Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pory powietrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagadnień trwałości betonu zastosowanego na kilku odcinkach nowych dróg ekspresowych w Polsce. Dwuwarstwowe nawierzchnie z betonu niezbrojonego, dyblowane i kotwione, wykonano w technologii ślizgowej. Trwałość betonu w warunkach wpływu mrozu oraz oddziaływania soli odladzających określono na podstawie oceny stopnia napowietrzenia, w tym wskaźnika rozmieszczenia porów i zawartości mikroporów, oznaczonej na próbkach rdzeniowych wywierconych z wykonanych nawierzchni. Stwierdzono drobne pęcherzyki powietrza wskazuje na optymalne efekty podwyższonej mrozoodporności bez wyraźnie negatywnego wpływu na wytrzymałość. Ustalono korelację zawartości mikroporów w stwardniałym betonie a wynikami pomiarów w mieszance betonowej za pomocą Super Air Meter. Ocenę trwałości betonu w środowisku o dużej wilgotności, w połączeniu z obciążeniem zmęczeniowym ruchem drogowym i oddziaływaniem roztworów soli odladzających, przeprowadzono wykorzystując nowe zasady doboru kruszyw niereaktywnych. Dobór kruszywa na podstawie analizy petrograficznej oraz oceny ekspansywnego zachowania się betonu został w pełni potwierdzony wynikami badań betonu formowanego na budowie, Przeprowadzono je w symulowanych warunkach eksploatacyjnych z zewnętrznym oddziaływaniem roztworu chlorku sodu. Omówiono przydatność przyjętej metody badań trwałości do poszukiwania alternatywnych materiałów do budowy nawierzchni.
EN
A review of concrete durability at several sections of the new built expressways in Poland is presented. Two-layers jointed plain concrete pavements were constructed using a slip-form technology. For freeze-thaw and deicing salts durability of concrete the specified air void properties, including the spacing factor and the microvoids content, was evaluated on core specimens drilled from the constructed pavements. The observed system of fine air voids indicates optimal features for increased frost and scaling resistance without a significant negative impact on strength. The correlation was established between the microvoid content in the hardened concrete and the data of the Super Air Metre on fresh concrete mix was established. Concrete durability in high moisture environment, combined with fatigue traffic load and external supply of alkaline deicing salt solutions, was considered using newly developed principles of nonreactive aggregate selection. The aggregate selection based on petrographic analysis and the assessment of expansive behaviour of concrete was fully confirmed using the performance tests with external supply of sodium chloride. The suitability of the established methodology for durability acceptance testing for exploration of alternative materials for paving is discussed.
PL
Artykuł opisuje wpływ współczynnika wodno-cementowego na stabilność napowietrzenia i w konsekwencji na charakterystykę porów powietrznych, odpowiedzialną za zapewnienie odporności na złuszczanie betonów. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań 6 napowietrzonych i 6 nienapowietrzonych betonów o zmiennym w/c w zakresie 0,53-0,30. Charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach określono za pomocą automatycznego systemu RapidAir 457 zgodnie z normą EN 480-11. Struktura napowietrzenia zmienia się wraz ze zmianą współczynnika w/c. W/c nie wpływa na zawartość korzystnych porów od napowietrzenia, jednakże odpowiada za zawartość dużych porów. Najkorzystniejszą strukturę porów uzyskano w betonie, który ma optymalną lepkość pozwalającą na ucieczkę dużych porów podczas zagęszczania i zapobiegającą koalescencji drobnych porów, a także zawartość superplastyfikatora niepowodującą dodatkowego napowietrzania.
EN
The article describes the influence of the water–cement ratio on the stability of air entrainment and, consequently, on the characteristics of the air pores responsible for ensuring the scaling resistance of concretes. The analysis is based on the test results of 6 air-entrained and 6 non-air-entrained concretes with the variable w/c ratio within the range of 0.53-0.30.
PL
W artykule przedstawiono proces przygotowania próbki do badania. Właściwe przygotowanie próbek ma bardzo duży wpływ na uzyskane wyniki badań, które z kolei mają ogromny wpływ na przebieg realizowanych inwestycji drogowych.
PL
Badania ukierunkowano na analizę ilościową mikrostruktury betonów osłonowych, zmodyfikowanych przez zastosowanie kruszywa magnetytowego oraz dodatków zawierających moderatory neutronów prędkich i absorbenty neutronów termicznych w celu poprawy osłonowości przeciw promieniowaniu neutronowemu. Do opisu mikrostruktury tych betonów wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu, za pomocą której wyznaczono parametry stereologiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały, że zmiana mikrostruktury betonów magnetytowych ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie i właściwości osłonowe.
EN
The use of the quantitative image analysis to evaluate a microstructure and study its relation with characteristics of building composites is still growing. The aim of the paper was to quantitatively describe the microstructure of the magnetite concrete, modified by materials containing fast neutron moderators and thermal neutron absorbers, to increase its shielding properties against neutrons. The computer image analysis method was used to calculate the stereological parameters. The results of the statistical analysis showed that the change in the magnetite concrete microstructure influenced their compressive strength and shielding properties.
PL
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA są pierwszym w kraju dokumentem, zawierającym wymagania dla betonów nawierzchniowych w zakresie parametrów struktury porowatości w stwardniałym betonie. Liczne badania oraz opublikowane wyniki w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach zgodnie z PN-EN 480-11 wykazują, iż pomimo spełnienia wymagań przez domieszkę napowietrzającą, dość często nie uzyskuje się prawidłowej struktury napowietrzenia w stwardniałym betonie nawierzchniowym. W artykule zamieszczono niniejsze wymagania, ich genezę, schemat pobierania próbek, a także podjęto próbę wyjaśnienia problematyki braku stabilności napowietrzenia w stwardniałym betonie, będącej przyczyną częstego niespełniania wymagań w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach. Analiza wykazała, iż celem badań na etapie projektowania mieszanek betonowych jest przede wszystkim sprawdzenie kompatybilności układu cement-domieszka napowietrzająca-superplastyfikator, natomiast kontrola jakości wbudowanego w nawierzchnię betonu uwzględnia wpływ procesów technologicznych, które w istotny sposób wpływają na strukturę porów powietrznych w stwardniałym betonie.
EN
General Technical Specifications GDDKiA is the first document in the country that contains requirements for pavement concrete in terms of air-voids parameters in hardened concrete. Numerous studies and published results in the field of air-voids characteristics in hardened concretes according to PN-EN 480-11 show that, despite meeting the air-entraining admixture requirements, quite often the correct air-void system is not obtained in hardened pavement concrete. The article contains the requirements, their genesis, sampling scheme, as well as an attempt to explain the problem of lack of air-void stability in hardened concrete, which is the reason for frequent failure to meet the requirements for the characteristics of air voids in hardened concretes. The analysis showed that the aim of the tests at the stage of designing concrete mixes is first of all to check the compatibility of cement-air-entraining admixture-superplasticizer, while the quality control of embedded concrete takes into account the influence of technological processes that significantly affect the structure of air-voids in hardened concrete.
PL
Artykuł przybliża zarys wymogów mających na celu zapewnienie odporności na mróz i odwilż betonu, bruku, mostów i konstrukcji hydraulicznych. Przedstawia wymogi zawarte zarówno w kodeksie, jak i w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące właściwości pustek powietrznych. W tekście opisana jest metodologia badań oraz aktualne problemy związane z wymogami w zakresie właściwości pustek powietrznych dla betonu stwardniałego, obowiązujące w celu zapewnienia jego odporności na mróz i odwilż. Ponadto w artykule przytoczono przykłady zmian w strukturze porowatej w przypadku stosowania superplastyfikatorów, dodatku pyłów lotnych lub transportu agregatu w skrzynkach aluminiowych.
EN
The paper provides an overview of the requirements both of code and contained in the technical specifications for ensuring the freeze-thaw resistance of ordinary concrete, paving, bridges and hydraulic engineering, with particular emphasis on requirements for air void characteristic. Research methodology and contemporary problems related to the requirements as regards the air void characteristics in the hardened concrete used in order to ensure their freeze-thaw resistance are presented. In addition, there are examples of changes in the porosity structure in the case of application of superplasticizers, addition of fly ash or transport of aggregate in aluminum boxes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, ekspansji w roztworze Na2SO4, dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej zapraw napowietrzonych i nienapowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego. W roztworze Na2SO4 napowietrzone zaprawy uległy szybszej ekspansji i rozpadowi niż zaprawy nienapowietrzone. W zaprawach napowietrzonych wykryto większą ilość ettringitu, który występował w porach powietrznych i w mikrostrukturze zaczynu oddalonego od porów. Zastąpienie 20% cementu popiołami lotnymi przyniosło znaczącą poprawę odporności zapraw na korozję siarczanową. Zaprawy z popiołem wapiennym wykazały najmniejsze odkształcenia i największą trwałość. We wszystkich zaprawach produktami korozji siarczanowej były gips i ettringit.
EN
The effects of entrained air on sulphate resistance of fly ash blended cements mortars long term immersed in Na2SO4 solution were investigated. The expansion strains and decrease in strength of air entrained mortars were faster than those of non-air entrained ones. It was found with SEM and XRD analyses that ettringite and gypsum were the main sulfate attack products. The SEM studies of mortars microstructure showed that the highest amount of ettringite observed occurred in air voids partially filled with this phase. The sulphate resistance of AE and nAE mortars containing high or low calcium fly ash blended cements was significantly higher compared to plain OPC mortar.
8
Content available remote A method of analyzing porosity structure in air-entrained concrete
EN
Important characteristics which substantially affect the system of air pores that protect concrete from cyclic freezing and thawing are the pore size distribution and number of air voids. The pore distribution is measured with the standard factor L based on the Powers model, in which considerable simplifications are assumed. The Philleo factor which determines the percentage content of protected paste located at a distance S from the edge of the nearest air void provides a better solution. Developing the concept put forward by Philleo, the PPV (paste protected volume) index was proposed. PPV is the ratio of the volume of the paste protected by air pores, at the assumption that S=200 µm, to the total paste volume. It accounts not only for sizes and number of air voids, but also for aggregate grains often disregarded in analyses. The task to determine four phases for real concrete is extremely difficult, therefore an approach in which an idealised image of concrete grain structure generated on the basis of a numerical model was used. The results obtained from image analysis were compared with standard spacing factor L and with the parameters developed by Philleo and Attiogbe. The analyses conducted by the authors shows that accounting for aggregate grains in calculations substantially affects the assessment of the quality of the air pore structure.
PL
Rozkład wielkości pustek powietrznych oraz ich ilość są ważnymi charakterystykami, które mają znaczący wpływ na system porów powietrznych zabezpieczających trwałość betonu przed cyklicznym zamrażaniem-rozmrażaniem. Charakterystyk tych nie uwzględnia normowy wskaźnik rozmieszczenia porów L określany w oparciu o model Powersa, który zakłada istotne uproszczenia. Lepszym rozwiązaniem jest np. wskaźnik Philleo, który określa procent zaczynu chronionego przez pory powietrzne, czyli znajdującego się w odległości S od najbliższej pustki powietrznej. Rozwijając koncepcję Philleo zaproponowano wskaźnik PPV, który stanowi stosunek powierzchni obszarów zaczynu chronionego przez pory powietrzne, przy założeniu S=200 µm, do całkowitej powierzchni zaczynu. Wskaźnik PPV uwzględnia nie tylko liczbę oraz rozkład wielkości porów powietrznych ale również rozkład wielkości ziaren kruszywa, co w wielu analizach jest pomijane. Ponieważ wyznaczenie czterech faz betonu jest rzeczą bardzo trudną dla rzeczywistych zgładów, postanowiono posłużyć się modelem numerycznym. Model ten umożliwia wygenerowanie struktury ziarnistej betonu napowietrzonego z uwzględnieniem założonych rozkładów wielkości porów powietrznych oraz wielkości ziaren kruszywa. Wyniki otrzymane na podstawie analizy obrazu numerycznego zostały porównane z normowym wskaźnikiem rozmieszczenia porów L oraz ze wskaźnikami Philleo i Attiogbe. Badania przeprowadzone przez autorów pokazują, że uwzględnienie obecności ziaren kruszywa w obliczeniach znacząco wpływa na ocenę jakości struktury porów powietrznych.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu popiołów lotnych na charakterystykę porów powietrznych i mrozoodporność betonu. Ocenie poddano takie cechy, jak: zawartość powietrza badana metodą ciśnieniową, wytrzymałość na ściskanie, głębokość penetracji wodą pod ciśnieniem, mrozoodporność przy 150 cyklach oraz charakterystykę porów powietrznych. Oznaczono parametry charakteryzujące strukturę porowatości: całkowitą zawartość powietrza w betonie A, wskaźnik rozmieszczenia porów L, zawartość mikroporów A300.
EN
The paper presents the influence of fly ashes for the parameters which define the characteristics of the air pores and frost resistance of aerated concrete. Tests of concrete mix have been performed, such as the slump cone consistency and air content with pressure method used. Compressive strength, the depth of water penetration under pressure, frost resistance at 150 cycles and the characteristics of air pores have been evaluated for concrete. Parameters characterizing the pore structure have been marked: the total air content in concrete A, the ratio of pores location L, the content of micropores A300.
PL
Metody oceny mrozoodporności betonu mają względną wartość i nie uwzględniają wszystkich czynników, które mogą oddziaływać na beton w trakcie jego eksploatacji. Natomiast tradycyjnie oznaczana odporność poprzez zamrażanie i rozmrażanie próbek stosuje za dużą szybkość zmian temperatury, odległą od warunków rzeczywistych, co ma duży wpływ na ocenę tej właściwości betonu. W przypadku betonów zwykłych oraz BWW o współczynniku w/c 0,3 lub większego, trzeba stosować napowietrzenie, a zawartość powietrza w stwardniałym betonie powinna wynosić około 5%. Duże znaczenie ma także odległość pomiędzy pęcherzykami powietrza, której korzystna wartość wynosi 200 μm. BWW o w/c równym 0,25 lub mniejszym nie wymagają napowietrzenia.
EN
The methods of frost resistance of concrete have the relative value and do not take into account all factors influencing on concrete during its exploitation. Also in the traditionally measured the resistance to freezing and thawing cycles of concrete to high rate of temperature change is applied, which is far from field condition, and has significant effect on obtained results. In the case of ordinary concrete as well as HPC with w/c ratio above 0.3 the air entrainment should be applied, and the air content in hardened concrete must be about 5%. Very important is a spacing factor and advantageous value is 200 μm. HPC with w/c equal 0.25 or lower does not need air entrainment.
PL
W artykule rozważany jest wpływ nowej generacji superplastyfikatorów (SP), domieszki stabilizującej (VMA) oraz domieszki przeciwpieniącej (AFA) na wartość parametrów porów powietrznych, mrozoodporność w obecności oraz bez obecności soli odladzających nienapowietrzonego i napowietrzonego betonu samozagęszczalnego (SCC). Rezultaty badań dowiodły, że SCC jest mrozoodporny mimo, że parametry porów powietrznych nie spełniają wymogów normowych. Ponadto, bardzo istotnym wpływem na mrozoodporność SCC jest rodzaj superplastyfikatora.
EN
The influence of a new generation of superplasticizers (SPs), viscosity modifying (VMA) and anti-foaming (AFA) admixtures on the internal frost resistance, frost resistance in the presence of deicing salts, durability coefficient (DF) and parameters of air-voids of both hardened non air-entrained and air-entrained self-compacting concretes (SCC) is investigated. The research results showed that SCC is frost resistant despite the fact that the parameters of air-voids were different than recommended by the standard. Moreover, the type of SP significantly affects the frost-resistance of SCC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA i VMA na zawartość powietrza w mieszance, jej urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu samozagęszczalnego. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej, weryfikowaną za pomocą urządzenia AVA, i betonu według PN-EN 480-11:2008. Wykazano także niezadawalającą zgodność między wynikami badania wielkości parametrów porowatości samozagęszczalnej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.
EN
The influence of SP, AEA, AFA and VMA on air content, workability and porosity characteristics of self-compacting concrete (SCC) is presented in the paper. The research results proved that the admixtures influence workability and porosity characteristics of both fresh concrete mix according to the results of AVA research and hardened SCC according to PN-EN 480-11:2008. It has been stated that the relationship between porosity characteristics of the fresh and hardened SCC was not satisfactory.
EN
The paper presents theoretical and experimental studies of development of early age concrete properties. The use of highperformance concretes means higher content of binders and lower water to binder ratios in comparison with the use of plain concrete. In this paper strength growth of seven concrete mixes with water to binder ratios between 0.52 and 0.32 are presented. A simulation model of early age concrete is presented for prediction of development of the hydration degree and structure formation in cement materials including chemical and mineral admixtures. Mathematical model showing the dependence between concrete compressive strength and porosity coefficient of its structure is presented as well. General idea of modelling is to predict strength growth of early age Plain and High Performance Concretes.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań rozwoju właściwości młodego betonu. Zastosowanie betonu wysokowartościowego oznacza wyższą zawartość spoiwa i niższe wskaźniki wodnospoiwowe w porównaniu z betonem zwykłym. W artykule przedstawiono wyniki badań przyrostu wytrzymałości mieszanek betonowych, których wskaźniki wodnospoiwowe miały wartość pomiędzy 0.52 i 0.32. Zaprezentowano także model symulacyjny do predykcji rozwoju stopnia hydratacji i tworzenia się struktury twardniejących tworzyw cementowych, zawierających także domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Przedstawiono również model matematyczny ukazujący zależność pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie i współczynnikiem jego porowatości. Główną ideą tego modelowania jest predykcja wytrzymałości twardniejącego betonu zwykłego i wysokowartościowego.
14
PL
Zbadano rozmieszczenie porów powietrznych w betonie z dodatkiem fluidalnego popiołu lotnego. Dodatek ten zastępował cement aż do 40%. Doświadczenia wykazały konieczność proporcjonalnego zwiększania domieszki napowietrzającej z rosnącym dodatkiem tego popiołu. Oceniono rozmieszczenie porów powietrznych w betonie za pomocą metody numerycznej analizy obrazu polerowanych zgładów. Przeprowadzono analizę wpływu dodatku fluidalnego popiołu lotnego na odległość między porami i ich powierzchnię właściwą.
EN
The microstructure of air voids in air-entrained concrete, with addition of fly ash from fluidized bed coal combustion was investigated. The additive was used as partial replacement of cement up to 40%. Tests have revealed the necessity of proportional higher addition of air-entraining agent to concrete to assure the required air content with increasing content of this kind of fly ash. The distribution of air voids in concrete was evaluated using a digital method of image analysis on polished sections. The influence of addition of fly ash from fluidized bed coal combustion on spacing factor and specific surface of voids is discussed.
15
Content available remote Beton mrozoodporny
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.