHM differs from technologies used in geodetic structural monitoring. Until now, both these diagnostic systems have been working on engineering structures independently and the collected data have been compared in further analyses. The paper presents a concept of the integration of both methodologies in order to provide a common database with a coherent information about a structure. As a result, an expert system will be developed, underlying the modelling of the deformation process and identifying phenomena affecting the tested structures.
EN
Introduction. Expert witness reports, prepared with the aim of quantifying fault rates among parties, play an important role in a court's final decision. However, conflicting fault rates assigned by different expert witness boards lead to iterative objections raised by the related parties. This unfavorable situation mainly originates due to the subjectivity of expert judgments and unavailability of objective information about the causes of accidents. As a solution to this shortcoming, an expert system based on a rule-based system was developed for the quantification of fault rates in construction fall accidents. The aim of developing DsSafe is decreasing the subjectivity inherent in expert witness reports. Methodology. Eighty-four inspection reports prepared by the official and authorized inspectors were examined and root causes of construction fall accidents in Turkey were identified. Using this information, an evaluation form was designed and submitted to the experts. Experts were asked to evaluate the importance level of the factors that govern fall accidents and determine the fault rates under different scenarios. Based on expert judgments, a rule-based expert system was developed. The accuracy and reliability of DsSafe were tested with real data as obtained from finalized court cases. Result. DsSafe gives satisfactory results.
EN
In the recent years, one can observe the increase in the number of malicious software (malware) samples analyzed by the antivirus companies. One explanation is associated with attacker's antivirus systems hider tactic, which modifies hostile programs form, without changing it functionality. In effect, the first step of analysis is associated with the check if a given sample is a new threat or modification of existing. Very often such simple test can be performed automatically by dedicated information system. Paper describes information system, which allows dynamic analysis of malicious sample. Presented system was developed and deployed in the Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology. During performed security research concerning ransomware threats system proves its usefulness. Additionally, the system become a knowledge base of known malware recently analyzed by our security team.
PL
Współczesne zarządzanie boryka się z nadmiarem informacji i deficytem czasu na ich analizę konieczną do podjęcia właściwej decyzji. ponadto analiza danych i przekształcenia ich w wiedzę użyteczną wymaga wiedzy eksperckiej. Jedną z koncepcji zarządzania organizacją jest podejście z perspektywy ryzyka. W przedsiębiorstwach realizowany jest proces zarządzania ryzykiem często jednak w sposób niesformalizowany. Opiera się ono na doświadczeniu i intuicji kadry zarządzającej. zwykle ma ono formę reakcji na zaistniałe incydenty i straty. Brakuje aktywnego działania zmierzającego do obniżenia poziomu ryzyka. Kolejnym problemem jest ograniczona dostępność systemów i narzędzi integrujących realizację działań w skali całego przedsiębiorstwa. W związku z tym zarządzanie ryzykiem nie jest efektywne, co może skutkować zwiększonym poziomem strat i niewłaściwą alokacją zasobów wpływając niekorzystnie na wyniki ekonomiczne i pozycję rynkową przedsiębiorstwa. praktycznym rozwiązaniem jest systemowe zarządzanie ryzykiem bazujące na oprogramowaniu typu eksperckiego, które jest bardzo skutecznym narzędziem przetwarzania informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją. rozwiązanie, to posługuje się regułami i bazą wiedzy, potrafi przekształcić dane i informacje w zagregowaną, kompletną i aktualną wiedzę. Jest to odpowiedź na współczesną potrzebę wspomagania procesu podejmowania decyzji zarządczych, które w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, z uwagi na wysokie ryzyko, jakim obarczona jest branża energetyczna, mają istotny wptyw na wyniki ekonomiczne, pozycję rynkową i możliwości rozwoju.
EN
Modern management is struggling with information overload and a shortage of time for their analysis that is required to make the right decision. Expertise is also necessary for data analysis and its conversion into useful knowledge. One idea is to approach organization management from the perspective of risk. Company implemented risk management process is often not formalized but, in a way, based on management experience and intuition. Usually, action is undertaken in response to incidents or losses that have already occurred. There is no active action to reduce the level of risk. Another problem is the lack of any systems or tools integrating the implementation of activities across the enterprise. Therefore, risk management is not effective and may result in increased levels of loss and improper resource allocation impairing the economic performance and position of undertakings. A practical solution is an expert risk management system. Expert software is a very effective tool for information processing and organization management assistance. The solution, utilizing these rules and the knowledge base, is able to transform data and information into aggregate, complete and current knowledge. it is a response to contemporary needs of management decision-making support, which in the case of energy companies, due to the high level of risk present in the energy sector, have a significant impact on economic performance, market position and growth opportunities.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.