Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza Pareto-Lorenza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Powstawanie wad budowlanych jest problemem występującym w każdym procesie inwestycyjnym. Celem przedstawionych w artykule badań jest identyfikacja wad w oddawanych do użytkowania budynkach mieszkalnych oraz ocena stopnia ich istotności. Do oceny stopnia istotności wad zaproponowano analizę Pareto-Lorenza oraz tzw. klasyfikację ABC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istotnymi dla jakości budynku są wady zidentyfikowane w następujących elementach budynku: tynki, okna, posadzki, instalacje elektryczne, części wspólne, instalacje wodno-kanalizacyjne, niewłaściwe oczyszczenie elementów, drzwi i szyby.
EN
The formation of construction defects is a problem that occurs in every investment process. The aim of the research presented in the article is to identify defects in residential buildings handed over for use and to assess their degree of significance. To assess the significance of defects, the Pareto-Lorenz analysis and the called ABC classification. Based on the research, it was found that the defects identified in the following building elements are significant for the quality of the building: plasters, windows, floors, electrical installations, common parts, plumbing, improper cleaning of elements, doors and glass.
EN
Internal logistics is a key element of a production process as it specifies product quality, timeliness and value of orders. The purpose of the research was to determine the amount of non-compliance in the selected production process caused by internal logistics operations. The analysis covers both the quantity and type of non-compliance as well as the cost of non-compliance. One of the basic quality management tools was used in the research - Parteo-Lorenz analysis. An attempt was made to identify potential causes of non-compliance. The significant impact of non-compliance arising in internal logistics operations in production costs was pointed out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współczynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych najczęściej występującej awarii.
EN
The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry. The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently occurring failure was conducted.
PL
W artykule omówione zostały elementarne kwestie dotyczące audytu wewnętrznego, przedstawiono również narzędzia zarządzania jakością takie jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w produkowanych wyrobach. Pogłębiona analiza najczęściej występującej niezgodności jaką są przebarwienia pozwoliła określić przyczyny jej powstawania oraz zaproponować odpowiednie działania naprawcze.
EN
The article discusses elementary issues related to internal audit, also presents quality management tools such as the Pareto-Lorenz diagram and the Ishikawa diagram. The analyzes carried out allowed to identify the most significant defects found in the manufactured products. An in-depth analysis of the most common non-conformity that discoloration has made it possible to identify the reasons for its formation and propose appropriate corrective actions.
5
Content available Production process quality and its improvement
EN
As a rich source of substances which are necessary for proper development of body that meets energy needs, growth needs and control needs, bread represents one of basic food products of everyday diets that humans have used for many centuries. With increasing demands and expectations of customers, bakery and confectionery enterprises have to face the challenge of improving the quality of goods. This can be achieved with quality tools and methods. The use of these tools and methods allows for elimination of the identified inconsistencies in the product through determination of the causes of their occurrence and proposal of corrective activities. This study aims to indicated the most substantial quality defects in wheat challan through application of Pareto-Lorenz analysis. The Ishikawa diagram was prepared at the next stage. The diagram offers opportunities for indication of a solution that might contribute to liquidation of the quality defects found.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę jakościową procesów realizowanych w podmiocie badawczym. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne, zajmującej się wytwarzaniem lamp oświetleniowych. Przedstawiono podstawowe produkty oferowane przez podmiot badawczy oraz dokonano analizy procesów wytwórczych na przykładzie produktu modelowego. Charakterystyka strumienia wartości kolejnych procesów wytwórczych dokonana została na przykładzie lampy typu Kleks. Dokonana została analiza jakościowa przedstawionych procesów, zidentyfikowano typy niezgodności i dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem analizy Pareto-Lorenza. W pracy zawarto również ocenę ryzyka związanego z występowaniem określonych wcześniej niezgodności. Określono przyczyny i skutki ich występowania oraz oszacowano Liczbę Priorytetową Ryzyka. Analiza poziomu jakości objęła również zaplanowanie działań korygujących mających na celu ograniczenie ryzyka wytworzenia elementów niezgodnych z założoną specyfikacją techniczną w kolejnym cyklu produkcyjnym.
EN
The paper presents the characteristics and qualitative analysis of the processes carried out in the research entity. The research company is a manufacturing company, which manufactures lighting lamps. The basic products offered by the researcher are presented, and the manufacturing processes are analyzed on the example of the model product. The value stream of subsequent production processes is characterized by the Kleks type. Quality analysis of the presented processes was performed, types of nonconformities were identified, and hierarchies were analyzed using the Pareto-Lorenz analysis. The study also includes an assessment of the risks associated with the occurrence of certain previously non-compliance. The causes and effects of their occurrence and the Priority Risk have been identified. The quality level analysis also included planning corrective measures aimed at limiting the risk of producing nonconforming items in the next production cycle.
EN
The article shows the exemplary use of qualitative and quantitative methods to conduct analysis, interpretation and presentation of research results in the field of social sciences. The creation of the Ishikawa diagram and the way the Pareto-Lorenz analysis is conducted, as well as the mutual relationship between these methods while interpreting research results, has been discussed in detail. The possibilities of the practical use of the methods above have been presented in the example of the analysis of the report on Causes of Unjust Convictions in Poland by the Civil Development Forum.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy braków w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa odzieżowego za okres pięciu lat. Dla klasyfikacji braków wykorzystano metodę Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Przedstawiono zestawienie ilościowe oraz częstości występowania braków. Dane zostały poddane analizie w wymiarze miesięcznym, a przyczyny braków odniesiono do środowiska pracy.
EN
In the article there were presented chosen method associated with statistical control of production processes. Mainly focused on control cards and Pareto-Lorenz analysis. Showed method were implemented to analysis production process stability of hearing aids in X company (the brand name don’t give because date of production is secret). Researches were made few months after new assembly lines starts-up. Main aim of researches was defects types identification occurred in production process and determine the scale of effect. Finally received results were satisfactory, i.e. despite of occurred errors, control cards analysis showed that production process of BTE-type (Behind-The-Ear) hearing aids was stable.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane metody związane ze statystycznym sterowaniem procesami produkcyjnymi. Głównie skupiono się na kartach kontrolnych i analizie Pareto-Lorenza. Wskazane metody zastosowano do analizy stabilności procesu produkcji aparatu słuchowego firmy X (nazwy firmy nie podano ze względu na poufność danych produkcyjnych). Badania przeprowadzono w kilka miesięcy od uruchomienia linii produkcyjnej. Celem badań była identyfikacja rodzajów wad występujących w procesie produkcji oraz określenie skali tego zjawiska. Ostatecznie otrzymano wyniki zadowalające, tj. pomimo występujących błędów, analiza kart kontrolnych p wykazała, że proces produkcji aparatu słuchowego typu BTE (ang. Behind-The-Ear) był stabilny.
PL
W artykule zaproponowano opis uszkodzeń i awarii silników okrętowych średniej mocy za pomocą analizy Parcto-Lorenza. Analiza ta jest oparta na stwierdzonej empirycznie prawidłowości, że w przyrodzie, technice, działalności człowieka itp. zazwyczaj 20-30 % przyczyn (czynników) decyduje o około 70-80 % skutków. Opis tej zależności może się przyczynić do wskazania głównych przyczyn wadliwości silników i pozwoli na podjęcie odpowiednich środków zaradczych, mogących ułatwić pracę człowieka w trudnych warunkach - na morzu.
PL
W artykule dokonano analizy jakości wytwarzania opakowań szklanych wytwarzanych w jednej z częstochowskich hut szkła. W pierwszej części artykułu dokonano analizy uzysków na czterech wybranych automatach do formowania opakowań szklanych. W drugiej części artykułu dokonano analizy poziomu uzysku dla wybranego asortymentu z użyciem kart kontrolnych. W trzeciej części przeprowadzono analiza Pareto – Lorenza rodzajów wad występujących w produktach niezgodnych z wymaganiami. Wyniki przedstawione w artykule obejmowały cztery miesiące kalendarzowe (styczeń – kwiecień) 2010 roku.
EN
The quality analysis of manufacturing of glass packaging produced in one of Czestochowa glassworks is presented in this paper. In the first part of this paper the analysis of the quality of production at four selected machines for forming of glass packaging with using of efficiency ratio is presented. In the second part of the article the analysis of the level of production efficiency for a selected product with the use of control charts is presented. In the third part of the paper Pareto – Lorenz’s analysis of types of defects occurring in the non-conforming products was made. The results presented in this paper include four months calendar (Jan. - April) in 2010.
PL
Eliminacja lub obniżenie poziomu wadliwości wyrobów w procesie wytwarzania jest możliwe do osiągnięcia poprzez zastosowanie różnych metod i technik pozwalających na doskonalenie ich jakości. Można w tym celu wykorzystać np. stare i nowe narzędzia jakości [1]. W konkretnym przypadku badano wadliwość jednorazowych chusteczek higienicznych. Analizę przyczyn wadliwości tego wyrobu przeprowadzono z wykorzystaniem diagramu Ishikawy, diagramu Pareto-Lorenza i FMEA. Wadliwość tego wyrobu badano w okresie prawie 3 lat. Obejmowały one, okresy przed i po zastosowaniu w/w narzędzi. Stwierdzono, że w wyniku wdrożenia wniosków z tych analiz, wadliwość wyrobu została istotnie obniżona.
EN
It is possible to either eliminate or lower the level of product defectiveness in the course of a manufacturing process, applying various methods and techniques which allow us to improve product quality. To this aim, both old and new quality tools may be used. In our specific example, the defectiveness level of disposable napkins was analysed. The study of this product's deffectivess was performed using the Ihi-kawa diagram, the Pareto-Lorenza diagram, and FMEA. The study extended over the period of almost three years. The study's time-frame comprised time lapses both before and after the application of the significantly lowered, as a result of implementation of conclusions arising from this study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.