Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plan transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wydatki związane z transportem publicznym (inwestycje infrastrukturalne oraz samo zapewnienie komunikacji zbiorowej) należą do jednych z najbardziej znaczących pozycji budżetowych władz samorządowych. Utrzymanie bieżące i rozwój infrastruktury (prowadzone przez krajowego bądź wojewódzkiego zarządcę) także jest procesem bardzo kosztownym i opartym o środki publiczne. Co ważne, w tym procesie tylko realizujący usługę transportową przewoźnik ma bezpośredni styk z klientem końcowym – pasażerem, który wnosi opłatę przewozową, przynoszącą (częściowy) zwrot poniesionych nakładów. Artykuł omawia dostępne narzędzia, umożliwiające wzajemne powiązanie poszczególnych udziałowców całego procesu w sposób racjonalizujący wydatkowanie środków na utrzymanie i rozwój sieci połączeń, jednocześnie – zgodnie z obowiązującymi dziś trendami w zakresie mobilności – pozwalający użytkownikom końcowym (społeczeństwu) na świadomy i trwały wybór transportu zbiorowego jako sposobu przemieszczania się.
EN
Expenses related to public transport (infrastructure investments and the provision of public transport itself) belong to one of the most significant budget items of local government authorities. Ongoing maintenance and infrastructure development (run by a national or voivodeship manager) is also a very costly process and based on public funds. Importantly, in this process only the carrier performing the transport service has direct contact with the end customer – the passenger who pays the transport fee, bringing (partial) reimbursement of expenses incurred. The article discusses available tools enabling interconnection of individual stakeholders of the whole process in a way that rationalizes spending on maintaining and developing the connection network, while – in accordance with current mobility trends – allowing end users (the public) to consciously and permanently choose public transport as a way of movement.
PL
Zbiorowy transport publiczny nabiera coraz większego znaczenia jako czynnik równoważący funkcjonowanie różnych środków przewozowych. Publiczny transport zbiorowy może być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym i transporcie kolejowym, transporcie morskim oraz w żegludze śródlądowej. Instrumentem, za pomocą którego kształtuje się na danym terenie sposób wykonywania publicznego transportu zbiorowego jest plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plan transportowy jest aktem prawa miejscowego. Określa on zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym przez co postrzegany jest jako instrument kształtowania rynku przewozów pasażerskich w Polsce.
EN
A collective public transport becomes increasingly important as a factor in balancing the functioning of the various means of transport. The public transport can be carried out on Polish territory and in border areas, in road and raił transport, maritime transport and inland waterway. A plan for sustainable development of collective public transport is an instrument which determine a way how to perform a public transport in a certain area. A transport plan is an act of local law. It determines the rules of organization, operation and financing of regular passenger transport in the public transport by which is regarded as a tool to shape the passenger transport market in Poland.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Zgodnie z obowiązującą ustawą o publicznym transporcie zbiorowym samorządy wojewódzkie mają obowiązek zorganizowania publicznego transportu na szczeblu regionalnym. Jednym z najważniejszych zadań samorządów do tej pory było uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Dokument ten szczegółowo opisuje politykę rozwoju transportu publicznego na najbliższe lata. W niniejszym artykule podjęto próbę opisania oraz porównania najważniejszych aspektów organizacji publicznego transportu drogowego w świetle planów transportowych wszystkich 16 województw. Zaplanowany sposób organizacji regionalnego transportu autobusowego jest mocno zróżnicowany w przeciwieństwie do priorytetowej roli transportu kolejowego. Ponadto niemal wszystkie województwa wyrażają chęć uruchomienia publicznego transportu drogowego w jednym momencie, od początku 2017 roku. Szczególną uwagę poświęcono rozdziałom wojewódzkich planów transportowych opisującym sieć komunikacyjną, na której planowane jest uruchomienie przewozów użyteczności publicznej, a także zasady organizacji rynku przewozów i tryb wyboru operatora, pośrednio wskazujące na tryb finansowania regionalnego transportu autobusowego. Porównano i przeanalizowano opublikowane ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na wybór operatora w drogowych przewozach użyteczności publicznej w województwach. Spośród 16 województw 14 uruchomi regionalną komunikację autobusową od przyszłego roku, mającą przeważnie rolę uzupełniającą i dowozową w stosunku do funkcjonującego transportu kolejowego, a podstawową tam, gdzie transport kolejowy nie dociera.
EN
In accordance with the national law of public transport, regional governments (voivodships) have the responsibility to organize regional public transport. Adoption of the plan of sustainable development of regional public transport has been so far one of the main local government tasks. This document contains policy for regional railway and road public transport development for the coming years. The article attempts to describe and compare the most important aspects of the organization of public road transport in the transport policies of all 16 voivodships. The organization of regional public bus transport is diversified, in contrast to the priority role of railway transportation. Moreover, almost all the voivodships are willing to launch road regional public transport at one time, from the beginning of 2017. Particular attention is focused on voivodship transport policies chapters describing communication network which is planned to run service as a public utility, the principles of transportation market guidelines and the way of the operator selection, indirectly presenting the mode of financing the regional bus transport. The announcements of the intention to selection of operator in regional bus public transport have been compared and analyzed. 14 of 16 voivodeships are launching regional bus transportat next year and this service plays mainly complementary role and feeding connection in relation to the functioning of railway transport. Bus transport will be the basic transport service in the areas where rail transport does not operate.
PL
Wielu operatorów publicznego transportu zbiorowego z niepokojem oczekuje 1 stycznia 2017 r. Przyczyną tych obaw jest m.in. zmiana przepisów dotyczących wypłacania rekompensaty z tytułu honorowania ulg w autobusowych przewozach pasażerskich.
PL
Funkcjonujący od października 2012 roku. Plan transportowy w zakresie kolejowych przewozów międzywojewódzkich oraz międzynarodowych zakładał jego weryfikację i aktualizację w 2016 roku. Przegląd realizacji zawartych w Planie założeń w zakresie wielkości środków finansowych na realizację usług transportowych, rozwoju oferty przewozowej i wynikających z niej parametrów jakości przewozu oraz wymiernych efektów w postaci zakładanego wzrostu liczby przewiezionych pasażerów, skłania do rewizji Planu wraz ze zmianami koncepcji przyjętej polityki w zakresie przewozów będących w gestii ministra właściwego ds. transportu. W artykule przedstawiono stopień wykonywania przez operatorów przewozów kluczowych postanowień Planu, wymienionych w rozdziale 7, nie tylko w rozkładzie jazdy pociągów 2015/16, ale uwzględniając również jego poprzednie edycje. Kluczowym elementem artykułu są propozycje nowych wariantów rozszerzenia zakresu połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych wraz z sugerowaną ofertą dotyczącą dobowej liczby połączeń wraz z obsługą dodatkowych punktów handlowych, jak również zaprezentowanie wskaźników standardów usług przewozowych do roku 2023. Przedstawione nowe, zmienione podejście do modelowania oferty przewozowej definiuje zasady budowy oferty i kryteria, na podstawie których została zaproponowana. Z analitycznych prac wynika główna konkluzja, że odpowiednia organizacja przewozów może przyczynić się do zmniejszenia deficytowości systemu przy zwiększeniu pracy eksploatacyjnej pociągów.
EN
The article features the reasons and needs of changes of National Public Transport Sustainable Development Plan and main data describing transport in Poland. The progress in achieving of the targets defined in the national public transport sustainable development plan, which has been obligatory since 2012, is presented. The key topic of the paper is how to find new, better, variants of public interregional train connections network organised by the Ministry, which is responsible for transport, where the interregional connections network means a number of interregional trains on each fragment of the railway network and location of interregional trains stops. The criteria of organization of railway connections network are also described. Moreover, the document presents some important indicators to be achieved in railway transport by 2023. The main conclusion is that appropriate organization of transport service could reduce the deficiency of interregional public trains while increasing the number of train-km of this type of trains.
EN
A road network should provide all its users with the safe and effective travel with specific means of transport. The process of its development and operation encompasses the inherent and consecutive stages of the road network implementation process, i.e. planning, designing, implementation, and operation. Errors made during one of the stages of the urban transport network development, despite optimal solutions adopted during next stages, may significantly lower the standard of road infrastructure and adjacent areas, leading to the deterioration of road traffic conditions and safety. This is particularly important at the stage of planning, because errors committed at that stage are often difficult to remedy and require additional financial outlays to mitigate their impact of compromising a safety level in road traffic. The results of a survey conducted in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship have led to diagnosing the most important problems that result from the improper planning of the road network at the stage of the area development and planning. Moreover, the method of improving that process has been proposed from the perspective of road safety.
PL
Sieć drogowa powinna gwarantować wszystkim jej użytkownikom bezpieczne i sprawne przemieszczanie się określonymi środkami transportu. Proces jej rozbudowy i funkcjonowania obejmuje nieodłączne etapy procesu realizacji sieci drogowej uszeregowane w czasie, tj.: planowanie, projektowanie, realizacja, eksploatacja. Błędy popełnione podczas jednego z etapów rozwoju sieci transportowej miasta, pomimo przykładnych rozwiązań w ramach pozostałych etapów, mogą znacznie obniżyć standard infrastruktury drogowej i przyległego terenu, w tym mogą prowadzić do pogorszenia się warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to w szczególności istotne na etapie planowania, ponieważ błędy popełnione na tym etapie częstą są trudne do usunięcia lub wymagają dodatkowych nakładów finansowych w celu zniwelowania ich wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zdiagnozowano najważniejsze problemy wynikające z niewłaściwego planowania sieci drogowej na etapie planowania przestrzennego. Równocześnie zaproponowano sposób udoskonalenia procesu planowania przestrzennego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PL
Publiczny transport zbiorowy to szereg zagadnień, dotyczących strony zarówno organizatora, jak i operatorów czy przewoźników. Zagadnień, które często budzą wątpliwości. Mamy nadzieję, że rozwieje je nasz poradnik w zakresie transportu zbiorowego przygotowany przez specjalistów w tej dziedzinie.
PL
W artykule odniesiono się do zagadnienia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego interpretowanego w pracy jako plan transportowy. Wskazano na aspekt mobilności w ujęciu europejskiej polityki transportowej odnoszącej się do obszarów miejskich. Przedstawiono ewaluację działań zmierzających w kierunku sformułowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Wykorzystując narzędzia analizy systemowej określono system zrównoważonej mobilności miejskiej, w którym jako istotne dla planu transportowego elementy to m.in. podsystem aktywności użytkowników obszarów miejskich, podsystem transportu miejskiego, podsystem organizacji i podsystem informacji. Szczególną uwagę zwrócono na podsystem organizacji i informacji, w którym odniesiono się do postulatów przewozowych w aspekcie wyników badań preferencji komunikacyjnych pasażerów transportu zbiorowego na wybranym obszarze miejskim.
EN
The present article makes references to the issue of the creation of a sustainable public transport development plan interpreted in the paper as a transport plan. The aspect of mobility was indicated in the perspective of the European transport policy related to urban areas. An evaluation was presented of actions aimed at a formulation of sustainable urban mobility. Using the tools of system analysis, the system of sustainable urban mobility was defined, which includes elements that are significant for the transport plant. These are the following among others: a subsystem of the activity of the users of urban areas, a subsystem of urban transport divided into demand and supply as well as a subsystem of organization and subsystem information. Particular attention was drawn to the subsystem of organization and information, where references were made to transport related demands in the aspect of the research results of the communication preferences of public transport passengers in a selected urban area.
PL
W ostatnich latach Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na kształtowanie, a następnie wdrażanie, zrównoważonych systemów transportowych – zapewniających równowagę pomiędzy trzema grupami czynników: społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi. Pierwszym etapem w kształtowaniu mobilności w miastach jest planowanie uwzględniające złożoność problemu. Komisja Europejska opracowała szereg dokumentów i narzędzi odnoszących się do tych kwestii, mających na celu zachęcenie władz miast czy regionów do efektywnego rozwiązywania problemów mobilności miejskiej. W artykule podjęto tematykę wdrażania planu zrównoważonego rozwoju transportu. Zaprezentowano również zasady kształtowania zrównoważonych miejskich systemów transportowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące ich wdrażania. Całość została zilustrowana na przykładzie wdrażania planu zrównoważonego transportu na terenie aglomeracji poznańskiej, który powinien uwzględniać nowe podejście zapewniające zmianę systemu w kierunku czystszych i bardziej zrównoważonych środków transportu.
EN
In recent years, the European Union has paid special attention to developing and implementing sustainable transport systems i.e. systems that provide a balance between the three groups of factors: social, economic and environmental. The first step to deal with the complexity of urban mobility is integrative planning process. The European Commission has created several documents and tools that relate to this particular issue and aim to encourage the local authorities to tackle urban mobility challenges. The paper focuses on the implementation of sustainable transport plan. It outlines the rules for creating sustainable urban mobility plans and shows the guidelines for their implementation. The problem has been shown on the example of the implementation of sustainable transport plan in Poznan agglomeration that should offer a new approach and develop strategies that can stimulate a shift towards cleaner and more sustainable transport modes.
PL
Kształtowanie zrównoważonych planów transportowych jest wymagane w prawodawstwie europejskim, a także polskim m.in. w Ustawie o publicznym transporcie drogowym. Odpowiednio zaplanowana infrastruktura transportowa, w tym przede wszystkim system transportowy, ma wpływ na ogólny rozwój danego regionu. Jednak kształtowanie zrównoważonych systemów transportowych jest zadaniem złożonym i opiera się na dobrze przygotowanym planie transportowym. Sam jednak proces przygotowania takiego planu jest długotrwały i stanowi bazę do późniejszych działań inwestycyjno-organizacyjnych. W artykule podjęto tematykę tworzenia zrównoważonych planów transportowych – przedstawiono schemat ich kształtowania. Szczególna uwaga została poświęcona procesowi przygotowawczemu – w artykule przedstawiono wytyczne dotyczące tego etapu. Całość została zilustrowana na przykładzie tworzenia zrównoważonych planów transportowych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
EN
Creating sustainable transport plans is required by both the European legislation and by Polish one i.e. according to the Law on Public road transport. Properly planned transport infrastructure, including in particular the transport system has an impact on the overall development of the region. However, the development of sustainable transport systems is a complex task and is based on a well-prepared plan of transport. The process of preparing such a plan is long and forms the basis for subsequent actions. The paper focuses on the theme of creating sustainable transport plans - a diagram of their development. Particular attention has been focused on the preparatory process - the paper outlines the guidelines for this stage. The problem has been shown on the example of creating sustainable transport plans in the Poznań agglomeration.
PL
W artykule postawiono tezę, że w planowaniu publicznego transportu zbiorowego w Polsce zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym trudno jest ograniczyć się tylko do tego transportu i pominąć inne formy mobilności miejskiej. W celu udowodnienia tej tezy przedstawiono nowoczesne podejście do planowania transportu w miastach polegające na opracowaniu zrównoważonego planu mobilności miejskiej. Koncepcji takiego planu przeciwstawiono krajowe wymogi ustawowe dotyczące planowania zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r. Zwrócono uwagę na dylematy powstające przy ich sporządzaniu. Następnie plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego uchwalone lub przygotowane dla miast centralnych aglomeracji miejskich w naszym kraju poddano analizie pod kątem ich zakresu merytorycznego. Za przedmiot szczególnego zainteresowania uznano zajmowanie się w tych planach innymi formami mobilności niż tylko publiczny transport zbiorowy. Na podstawie przeprowadzonej analizy tezę o trudności planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego bez zajmowania się innymi formami mobilności miejskiej uznano za udowodnioną. Wysnuto praktyczny wniosek dotyczący możliwości wykorzystania efektów wykonanych prac planistycznych przy opracowaniu właściwych zrównoważonych planów mobilności miejskiej zgodnych z metodyką zalecaną przez Unię Europejską.
EN
In the article a thesis was stated that in public transport planning according to the polish Public Transport Act it is difficult to take into account only that kind of transport and to miss other forms of urban mobility. In order to prove this thesis a modern attitude to urban transport planning connected with planning sustainable mobility was shown. Opposite to the coception of such a plan the regulations of Public Transport Act were introduced. The dilemmas comming out in preparing the sustainable public transport plans were presented. Next, the sustainable public transport plans prepared for central cities in urban agglomerations in Poland were analyzed in the aspect of the meritorical range, especially from the point of view of taking into account other forms of mobility. On the basis of those analyses the thesis stated in the article was proved. A practical proposal concerning the possibilities of using the Sustainable Public Transport Plans in preparing the proper Sustainable Urban Mobility Plans was made.
PL
Współczesne wyzwania w zakresie usług komunikacji zbiorowej wskazują na konieczność łączenia kwestii kształtowania cen przewozów zbiorowych ze zintegrowanym systemem zarządzania usługami publicznymi w mieście. Rozwiązaniem spełniającym ważną rolę w tym zakresie jest system taryfowy usług przewozowych, który integruje przewozy w układzie komunikacyjnym miasta oraz oddziałuje, poprzez cenę, na atrakcyjność świadczonych usług. Celem rozważań ujętych w artykule jest analiza porównawcza systemów taryfowych w wybranych miastach w Polsce, jako elementu zintegrowanego zarządzania usługami publicznymi.
EN
Contemporary challenges for public transport services indicate the need to connect the issue of collective transport pricing with integrated management of public services in the city. The solution which is having an important role in this respect is the transport service tariff system that integrates the communication system of transport in the city and affected by the price, the attractiveness of the services provided. The aim of the considerations contained in the article is a comparative analysis of tariff systems in selected cities in Poland , as part of an integrated management of public services.
PL
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie do organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcję rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów strategii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo.
EN
The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, including the elimination of unprofitable links. The public transport is increasing the level of financial subsidies from the budgets of local governments. In this context, more and more often the question is asked about the future of public transport and a strategy that will ensure the sustainable development of the transport system: local, regional and national. The answer to this question requires the definition of the desired level of modal split between different modes of transport and the development of long-term transport plans, defining how this objective will be achieved.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarządzania mobilnością.
EN
The paper presents the fundamental legal regulations for the transport plans in Poland. Those standards are compared with the EU guidelines for planning sustainable mobility, defined in current proposal. This made it possible to identify the similarities and differences between the two conceptions. The planning stages of sustainable mobility and the structure of Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) were presented. On this basis, the SUMP is an expression of a comprehensive approach to the planning of urban mobility. The current transport plans enacted by local authorities selected Polish cities can serve as a bas/s to develop plans to SUMP, but after a significant shortening of the diagnostic part and after filling them about issues related to pedestrian, bicycle and automobile and mobility management.
PL
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 roku, odpowiedzialność za organizowanie regionalnego transportu publicznego ponoszą samorządy szczebla wojewódzkiego i powiatowego. W niektórych planach zrównoważonego rozwoju regionalnego transportu publicznego, które organizatorzy powinni byli przygotować do końca marca 2014 roku, przewidziano powoływanie wyspecjalizowanych podmiotów do organizowania i zarządzania transportem publicznym w województwach, nie precyzując jednak zasad ich powoływania i funkcjonowania. Najistotniejszym elementem zarządzania publicznym transportem zbiorowym jest finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej ograniczone uwarunkowaniami formalno-prawnymi i możliwościami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego organizującymi ten transport. Niniejszy artykuł poświęcono problematyce powoływania zarządów transportu regionalnego, organizacji podaży usług, kontraktowania i finansowania usług, integracji w ramach transportu regionalnego oraz regionalnego z miejskim. Przedstawiono w nim rolę organizatora transportu pasażerskiego i zakres jego funkcji, przesłanki oddzielenia organizacji od wykonywania przewozów w transporcie pasażerskim, dopuszczalne prawnie formy organizacyjne zarządów transportu regionalnego i zasady kształtowania podaży. Autorzy wskazali na określone uwarunkowania formalno-prawne wynikające z przepisów Ustawy, które mogą stanowić bariery dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego w województwach i jego integracji. W artykule odniesiono się także ogólnie do rozwiązań przedstawionych w wojewódzkich planach zintegrowanego rozwoju transportu publicznego.
EN
In accordance with the Polish Public Transport Act of 2010, the responsibility for organizing regional public transport is the task of local and regional governments. In some plans of sustainable development of regional public transport, which was to be prepared till the end of March 2014, authorities for organizing and managing of public transport in the regions were to be appointed . Only the rules of their establishment and functioning have not been precised. The most important element in the management of public transport is financing of passenger public transport, what is limited by formal and legal conditions and financial constraints. This article is devoted to issues of appointing authorities of regional transport, organization of services supply , contracting and financing of services and their integration within the regional public transport and regional and urban public transport. It presents the role of passenger transport organizer and its functions, conditions for the separation of passenger transport organization from its operation, acceptable legal and institutional forms of regional transport authorities and rules of supply management. Authors pointed out the provisions of the Act, that may create barriers for effective functioning of public transport in the regions and its integration as well. Various solutions included in regional public transport plans have also been discussed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane niemieckie praktyki wykorzystywania modelowania ruchu dla potrzeb opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwanego potocznie planem transportowym). Modele ruchu wspierają pracę planisty na różnych etapach tworzenia planu transportowego. We wstępie wymieniono uwzględniane w planach transportowych kryteria oceny systemu transportu publicznego oraz pokazano schematycznie przykładową strukturę planu transportowego. W głównej części artykułu przestawiono praktyczne możliwości wykorzystania środowiska VISUM do modelowania ruchu. Pierwszym etapem modelowania ruchu jest wykonanie modelu sieci odwzorowującego sieć komunikacyjną badanego obszaru. Po naniesieniu na tę sieć rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w środowisku VISUM możliwe jest graficzne jej zobrazowanie oraz wyznaczenie charakterystyk systemu transportowego. W kolejnym etapie modelowania badany obszar dzielony jest na rejony komunikacyjne, do których przypisywane są pewne charakterystyki. W narzędziach informatycznych klasy VISUM charakterystyki te można przedstawiać graficznie, nadając rejonom różne kolory lub na wykresach. Ważną funkcjonalnością aplikacji do modelowania ruchu jest możliwość szybkiego wyznaczenia dostępności transportowej, która determinuje jakość oferty przewozowej. Prognoza potrzeb przewozowych wraz z rozkładem potoków ruchu na sieć transportową jest ostatnim etapem modelowania. Jakość wykonania wszystkich etapów modelowania ruchu warunkuje trafność decyzji planistycznych podejmowanych w zakresie rozwoju transportu publicznego, zatem podstawę planu transportowego może stanowić jedynie prawidłowo zbudowany i skalibrowany numeryczny model ruchu.
EN
Selected German good practices used for the transport modeling during the preparation of public transport sustainable development plans (colloquially called public transport master plan) have been presented in the article. Transport models are supportive for planners at various stages of working out public transport master plans. In the introduction criterions of the evaluation of the public transport system have been listed and exemplary structure of master plan has been presented. Then practical possibilities of the VISUM software to the transport modeling have been shown. The first stage of modeling is working out a model of the transport network of the selected area projecting the transport network of the area. When the timetable of public transport is projected on this network, it is possible to depict it by the VISUM and to determine characteristics of the transport system. In the next phase of modeling, the area is divided into a transport zones connected with some characteristics. Tools of VISUM allow to present the zones with different colors or at the graphs. Possibility of quick determination of transport accessibility which is a significant factor of transport quality constitutes an important functionality of this software. Forecast of transport needs together with traffic flows’ schedule is the last phase of modeling. Quality of all phases of modeling determines accuracy of decisions concerning the spatial planning undertaken in the scope of public transport development. Only correctly planned and adequately balanced numerical transport model may be the basic of public transport master plan.
PL
Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów Transportowych w regionach. Stan aktualny i prognozy prowadzone na obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym środkiem transportu pasażerskiego będzie samochód osobowy z zarysowującą się tendencją wzrostową. Dlatego bardzo istotnym działaniem przy budowie zintegrowanego systemu transportu w województwie jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, bądź zatrzymanie jego trendu spadkowego. Przed tym wyzwaniem stanęli autorzy Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w całej Polsce. W referacie przedstawiono obecne trendy zmian podziału zadań przewozowych w wybranych krajach, charakterystykę przewozów pasażerskich w województwie pomorskim oraz prognozy zmian udziału poszczególnych gałęzi transportu w podróżach międzypowiatowych. Ponadto zaprezentowano opracowane w ramach formułowania Planu Transportowego warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego, możliwe efekty ich wdrożenia na podział zadań przewozowych oraz spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być rola poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich.
EN
Modal split between the available means of transport is one of the key challenges in developing Transport Plans in regions. Current status and forecasts conducted in the European Union show that in the coming years, the dominant mean of passenger transport would be a car with impending upward trend. It is therefore very important while constructing an integrated transport system in the region to increase the share of public transport in the regional passenger or stop its downward trend. This challenge faced authors of Plans for Sustainable Development Public Transport in Poland. The paper presents the current trends in modal split in selected countries, characteristics of passenger transport in the Pomerania province and forecast changes in the share of each mode of travel. Moreover the paper presents, proposed during formulating of transport plan, options for development of public transport networks and possible effects of their implementation on the modal split. The authors are trying to answer the question concerning the expected role of different types of pu blic transport in the implementation of regional passenger transport.
PL
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcje rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów startegii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo.
EN
The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, including the elimination of unprofitable links. The public transport is increasing the level of financial subsidies from the budgets of local governments. In this context, more and more often the question is asked about the future of public transport and a strategy that will ensure the sustainable development of the transport system: local, regional and national. The answer to this question requires the definition of the desired level of modal split between different modes of transport and the development of long-term transport plans, defining how this objective will be achieved.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarządzania mobilnością.
EN
The paper presents the fundamental legal regulations for the transport plans in Poland. Those standards are compared with the EU guidelines for planning sustainable mobility, defined in current proposal. This made it possible to identify the similarities and differences between the two conceptions. The planning stages of sustainable mobility and the structure of Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) were presented. On this basis, the SUMP is an expression of a comprehensive approach to the planning of urban mobility. The current transport plans enacted by local authorities selected Polish cities can serve as a basis to develop plans to SUMP, but after a significant shortening of the diagnostic part after filling them about issues related to pedestrian, bicycle and automobile and mobility management.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.