Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Barcelona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
El Raval – part of Ciutat Vella is a successful revitalization example, where cultural development has been introduced into degraded and neglected neighborhood. Cultural institutions: MACBA, CCCB and Maritime Museum have released its tourism potential. New public spaces La Rambla del Raval and Angel's Square are socially vital and consequently initiate social relations. As a result, Barcelona "regained" its historical but previously degraded city center - Ciutat Vella. The main objective is to identify: “What has made the El Raval revitalization program so successful?”. On-site researches in Barcelona's El Raval district provided the primary source of knowledge.
PL
Dzielnica El Raval w Ciutat Vella stanowi przykład skutecznej rewitalizacji poprzez wprowadzenie funkcji kultury w zdegradowany obszar. Nowe przestrzenie publiczne przykładowo La Rambla del Raval i Plac Aniołów koncentrują życie społeczne i sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich. Instytucje kultury MACBA, CCCB i Muzeum Maritime stanowią atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Barcelona "odzyskała" historyczne i uprzednio zdegradowane centrum miasta - Ciutat Vella. Głównym celem badań jest określenie, co zadecydowało o sukcesie programu rewitalizacji w El Raval. Badania na miejscu w dzielnicy El Raval w Barcelonie stanowiły element wyjściowy do dalszych rozważań.
EN
The paper is a part of a wider research developed by the authors since 2014 about the relationship between Modern Architecture in Barcelona and Milan between ’40s and ’60s . Here a particular building type the „double slab” has been investigated. It is based on a modular design system for housing quite popular among architects in Barcelona and throughout Spain. The “double slab” is very well typologically defined and for this reason got a strong identity but at the same time it is quite flexible and easy to be adapted to different styles which span from pre-modernism to the contemporary styles passing through the Regionalism.
PL
Nowy Ogród Botaniczny w Barcelonie to obiekt niezwykły. Idea połączenia przyrody i nauki została tu wyeksponowana przez zastosowanie bardzo efektownych, a jednocześnie szczegółowo przemyślanych, rozwiązań współczesnego designu. Innowacyjne podejście emanuje z niezwykłą siłą właściwie ze wszystkich elementów rozpoznawalnych w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej ogrodu, zaliczanego do najbardziej spektakularnych realizacji z zakresu architektury krajobrazu.
PL
Woda towarzyszyła architekturze od zarania dziejów, była jednym z podstawowych warunków umożliwiających budowę osad, a następnie miast. Zapewniała przetrwanie, umożliwiała rozwój cywilizacji, stanowiła jedną z linii obrony przed wrogami. Z czasem, oprócz utylitarnych zaczęła też pełnić funkcje symboliczne, dekoracyjne, kompozycyjne. W tradycji katalońskiej najbardziej prestiżowymi przestrzeniami publicznymi były niekoniecznie place, ale raczej las ramblas. To charakterystyczne typologicznie dla tamtejszej kultury urbanistycznej podłużne promenady wysadzane drzewami, zakładane wzdłuż rzek i potoków, wokół których rozwijały się miasta. Te cieki wodne, niegdyś użytkowe, a potem coraz bardziej zanieczyszczone, były następnie ukrywane pod posadzkami. Z czasem także inne, bardziej dekoracyjne sposoby wykorzystania wody przeniknęły do Katalonii z innych części Europy. Parki, skwery i place wyposażone w dekoracyjne elementy wodne to miejsca charakterystyczne w krajobrazie śródmiejskim Barcelony i innych miast. W artykule zostanie omówionych kilka realizacji z lat 1899–2015.
EN
Water has been accompanying architecture since the dawn of time. It was one of the fundamental conditions enabling to build settlements, and subsequently towns. It secured survival; it enabled the development of civilisations; it constituted one of defence lines against enemies. In time, besides utilitarian functions it started to fulfil symbolic, decorative, and compositional ones. In the Catalan tradition the most prestigious public spaces where not necessarily squares, but rather las ramblas. These are longitudinal tree-lined promenades, typologically characteristic for the local urban culture, designed along rivers and streams, around which towns would develop. These watercourses, once fulfilling utilitarian functions, in time becoming more and more polluted, were subsequently hidden underneath the ground. Over the ages also other, more decorative ways of making use of water reached Catalonia from other parts of Europe. Parks, squares, and piazzas equipped with decorative water features are characteristic places in the downtown landscape of Barcelona and other cities. This paper presents several projects from the years 1899–2015.
EN
The mutual exchange between Barcelona and Milan since the ‘50s and the ‘80s analyzed by the standpoint of the dissemination of the culture supported by the media popular at those time that means the magazines. The interrelation between the two cities by one hand was a way to escape from the suffocating control of the Francoist dictatorship. By hte otherside was to disseminate the School of Milan conception of modernsim, far from the myth of the technology and clser to context and a critical view of the history.
PL
Stolica Katalonii często bywa podawana jako godny naśladowania wzór smart city w Europie. Miasto to w ostatnim dziesięcioleciu mocno zainwestowało w zrównoważony rozwój, opierając go na inteligentnych rozwiązaniach, nie zapominając przy tym o współpracy z podmiotami zewnętrznymi ani o kwestiach społecznych i środowiskowych.
PL
Diagonal Mar w Barcelonie to niezwykły przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach jednej inwestycji uporządkowano prawie 35 ha terenów poprzemysłowych, co znacząco wpłynęło na rozwój dzielnicy.
PL
High Line w Nowym Jorku to słynny park ciągnący się wzdłuż miejskiego odcinka starej linii kolejowej. W Europie także mamy taką atrakcję – to Jardines de la Rambla de Sant w Barcelonie.
PL
Zmiany użytkowania przestrzeni miejskich, a zwłaszcza zmiany funkcji obiektów i zespołów zabudowy w miastach historycznych, są nieuchronną konsekwencją postępu. Budynki zabytkowe bardzo często posiadają, poza historyczną, także dużą wartość artystyczną. Czasami przez dziesięciolecia, opuszczone lub wykorzystywane tylko częściowo, nie mogą nadal pełnić swoich pierwotnych funkcji. Wynika to z wielu przyczyn, przede wszystkim ze zmieniających się standardów, a także z odmiennych potrzeb i oczekiwań społecznych. Nie należy zapominać, że działania wojenne, które nie omijały przecież miast europejskich położonych w basenie Morza Śródziemnego w okresie ostatnich dwóch tysiącleci, pozostawiły po sobie uszkodzone fragmenty tkanki architektonicznej. Wykorzystywane niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lub rozbierane na potrzeby wznoszenia kolejnych obiektów, struktury te niejednokrotnie posiadają wyjątkową wartość architektoniczną. Obecnie adaptowane są coraz częściej do nowych funkcji. Dzięki temu to, co z nich pozostało, może zostać zachowane dla przyszłych epok, zamiast ulegać dalszej degradacji, co jest zgodne z fi lozofi ą rozwoju zrównoważonego. Wiele spośród obiektów opuszczonych z różnych przyczyn przez poprzednich użytkowników (przemysł, wojsko, instytucje świeckie i kościelne) wydaje się być szczególnie predestynowanych do adaptacji na potrzeby kultury, co pokazuje szereg realizacji europejskich. W niniejszym artykule przedstawiono kilka przykładów takich realizacji z Barcelony, miasta kręgu kultury śródziemnomorskiej, aspirującego do pozycji „miasta globalnego”.
EN
Changes in the way urban spaces are used, particularly changes in functions of urban structures and units in historic cities, constitute an imminent consequence of progress. Historic buildings very often have – besides the historic one – also great artistic value. Sometimes abandoned for decades, or used only partially, they are not able to fulfi l their initial functions. This results from many reasons, most of all from changing standards, as well as different social needs and expectations. It should not be forgotten that warfare, which did not omit European cities located in the Mediterranean over the last two thousand years, left damaged fragments of the architectural tissue. Used differently than designed, or disassembled for the purposes of erecting new buildings, these structures frequently have a unique architectural value. Today more and more often they get adapted to new functions. Thanks to this, whatever is left of them, can be maintained for the years to come, instead of being subjected to further degradation, which is consistent with the philosophy of sustainable development. Many structures, abandoned by their previous users (industry, army, secular and church institutions) for different reasons seem to be particularly predestined to be adapted for the purposes of culture, which is demonstrated in a number of European projects. This paper presents several examples of such projects from Barcelona, a city from the circle of the Mediterranean culture, aspiring to the position of a ‘global city’.
PL
Zmiany demograficzne, jakie możemy obecnie odnotować w społeczeństwie, mają charakter bezprecedensowy: jeszcze nigdy w historii liczba mieszkańców naszego świata nie powiększała się tak gwałtownie a jednocześnie – średnia wieku ludności nie była tak wysoka. Szacuje się, że już w tym momencie grupa osób powyżej sześćdziesiątego roku życia to około 500 milionów w skali świata, a do roku 2050 proporcja osób starszych najprawdopodobniej niemal się podwoi, stanowiąc ponad 1/5 całej populacji. Istnieje wiele definicji miasta inteligentnego: różnią się one rozłożeniem akcentów – jedne z nich zwracają uwagę głównie na kwestie technologiczne, inne – na zagadnienia społeczne. Współczesne miasta coraz częściej wykorzystują inteligentne rozwiązania i technologie, a miarą ich racjonalnego stosowania jest wskaźnik jakości życia mieszkańców. Co istotne – wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich możliwości i sprawności. Z dużą pewnością założyć można, że miasto inteligentne jest więc miastem dostępnym i przyjaznym. Artykuł ma na celu analizę tych spośród stosowanych rozwiązań i polityk miejskich współczesnych smart cities, które w bezpośredni sposób wpływają na jakość życia mieszkańców starszych i z niepełnosprawnością.
EN
Demographic changes that can be notice in nowadays society are unprecedented: the population of our world has never before been increased so rapidly. What is more, an average life expectancy has never been so high. It is estimated that the group of seniors (persons over sixty years old) is about 500 million worldwide. Academics and demographers admit, that by 2050 the overall proportion of elderly is going to double, approaching over a one-fifth of the entire population. Definitions of the smart city are numerous. Some of them focus mainly on technology aspects, while the others emphasize more human and social issues. Contemporary cities have frequently been using newest technologies and solutions and an indicator of habitants’ quality of life (persons with disabilities as well) is a measure of this using. Hence, with great certainty it can be assumed that a smart city is equally an accessible for all and friendly city. The aim of this paper is to analyse some of solutions and urban policies which are applying of modern smart cities. Characterised solutions directly affect the quality of life of the elderly and people with disabilities and accessibility of urban spaces.
PL
Barcelona słynie z wielu unikalnych dzieł sztuki, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych, które budują jej tożsamość. Na przestrzeni wieków tworzyło tu wielu znanych artystów, a jednym z nich był Joan Miró. Wykreowane przez niego unikalne mozaiki czy rzeźby na stałe wpisały się w krajobraz tego miasta.
12
Content available remote Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony
PL
Unikatowy układ urbanistyczny miasta Barcelona położonego w Hiszpanii stwarza możliwości nieustannej ad - aptacji obecnej tkanki miejskiej w taki sposób aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Ciągła ewolucja funkcjonalna przestrzeni zawartych pomiędzy modularnym układem kamienic mieszkalnych stwarza wyzwania dla projektantów. Na przykładzie jednego z powtarzających się skrzyżowań przeanalizowano przeznaczenie funkcjonalne oraz obecne jego zagospodarowanie włącznie z przestrzenią publiczną, ruchem samochodowym, pieszym oraz rowerowym. Pierwotny plan Ildefons’a Cerda’y jest systematycznie przekształcany w celu jeszcze lepszego zagospodarowania przestrzeni miejskich.
EN
Unique urban plan of Barcelona’s city located in Spain generates capabilities unceasing adaptation of present urban structure in way to manage expectations of citizens. he continuing evolution of functional space contained between the modular system of tenement housing creates challenges for designers. For example, one of the recurring intersections analyzed the functional purpose and its current management, including public space, car traffic, pedestrian and cycling. The original plan Ildefons Cerda is systematically converted to an even better management of urban spaces.
13
Content available Tramwaje w Barcelonie
PL
Sieć tramwajowa w Barcelonie, aglomeracji liczącej 1,61 min mieszkańców, składa się z 2 odseparowanych części nazwanych Trambak i Trambesós. W obrębie każdej z sieci funkcjonują 3 linie, odpowiednio 1-3 i 4-6. Obie sieci łączą poszczególne dzielnice Barcelony: Bak Llo-bregat IJrambaix) oraz Sant Adria de Besós i Badalonę (Trambesós). System tramwajów jest obsługiwany przez pojazdy Citadis 302 wyprodukowane przez Alstom. Całość jest zarządzana przez przewoźnika Tramvia Metropolita. Sieć tramwajowa nie jest masowym środkiem komunikacji w mieście i pełni rolę jedynie pomocniczą wobec sieci metra.
14
PL
Gdyby przeprowadzić ankietę na tytuł książki najlepiej obrazujący stosunki przestrzenne między miastem a płynącą przez nią rzeką, to jeszcze do niedawna duże szanse miałby tytuł „Miasto tyłem do rzeki”. To samo dotyczy miast położonych nad większymi akwenami, w tym na brzegu morskim. A przecież setki autorów w wielkiej ilości książek i innych tekstów od lat pisują, że powinno być inaczej. Autorzy przypominają np. historyczne przypadki Wenecji, Amsterdamu, Petersburga, Berlina, Rotterdamu i innych miast, po czym przechodzą do doświadczeń najnowszych, które wskazują na konieczność instytucjonalizowania opieki nad frontami wodnymi. Korzystając z tych doświadczeń, możemy być pewniejsi, że najważniejsze potrzeby mieszkańców miast, w tym potrzebę tworzenia współczesnych przestrzeni publicznych, będą łączone z odzyskiwaniem dla miasta nieużywanych terenów portów, w najciekawszych krajobrazowo częściach tych portowo - przemysłowych miast. Teksty takie łatwo jest zilustrować opisami konkursów architektoniczno - urbanistycznych na przebudowę frontów wodnych, a także powszechnie znanymi projektami realizowanymi w największych dziś światowych zagłębiach budowlanych, to znaczy w krajach Zatoki Perskiej i w Chinach. Są także przykłady europejskie, w tym polskie. Dodajmy, że ci wszyscy, którzy przechodzę akademicki kurs urbanistyki na wiedzą czym jest lustro wody dla miasta, a wraz ze wzrostem zainteresowania środowiskiem naturalnym, rola wody w mieście jest coraz silniej podkreślana. Jest to takie widzenie problemu w którym nie chodzi o tradycyjny „landscaping”, upiększający dodatek do „twardej urbanistyki”, ale o miasto stające się krajobrazem, otóż pozycja ta powoduje wzrost znaczenia wody w „urbanistycznych krajobrazach”. Pamiętając jednocześnie jak bardzo niebezpieczna potrafi być woda, upowszechniać należy współczesne rozwiązania równocześnie anty-powodziowe i pro-wodne, które wynikają z motywacji ekologicznych i kulturowych. Ważne jest tez dziś to, że budowa frontów wodnych to element, który podnosi konkurencyjność miast, tworzy nowe czynniki miastotwórcze, a co za tym idzie zmienia się architektura owych frontów.
EN
If carried out a survey on the title of the book best showing the spatial relationship between the city and the river flowing through it, a good chance, until recently, would have the title of "The city located back to the river". The same applies to cities located on larger surface of water, including the sea shore. And yet, hundreds of authors in a large number of books and other texts for years write that it should be otherwise. The authors remind for instance example - Historical cases of Venice, Amsterdam, St. Petersburg, Berlin, Rotterdam and other cities, and then go to the latest experience, which indicate the need for institutionalization the care of waterfronts areas. Using these experiences, we can be more confident that the most important needs of city residents, including the need to create modern public spaces, will be combined with the recovery for the city of unused areas, harbours in the most interesting parts of the scenic port and - industrial cities. Such texts it is easy to illustrate with descriptions of architectural competitions - the reconstruction of urban water fronts, also commonly known projects implemented in major building basins of the world today, that is, in the Persian Gulf countries and China. There are also examples of Europe, including Polish. Note that all who pass the academic course on urban planning know what the mirror of water for the city is, and with increasing interest in the environment, the role of water in the city is increasingly emphasized. This is also a problem’s perception where it's not about traditional "landscaping", beautifying addition to the "hard urban planning," but about the city becomes as a landscape. And so this situation increases the importance of water in the "urban landscapes". While bearing in mind consciousness how dangerous can be water, there should be disseminate at the same time the modern anti-flood and pro-water solutions, which result from ecological and cultural motivations. It is important also today that the construction of water fronts is an element that increases the competitiveness of cities, creates new city – creative factors, and thus changing architecture of these fronts.
15
Content available remote Chessboard
EN
Barcelona is a city that was designed as a finalized urban piece and has been realized over subsequent decades. It is interesting to see how the architects and municipal authorities used the urban plan at particular stages of the construction. Did the game, which has been running for 150 years, between the urban plan and the construction of buildings have an effect on the plan and architecture, and to what extent? A study of this issue is significant today and for our cities.
PL
Barcelona jest przykładem miasta, które zostało wymyślone jako skończone dzieło urbanistyczne, a potem przez dziesięciolecia było i jest realizowane. Jest interesujące jak dalece w poszczególnych, co bardziej interesujących okresach wzmożonego ruchu budowlanego, architekci i miejskie władze odnosili się do planu miasta? Czy i do jakiego stopnia gra jaką prowadzono od stu pięćdziesięciu lat pomiędzy planem a pokrywaniem go budynkami, wpływała na plan i na architekturę? Studium takie ma znaczenie i dziś i dla naszych miast.
EN
This article describes some examples of contemporary architectural realizations in Barcelona and Madrid where the finishing materials, which determines the final aesthetical effect on the façade, are precast concrete elements. The author analyzes potential within the scope of the manners of composing elevations and limitations imposed by the applied technology. He also presents issues related to the impact of selected façade solutions on the reduction of energy consumption as well as the formation of the function of a given building. Development observed in this field has given contemporary architects a very wide range of possibilities while shaping the form, the colour, the texture and the durability of prefabricated units which means a considerable number of interesting objects raised in recent years.
PL
W artykule opisano przykłady współczesnych realizacji architektonicznych Barcelony i Madrytu, w których materiałem wykończeniowym, determinującym końcowy efekt estetyczny fasady są betonowe prefabrykaty. Autor dokonuje analizy możliwości w zakresie sposobów komponowania elewacji oraz ograniczeń, jakie stwarza zastosowana technologia. Poruszone zostają również zagadnienia związane z wpływem wybranych rozwiązań fasadowych na ograniczenie zużycia energii oraz na kształtowanie funkcji budynku. Rozwój, jaki nastąpił w tej dziedzinie dał współczesnym architektom ogromne spektrum możliwości w zakresie kształtowania formy, koloru, faktury i wytrzymałości prefabrykatów, co przekłada się na dużą liczbę ciekawych obiektów powstałych w ciągu kilku ostatnich lat.
EN
Presented in the article review of former and contemporary parks in Barcelona starts with the objects representative for the Catalonian trend of Art Nouveau, defined here as modernisme style. It was signalized in local garden art at the end of 19th century in Ciutadella Park, and then developed in successive realizations up to the thirties of 20th century, with its most emblematic creation - Park Guell, designed by Antoni Gaudi. Changes in the landscape composition and parquitecture material up to contemporary times have been visible in creative evolution and transformation of modernisme tradition, and - on the other hand - in new, disregarding from tradition individual search. The most distinguished realizations presenting this trend are parks located at postindustrial areas (i.e. Pare de I'Espanya Industrial, Pare de la Creueta del Coll), "olimpic' parks, realized for Olimpic Games in 1992 in Barcelona (i.e. parks at Montjuic, Pare de les Cascades, Pare de la Vail d'Hebron), thematic gardens (i.e. Barcelona Botanical Garden) and anew landscapes, such as Pare Central de Nou Barris, Pare de I'Estacio del Nord, Pare Diagonal Mar, Pare del Auditoris and many others. These newest contemporary objects - concentrated on anew creation - surprise with different ways of sculpturing landscape using original sculptural installations, land art techniques and artistic and structural potentiality of concrete and steel. Greenery as a parquitecture material plays complementing role and seems to be subordinated by architectural and sculptural creation. This characteristic for new Barcelona parks feature infixes into the newest global tendencies in designing of public parks. But by the other hand-especially in the context of sculptural modeling of space-we can find in their disposition and individual elements reverberating echoes of creativity of Gaudi and other artists of modernisme style.
PL
Barcelona od XIX w. była głównym ośrodkiem przemysłowym Katalonii. I choć jej industrialny charakter znajduje odzwierciedlenie niemal w całej tkance miejskiej, to i tak Barcelona jest doskonałym przykładem interesującego połączenia natury i kultur.
PL
Barcelona ze swoimi wspaniałymi zabytkami i zielenia tętni życiem. Szpalery palm, ciągnące się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dodają miastu uroku, a jedna z najsłynniejszych artylerii miejskich na świecie . La Ramola, oprócz turystów i straganów z pamiątkami pełna jest zielonych drzew, które ciągną się na całej jej długości.
PL
Hiszpania, jako kraj o najdłużej sieci KDP w Europie, jest przykładem funkcjonowania kolei nowej jakości. Przez 17 lat funkcjonowania na przykładzie Hiszpanii możemy zaobserwować zmiany w podziale zadań przewozowych, wpływ na inne gałęzie transportu, w szczególności na zatłoczenie. Dodatkowo dane uzyskane podczas eksploatacji nowych linii pozwalają na zmierzenie części kosztów zewnętrznych, w szczególności zużycia energii. Artykuł zawiera także dane z analiz ex antes i z analizy ex post wykonanych dla linii KDP, w celu oszacowania ich opłacalności. Publikacja porusza, także wybrane aspekty sprzyjające lub utrudniające budowę i eksploatację linii KDP.
EN
Spain as a country of the longest high speed railway network in Europe is an example of new quality of the railway operation. For the last 17 years experiences on case of Spain the modal split changes, the impact on other transport branches and on congestion in particular could be observed. In addition, data collected while new lines exploitation allows for estimating some of external costs, the energy consumption in particular. The data on ex ante analysis and ex post analysis collected for high speed railway to quantify their profitability have been presented in the paper. Some prosperous and impedimental aspects for high speed lines construction, exploitation and some problems according to modal split modelling for some routes in Poland have been also shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.