Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Problemy napraw konstrukcji drewnianych kościołów
PL
Drewniane kościoły ze względu na szczególną konstrukcję narażone są na powstanie uszkodzeń związane z utrata własności materiału. W referacie przedstawiono problemy konstrukcyjne, z którymi spotykali się autorzy w drewnianych kościołach usytuowanych na Śląsku (Polska). Na przykładzie kościołów w Gliwicach, Żernicy, Smolnicy, Katowicach, Sławkowie, Wiśle, Rachowicach, Pielgrzymowicach, Księżylesie, Ćwiklicach i Bełku opisano typowe uszkodzenia, przyczyny ich powstania oraz przyjęty sposób naprawy. Opisano metody wymiany ścian i belek podwalinowych, sposoby napraw konstrukcji drewnianych wież i więźb dachowych, a także sposoby impregnacji wzmacniającej strukturę drewna. Praca została zilustrowana wieloma zdjęciami z wykonanych prac naprawczych.
EN
The wooden churches due to the peculiar structure are exposed to damage associated with the decline of material. In the paper structural problems, with which authors encountered at wooden churches located in Silesia (Poland) were presented. On the example of churches located in Gliwice, Żernica, Smolnica, Katowice, Sławków, Wisła, Rachowice, Pielgrzymowice, Księżylas, Ćwiklice and Bełk typical damage, reasons for their coming and the manner of repair were described. Methods of the replacement of walls deal and ground beams, manners of repairs of the structure of wooden towers and rafter framings, as well as ways of the impregnation enhancing the structure of wood were described. The work was illustrated with many photographs from performed repair work.
PL
W czasie budowy nowego odcinka trasy drogowej wystąpiły uszkodzenia konstrukcji istniejących budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczanych oporowymi ścianami szczelinowymi. Opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia budynków, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające. Określono przyczyny awarii oraz przedstawiono sposób naprawy powstałych uszkodzeń.
EN
During the construction of new road route there were damages of residential buildings, located in the vicinity of deep excavations supported by diaphragm walls. The paper describes the course of event, damage to buildings, taken ad hoc and target hedging activities. They analyzed the cause of the failure and shows how to repair the resulting damage.
3
Content available remote Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie
PL
Zamek w Będzinie został zbudowany w pierwszej połowie XIV w. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Mury zamku wzniesiono techniką „opus emplectum”. W wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody wnikającej w szczeliny muru przez pęknięcia i spoiny, a pochodzącej z opadów i z podłoża gruntowego zalegającego jednostronnie za częścią murów, doszło do znacznego osłabienia struktury murów, a lokalnie do ich rozpadu. W artykule opisano sposób naprawy uszkodzonych murów i sposób zabezpieczania murów istniejących.
EN
Castle in Bedzin was built in the first half of the fourteenth century on the initiative of King Casimir the Great. The walls of the castle were erected using the „opus emplectum” technique. As a result of external atmospheric influences, especially the water penetrating into the slits of the wall through cracks and welds, and from the precipitation as well as from the subsoil lying behind one side of the walls, there was a significant weakening of the wall structure and locally to their decay. The work describes methods of repairing damaged walls and secure existing walls.
PL
Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne posadzek specjalnego przeznaczenia (posadzki w przemyśle chemicznym, w chłodniach, w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem), a także podłóg podniesionych. Uwzględniono klasyfikację posadzek żywicznych.
EN
The article presents the construction solutions for the floors of special purpose (floors in the chemical industry, in the cold stores, in wet areas, in areas with explosion hazard). The raised floors are also discussed. The classification of the resin floor is also included in the article.
PL
Opisano wpływ pożaru na stan dachu katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, zbudowanej w latach 1893-1901. W nocy 28/29 października 2014 r. na dachu katedry powstał pożar. Opisano zakres zniszczeń i sposób odbudowy dachu, a także naprawy więźby i ceramicznych sklepień.
EN
In the paper the effects of the fire on the roof of the Sosnowiec cathedral and repair of the rafter framing and ceramic vaults will be presented. The church was built in years 1893-1901. The fire of the cathedral roof took place at night 28/29 October 2014 and digested the entire wooden rafter framing. In the paper the damage of queen-post truss and manner of her repair will be described.
6
Content available Posadzki przemysłowe. Posadzki betonowe. Część 6
PL
Artykuł dotyczy konstrukcji współczesnych przemysłowych posadzek betonowych. Uwzględniono posadzki na gruncie, płytach fundamentowych oraz stropach. Przedstawiono stosowane rozwiązania materiałowe i podstawowe wymagania. Omówiono kształtowanie i konstrukcje dylatacji betonowych posadzek.
EN
The article concerns the construction of modern industrial concrete floors. Floors on the ground, foundation plates and floor slabs been take into consideration. The material solutions applied in practice and the basic requirements were presented. The shaping and the design expansion joints of the concrete floors were discussed.
PL
Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów.
EN
The review presents solutions of materials and construction types of floors used in industrial construction design and public utility construction design since the 20th century until nowadays.
PL
Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych.
EN
The review presents solutions of materials and construction types of floors used in industrial construction design and public utility construction design since the XX. century until nowadays.
PL
Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów.
PL
Posadzki na podłożu gruntowym. W przeglądzie przedstawione zostaną konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów. W niniejszym artykule przedstawiono historyczne rozwiązania posadzek na gruncie wykonywane w ubiegłym stuleciu.
PL
W przeglądzie przedstawione zostaną konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów.
12
Content available Poziome łączenie w ścianach szczelinowych
PL
Połączenia ciężkich murowanych warstw elewacyjnych z warstwami konstrukcyjnymi w ścianach szczelinowych, przenoszące obciążenia od ciężaru własnego, wiatru i zmian temperatury, decydują o przyszłym bezpieczeństwie konstrukcji i bezpieczeństwie użytkowania.
PL
Są obecnie jednym z najczęściej stosowanych konstrukcyjnych rozwiązań w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Szczególną uwagę poświęcono w przeglądzie rozwiązaniom stropów wprowadzonym na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz nadal stosowanym w kraju.
PL
Powszechnie stosowane w polskim budownictwie ogólnym, przemysłowym i mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Ich zaletą jest łatwy montaż i mały ciężar elementów stropowych, a indywidualne rozwiązania ze stropami monolitycznymi pozwalają dzisiaj uzyskać rozpiętości nawet do 18 m.
15
Content available remote Uszkodzenia i sposób zabezpieczenia budynku kościoła na terenie górniczym
PL
Pełne zabezpieczenie starych murowych obiektów sakralnych na wpływy deformacji terenu, związane z intensywną eksploatacją górniczą, nie jest praktyczne możliwe. W referacie przedstawiono uszkodzenia, wcześniej zabezpieczanego i wielokrotnie remontowanego, budynku kościoła, narażonego na kolejne oddziaływania górnicze, kwalifikowane do III kategorii deformacji ciągłych. Odkształcenia terenu górniczego doprowadziły w konsekwencji do wystąpienia stanu awaryjnego części obiektu. Przedstawiono sposób zabezpieczenia i remontu konstrukcji.
EN
Complete protection of old masonry church buildings from the influence of ground deformation associated with intensive mining exploitation is practically impossible. This paper presents the damages of previously reinforced and repeatedly repaired church building. The building is exposed to successive exploitation impacts which fall into the third category of continuous deformations. Deformation of the mining area led to the state of emergency in some parts of the object. The method of protection and repair of the structures was presented as well.
16
Content available remote Numeryczna analiza konstrukcji kościoła na terenie górniczym
PL
Obliczeniowa ocena wpływu ciągłych deformacji terenu na nietypowe murowe konstrukcje wymaga przyjęcia uproszczonych modeli podłoża i budowli. Dokładniejszych rozwiązań można poszukiwać na drodze komputerowych analiz konstrukcji. W referacie przedstawiono sposób i metodologię takiej analizy w stosunku do budynku 100-letniego murowanego kościoła. Uzyskane wyniki obliczeń, w postaci map rozkładów głównych naprężeń rozciągających w murach i sklepieniach dobrze zgodziły się, z obszarami występujących uszkodzeń w rzeczywistej konstrukcji.
EN
Analytical assessment of the continuous ground deformation impact on atypical masonry structures requires the adoption of simplified models of the foundation and buildings. More precise solutions are available after performing some computer analyses of the structure. This paper presents a methodology for such an analysis on the basis of a 100-year-old brick church building example. The results of the calculations presented in the form of distribution maps of the main tensile stresses in the walls and vaults, were consistent with the areas of the damage occurring in real constructions.
17
Content available remote Współczesne konstrukcje stropów betonowych
18
Content available remote Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie
PL
W referacie opisano konstrukcję i uszkodzenia drewnianego stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie. Na podstawie obliczeniowej analizy wykazano przyczynę utraty stateczności górnych pasów wieszarów stropowych. Ze względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji i przejęcie części obciążeń ze stropu przez wieszary więźby dachowej nie doszło do poważniejszej awarii. Opisano sposób wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji przez dodatkowe stężenie wieszarów stropowych.
EN
In the paper a structure and damage of the wooden nave ceiling of the historic church in Sławków was described. Computational analysis of the load-bearing capacity of the structure and causes of loss of form stability of upper top flange ceiling trusses were presented. On account of spatial character of the work of the structure and taking over the part of loads from the ceiling by roof trusses it did not lead to the more serious failure. The strengthening method through the additional bracing of roof trusses and preservation the structure was described.
19
Content available remote Problemy napraw drewnianych konstrukcji kościołów
PL
Drewniane kościoły są szczególnie narażone na wystąpienie uszkodzeń związanych ze procesami starzenia i korozją materiału. W pracy opisano problemy z jakimi autorzy spotkali się w kościołach o konstrukcji drewnianej zlokalizowanych na terenie Śląska. Na przykładzie kościołów w Gliwicach, Żernicy, Smolnicy, Katowicach, Sławkowie, Wiśle i Bełku opisano typowe uszkodzenia drewnianych konstrukcji oraz sposoby ich naprawy. Pracę zilustrowano fotografiami z wykonanych napraw.
EN
Wooden churches due to the peculiar structure are exposed to damage associated with the decline of material. In the paper structural problems, with which authors came themselves across at wooden churches located in Silesia were presented. On the example of churches located in Gliwice, Żernica, Smolnica, Katowice, Sławków, Wisła and Bełk typical damages as well as reasons for their occurring and the manner of repair were described. The work was illustrated with photographs from conducted repair work.
PL
Żelbetowe niecki basenowe otwartych i krytych pływalni narażone są na oddziaływania agresywnych środowisk atmosferycznych, gruntowych oraz wodnych powodujących korozję betonu i zbrojenia. W artykule na kilku przykładach żelbetowych niecek, zrealizowanych w latach 70. XX w., przedstawiono stan zachowania konstrukcji. Opisano najczęściej występujące uszkodzenia i ich wpływ na nośność i bezpieczeństwo konstrukcji. Przedstawiono stosowane sposoby renowacji i wzmocnień uszkodzonych niecek basenowych.
EN
Reinforced concrete structures of swimming-pools are exposed to influences of aggressive atmospheric environment, soil environment and water environment, causing the corrosion of concrete and reinforcement. A few examples of reinforced concrete swimming-pools, build in 70 years the 20th century, the condition of the structure was presented. Most often appearing damage and their influence on the carrying capacity and the safety of the structure were described. Applied manners of the renovation and construction strengthening were presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.