Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Autonomous constant voltage generator
EN
The relevance of this research work is due to the fact that farms and other farms are located at a considerable distance from sources of centralized power supply. Therefore, it is necessary to introduce autonomous generators as the main units that ensure the uninterrupted functioning of energy systems. The purpose of this research work is to analyze the features of the functioning of an autonomous constant voltage generator, as well as to determine the basic physical laws that are of fundamental importance in its operation. The basis of the methodological approach in this scientific study is a combination of methods of system analysis with an analytical study of the general principles of operation of such devices, which are of fundamental importance from the point of view of ensuring the proper level of operational reliability. The main results obtained in this research work should be considered the definition of equations for calculating the instantaneous values of the three-phase excitation current, as well as the peak value of the three-phase excitation current of an autonomous constant voltage generator. The results obtained in the course of this scientific research and the conclusions formulated on their basis are of fundamental importance for developers of modern technological systems, including autonomous constant voltage generators, as well as for employees of technological services of modern industrial enterprises, whose professional responsibility includes the practical operation of such devices to solve a complex of technical tasks facing these enterprises.
PL
Ważność niniejszej pracy badawczej wynika z faktu, że gospodarstwa rolne i inne gospodarstwa położone są w znacznej odległości od źródeł scentralizowanego zasilania. Dlatego konieczne jest wprowadzenie autonomicznych generatorów jako głównych jednostek zapewniających nieprzerwane funkcjonowanie systemów energetycznych. Celem niniejszego artykułu jest analiza cech funkcjonowania autonomicznego generatora napięcia stałego, a także określenie podstawowych praw fizycznych mających fundamentalne znaczenie w jego działaniu. Podstawą podejścia metodologicznego jest połączenie metod analizy systemu z opracowaniem analitycznym ogólnych zasad działania tego typu urządzeń, które mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności działania. Za główne wyniki uzyskane należy uznać określenie równań do obliczania wartości chwilowych prądu wzbudzenia trójfazowego, a także wartości szczytowej prądu wzbudzenia trójfazowego autonomicznego generatora napięcia stałego. Uzyskane w toku badań naukowych wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski są bardzo ważne dla twórców nowoczesnych systemów technologicznych, w tym autonomicznych generatorów stałego napięcia, a także dla pracowników służb technologicznych nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje praktyczną obsługę takich urządzeń w celu rozwiązania kompleksu zadań technicznych stojących przed przedsiębiorstwami.
2
Content available Disc switched reluctance motor with high dynamics
EN
The paper presents the disc switched reluctance motor as a possible constructional modification of this type of motor. Disc motor with bidirectional pull is described based on the theory of SRM. In the first chapter behaviours of inductance, magnetic flux and torque, depending on the current and rotor position as well as the influence of geometric dimensions on these values are investigated. In the following parts suggested are the dimensions and described is constructional configuration of the electromagnetic circuit of disc SRM that recognizes its technical implementation.
PL
W artykule przedstawiono silnik reluktancyjny z przełącznikiem tarczowym jako możliwą modyfikację konstrukcyjną tego typu silnika. Silnik tarczowy o dwukierunkowym ciągnięciu opisany jest w oparciu o teorię SRM. W pierwszym rozdziale badane są zachowania indukcyjności, strumienia magnetycznego i momentu obrotowego, w zależności od prądu i położenia wirnika oraz wpływ wymiarów geometrycznych na te wartości. W kolejnych częściach sugerowane są wymiary i opisana jest konfiguracja konstrukcyjna obwodu elektromagnetycznego dysku SRM, która rozpoznaje jego techniczną realizację.
EN
Purpose of the article is to study a four-parameter electromagnetic method for joint measurements of electrical resistivity k, relative permittivity εr, temperature t and density ρ of samples of acidic, alkaline and average effluents from a microbrewery based on a magnetic flux probe (MFP), which considers the influence of informative parameters of beer effluents on the components of the amplitude and phase signals of a multiparameter device. Design/methodology/approach The implementation of the four-parameter method is carried out on the basis of the dependences G1 = f (A1) and G2 = f (A2) at two frequencies of the electromagnetic field f0 and f1 for acid, alkaline and average effluent and allows you to jointly determine the four parameters of effluent samples with the same converter in the same control area. The proposed method makes it possible to improve the accuracy of identifying effluent samples since the obtained multiparameter information makes it possible to determine the nature and properties of effluent samples using only one transducer with certain physical characteristics. The research results lead to the expansion of the technical capabilities of electromagnetic measurement methods, as well as to an increase in the metrological characteristics of electromagnetic transducers and an increase in the accuracy of measuring the parameters of effluent samples compared to reference methods and measuring instruments. Thus, the implementation of this approach contributes to the prediction and prevention of the reasons for the deviation of beer effluent samples from the specified indicators of environmental safety. Findings The universal conversion functions MFP have been established, connecting the amplitude and phase components of the converter signals with the parameters k, εr, t and ρ of acidic, alkaline and average effluents. Based on the universal transformation functions G1 = f (A1) and G2 = f (A2), a four-parameter electromagnetic method for joint measurements of electrical resistivity k, relative permittivity εr, temperature t and density ρ of acidic, alkaline, and average effluents from breweries has been developed. When conducting research at two close frequencies of the electromagnetic field f0 = 20.3 MHz and f1 = 22 MHz, algorithms were obtained for measuring and calculating procedures for determining k, εr, t and ρ for samples of acidic, alkaline and average effluents from the brewing industry. Research limitations/implications Research perspectives consist in the creation of automated systems for multiparameter measuring control of the physicochemical characteristics of acidic and alkaline effluent from food and processing industries based on the immersed electromagnetic transducer. Based on the data obtained using informative methods to measure the parameters of effluent samples, an integrated method for treating beer effluents of various compositions will be proposed. At the same time, the scheme of the integrated treatment method should include a filter that provides the introduction of a magnetic fluid and a separation device that allows us to remove a fraction, including pollution in itself. Practical implications Is that the proposed four-parameter electromagnetic method makes it possible to determine to what composition the controlled samples of wastewater should be attributed (acidic or alkaline). It, in turn, makes it possible to choose a rational method for treating beer effluents and to prevent the reasons for the deviation of effluent samples from the environmental safety indicators set by the standards. Originality/value of the article is the research related to the expansion of the functional and technical capabilities of the electromagnetic two-frequency transducer MFP through the implementation of a four-parameter electromagnetic method of joint measurements of electrical resistivity k, relative permittivity εr, temperature t and density ρ of acidic, alkaline and average effluents from breweries. The universal transformation functions G1 = f (A1) and G2 = f (A2) found in the work at two close magnetic field frequencies, f0 = 20.3 MHz and f1 = 22 MHz, make it possible to control four physicochemical parameters of acidic, alkaline and average wastewater at the same time by the same MFP. An algorithm has been developed for determining the signal components of a two-frequency thermal MFP, the ranges of which correspond to the ranges of changes in electrical resistivity k, relative permittivity εr, temperature t and density ρ of acidic, alkaline, and average brewery effluents. The basic relations that describe the two-frequency four-parameter electromagnetic method of joint measurements of the physicochemical parameters of acidic, alkaline and averaged beer effluents have been obtained.
EN
The article discusses mutual relations of the dosage characteristics, current intensity characteristics, and voltage characteristics in the fuel injector electromagnet. Changes in current in the electromagnet’s coil were monitored in the course of dosage by means of the Hall sensor. Change in the Hall voltage is proportional to the changes in density of the magnetic flux generated around the injector coil during its work. The model of the current dependencies was used to determine the injector technical state in the actual time. The presented diagnostics proposition was created on the basis of the injector dosage characteristics obtained due to experimental research. Change in characteristic values, recorded during generation of the fuel dose allows for determination of the injector technical state, regarding both, the current-related and the mechanical parameters. Controlling in the actual time enables corrections in control parameters as a response to changes, as well as quick detection of damage resulting in switching the injector off the operation. This prevents the faulty operation of the injector, which may result in damage to subsequent components depending on its operation, such as the catalytic reactor.
PL
W artykule przedstawiono wzajemne relacje charakterystyk dawkowania z charakterystykami natężenia prądu i napięcia w elektromagnesie wtryskiwacza paliwowego. Zmiany prądowe w cewce elektromagnesu, w trakcie dawkowania obserwowano za pomocą czujnika Halla. Zmiana napięcia Halla jest proporcjonalna do zmian gęstości strumienia magnetycznego, generowanego wokół cewki wtryskiwacza podczas jego pracy. Model zależności wielkości prądowych wykorzystano do określania stanu technicznego wtryskiwacza w czasie bieżącym. Przedstawiona propozycja diagnostyki, powstała na podstawie charakterystyk dawkowania wtryskiwacza uzyskanych dzięki badaniom eksperymentalnym. Zmiana charakterystycznych wartości, zapisywanych w trakcie generowania dawki paliwa, pozwala na określenie stanu technicznego wtryskiwacza, w zakresie parametrów zarówno prądowych jak i mechanicznych. Kontrola w czasie bieżącym, pozwala na korektę parametrów sterowania w odpowiedzi na zmiany oraz szybką detekcję uszkodzeń, skutkującą wyłączeniem wtryskiwacza z eksploatacji. Zapobiega to nieprawidłowej pracy wtryskiwacza, co może spowodować uszkodzenie kolejnych, zależnych od jego pracy podzespołów, takich jak reaktor katalityczny.
EN
In this article, the proposal for modelling the gas (fuel) injector based on observations of changes in the current during operation of the needle is presented. The aim of this work is indicating that the dosage characteristics can be mapped by means of the current characteristics. Moreover, observation of the current allows for determining the actual position of the needle. The time of the real fuel flow and the injector phase position can be determined with a microsecond resolution. The injector core inductance is a constant quantity but as a result of the needle movement and change in the permeability, inductance of the core varies depending on the needle position. These quantities, closely related to the current flowing through the coil, are described by means of differential equations resulting from the Kirchhoff’s law, due to which changes taking place can be substantiated. Control of the flux enables the precise controlling of the injector in the actual time, thanks to the employment of fast analogue-digital converters and phase are taken into consideration.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję modelowania wtryskiwacza gazowego (paliwowego), na podstawie obserwacji zmian prądowych, w trakcie wykonywania pracy przez jego iglicę. Celem artykułu jest pokazanie, że można poprzez charakterystyki prądowe, odzwierciedlić charakterystyki dawkowania. Dodatkowo obserwacja prądu, pozwala określić aktualną pozycję iglicy. Możemy określić czas rzeczywistego przepływu paliwa i położenie fazowe wtrysku z precyzją mikrosekundową. Indukcyjność rdzenia wtryskiwacza jest wielkością stałą, ale w wyniku przesuwania iglicy i zmiany przenikalności, indukcyjność rdzenia zmienia się w zależności od położenia iglicy. Wielkości te, ściśle związane z przepływającym przez cewkę prądem, opisane są przez równania różniczkowe wynikające z prawa Kirchhoffa, dzięki czemu potrafimy uzasadnić zachodzące zmiany. Kontrola przepływu, pozwala na precyzyjne sterowanie wtryskiwaczem w czasie bieżącym, dzięki wykorzystaniu szybkich przetworników analogowo-cyfrowych i odpowiednich algorytmów. W sterowaniu uwzględniamy opóźnienia w działaniu impulsowego wtryskiwacza i przesunięcia fazy przepływu.
EN
Purpose: of this paper is to reduce the taper angle and surface roughness of the laser drilled hole on Aluminium alloy with the assistance of magnetic field. At lower laser powers, able to achieve higher material removal rate in drilling with reduced taper angle and roughness. Design/methodology/approach: Aluminium alloy is a highly reflective material, while laser drilling it ejects plumes, which makes the drilling unreliable. The plume generated due to this action causes deteriorating effects over the work piece as such affecting surface textures. Removal of plume is the major consideration in laser machining process, especially in laser assisted drilling. The plume is a form of cluster of ions having charges in it. Due to the magnetic field input, the ions line the path along the lines of force of magnets. Thus, the ion cloud can be cleared at the localized plane, where the subsequent laser drilling going to be happens, leads to reduced plume thereby reduces the taper angle and surface roughness. Findings: The defect of percussion laser drilling that is barrelling effect in the drilled hole was reduced with the assistance of magnetic field setup. For the laser energy of 90 mJ, the magnetic assisted laser drilling shows better improvement in the material removal rate of 64.5%, the profile error (spatter height) was reduced to 45% and the taper angle of the drilled hole also reduced by 16.3%. The results confirmed the fact that, the Lorentz force confined the plume particle to be raised upwards and circulated outwards to the sidewall from the centre of the laser beam. This expansion of laser induced plasma plume, improved the material removal rate of the hole. Research limitations/implications: Laser drilling was carried out by a constant magnetic field and the parameters like material removal rate, taper angle, profile error, surface roughness were studied. In the future work, these parameters were studied with the application of varying magnetic field. Practical implications: As a result of the work, laser drilling was carried out on turbine blades or complex shapes for retention properties, with reduced taper hole and surface roughness, thereby improving the efficiency of the systems. Originality/value: The novelty of the work is providing magnetic flux for the laser drilling process, which improves the process parameters. The incorporation of magnetic field to the laser drill needs a cost less setup, which can ensure reliable improvement in the material removal rate, reduction in taper angle and profile error.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with modelling flux density in hybrid step motor with permanent magnets has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program Ansys. Application of this method in hybrid step PM Motors has been presented in previous publications. The simulations have shown differences in the work of the electrical motor with a density system. It can be used as the way to increase desired parameters of the drives.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w hybrydowych silnikach krokowych z magnesami stałymi. W obliczeniach zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Wszystkich symulacji do wyliczenia gęstości strumienia, siły, momentów dokonano w środowisku ANSYS. W poprzednich publikacjach autora przedstawiono zastosowania zmian gęstości strumienia do polepszania właściwości silników z magnesami stałymi. Symulacje pokazują różnice w pracy silnika przy zastosowaniu metody zagęszczania strumienia. Może to być przydatne do poprawiania właściwości silników konstruowanych w oparciu o magnesy stałe.
8
PL
W pracy opisano wyniki symulacji numerycznych obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Określono wpływ wysokości szczeliny roboczej i prądu na strumień magnetyczny skojarzony z obwodem sterujacym. Zakładając harmoniczny ruch tłoka, obliczono prąd w obwodzie sterującym przy zasilaniu napięciem stałym i danych wysokościach szczeliny roboczej. Wyznaczono przykładowe charaterystyki tłumika, przedstawiające zależność wytwarzanej siły od wysokości szczeliny roboczej dla przyjetych wartości prądu.
EN
The paper summarises the results of numerical simulations of a control circuit for an MR damper operated in squeeze mode. The influence of the control gap height and current level on magnetic flux linkage was established. Assuming the piston motion to be harmonic, the current in the control circuit was computed under the constant-voltage supply conditions and for the specified gap heights. Damper force vs gap height plots obtained for the specified current levels are provided as an example of damper characteristics.
EN
Calculation of the primary inductive converter with magnetic core is problematic because of the difficulty in determining the various fluxes inside and outside the magnetic core. Observance of certain requirements for structural and scheme-related decisions makes is possible to substantially simplify theoretical expressions for description of work in such type of converters. The paper presents problems in the theory, design, and schematic layout of universal surface sensor with magnetic core, used for controlling wall thickness in tubular conductive products. The proposed construction of the sensor will allow using it to control wall thickness in a wide assortment of pipes.
PL
Obliczenie podstawowego przetwornika indukcyjnego z rdzeniem magnetycznym jest problematyczne z powodu trudności w określeniu wewnętrznych i zewnętrznych strumieni rdzenia magnetycznego. Stosowanie pewnych wymagań dotyczących struktury i schematu przetwornika umożliwia zasadnicze uproszczenie teoretycznych wyrażeń opisujących pracę tego typu przetworników. Artykuł przedstawia problemy teorii i projektowania oraz schematyczny układ uniwersalnego czujnika powierzchni z rdzeniem magnetycznym stosowanego do kontroli grubości ścian elektro-przewodzących wyrobów rurowych. Proponowana konstrukcja czujnika pozwoli na zastosowanie go do szerokiego asortymentu rur.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się wiele jubileuszy w historii nadprzewodnictwa, z czego szczególnie celebrowanym było 100-lecie odkrycia nadprzewodnictwa przez Heike Kammerlingha Onnesa w 1911 r. W tle tego jubileuszu mniej podkreślone zostało 50-lecie kwantowania strumienia indukcji magnetycznej w wielospójnych nadprzewodnikach, które stanowi zalążek elektroniki nadprzewodnikowej.
11
Content available remote FDM based flux distribution analysis method for electrical machines
EN
The aim of this study is to compare the flux distributions obtained using the experimental method and calculated by FDM. For this purpose, first the design and manufacture of the test transformer which is to be used in the experimental study as well as the measuring coil which is to be used in measuring the prepared fluxes, and then the calculated flux values. Both proposed assessment methods can be used for in-service inspection of the structural integrity of ferromagnetic structures.
PL
W artykule porównano rozkład strumienia otrzymany drogą eksperymentalną i poprzez obliczenia FDM. Zaprojektowano wykonano testowy transformator w dołączonymi cewkami pomiarowymi.
EN
This paper presents the variations of permanent magnets (PMs) dimensions in axial flux permanent magnet synchronous machine (AFPMSM). By the variation of PMs dimensions the influences on the machine characteristics are researched by using analytical method via magnetic vector potential. The results obtained by analytical method are confirmed by using finite element method (FEM) and measurements.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany wymiarów magnesu stałego w osiowym silniku synchronicznym. Wpływ tych zmian oceniono analitycznie metoda potencjału wektorowego. Wyniki są zgodne z obliczeniami metodą elementu skończonego oraz z eksperymentem.
PL
Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya.
EN
The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained.
14
Content available remote Mathematical model of the electromagnetic accelerator
EN
The model of the electromagnetic accelerator is offered as a solenoid with ferromagnetic core. The mathematical model is formed on the basis of the unique magnetic flux without dividing into a basic flux and leakage flux. The mathematical model of accelerator is formed in the coordinates of contour magnetic fluxes and currents of branches as a system differentially eventual equations.
PL
Analizowano model przyśpieszeniomierza elektromagnetycznego w postaci solenoid z rdzeniem ferromagnetycznym. Analizowano strumień magnetyczny bez podziału na strumień cewki i strumień rozproszony.
EN
In investigations of magnetic flux distribution in electromagnetic equipment it is possible to apply a method, using magnetooptic effects. The paper presents results of measurements of the value of the leakage flux appearing in air channels of the magnetic cores being modeled, of the investigated electromagnetic equipment (electrical machine, electric apparatus or transformer). The magnetooptic sensor (fiber optical) is placed in the channel of the core. The paper includes results of verifying numerical calculations of the magnetic leakage flux density in the air channel. Examples of design solutions of magnetic systems are given, where is possible to apply measuring systems fulfilling the role of overcurrent apparatus.
EN
The paper discusses the issues connected with selection of the gains of a proportional Luenberger observer, applied to reconstruction of magnetic fluxes of the induction motor. The criteria of selection are described, as well as the method for formation of a fitness function of the genetic algorithm, taking these criteria into consideration. The criteria based on the roots of the observer's characteristic polynomial that have been discussed in the literature before are briefly described, moreover, new criterion have been introduced, providing the same observer's reconstruction quality independently on the rotation direction of the motor. Simulation results are also presented, obtained for two different parameter sets of the observer, selected with and without use of the new criterion.
PL
Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników należy rozpoznać fizyczne parametry obiektu, które następnie zostają wprowadzone do modelu symulacyjnego.
PL
Artykuł prezentuje kierunki rozwoju modeli matematycznych pozwalających na wyznaczanie strat w ferromagnetykach miękkich, poddawanych przemagnesowaniu osiowemu jak również obrotowemu. Wskazane są istotne różnice w matematycznym zapisie równań umożliwiające wykorzystanie ich podczas obliczeń strat mocy w ferromagnetyku wzbudzanym strumieniem magnetycznym o przebiegu innym niż sinusoidalnie zmienny.
EN
The paper presents directions of mathematical model evolution, enabling on iron loss estimation in soft ferromagnetics, under longitudinal as well as rotational magnetization. Fundamental differences In mathematical notation was pointed out. These differences enable iron loss estimation under nonsinusoidal magnetic flux waveform.
EN
The paper presents the principle of operation and block diagrams of different, modified MRAS-type estimators of the induction motor rotational speed. A Luenberger observer with additional integrators is used for reconstruction of magnetic fluxes in the adaptive model of the considered estimators. In the presented estimators the measurable currents of the stator winding are applied to generation of a speed tuning signal. For stator winding current reconstruction in the adaptive model there are used the Luenberger observer output signals. Moreover, in the paper there are presented the results of simulations and laboratory investigations of the described estimators operating in a multiscalar control system. For comparison, the results of similar investigations performed for a MRAS-type estimator designed basing on the so-called current model of magnetic flux estimator are given as well.
EN
Selection of the AC motor for traction applications depends strongly on economical reasons. That means, that it is important to keep the dynamical performance of the vehicle as well as possible but the low price of the drive is also required. Usually the compromise in this choice is achieved thanks to the selection of the AC drive nominal parameters corresponding to the middle velocities of the vehicle. Unfortunately, during the motor operation with higher velocities we observe then the lack of the voltage necessary for effective driving. The aim of this paper is to show the procedure of selection of 165kW AC motor for trolley-bus drive. There are given some reasons for choosing of the motor nominal data which do not correspond to the high speed working region. On the example of trolley-bus drive in Lublin it is shown how to adjust the reference frame for demanded flux vector and an algorithm which enables the drive control in the flux weakening region is also described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.