Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akwen portowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac pomiarowych prowadzonych na akwenie portowym. Celem przeprowadzonych testów było sprawdzenie w działaniu nowo skonstruowanego masztu do montażu sonaru bocznego oraz ocena zdolności detekcyjnych systemu pomiarowego.
EN
The results of the sonar survey conducted in the harbor area have been presented in this paper. The aim of the testing was to verify in operation newly-built steel pole for the sonar towfish and to evaluate the performance of that sonar system.
EN
The safety of a ship which manoeuvres within a port area depends to a large extent on the underkeel clearance (UKC). Ports have been built to handle ships of specific maximum parameters. In many cases, however, the existing ports face the need to accept ships larger than those they were designed for. The construction of new harbours is limited by both natural conditions and exceedingly high estimated costs. The main restriction for handling larger ships is the depth of port basins, directly affecting the safety of the manoeuvring ship. The minimum underkeel clearance is most often specified by port regulations as a constant value. However, depending on the prevailing conditions, mainly water level, this required UKC value can be reduced. Thus, ships of larger draft will be allowed to enter. This article / paper present a method of UKC optimization with two restrictions: maximum permitted navigational risk and the time of waiting for sufficient water level. An example has been given in reference to ship's waiting time probability for the port of Świnoujście.
PL
Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenie portowym zależy od wielkości zapasu wody pod stępką (UKC). Porty są budowane do obsługi statków o określonych maksymalnych parametrach. Jakkolwiek w wielu przypadkach istniejące porty stają wobec potrzeby obsługi statków większych niż te, dla których zostały zaprojektowane. Budowa nowych portów jest z jednej strony ograniczona przez warunki naturalne, z drugiej strony zaś przez wysokie koszty. Głównym ograniczeniem w obsłudze większych statków jest głębokość akwenów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo manewrującego statku. Minimalny zapas wody pod stępką statku jest często określony przez przepisy portowe jako stała wartość. Jednak w rzeczywistości zależy ona od wielu czynników, z których przeważający jest poziom wody, co pozwala w określonych warunkach na zmniejszenie UKC, stąd można osiągnąć większe zanurzenie wchodzącego statku. Referat przedstawia metodę optymalizacji UKC dla dwóch ograniczeń: maksymalnego dopuszczalnego ryzyka i czasu oczekiwania na odpowiedni poziom wody. Podano przykład określania prawdopodobieństwa czasu oczekiwania dla portu Świnoujście.
3
Content available remote The effect of ship's impact on sea bed in shallow water
EN
The main goal of navigation is to lead the ship amount of port of destination. The main limitation of ship handling is the depth ofport water area. The ship's movement on such area is connected with problems like shallow waters in which it is possible to impact on sea bed. The consequence of such event can results in the ship hull damage. The kind and degree of hull damage mainly depend on the energy absorbed by the hull during its impact against the sea bottom. The paper presents the bass of a model which describes the ground. A general algorithm of ship movement parameters determination during contact with sea bed is determinate.
PL
Głównym celem nawigacji jest bezpieczne prowadzenie statku do portu przeznaczenia. Ograniczeniem realizacji tego celu jest głębokość akwenu. Ruch statku po takim akwenie jest związany z problemami płytkowodzia, które mogą być przyczyną uderzenia statku w dno akwenu. Konsekwencją takiego zdarzenia może być uszkodzenie kadłuba statku. Rodzaj i wielkość uszkodzenia zależą głównie od energii absorbowanej przez kadłub podczas uderzenia w dno akwenu. Referat przedstawia podstawy budowy modelu takiego uderzenia, przy czym przedstawiono ogólny algorytm określenia parametrów ruchu statku podczas kontaktu z dnem akwenu.
PL
Zapas wody pod stępką statku manewrującego na akwenie portowym powinien zapewnić bezpieczny ruch statku. Skutkami uderzenia statku w dno akwenu może być uszkodzenie kadłuba statku. Konieczne jest opracowanie naukowej metody określania minimalnego zapasu wody pod stępką przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa manewrowania statku. Artykuł przedstawia założenia budowy modelu oceny uderzenia statku w dno.
EN
The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should provide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of specifying the minimum under-keel clearance such that the safety of a manoeuvring ship will be maintained. The article presents guidelines for of the model enabling the estimation of ship impact into the bottom.
PL
Budowa nowych portów jest ograniczona głównie naturalnymi warunkami akwenów morskich. Stąd występuje konieczność wykorzystania istniejących portów do obsługi statków o wielkości większej niż ta, dla której zostały one zaprojektowane. Głównym ograniczeniem w obsłudze takich statków jest głębokość akwenów portowych, a w rezultacie zapas wody pod stępką manewrującego statku. W portach polskich dopuszczalne zanurzenie statku określa się w postaci stałej wartości w przepisach portowych. Tymczasem jest możliwa zmiana dopuszczalnego maksymalnego zanurzenia statku w zależności od aktualnego i prognozowanego poziomu wody. W artykule przedstawiono założenia możliwości zmiany dopuszczalnego zanurzenia statku dla określonego poziomu bezpieczeństwa podczas ruchu statków na akwenach portowych. Zaproponowano odpowiednie kryteria oceny bezpieczeństwa ruchu statku.
EN
The building of new ports is restricted by natural conditions of the sea water area and great financial outlay. This is why existing ports should handle ships bigger than those for which they are designed. The main restriction in handling such ships is the depth of port water areas and the resulting underwater clearance of the manoeuvring ship. In Polish ports the maximal keel clearance is a fixed value determined by port regulations, whereas it is possible to change the admissible maximal ship's draft depending on the present and predicted water level. The paper presents the possibility of changing the admissible maximal ship's draft when a certain level of ship manoeuvring safety in port water areas is ensured.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.