Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obronność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny było powodem znaczących zmian w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z założeniami ta nowa ustawa miała wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, zastąpić regulacje archaiczne, skonsolidować, uprościć oraz zwiększyć czytelności i użyteczności przepisów obowiązujących w tym obszarze. Jak w przypadku każdych zmian należało się spodziewać pewnych komplikacji na przejściu ze starego systemu do nowego. W dniu dzisiejszym, po ponad roku obowiązywania ustawy można stwierdzić, że wejście w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny znacząco zmieniło sytuację jednostek przewidzianych do militaryzacji, przy czym niestety spowodowało również powstanie pewnych wad systemowych. Biorąc powyższe pod uwagę należało rozwiązać problem badawczy sformułowany w postaci pytania: Jakie problemy i wady systemowe w zakresie militaryzacji jednostek powstały w wyniku wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny. Jednocześnie doświadczenie zawodowe autorów oraz badania wstępne pozwalają postawić hipotezę, że po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny istnieją obszary zawierające błędy lub braki systemowe, bądź powodujące ich powstawanie. Celem artykuły jest prezentacja zidentyfikowanych wad systemowych powstałych w obszarze militaryzacji oraz uzasadnienie podjęcia szerszych badań, które w dalszej perspektywie dzięki analizie i konstruktywnej krytyce ewoluującego systemu, pozwolą na identyfikację pozostałych (innych) problemów, a w efekcie końcowym na opracowanie propozycji usprawnień systemowych. Zrealizowane badania oparto przede wszystkim na teoretycznych metodach badawczych, wykorzystując między innymi metody analizy i konstrukcji logicznej oraz syntezy i abstrahowania. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wejście w życie nowych regulacji prawnych, poza swoimi efektami pozytywnymi, spowodowało również powstanie pewnych wad, niespójności i awykonalności w systemie bezpieczeństwa, np. w obszarze militaryzacji jednostek przewidzianych do niej. Należy jednocześnie podkreślić, że zrealizowane dotychczas prace badawcze oraz opisane w niniejszym artykule spostrzeżenia i wyniki stanowią dopiero początek planowanych prac.
EN
The entry into force of the Act of March 11, 2022 on the Defense of the Homeland was the reason for significant changes in the defense system of the Republic of Poland. The Act was supposed to meet the challenges of the modern world. The act was intended to replace archaic regulations, consolidate, simplify and increase the readability and usefulness of the provisions in force in the area of national security. However, with any changes, complications should be expected when transitioning from the old system to the new one. Today, it can be said that the entry into force of the Act has significantly changed the situation of units scheduled for militarization, and unfortunately it has also resulted in some systemic defects. The research problem is: What problems and systemic defects in the field of militarization of individuals arose as a result of the entry into force of the Act. At the same time, the authors' professional experience and preliminary research allow us to hypothesize that after the entry into force of the Act, there are areas containing errors or systemic deficiencies or causing their occurrence. The purpose of the article is to present the identified systemic flaws created by the entry into force of the Act of March 11, 2022. The research used the following theoretical research methods: the method of analysis and logical construction, and the method of synthesis and abstraction. The conducted research confirmed that the new laws cause positive effects and the emergence of certain defects, inconsistencies and avicabilities in the national security system. In particular in the area of militarization of organizational units. The research described in the article will be continued.
EN
The article presents the results of research carried out for the purposes of the doctoral dissertation entitled Creating the image of the Polish Armed Forces as a guarantor of defence capabilities. The work draws attention to the importance and essential meaning of military classes in this process. The article presents the history of military classes and the methodological assumptions of the research. A review of research on students of military classes included in the literature on the subject was conducted. The results of the author’s own research on the impact of education in military classes on the perception of the Polish Armed Forces were presented, as well as conclusions and recommendations. The research problem of this article is the question: How do students of military classes perceive the current image of the Polish Armed Forces? The aim of the study was to analyse the currently employed measures shaping the image of the Armed Forces of the Republic of Poland in the opinion of the students of military classes.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej pt. Kreowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP jako gwaranta obronności. W pracy zwrócono uwagę na znaczenie i istotę klas wojskowych w tym procesie. W artykule przedstawiono historię klas wojskowych oraz założenia metodyczne badań. Dokonano przeglądu badań dotyczących uczniów klas wojskowych zawartych w literaturze przedmiotu. Przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących wpływ nauki w klasach wojskowych na postrzeganie Sił Zbrojnych RP oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje. Problem badawczy niniejszego artykułu stanowiło pytanie: Jak uczniowie klas wojskowych postrzegają obecny wizerunek Sił Zbrojnych RP? Celem pracy była analiza obecnie stosowanych działań kształtujących wizerunek Sił Zbrojnych RP w opinii uczniów klas wojskowych.
3
PL
Jednym z bardzo istotnych elementów infrastruktury krytycznej i obronnej Polski, obok sieci lotnisk wojskowych i cywilnych, są drogowe odcinki lotniskowe, których funkcja, znaczenie i przydatność nabrały szczególnego wymiaru w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w tym przede wszystkim podczas trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Drogowe odcinki lotniskowe (DOL) to specjalnie przygotowane odcinki dróg publicznych przystosowane do wykonywania operacji lotniczych startu i lądowania wojskowych statków powietrznych (WSP) realizujących zadania operacyjne w czasie kryzysu i wojny oraz zadania wynikające z realizacji procesu szkolenia lotniczego. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianym DOL przedstawiono w normie obronnej NO-17-A207:2022 Nawierzchnie lotniskowe – Drogowe odcinki lotniskowe – Wymagania i badania [1]. W ww. dokumencie normatywnym określono minimalne wymagania w zakresie wymiarów geometrycznych, obszarów o ograniczonych przeszkodach oraz układów konstrukcyjnych nawierzchni DOL. Przedstawiono wymagania dla podstawowych parametrów eksploatacyjnych nawierzchni na obiektach użytkowanych przez służby drogowe, które należy stosować przede wszystkim: przy projektowaniu i budowie DOL, modernizowaniu i przebudowie istniejących drogowych odcinków lotniskowych, odbiorze wykonanych robót, ocenie technicznej i eksploatacyjnej. Postanowienia normy są właściwe dla oceny stanu technicznego DOL w całym okresie ich technicznej żywotności, a szczególnie w okresie ich użytkowania przez wojskowe statki powietrzne. Stan techniczny i użytkowy nawierzchni DOL ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Wymusza to konieczność posiadania aktualnej, pełnej wiedzy o ich stanie technicznym, co będzie pozwalało podejmować odpowiednie decyzje mające na celu zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów eksploatacyjnych nowowybudowanych konstrukcji nawierzchni drogowego odcinka lotniskowego Wielbark w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 oraz wymagania obowiązującej normy obronnej NO-17-A207:2022. Omówiono również możliwe zagrożenia eksploatacyjne dla wykonywania operacji lotniczych przez wojskowe statki powietrzne oraz realizowane prace dla poprawy bezpieczeństwa na DOL, wchodzących w skład elementów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.
EN
One of the essential elements of the Polish critical and defence infrastructure, apart from the network of military and civil airports, are highway landing strips, which function, importance and usefulness have taken on a special dimension in the current geopolitical situation, especially during the ongoing armed conflict in Ukraine. Highway Landing Strips (Polish. DOL) are specially prepared sections of public roads adapted to perform air operations of take-off and landing of military aircraft (Polish. WSP) intended for operational tasks during crisis and war, as well as tasks resulting from the implementation of the flight training process. Detailed information on the requirements for DOL is presented in NO-17-A207:2022 Airfield pavements – Airfield road strips – Requirements and tests [1]. The above normative document outlines the minimum requirements for geometric dimensions, runway obstacle free zones and DOL surface construction systems. Requirements for the basic operating parameters of pavements on facilities used by road services have been presented. In addition, these requirements should be primarily used in designing and constructing DOL, modernizing and reconstructing the existing road sections of airfields, accepting the performed works, and technical and operational assessment. The normative provisions are appropriate for assessing the technical condition of DOLs throughout their entire technical lifetime, especially during their use by military aircraft. The technical and operational condition of the DOL surface has a direct impact on the safety of air operations. This enforces the need for up-to-date, full knowledge about their technical condition, which will help make the appropriate decisions to ensure their safe operation. The article presents the results of testing the operational parameters of the newly built structures of the surface of the Highway Landing Strip of Wielbark airport along provincial road No. 604 and the requirements of the applicable defence standard NO-17-A207:2022. The possible operational hazards for performing air operations by military aircraft and the ongoing works aimed at improving the security of the DOL, which are part of the critical and defence infrastructure of the country, are also discussed.
PL
Przedmiotem artykułu jest realizacja umowy proobronnej przez organizacje pozarządowe. Zrzeszenia realizują działania związane ze zwiększaniem świadomości w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej od 2020 roku wprowadziło możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej, która pozwala na określenie zadań jakie stoją zarówno przed Ministerstwem Obrony Narodowej, jak i organizacjami proobronnymi. Ustawa o obronie Ojczyzny w 2022 roku zdefiniowała pojęcie organizacji proobronnej tym samym precyzując kierunek rozwoju środowiska. Nie ulega wątpliwości, że takie sformalizowanie współpracy pozwala na podniesienie efektywności realizowanych szkoleń oraz umożliwia rozwój stowarzyszeń i fundacji. W artykule odniesiono się do obowiązujących przepisów prawnych, dokonano charakterystyki organizacji proobronnych oraz przeanalizowano aktualny stan realizacji umów.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wybranych systemowych rozwiązań odnoszących się do militaryzacji w kontekście przepisów ustawy o obronie Ojczyzny. W artykule przedstawiono problematykę militaryzacji z uwzględnieniem wieloelementowego charakteru państwa. W pierwszej części autorzy przedstawiają kwestię uwarunkowań prawnych odnoszących się do militaryzacji oraz definiowania zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa uzasadniających wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji. W części drugiej artykułu przedstawiono rozważania w odniesieniu do czynności organu wnioskującego o objęcie militaryzacją, organu, który objął jednostkę przygotowaniami do militaryzacji, kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji i kierownika jednostki zmilitaryzowanej. Efektem podjętego tematu są wnioski i postulaty dotyczące sposobu i trybu ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz przedsięwzięć planistycznych i organizacyjno-mobilizacyjnych organów biorących udział w procesie przygotowania do objęcia militaryzacją jak i również po zmilitaryzowaniu. Materiałem źródłowym przedstawionych treści są akty prawa powszechnie obowiązującego oraz powszechnie dostępne inne dokumenty normatywne i opracowania naukowe.
EN
The aim of the article is to identify and evaluate selected systemic solutions relating to militarization in the context of the provisions of the Homeland Defense Act. The article presents the issue of militarization taking into account the multi-element nature of the state. In the first part, the authors present the issue of legal conditions relating to militarization and to definition of tasks of particular importance for the security or defense of the state, justifying entry in the list of units to be militarized. The second part of the article presents considerations in relation to the activities of the authority applying for militarization, the authority that covered the unit with preparations for militarization, the head of the unit intended for militarization and the head of the militarized unit. The result of the discussed topic are conclusions and postulates regarding the method and mode of determining the units to be militarized and planning and organizational-mobilization projects of bodies involved in the process of preparation for militarization as well as after militarization. Generally applicable law acts and publicly available normative documents and scientific studies is the source material of the presented content.
6
Content available Tasks of the municipalities in the field of defence
EN
As a state directly neighbouring the arena of armed action, Poland was challenged to prepare legal solutions appropriate to the existing threats in the wake of Russia’s armed aggression against sovereign Ukraine. The adoption of the Act of 11 March 2022 on Defence of the Homeland coincided with the armed conflict beyond the eastern border of our country. These circumstances inspired the authors to analyse systemic solutions involving the municipality in the procedures for minimising the impact of security threats related to a potential armed conflict. The paper aims to characterise the tasks of the commune, which is the basic unit of local government in Poland, to ensure national defence.
PL
Zbrojna agresja Rosji na suwerenną Ukrainę spowodowała, że Polska, państwo bezpośrednio sąsiadującym z areną działań zbrojnych, stanęła przed wyzwaniem przygotowania rozwiązań prawnych adekwatnych do występujących zagrożeń. Konflikt zbrojny za wschodnią granicą naszego kraju zbiegł się w czasie z uchwaleniem ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Wydarzenia te stały się inspiracją do analizy rozwiązań ustrojowych włączających gminę w procedury minimalizowania skutków zagrożeń bezpieczeństwa związanego z potencjalnym konfliktem zbrojnym. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka zadań gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na rzecz zapewnienia obronności państwa.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obszarze obronności państwa. Autorzy artykułu przedstawili rozważania oraz wyniki przeprowadzonych w 2020 roku badań dotyczących kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizacji przypisanych zadań obronnych do działów administracji rynki rolne, rolnictwo i rozwój wsi oraz urzędu obsługującego Ministra – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowany materiał nie zawiera informacji niejawnych, a materiałem źródłowym przedstawionych treści stanowią akty prawa wewnętrznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dokumenty normatywne i opracowania zwarte. Efektem podjętego tematu są wnioski i postulaty dotyczące aktualnego stanu diagnozowanej problematyki i postulowanych kierunków zmian.
EN
The article presents the issues related to the competences of the Minister of Agriculture and Rural Development in the area of state defense. The authors of the article presented the considerations and results of the research carried out in 2020 on the competences of the Minister of Agriculture and Rural Development and the implementation of the assigned defense tasks to the administration departments of agricultural markets, agriculture and rural development, and the office supporting the Minister - the Ministry of Agriculture and Rural Development. The presented material does not contain classified information, and the source material of the presented content are acts of the internal law of the Minister of Agriculture and Rural Development, as well as normative documents and compact studies. The effect of the undertaken topic are conclusions and postulates concerning the current state of the diagnosed issues and the proposed directions of changes.
PL
Pośród kilku wymiarów profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP model szkolenia i doskonalenia zawodowego można uznać za jeden z istotniejszych jej efektów. Proces przygotowania teoretycznego i praktycznego kandydatów na żołnierzy, bez względu na ich przeznaczenie (służba czynna czy rezerwy osobowe), wymaga stałego monitorowania i adaptacji. Jakość i efektywność szkolenia są czynnikami, które powinny być najważniejszymi determinantami całego procesu. Aby szkolenie było efektywne nie wystarczy jedynie najnowszy sprzęt wojskowy, specjalistyczne trenażery czy nowoczesne symulatory. Niezbędne są również odpowiednie metody oraz formy nauczania. Istotną kwestię stanowi planowanie, organizacja procesu oraz umiejętny dobór treści programowych. Na równi z wymienionymi czynnikami znaczący wpływ wywiera również zabezpieczanie materiałowe i techniczne. Każdy nowy projekt szkoleniowy, po przeprowadzaniu pilotażu powinien podlegać stopniowo dalszej optymalizacji celem uzyskania maksymalnych efektów szkoleniowych przy minimalizacji nakładów. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, który z wieku niemowlęcego przechodzi w dorosłe życie.
EN
Among the several dimensions of the professionalization of the Polish Armed Forces, the model of training and professional development can be considered as one of its most important effects. The process of theoretical and practical preparation of candidates for soldiers, regardless of their purpose (active service or personnel reserves), requires constant monitoring and adaptation. The quality and effectiveness of training are factors that should be the most important determinants of the entire process. For the training to be effective, it is not enough only to use the most modern military equipment, specialized trainers or simulators. Appropriate teaching methods and forms are also essential. Planning, process organization and skillful selection of program content are an important issues as well. In addition to the above-mentioned factors, material and technical supply also have a significant impact. Each new training project after conducting a pilot test should be gradually further optimized in order to obtain the maximum training effects while minimizing the expenditure. This is precisely the case with the "Legia Akademicka" program of voluntary military training of students, which passes from infancy into adulthood.
EN
This article presents the results of research, which set out to identify and characterize the measures taken by the Russian Federation for its military integration with Belarus and to assess their consequences for regional security. In the research process, the systemic approach was applied. Critical evaluation of literature, systemic and comparative analysis, and generalization were used to solve the research problems. As a result, it was determined that Russia has been exerting constant pressure on Belarus for two decades to achieve military integration within the Union State. The goal of these efforts is to establish military bases and, potentially, permanently deploy significant armed forces of the Russian Federation on the territory of Belarus. As a result, Russia may gain a strategic spatial and temporal advantage over NATO and create real threats to the territorial integrity of the Baltic States and Poland. The Zapad-2021 exercises verified the extent to which Belarus can maintain its sovereignty in terms of military security and what role it will play in Russia’s military plans in the event of a hypothetical confrontation with NATO.
PL
Artykuł poświęcony jest jednej z najbardziej złożonych aktywności Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa - przygotowaniom obronnym państwa. Przedstawiono je jako całokształt przedsięwzięć rzeczowo finansowych i organizacyjnych realizowanych przez administrację publiczną, a przede wszystkim przedsiębiorców. Nadano im rolę wprost niezbędną do zapewnienia przetrwania i funkcjonowania państwa w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, w tym wsparcia własnych i sojuszniczych sił zbrojnych. Założono, że to właśnie przedsiębiorcy i gospodarka zajmują pozycję kluczowego elementu bezpieczeństwa społecznego, niezależnie od stanu gotowości obronnej, w którym znajduje się kraj. To sfera ekonomiczna, wspierana administracją, ma do odegrania, właśnie w ramach przygotowań obronnych, najważniejszą rolę w ograniczeniu wrażliwości kraju na środki oddziaływania wrogiego otoczenia. W sposób szczególny potraktowano proces planowania operacyjnego, jako integralną część planowania obronnego czyli procesu o kardynalnym znaczeniu dla skutecznej realizacji zadań obronnych. Zdefiniowano go jako ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych. Następnie przybliżono problematykę realizacji zadań obronnych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ze szczególnym uwzględnieniem tych wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który są najistotniejsze dla gotowości obronnej państwa. Dokonano przeglądu zadań przedsiębiorców, które muszą udźwignąć w ramach obowiązków na rzecz obronności i narzędzi, które umożliwiają wykonanie tych obowiązków. Założono, iż państwo polskie zadbało o to, żeby obszar ten został zaopatrzony we właściwe rozwiązania prawne i organizacyjne, podjęto próbę ich oceny wybierając niektóre z nich, a następnie poddając je analizie.
EN
The article is dedicated to one of the most complex activities of the Republic of Poland in the field of security - state’s defence preparations. They are presented as all material, financial and organizational projects carried out by the public administration and, above all, by company owners. They were given the role that was directly necessary to ensure the survival and functioning of the state in a situation of security threats and in times of war, including support for their own and allied armed forces. It was assumed that merely the company owners and the economy are in a position of a key element of social security, regardless of conditions of defence readiness represented by the country. It is the economic sphere, supported by the administration, that has the most important role just in preparations of defence, and in limiting the country's sensitivity to the hostile environment. The process of operational planning was treated in a special way as an integral part of defence planning, i.e. a process of fundamental importance for the effective implementation of defence tasks. It was defined as the establishing of activities related to the preparation and operation of public administration bodies and company owners in conditions of external threats to state security and during the war, which are represented in the form of sets of operational tasks. Then, the issues related to the implementation of defence tasks by companies of special economic-defensive meaning were presented together with questions resulting from the Economy Mobilization Program and being the most important for the state's defence readiness. The tasks that companies have to fulfil under their defence obligations and the tools that enable them to do so have been reviewed. It was assumed that the Polish state made sure that this area was provided with appropriate legal and organizational solutions, and an attempt was made to evaluate and analyse some of them.
11
Content available Instytut Łukasiewicza dla obronności
PL
Artykuł wskazuje na dynamizm zmian w systemie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP po agresji Rosji na Ukrainę, według założeń nowej Ustawy o obronie. Artykuł zawiera również syntetyczną informację na temat rozwiązań, produktów i technologii będących w posiadaniu Łukasiewicz – IMPiB.
EN
The article points out the dynamism of changes in the functioning system of the Polish Armed Forces after the aggression of Russia on Ukraine, according to the assumptions of the new Law on Defense. The article also contains synthetic information about solutions, products and technologies owned by Łukasiewicz - IMPiB.
12
Content available remote Zmiany w postrzeganiu działań wojennych – zarys problemu
PL
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Świat odetchnął z ulgą, kiedy to na arenie polityki międzynarodowej ogłoszono koniec tzw. zimnej wojny. Euforia była duża, pojawiały się opinie, że od tej chwili Świat jest bezpieczny. Wydawało się, że na znaczeniu traci potencjał militarny państw, jako zbędny w obliczu zapowiadanych konfliktów o charakterze ekonomicznym. Jak pokazał upływający czas nic bardziej mylnego. Wprawdzie konflikty na linii Wschód-Zachód faktycznie na kilka dekad ucichły, ich miejsce zajęły jednak inne zagrożenia, których źródłem była głównie polityka pomiędzy Państwa Zachodu, a krajami Bliskiego Wschodu. Wynikające z niej bolesne doświadczenia bezlitośnie pokazały, że niemożliwe są skuteczne zabiegi o bezpieczeństwo współczesnego państwa, bez dbałości o jego potencjał militarny. Celem artykułu jest wskazanie współczesnych uwarunkowań postrzegania działań wojennych. Skutkiem tak sformułowanego celu było określenie problemu badawczego w postaci pytania: jak postrzega się działania wojenne w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku? W badaniach zastosowano podejście holistyczne, przyjmując, że zjawiska i sytuacje rozpatruje się w sposób kompleksowy. Do rozwiązania problemu badawczego stosowano podejście systemowe, ukierunkowane na badanie zjawisk jako całości uwzględniając ich cechy i wielkości charakterystyczne oraz określenie różnorodności relacji wewnętrznych. Istotną metodą badawczą była analiza literatury odnoszącej się do zagadnień działań wojennych, współczesnych zagrożeń państwa oraz teorii bezpieczeństwa, a także badania dokumentów normatywno-prawnych z obszaru rozważań. W toku badań towarzyszących wykorzystano metody teoretyczne (głównie analiza, synteza, wnioskowanie), które zostały zastosowane w pracy analitycznej i koncepcyjnej. Wyniki przeprowadzonych badań sformułowane zostały z wykorzystaniem wnioskowania.
EN
In the nineties of the last century, the world breathed a sigh of relief when the end of the so-called cold war. The euphoria was high, there were opinions that the world was safe from now on. It seemed that the military potential of states was losing importance as it was redundant in the face of the announced conflicts of an economic nature. Time was showed, that nothing could be more wrong. Really the conflicts on the East-West did not last for several decades, but they were replaced by other threats, the source of which was mainly the politics between the Western and the countries of the Middle East. The resulting painful experiences have mercilessly shown that it is impossible to take effective efforts to ensure the security of a modern state without taking care of its military potential. The aim of the article is to point out the contemporary determinants of the perception of present warfare. The result of the objective formulated in this way was to define a research problem in the form of a question: how is warfare in the first two decades of the 21st century perceived? The research used a holistic approach, which stems from the assumption that phenomena and situations are considered in a comprehensive manner. A systemic approach was used to solve the research problem, which served in particular: the study of phenomena as a whole, taking into account their characteristics and characteristic values, and determining the diversity of internal relations. An important research method was the analysis of literature relating to the issues of military operations, contemporary threats to the state and security theory, as well as the study of normative and legal documents in the field of considerations. In the course of accompanying research, theoretical methods (mainly analysis, synthesis and inference) were used, which were used in the analytical and conceptual work. The results of the conducted research were formulated with the use of inference.
EN
The paper discusses the issues of construction safety engineering in construction law. Providing safe living conditions in the anthropogenic environment - shaped by building structures has been, since the dawn of time, one of the major problems of human construction activity [24]. The need to create safe solutions in this area results from the biological needs of man and the needs of the ecological balance of the environment - which are necessary for the preservation of human life and its appropriate quality and constitute the implementation of broadly understood needs in the field of national defense and security in various scales and spatial ranges [7, 17].
14
Content available remote Contemporary Military Threats in Space Domain
EN
Deliberations presented in the paper concern the problem of formation of a new type of military threats in space as a result of activities carried out by states. The aim of this research was to identify modern military threats in space, to make an assessment of the possibility of their destructive impact and operational use by the armed forces in different countries of the world. Theoretical research methods were applied, including: analysis, synthesis, conclusion, generalization. They allowed to achieve the research objective. In the course of research procedure it was established that among the most dynamically developing military threats in the space domain regarding the third decade of the 21st century are: the lack of situational awareness development on military activities in space, the prospect of using antisatellite weapons as an element of military aggression and threats coming from cyberspace with keeping their division into cyber and information ones. It is forecasted that another development of military threat in space will be the possibility of launching hypersonic missiles and using them to destroy any component of technical infrastructure with the intention of achieving the set political goals or causing a specific psychological effect by state actors.
PL
W artykule wskazano współczesne zagrożenia militarne w kosmosie, a także oceniono możliwości ich destrukcyjnego oddziaływania oraz operacyjnego wykorzystania przez siły zbrojne różnych państw. Zastosowano teoretyczne metody badawcze: analizę, syntezę, wnioskowanie i uogólnienia. Podkreślono, że dotychczas nie kształtowano świadomości sytuacyjnej działań militarnych w przestrzeni kosmicznej. Do największych zagrożeń militarnych w domenie kosmicznej w trzeciej dekadzie XXI wieku zaliczono perspektywę użycia broni przeciwsatelitarnej jako elementu agresji militarnej oraz działania o charakterze cybernetycznym i informacyjnym pochodzące z cyberprzestrzeni. Innym zagrożeniem militarnym w przestrzeni kosmicznej będzie możliwość wystrzelenia pocisków hipersonicznych oraz rażenie nimi dowolnych komponentów infrastruktury technicznej z zamiarem osiągnięcia założonych celów politycznych lub wywołania określonego efektu psychologicznego przez aktorów państwowych.
EN
Sweden is one of the few countries that is guided by the principle of neutrality in its policy. Ensuring national security is one of the priorities of successive governments in Stockholm. The modern world is based on alliances, and states are unable to protect their security effectively. The Swedish security policy aims to achieve a perfect balance between security and neutrality and implements these intentions under the Hultqvist Doctrine.
PL
Szwecja jest jednym z nielicznych państw, które kieruje się zasadą neutralności w swojej polityce. Zapewnienie bezpieczeństwa kraju jest jednym z priorytetów kolejnych rządów w Sztokholmie. Współczesny świat opiera się na sojuszach, a państwa nie są w stanie skutecznie same zapewnić sobie bezpieczeństwa. Celem szwedzkiej polityki bezpieczeństwa jest osiągnięcie idealnego balansu między bezpieczeństwem a neutralnością i realizuje te zamierzenia zgodnie z doktryną Hultqvista.
16
Content available Role and importance of national strategies in Poland
EN
The work on the new edition of the national security strategy requires a reflection on its role and importance in Poland. The analysis of the strategic achievements to date indicates the existence of political, organizational, theoretical, and cultural problems related to the development of the strategy as documents regarding national security, national development, and defense. Special attention should be paid to the problem of formulating a strategy as well as thinking and acting strategically in the military dimension. The problem of the shortage of formal-legal and structural framework of the strategy creation process in Poland indicates that one should strive to formulate a national (state) strategy together with its consolidation in the legal system.
PL
Prace nad nową edycją strategii bezpieczeństwa narodowego skłaniają do refleksji nad rolą i znaczeniem strategii w Polsce. Analiza dotychczasowego dorobku strategicznego wskazuje na istnienie politycznych, organizacyjnych, teoretycznych i kulturowych problemów związanych z opracowywaniem strategii jako dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, rozwoju kraju i obronności. Na szczególną uwagę zasługuje problem formułowania strategii oraz myślenia i działania strategicznego w wymiarze wojskowym. Problematyka niedoboru formalnoprawnych i strukturalnych ram procesu tworzenia strategii w Polsce wskazuje, że należy dążyć do sformułowania strategii narodowej (państwa) wraz z ugruntowaniem jej w systemie prawnym.
PL
Zatwierdzenie w maju 2020 roku nowej strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej nakazywało zwrócić uwagę na aspekty terminologiczne pojęć używanych w tym dokumencie, a także na kwestie prawne wiążące się z problemem, czy ten akt, formalnie rzecz biorąc, ma być kontrasygnowany czy też nie. Równie ważną sprawą było zwrócenie uwagi na to, że w systemie prawnym Polski opracowywane są w praktyce dwie strategie – jedną zatwierdza Prezydent RP (ostatnia postanowieniem z 12 maja 2020 r.), druga zaś ma formę uchwały Rady Ministrów (ostatnia z 9 kwietnia 2013 r.). Obecnie obowiązująca strategia została poprzedzona wcześniejszymi strategiami oraz „Białą księgą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Strategia z 12 maja 2020 roku jest obszernym dokumentem, w którym analizowane są wszystkie elementy bezpieczeństwa narodowego. W jej treści odniesiono się do takich zjawisk, jak: hybrydowość, działanie w cyberprzestrzeni, potrzeba nowych technologii oraz problem sztucznych inteligencji.
EN
With the May 2020 approval of the new national security strategy of the Republic of Poland, it was necessary to look at the terminological aspects of the terms used in this document, as well as to consider the legal issues associated primarily with whether or not it would be formally countersigned. Also, it was equally important to note that in practice there were two strategies prepared in the Polish legal system – one to be approved by the President of the Republic of Poland, the last one being adopted under the Decision of 12 May 2020, and the other under the Resolution of the Council of Ministers, last adopted on 9 April 2013. The currently applicable strategy was preceded by other strategies and the White Book on the National Security of the Republic of Poland. The strategy of 12 May 2020 is an extensive document exploring all the aspects of national security. It addresses such phenomena as hybridity, cyberspace activities, the need for new technologies and the issue of artificial intelligence.
18
Content available remote Potrzeby obronne jako czynnik rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce
PL
Zgodnie z zapisami strategicznych dokumentów doktrynalnych budowa nowoczesnego systemu transportowego, połączona z wprowadzaniem nowoczesnych środków transportu stanowi jedną z kluczowych dziedzin w systemie przygotowań obronnych oraz reagowania kryzysowego państwa. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa sieci transportowych jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i możliwości jej ewakuacji, wparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano istotę i znaczenie potrzeb obronnych dla procesu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce.
EN
One of the key elements of the critical infrastructure of the state is the transport system. Its development is determined by a number of various factors, among which the priority role falls to defence issues. In accordance with the provisions of strategic doctrinal documents, the construction of a modern transport system, combined with the introduction of modern means of transport is one of the key areas in the system of defence preparations and state emergency response. From the perspective of contemporary conditions, the development of transport networks is necessary to ensure the required conditions of movement of people and the transport of armaments and military equipment, to meet the living needs of the population and the possibility of evacuation, support of the Polish Armed Forces and allied forces in the crisis or war time. The article, based on performed researches has identified the essence and importance of defence needs for the development of transport infrastructure in Poland.
PL
Sprawnie funkcjonujący system transportu kolejowego na terenie Polski to składowa część potencjału obronnego kraju. W kontekście obronności infrastruktura kolejowa służy realizacji szybkiego przemieszczania wojsk, a także umożliwia ewakuację mienia i ludzi. W obliczu zachodzących procesów globalizacji w wojsku poprzez istnienie sojuszy militarnych, jak na przykład NATO i wielonarodowy charakter prowadzonych misji wojskowych istotne staje się powiązanie infrastruktury kolejowej wraz z lotniczą umożliwiającą najszybszy sposób przerzutu wojsk. Odpowiedzią na to wyzwanie w Polsce jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i towarzyszącemu mu komponentu kolejowego. Jednak bez racjonalnego zaplanowania inwestycji z punktu widzenia obronności, wielomiliardowa inwestycja może nie przynieść poprawy potencjału obronnego kraju.
EN
Efficient railway transportation system in Poland is the part of Polish defense potential. Railway infrastructure enables fast army’s relocation and people’s evacuation. In the face of military globalization processes through different alliances as NATO and multinational character of military missions it is important to connect railway infrastructure with aviation what may enable the fastest way of soldiers relocation all over the world. In Poland the answer for this challenge is building the Central Airport and its accompanying building new railway infrastructure. But without reasonable planning of this investment from the defense point of view it may not bring expected improvement the level of Polish defense potential.
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.