Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dewatering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
EN
Application of a new generation of sieving machines made by PROGRESS ECO is shown, based on Coal Processing Plant at PG Silesia. Screens are used as classifier and dewatering units. Brief characteristics of machines are shown. The article presents the results of the selection of screens in the PG Silesia coal processing plant. The modernization of the PG SILESIA coal mechanical processing plant resulted in the optimization of classification and dewatering processes in order to improve the parameters of the final product obtained. The optimal selection of the designed and delivered screens influenced the economic aspects of this project. The screening efficiency was increased by 95% and the water content after the material dewatering process was increased to less than 6%. Obtaining the above-mentioned optimal results was possible thanks to the effective cooperation of PROGRESS ECO designers with the design office and with the future user himself at every stage of the process.
PL
Przedstawiono zastosowanie nowej generacji przesiewaczy firmy PROGRESS ECO w oparciu o Zakład Przeróbczy PG Silesia. Sita służą jako jednostki klasyfikujące i odwadniające. Przedstawiono krótkie charakterystyki maszyn. W artykule przedstawiono wyniki doboru przesiewaczy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla PG Silesia. Efektem modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla PG SILESIA była optymalizacja procesów klasyfikacji i odwadniania celem poprawienia parametrów otrzymanego produktu końcowego. Optymalny dobór zaprojektowanych i dostarczonych przesiewaczy wpłynął na aspekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Podwyższono skuteczność przesiewania o 95% oraz zawartość wody po procesie odwadniania materiału poniżej 6%. Uzyskanie powyższych, optymalnych wyników było możliwe dzięki efektywnej współpracy konstruktorów firmy PROGRESS ECO z biurem projektowym oraz z samym przyszłym użytkownikiem na każdym etapie procesu.
PL
Problematyka gospodarowania wodami stanowi jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania kopalni i ma znaczący wpływ na koszty wydobycia surowca oraz postrzeganie branży górnictwa. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych, niezbędne do prowadzenia eksploatacji, powoduje powstanie wokół odkrywki leja depresji. Jego zasięg decyduje o wpływie odwadniania na środowisko. Wykorzystanie wód pochodzących z odwodnienia złoża może przyczynić się do złagodzenia skutków jakie na środowisko wywołuje ten proces. Wymaga to stworzenia systemu zarządzania wodami kopalnianymi z wykorzystaniem symulacji numerycznych przepływu wód podziemnych oraz badań w sieci monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. Powinien on stanowić podstawowe narzędzie podejmowania decyzji środowiskowych, technicznych i inwestycyjnych na obszarach zagrożonych lub będących pod wpływem odwadniania.
EN
The water management is one of the most important elements of a mine operation and has a significant impact on the costs of mining and the social acceptance of a mine. The lowering of the groundwater table for dewatering reasons creates a cone of depression around a pit. Its range determines the impact of drainage on the environment. The use of water from a mine dewatering may be used for mitigation of effects of drainage on the environment. This requires a mine water management system using numerical simulations as well as groundwater and surface water monitoring. It should be a basic tool for making environmental, technical and investment decisions in areas at risk and being under the influence of mine drainage.
EN
This article describes a method of dewatering press felts using a blow-through device. The essence of this method is pressing out free water contained in the felt with unheated air at a slight overpressure. The usefulness of this method for various types of felt used in tissue machines was tested. The results showed that the effectiveness of this process depends mainly on the proper selection of the pressure difference on both sides of the dewatering felt and ofthe blow-through time (dwell time). The increase in the dryness of felts dewatered by meansof the air blow-through method is closely related to the structure and contamination of the felt. In the second part of the study, the felts were additionally dewatered using a suction chamber with a vacuum of 20 kPa. Unfortunately, the increase in the dryness of the felts by means of a vacuum was not very high, only up to 2.8%.
PL
W artykule opisano metodę odwadniania filców prasowych za pomocą urządzenia przedmuchowego. Istotą tej metody jest wytłaczanie wody swobodnej zawartej w filcu, nieogrzanym powietrzem przy nadciśnieniu. Zbadano przydatność metody przedmuchu powietrza do odwadniania różnych rodzajów filców używanych w maszynach tissue. Uzyskane wyniki pokazały, że efektywność tego procesu zależy głównie od właściwego doboru różnicy ciśnień po obu stronach odwadnianego filcu oraz czasu przedmuchu. Przyrost suchości filców odwadnianych metodą przedmuchu powietrza jest ściśle związany również z budową filcu i jego zanieczyszczeniem.
EN
The article presents two lines of leading producers for pulp flash drying. The Valmet FiberFlash drying and the Andritz plant are described. In both cases, the flash drying plant comprises screening/cleaning, dewatering, fluffing, drying, baling, and finishing operations. The pulp flash drying plant are most often used in integrated industrial mills with high production capacity. They are intended for drying mechanical and chemical pulp as well as pulp from secondary fibers. This solution is an alternative to conventional drying (sheet dryers). The advantage of pulp flash drying plant are low investment costs and maintenance costs.
EN
The article describes the process of pulp sheet drying. A Valmet DryWay plant and two Andritz lines including EvoDry™ are described. The pulp sheet drying plant comprises pulp screening/cleaning, dewatering (forming, pressing), drying, baling, and finishing operations. The pulp sheet drying is conventional drying widely used in production mills using an airborne dryer. Most often it is used for drying chemical and mechanical pulp.
EN
In this study, we investigated the effect of the hydrophilic ethylene oxide chain lengths (i.e., degree of polymerization) of nonylphenol polyoxyethylene ether (NPEO-x, x = 8, 10, and 12) on the dewatering of low-rank coal slime through dewatering and adsorption experiments and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements. The dewatering experiments showed that the adsorption of NPEO changed the water content of the low-rank coal slime: NPEO-8 achieved the best effect, followed, in decreasing order, by NPEO-10 and NPEO-12. Adsorption experiments revealed that the adsorption isotherms of NPEO-x on the low-rank coal surface conform with the Langmuir model, and its adsorption kinetics follow the pseudo-second-order kinetic equation. Furthermore, the adsorption is a spontaneous process and controlled by both intraparticle diffusion and liquid film diffusion. The XPS results showed that the adsorption of NPEO-x decreased the content of oxygencontaining groups and, thus, improved the hydrophobicity of the low-rank coal surface. Further, the use of NPEO-x with a low degree of polymerization (x = 8) improves the hydrophobicity of the coal surface and decreases the water content of low-rank coal slime.
EN
Flocculation is crucial for the treatment of coal tailings in industries. In this paper, the effects of shear-induced breakage and reflocculation of the floc, settling, and dewatering of coal tailings were investigated. The results show that as shear strength increases, the settling velocity of flocculated tailings decreases. A shear rate of 200 rpm (170.6 s-1) leads to the loss of half the settling velocity. However, at high dosage cases, 200 rpm-300 rpm shear could improve the clarity of the supernatant. Small particles are flocculated preferentially, especially for particles below 10 µm. With the increase in dosage, the critical particle size for the occurrence of flocculation increases. The chaos index proposed can quantitatively reflect the degree of flocculation or reflocculation of coal tailings. At high dosage conditions, shear could enhance the dewatering performance of flocs by reconstructing the filter cake. Controlling the structure of flocs by dosage and shear strength can help obtain appropriate settling, clarifying, and dewatering performance of coal tailings.
EN
In the mining industry, the horizontal wells have been using for dewatering purpose for several years. Due to unique characteristics, those horizontal filters are recommended to balance both the mechanical strength and hydraulic performance. Pressure drop along the horizontal well is one of the essential factors that affect the performance of a wellbore, the dewatering capacity as well. The pressure drop is caused due to four separate factors: wall friction, perforation roughness, inflow acceleration and mixing effects. In this publication, numerical analysis was implemented with different types of perforated and slotted pipes to investigate the effects of two later factors: inflow acceleration and the mixing effects. The simulated data using ANSYS 14.5 was analyzed using universal velocity distribution law in combination with the roughness function and influx flow. The results revealed that the apparent friction factor is a linear function of roughness friction factor and the total inflow rate ratio.
PL
W ostatnich latach, w przemyśle wydobywczym studnie poziome są wykorzystywane do odwadniania. Ze względu na wyjątkowe właściwości te filtry poziome są zalecane, aby zrównoważyć zarówno wytrzymałość mechaniczną, jak i wydajność hydrauliczną. Spadek ciśnienia wzdłuż odwiertu poziomego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na wydajność odwiertu, a także wydajność odwadniania. Spadek ciśnienia jest spowodowany czterema odrębnymi czynnikami: tarciem o ścianki, chropowatością perforacji, przyspieszeniem dopływu i efektami mieszania. W niniejszej publikacji zaimplementowano analizę numeryczną różnych typów rur perforowanych i szczelinowych w celu zbadania wpływu dwóch późniejszych czynników: przyspieszenia dopływu i efektu mieszania. Symulowane dane za pomocą oprogramowania ANSYS 14.5 zostały przeanalizowane przy użyciu uniwersalnego prawa rozkładu prędkości w połączeniu z funkcją chropowatości i przepływem napływowym. Wyniki wykazały, że widoczny współczynnik tarcia jest liniową funkcją współczynnika tarcia chropowatości i współczynnika całkowitego napływu.
EN
Sewage sludge treatment, including dewatering, represents a technological challenge similar to wastewater treatment. It is necessary for the effective sludge dewatering to use conditioning agents, and currently only polyelectrolytes. However, any factor or substance, including waste, which reduces the bonds between water and solid particles can be considered a conditioning agent. The study verified the possibility of conditioning the digested sludge with sludges from the water treatment plant, mainly produced by coagulation of chlorine iron III and denitrification, was verified. The main process variable was the volumetric fraction of water processing sludges in a mixture with municipal digested sludge amounting to 1:9, 3:7, 5:5. It was found that the sludge from water treatment plants cannot be used as aconditioner of municipal sludge. Deterioration of filtration and dewatering capacity of the tested mixtures and the quality of the separated sludge liquor was observed. The study confirmed the possibility of the use of post-coagulation sludge in sorption of metals and phosphorus.
PL
Przeróbka osadów ściekowych, w tym ich odwadnianie, stanowi równorzędne wyzwanie technologiczne co oczyszczanie ścieków. Koniecznym dla efektywnego odwadniania osadów jest zastosowanie środków kondycjonujących, a obecnie wyłącznie, polielektrolitów. Niemniej jednak każdy czynnik czy substancja, w tym odpad, który umożliwi zmniejszenie powiązania między cząsteczkami wody i fazy stałej może zostać uznany za środek kondycjonujący. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano możliwość kondycjonowania osadów przefermentowanych osadami z stacji uzdatniania wody powstałymi głownie w procesie koagulacji zanieczyszczeń chlorkiem żelaza III oraz denitryfikacji. Główną zmienna procesową był udział objętościowy osadów z uzdatniania wody w mieszaninie z osadami przefermentowanymi wynoszący 1:9, 3:7, 5:5. Stwierdzono, że badane żelazowe osady pokoagulacyjne nie mogą być stosowane jako kondycjoner komunalnych osadów przefermentowanych. Odnotowano pogorszenie filtrowalności i odwadnialności badanych mieszanin oraz jakości oddzielonych cieczy osadowych. Badania potwierdziły możliwość zastosowania osadów pokoagulacyjnych celem sorpcji metali i fosforu.
PL
Wykazano różnice w wynikach badań uzyskanych metodą modelowania oraz wzorów analitycznych. Uzyskane rozbieżności porównano do obserwacji terenowych i wykazano, że w przypadku większych inwestycji przeważają zalety metod modelowych.
EN
The differences in modeling and analytical formulas were proofed. Obtained discrepancies were compared to field data. The results suggests using modeling in case of large investment.
EN
Post-coagulation sludge is a mixture of pollutants removed from water and coagulants, which was added to the water. It has a hydrophilic and colloidal character. It is important to search processes whereby this sludge could be reused or eventually disposed of. The studies of solidification of post-coagulation sludge were carried out. The solidification process consists in the appropriate and rapid mixing the sludge with the material used for solidification in order to ensure the adequate homogenization conditions. The reagent used in solidification absorbs water contained in the sludge as a result of rapid homogenization with the sludge due to hydration, in a strongly exothermic process. The excess water evaporates form the sludge. This reduces the mass and volume of the sludge and leads to the formation of granules. During the tests, quicklime and cement Gorkal 40, Gorkal 50 and Gorkal 70 were used as a solidifying material, in doses of 0.7; 1.4; 2.1; 2.8; 3.5 g/kg TS. During the maturing process of the lime-sludge and cement-sludge mixtures, changes in the total solids concentrations were checked. The obtained test results show that increasing the solidification material dose and extending the maturation time results in a significant increase in the total solids concentration of the mixtures. Changing the structure and consistency of the sludge from plastic to solid gives the possibility to use sludge as a building material, for the reclamation of dumps, hardening roadsides or creating slopes and embankments.
PL
W Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne. Stanowią one mieszaninę usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów wykazując hydrofilowo-koloidalny charakter. Ponadto charakteryzują się wysokim uwodnieniem powyżej 99%. SUW zobligowane są do wprowadzania rozwiązań umożliwiających optymalne gospodarowanie osadami. W związku z tym istotne jest poszukiwanie procesów, w wyniku których osady te mogłyby być ponownie wykorzystane lub ostatecznie unieszkodliwione. Przeprowadzono badania zestalania osadów pokoagulacyjnych. Proces zestalania polega na odpowiednim oraz szybkim mieszaniu osadu z użytym materiałem zestalającym, aby zapewnić odpowiednie warunki homogenizacji. Zastosowany reagent w wyniku szybkiej homogenizacji z osadem na skutek hydratacji, w procesie silnie egzotermicznym, pochłania wodę zawartą w osadach, której nadmiar odparowuje. Powoduje to zmniejszenie masy i objętości osadów i prowadzi do powstania granulatu. Podczas badań jako materiału zestalającego użyto wapna palonego oraz cementów Górkal 40, Górkal 50 i Górkal 70 w dawkach 0,7; 1,4; 2,1; 2,8; 3,5 g/kg sm. W trakcie procesu dojrzewania mieszaniny wapienno-osadowej oraz cementowo-osadowej sprawdzano zmiany stężenia suchej masy. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zwiększenie dawki materiału zestalającego oraz wydłużenie czasu dojrzewania powoduje znaczny wzrost stężenia suchej masy mieszanin. Zmiana struktury i konsystencji osadów od plastycznej do stałej daje możliwość wykorzystania osadów jako materiału budowlanego, do rekultywacji wysypisk, utwardzania poboczy dróg czy tworzenia skarp i wałów.
EN
The article describes problems related to intensification of energy production at a sewage treatment plant. The authors analyze anaerobic co-digestion of sludge from a water treatment plant and sewage treatment plant. The authors proposed a methodology of the research and analyzed the preliminary results, which showed that co-digestion of sewage and water sludge enhanced biogas production. The authors hope that the results of the study will provide a basis for development of methodology for sludge control and disposal.
PL
Badania zaprezentowane w niniejszej publikacji, prowadziły do określenia możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody jako substrat w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Autorzy zaproponowali metodologię badań i przeanalizowali wstępne wyniki, które wykazały, że dodanie osadów z uzdatniania wody do osadów ściekowych spowodowało zwiększoną produkcję biogazu. Zaproponowana technologia stanowi zintegrowany system gospodarki komunalnej, oparty na współpracy dwóch przedsiębiorstw: oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania, działających w systemie gospodarki cyrkulacyjnej. Rezultatem takiego rozwiązania są korzyści w zakresie odzysku biogazu, możliwego do wykorzystania w procesie kogeneracji.
PL
Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. 0 przydatności tej metody dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji. Celem publikacji jest przedstawienie systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych oraz prezentacja wyników badań osadów zdeponowanych w tego typu systemach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w systemach trzcinowych bardzo skutecznie zachodzą procesy odwadniania oraz stabilizacji osadów bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Po długookresowym unieszkodliwianiu w systemach trzcinowych osady stają się potencjalną substancją nawozową ze względu na wysokie stężenia związków biogennych i niskie stężenia metali ciężkich.
EN
One from methods of sewage sludge utilization is the so-called reed method. The relatively Iow operating costs determine the usefulness of this method for smali and medium wastewater treatment plants. The aim of the publication is to present the reed systems using for dewatering and stabilization of sewage sludge as well as to present the results of the research on sludge deposited in such systems. On the basis of the conducted research, it was found that processes of sludge dewatering and stabilization occurs uery efficiently without using of additional chemical agents. After long-term utilization in reed systems, sludge becomes a potential fertilizer due to high concentrations of biogenic compounds and Iow concentrations of heauy metals.
EN
Sewage sludge is produced in every sewage treatment plant and its properties depend on a number of factors. The type, origin and parameters of the treated sewage and the applied treatment technology are the main factors influencing the sludge properties. The produced sewage sludge can be submitted to treatment processes which condition its final use. For example, the sludge produced in small treatment plants, treating mainly domestic sewage, can be used for agricultural purposes. This paper presents the results of the authors' own research on the susceptibility of sludge originating from several municipal wastewater treatment plants to selected treatment processes and changes in properties as a result of the carried out processes. The obtained results confirm that the ultrasonic field, as a physical method of sewage sludge modification, is a factor intensifying the drainage processes. In most cases, the investigations have shown better results of the dewaterability of sludge treated with ultrasonic field in relation to raw sediments. For the tested sediments, it is justified to use the centrifugation process as a method of mechanical compaction.
EN
High water content and the associated large volume of waste represent a challenge to final disposal of sewage sludge. For this reason, dewatering is one of the most important stages in sewage sludge treatment. However, sewage sludge dewatering is also the most expensive and least explored process. The specific physical and chemical properties of raw sewage sludge make it impossible to obtain satisfactory dewatering effects without primary processing. Water removal efficiency can be improved with sludge conditioning by means of various technologies. Chemical conditioning, which consists in dosing organic flocculants, has been commonly used in wastewater treatment plants. Application of polyelectrolytes to sludge in order to improve its dewaterability generates high operating costs in sewage treatment plants, amounting even to several thousand PLN a month. The economic aspects have driven the development of the research on intensification of sewage sludge dewatering using various materials, including waste. Conditioning of sewage sludge with fuel combustion by-products represents an alternative to commonly used technologies. The paper presents the effect of by-products of co-combustion of hard coal and plant biomass on the efficiency of sewage sludge dewatering. The effect of ash on capillary suction time (CST), water content and specific resistance to filtration was discussed. Physical conditioning of sewage sludge led to the decrease in CST, specific resistance to filtration (SRF) and water content. An increase in filtrate volume after pressure filtration was also observed. The results obtained in the study showed that addition of waste can represent an alternative method of sewage sludge conditioning.
PL
Mankamentem osadów ściekowych pod kątem ich ostatecznej utylizacji jest wysoki stopień uwodnienia i związana z tym duża objętość odpadu. Z tego względu jednym z najważniejszych, ale zarazem jednym z najdroższych i najmniej poznanych etapów przeróbki osadów ściekowych jest proces odwadniania. Specyficzne właściwości fizykochemiczne surowego osadu ściekowego uniemożliwiają uzyskanie zadowalających efektów odwadniania bez wstępnej obróbki osadów ściekowych. Poprawę efektywności usuwania wody z osadów można uzyskać poprzez kondycjonowanie z użyciem różnych dostępnych technik. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosuje się kondycjonowanie chemiczne, polegające na dozowaniu organicznych flokulantów. Aplikacja polielektrolitów do osadów w aspekcie poprawy ich odwadnialności generuje wysokie koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Aspekty ekonomiczne doprowadziły do rozwoju badań nad intensyfikacją odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym również produktów odpadowych. Kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania paliw stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych metod wspomagania odwadnialności osadów. W pracy przedstawiono wpływ popiołu ze współspalania węgla kamiennego i biomasy roślinnej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych. Omówiono wpływ aplikacji popiołu na wartość CSK, uwodnienie oraz opór właściwy filtracji. Analizie poddano również ilość uzyskanego filtratu po procesie odwadniania. Fizyczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze współspalania węgla i biomasy skutkowało obniżeniem CSK oraz uwodnienia osadów. Uzyskane rezultaty potwierdziły spadek wartości ww. parametrów po procesie kondycjonowania osadów popiołami. Odnotowano również zwiększenie ilości filtratu uzyskanego po procesie odwadniania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aplikacja popiołów do osadów może stanowić niekonwencjonalną metodę kondycjonowania osadów ściekowych.
EN
Areas of intense mine drainage that are subjected to numerical modelling require the construction of a complex model structure that will properly reflect actual conditions. This paper presents the process and results of constructing such a structure for the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area, an area situated in a cone of depression the extent of which reaches 500 km2. This size range calls for a selection of appropriate external boundaries, properly separated from these of the mine drainage area. The complex geological structure of the Olkusz area, associated with considerable variation in the thickness of rock formations, discontinuities of rock levels and occurrence of numerous faults, must be schematised so that calculation layers can be identified. The faults in the study area have to be reflected in the regional model structure, although only those faults that actually affect groundwater flows should be selected. The model structure needs to include detailed recognition and reflection of hydraulic contacts between aquifer levels, together with a selection of hydrogeological parameters that are different for particular formations. Only a complex structure built in such a manner may be the foundation of further model studies.
PL
W artykule przedstawiono problem – często występujący w aglomeracjach – zrzutu do cieków powierzchniowych wód podziemnych powstałych na skutek odwodnienia wykopu. W przedmiotowym przypadku Potoku Służewieckiego problemem jest istotna różnica w składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych. Wody potoku są wodami bardzo zanieczyszczonymi składającymi się w znaczącym stopniu z wód opadowych wprowadzanych do potoku bezpośrednio z kolektorów kanalizacji deszczowej. Odprowadzane do cieku powierzchniowego wody podziemne są wodami o III klasie jakości (ze względu na wysoką zawartość żelaza i manganu). W celu określenia wielkości zmian składu chemicznego wód potoku po procesie mieszania, wykonano modelowanie geochemiczne. Uzyskane efekty wskazywały bezpośrednio, niezależnie od proporcji mieszania wód podziemnych i powierzchniowych, na obniżenie wartości pH potoku oraz niemal całkowite przejście wszystkich form żelaza w żelazo na trzecim stopniu utlenienia. Implikuje to pojawienie się w potoku wód zabarwionych. Dlatego też, zakładając stosowanie dodatkowych zabiegów napowietrzających, obliczono wymaganą zawartość tlenu potrzebną do całkowitego usunięcia żelaza z wód podziemnych, jeszcze przed zrzutem do wód Potoku Służewieckiego.
EN
The paper presents a typical problem for agglomeration areas, i.e. the discharge of drainage water from the excavation pit to the watercourse. In case of the Potok Służewiecki, the most important problem is a significant difference in the chemical composition of surface and groundwater. An important part of the Potok Służewiecki water originates from polluted water discharged from rainwater sewage collectors. Discharged groundwater is mostly categorized as the quality class II, but significant concentrations of Fe and Mn reduce its categorization to quality class III. In order to determine the extent of changes in the chemical composition of the Potok Służewiecki water due to water mixing process, geochemical modelling in various quantitative ratios was carried out. Obtained results show lowering of the pH and almost complete transition of all Fe speciations into the Fe3+ form, regardless of the mixing ration of ground and surface water. This implies the appearance of coloured water in the Potok Służewiecki. Therefore, assuming the use of additional aeration measures, the oxygen amount needed for complete removal of iron from groundwater before its discharge to the Potok Służewiecki was calculated. Possible impact of the Potok Służewiecki on the rock matrix before and after mixing with discharge water was also presented in the article.
EN
The article discusses the possibility of recycling the biomass ashes in a sewage sludge management. In laboratory tests, ashes from straw and beech wood combustion were used. The effectiveness of sludge conditioning was investigated by the capillary suction time (CST) measurement. The influence of straw and beech wood ashes on sewage sludge dewatering was examined by means of vacuum filtration for the vacuum pressure of 0.01 and 0.02 MPa. The laboratory tests showed that sewage sludge after conditioning with the use of biomass ash indicated a much stronger dewatering capacity than raw sewage sludge. The results proved the different influence of biomass ashes on the effectiveness of sludge dewatering. The best results were achieved for beech wood ash for the highest dosage of material (30 kg∙m-3). However, further detailed tests are needed in order to define the optimal dose of biomass ash.
PL
Artykuł przedstawia propozycję recyklingu popiołów ze spalania biomasy w gospodarce osadami ściekowymi. W badaniach laboratoryjnych zastosowano popioły ze spalania słomy oraz drewna bukowego. Skuteczność kondycjonowania osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania biomasy oceniono na podstawie pomiaru czasu ssania kapilarnego (CSK). Wpływ popiołów ze spalania biomasy na proces odwadniania osadów ściekowych zbadano za pomocą filtracji próżniowej dla wartości podciśnienia 0,01 i 0,02 MPa. Badania laboratoryjne wykazały większą podatność kondycjonowanych osadów ściekowych na procesy odwadniania w porównaniu do surowego osadu ściekowego. Uzyskane wyniki potwierdziły zróżnicowany wpływ popiołów z biomasy na efektywność procesu odwadniania. Najlepsze rezultaty uzyskano dla osadów kondycjonowanych popiołem ze spalania drewna bukowego w najwyższej dawce (30 kg∙m-3). Niemniej jednak niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu wyznaczenia optymalnej dawki reagenta.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.