Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroacoustic diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The dynamic development of internal combustion engine design and requirements for high reliability generates the need to apply a strategy of their operation based on the current technical condition. The paper concerns vibration diagnostics of automatic compensators of valve lash of a combustion engine. It presents the course of an active experiment conducted in order to develop a methodology for identifying the state of compensators based on measures of vibration signals measured at the engine head. Based on the results of the experiment, a classifier was developed in the form of a decision tree, which with high accuracy identified the technical condition of the compensators. The set of simple rules obtained thanks to the built up trees allows for easy implementation of the diagnostic system in practice.
EN
The paper deals with the problem of evaluation of technical condition of rolling bearings on the basis of synchronously measured vibroacoustic symptoms and temperature. Rolling bearings were subjected to accelerated wear under controlled conditions. The values recorded in the study were sound pressure in a broad band including ultrasound (band up to 40 kHz), vibration acceleration in a radial direction, ultrasound in a band up to 100 kHz (processed into audible band), and bearing housing temperature. The identification of the condition was carried out with the help of a supervised learning system. Two conditions were distinguished: fit - examples were obtained in the initial phase of bearing operation in temperature stability conditions, and pre-failure - examples were obtained from fragments of recording just before the occurrence of bearing failure. The CART (Classification and Regression Tree) binary tree method was used to determine the technical condition and significance of particular diagnostic symptoms.
EN
Diagnostics of machines operating at variable loads has been widely described in literature. The methods of analysing the vibroacoustic signals generated by such machines have been developed since the 1980s. They involve a synchronous sampling of signals which carry diagnostic information, where the sampling frequency depends on the machine rotational speed. Presently, there are many methods in the literature used for synchronization of signals with rotational speed based on signal decimation, subsampling or Gabor transform. However, these methods do not totally solve the problem of diagnosing the machines operating at various loads. The change of machine load also affects the amplitudes of diagnostic parameters. The paper attempts to develop a diagnostic method that is independent of the system load change. The method is based on parameterization of amplitudes of characteristic orders. Single-number statistical parameters have been proposed for diagnostics of rolling bearings operating at variable loads. Tests have been conducted on a laboratory rig where the tested object was a rolling bearing on an output shaft of a planetary gearbox. The bearing was damaged by removing the grease which is a frequent type of damage in industry and can lead to a quick bearing seizure.
PL
Diagnostyka maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu jest problemem szeroko opisywanym w literaturze. Metody analizy sygnałów wibroakustycznych pochodzący od tego typu maszyn rozwijane były już od lat 80-tych. Polegają one na synchronicznym próbkowaniu sygnałów niosących informację diagnostyczną, gdzie zmienna częstotliwość próbkowania zależy od sygnału prędkości obrotowej diagnozowanej maszyny. Obecnie w literaturze znaleźć można wiele metod służących do synchronizacji sygnałów z prędkością obrotową opartych na decymacji sygnału, subsamplingu czy transformacji Gabora. Jednak zastosowanie tych metod nie rozwiązuje do końca problemu diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu. Zmiana obciążenia maszyny ma również wpływ na zmianę wartości amplitud parametrów diagnostycznych. W pracy podjęto problem opracowania metody oceny stanu technicznego niewrażliwej na zmianę obciążenia badanego układu. Metoda bazuje na parametryzacji przebiegów amplitud rzędów charakterystycznych. Zaproponowano jednoliczbowe parametry statystyczne do diagnozowania łożysk tocznych pracujących przy zmiennym obciążeniu. Przeprowadzono badana na stanowisku laboratoryjnym gdzie badanym obiektem było łożysko toczne na wale wyjściowym przekładni planetarnej. Diagnozowane łożysko uszkodzono poprzez wypłukanie smaru, co jest często spotykanym uszkodzeniem w przemyśle i może prowadzić do szybkiego zatarcia łożyska.
EN
The article presents results of the work on creation of an application for Android mobile devices to perform hearing screening using pure-tone air conduction audiometry. The application was created in accordance with the procedure defined in the ISO 8253-1: 2010 standard and is to serve the widest possible group of people in a domestic environment, using headphones included with mobile devices. The effectiveness of the application was verified by performing comparative hearing tests on a representative group of patients with different hearing status. Validation was performed using the Interacoustics AD629 clinical audiometer and procedures adopted in the standards. The results of the test comparison were satisfactory. The mean error of the hearing threshold tested using the mobile application, compared to the clinical audiometer was 5.2 dBHL. In addition, the hearing threshold curves for the mobile application are similar in shape to the hearing thresholds for the clinical audiometer and coincide with the auditory experiences of the patients.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac nad stworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android w celu wykonania przesiewowych badań słuchu w zakresie progowej audiometrii tonalnej przy przewodnictwie powietrznym. Aplikacja została stworzona zgodnie z procedurą określoną w normie ISO 8253-1:2010 i ma służyć jak najszerszej grupie osób w domowych warunkach badań przy wykorzystaniu słuchawek dedykowanych urządzeniom mobilnym. Działanie aplikacji zostało zweryfikowane poprzez wykonanie porównawczych badań słuchu na reprezentatywnej grupie pacjentów o zróżnicowanym stanie słuchu. Walidację przeprowadzono przy użyciu audiometru klinicznego Interacoustics AD629 i procedur przyjętych w normach. Wyniki badań porównawczych okazały się zadowalające. Średni błąd zbadanego progu słyszenia przy pomocy aplikacji mobilnej, w porównaniu do badań przeprowadzonych przy pomocy audiometru klinicznego, wyniósł 5.2 dBHL. Dodatkowo, krzywe progu słyszenia dla aplikacji mobilnej są zbliżone w kształcie do krzywych progu słyszenia dla audiometru klinicznego i pokrywają się z wrażeniami słuchowymi pacjentów.
EN
Temporomandibular joints are part of the stomatognathic system and play an important role in chewing, swallowing and speech articulating and expressing emotions. Unfortunately, they often do not work properly. Occasional disorder, postural defects, increased muscle tone bearing down due to stress deprivation through such parafunctions as clenching and grinding teeth, long-term chewing gum, nail biting or chewing lips and cheeks can lead to the appearance of dysfunctions in the temporomandibular joints. Analysis of vibrations caused by dysfunctions enables a more accurate diagnosis and an objective way of monitoring the treatment process. The article presents the results of pilot studies carried out in this area by Authors on a group of 13 people (9 women and 4 men) suffering from various diseases within the stomatognathic system. Particular attention was paid to the problems associated with vibroacoustic registration of temporomandibular joint cracks that occurred during the determination of the test methodology.
PL
Stawy skroniowo-żuchwowe są elementem układu stomatognatycznego i pełnią ważną rolę w procesach żucia, połykania, artykulacji dźwięków i wyrażania emocji. Zaburzenia okluzyjne, wady postawy ciała, wzmożone napięcie mięśni unoszących żuchwę spowodowane rozładowywaniem stresu przez takie parafunkcje jak zaciskanie i zgrzytanie zębami, długotrwale żucie gumy, obgryzanie paznokci czy przygryzanie warg i policzków mogą doprowadzić do pojawienia się dysfunkcji w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Artykuł przedstawia efekty badań pilotażowych przeprowadzonych w tym obszarze przez Autorów na grupie 13 osób (9 kobiet i 4 mężczyzn) cierpiących na różne schorzenia w obrębie układu stomatognatycznego. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z wibroakustyczną rejestracją trzasków stawów skroniowo-żuchwowych, które pojawiły się podczas ustalania metodologii badań.
EN
In the article authors presents results of study, which have on aim qualification of technical state of rolling bearings with vibroacoustics methods. Examined bearings were mounted in rollers of belt conveyor working in coalmine. Research was conducted after certain time of rollers’ operation. For analysis were used vibrations signals, recorded in laboratory, on special test stand. The basis of evaluations was changes in signals caused by damages and wear of bearings.
EN
The wearing degradation of the structure is accompanied by the increase of non-linear disturbances of the observed dynamic processes. The first of the mentioned effect can become the basis of the technical diagnostics as well as of the prognosis of the machine state change during its maintenance, if only it is possible to describe and measure such effect. In the further part of this study, it is shown that modern methods of signal analysis allow one to achieve such aims. The example of a gearbox diagnosis is considered.
PL
Zużyciu eksploatacyjnemu maszyny towarzyszy zwykle nieliniowe zaburzenie obserwowanych procesów dynamicznych. To zjawisko może stanowić podstawę diagnostyki technicznej oraz prognozy pozwalającej na przewidywanie stanu maszyny w trakcie eksploatacji, jeżeli tylko potrafimy taki efekt zmierzyć i opisać. W artykule pokazano, że nowoczesne metody analizy sygnałów pozwalają na rozwiązanie tego zadania. Rozpatrzono przykład diagnostyki przekładni zębatej.
EN
Vibrationacoustic diagnostics is increasingly used in new technical facilities to assess their condition. The main advantages of this diagnosis is the easiness of measurement, high speed transmission of information, the opportunity to assess the state of the whole or the individual components and high information content of the signal. All these features make it also possible to use WA diagnostic to assess the state of the braking system components. The article gives the possibility of determining the use of disc brake friction elements. This can be done on the basis of the analysis of vibration accelerations signals generated by the brake friction pads. The article presents diagnosis regression models [15] based on the analysis of vibration acceleration signals in the field of amplitude and frequency.
PL
Diagnostyka wibroakustyczna ze względu na swoje zalety znajduje coraz to nowe zastosowania w obiektach technicznych do oceny ich stanu. Główne zalety tej diagnostyki to łatwość pomiaru, duża szybkość przekazywania informacji, możliwość oceny stanu całego obiektu lub poszczególnych elementów oraz duża zawartość informacji w sygnale. Wszystkie te zalety sprawiają, że również możliwe jest zastosowanie diagnostyki WA do oceny stanu elementów układu hamulcowego. W artykule przedstawiono możliwości określenia zużycia elementów ciernych kolejowego hamulca tarczowego na podstawie analiz sygnałów przyspieszeń drgań generowanych przez okładziny cierne hamulca. W artykule przedstawiono regresyjne modele diagnostyczne [15] bazujące na analizie sygnałów przyspieszeń drgań w dziedzinie amplitud oraz w dziedzinie częstotliwości.
EN
This paper deals with the problem of diagnosing the technical condition of a planetary gearbox operating at variable load. The severity of the subject and related difficulties were discussed. Theoretical basis of analysis of non-stationary signals (order analysis) and its use in signal resampling was also presented. The paper tests the functionality of the planetary gearbox diagnostics method. The Multilayer Perceptron Network was used to identify and classify the damage. The network’s learning vectors were built on the basis of order analysis results and measurements of the planetary gearbox load. The functionality of two-layer and three-layer unidirectional artificial neural network was also analysed for potential use in diagnosing the technical condition of planetary gears.
PL
Praca podejmuje tematykę diagnostyki stanu technicznego przekładni planetarnej pracującej przy zmiennych warunkach obciążenia. Omówiono w niej istotność podjętego tematu i trudności z nim związane. Przedstawiono również teoretyczne podstawy metody analizy sygnałów niestacjonarnych - analizy rzędów oraz jej zastosowanie przy użyciu metody przepróbkowania sygnału. W artykule zbadano funkcjonalność metody diagnozowania stanu technicznego przekładni planetarnej. Do identyfikacji oraz klasyfikacji uszkodzeń wykorzystano wielowarstwową sieć perceptronową. Wektory uczące sieci zbudowano na podstawie wyników analizy rzędów oraz pomiarze obciążenia przekładni. Przeprowadzono również analizę funkcjonalności sztucznej sieci neuronowej o architekturze dwuwarstwowej oraz trójwarstwowej jednokierunkowej, pod kątem wykorzystania do diagnozowania stanu technicznegoprzekładni planetarnej.
EN
The article is a continuation of the authors’ elaboration (Dąbrowski, Dziurdź, 2016). The aim of this continuation is to prove that a proposed way of modelling and using the coherent analysis to filter nonlinear disturbances is a useful technique in vibroacoustic diagnostics. The thesis was proved by solving the task of diagnosing the damage of the gear of the car gearbox on the basis of the measurement of mechanical vibrations and the noise in the engine chamber.
PL
W artykule przedstawiono ideę identyfikacji wzorców statystycznych odpowiadających stanowi zdatności maszyny lub urządzenia oraz tworzeniu residuów informujących o powstawaniu różnic w stanie monitorowanego obiektu. Omówiona w artykule nieinwazyjna metodyka diagnozowania na podstawie danych doświadczalnych, uzyskanych z obserwacji sygnału drgań, wykorzystuje niezawodne algorytmy numeryczne rzutów ortogonalnych przestrzeni macierzy obserwacji, realizowanych za pomocą dekompozycji LQ oraz rozkładów macierzy według wartości szczególnych SVD. Algorytm zweryfikowano w trakcie tworzenia residuów dla układu zaworowego silnika o zapłonie iskrowym w różnych stanach eksploatacyjnych.
EN
In the paper the idea of identifying statistical patterns matching to the machine or devices in good technical condition and generation of residuals informing about the monitored object s state changes is presented. Noninvasive methodology based on experimental data obtained from the observation of the vibration signal is discussed. The indicated method uses robust numerical algorithms of orthogonal projections realized through LQ factorization and singular value decomposition SVD. Method was verified during the generation of residuals for the IC engine valve system in the various maintenance states.
PL
Przekładnie należą do najbardziej rozpowszechnionych elementów układów mechanicznych i przede wszystkim od ich trwałości uzależniona jest poprawna praca tych układów. Ocena trwałości przekładni zębatej jest bardzo złożonym zagadnieniem. Podczas eksploatacji przekładni zębatej może wystąpić wiele uszkodzeń wywołujących różne objawy oraz skutki, związane z nie do końca wyjaśnionymi zjawiskami fizycznymi. Obciążenia oraz właściwości materiałów, z których wykonane są elementy przekładni zębatej zmieniają się losowo, dlatego tworzy się modele stochastyczne, będące jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Dla pełniejszej oceny wytrzymałości przekładni należy wziąć pod uwagę zmniejszanie się wytrzymałości elementów przekładni wraz z czasem eksploatacji. Wykonanie i montaż przekładni zębatej przeprowadzone są z pewną tolerancją, w związku z czym uzyskane geometryczne wymiary zmieniają się losowo w zadanym polu tolerancji. W referacie zostaną przedstawione przyspieszone badania zmęczeniowego wyłamania zęba przekładni zębatej. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu została przeprowadzona analiza zarejestrowanego sygnału drganiowego, której wyniki pozwalają na wykrywanie inicjacji uszkodzenia. Zaproponowano również sposób modelowania zmian parametru diagnostycznego w trakcie inicjacji i rozwoju wyłamania zęba.
EN
Toothed gears are among the most widely used elements of mechanical systems and it is their durability that has enormous influence on the correct operation of these systems. Evaluation of a toothed gear’s durability is a very complex issue. Many defects with diverse symptoms and effects, that are associated with physical phenomena which have not been ultimately explained, can actually occur during operation of a toothed gear. The loads as well as the properties of materials used for constructing the elements of a toothed gear change in a random manner and that is the reason why stochastic models are created which form only an approximate reflection of reality. For the purpose of more precise assessment of a toothed gear’s strength one should take into account how a toothed gear’s strength decreases with time. Toothed gears are manufactured and assembled with some tolerance, hence the obtained geometrical dimensions change randomly within the predefined range of tolerance. The paper will present accelerated examination of fatigue-related breaking of tooth in a toothed gear. The experiment which has been performed served as the basis for analyzing the registered vibration signal. The results of this analysis allowed detection of defect-initiation. A method of modeling the changes of a diagnostic parameter during initiation and development of a tooth fracture was also proposed.
PL
W artykule przedstawiono nową metodykę wibroakustycznej diagnostyki silnika spalinowego podczas testu zimnego na linii produkcyjnej. Zaprezentowano metody pomiaru i analizy drgań wybranych elementów silnika na podstawie analizy synchronicznej czyli tzw. analizy rzędów. Analizę tę można wykorzystywać do oceny stanu jakościowego całego silnika oraz poszczególnych jego części takich jak: koła zębate, wały, łańcuch rozrządu, układ korbowodowy itp.
EN
This paper presents a new a new methodology for vibroacoustic diagnostics of the internal combustion engine during cold test on the production line. Presented method of the vibration measurement and analysis of selected parts of the engine on the basis of the so-called synchronous order analysis. This analysis can be used to assess the state of qualitative entire engine and its individual parts such as gears, shafts, timing chain, connecting rod etc.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
2892--2902
EN
Increasing demands concerning the reliability and durability of the various propulsion components, as well as continued efforts to minimize operating costs, contributed to the need for information about their condition. Therefore, it was necessary to timely detect any type of damage that they can be removed in time, before the effect of their occurrence exceeds an acceptable widely understood costs. Therefore, suitable diagnostic agents should have both people involved in diagnosing vehicle diagnostic stations, as well as the technicians working in plants service. Equipping them with the tools would improve their efficiency. This paper presents the concept of using vibration and acoustic signals emitted during operation of propulsion systems for diagnosing damage of individual elements.
PL
Stale rosnące wymagania dotyczące niezawodności i trwałości poszczególnych elementów układów napędowych, jak również stałe dążenie do minimalizacji kosztów użytkowania, wpłynęły na konieczność pozyskiwania informacji o ich stanie technicznym. Dlatego też niezbędne okazało się odpowiednio wczesne wykrycie wszelkiego typu uszkodzeń, aby można je było w porę usunąć, zanim skutek ich wystąpienia przekroczy możliwe do przyjęcia szeroko rozumiane koszty. W związku z tym, odpowiednie środki diagnostyczne powinny posiadać zarówno osoby zajmujące się diagnozowaniem pojazdów w stacjach diagnostycznych, jak również mechanicy pracujący w zakładach usługowych. Wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia wpłynęłoby na poprawę efektywności ich pracy. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania sygnałów drganiowych i akustycznych emitowanych w trakcie pracy układów napędowych do diagnozowania uszkodzeń poszczególnych elementów.
EN
In the paper, some results achieved during the tests of high-speed marine diesel engine WOLA 57H6Aa type are presented. This type of engine is still broadly use on Polish Navy vessels and on some civilian ships built in Polish shipyards, mostly as auxiliary or emergency generator. Several types of engine malfunction had been simulated especially in fuel injection system and in valve gear mechanism. The malfunctions were connected with fuel valve opening pressure, intake and exhaust valves clearances. During the tests engine speed and load had been changed in tolerant operation range. The tests were devoted to prepare some new diagnostic methods, which could be used on these types of marine diesel engines. Diagnostic methods, which based on vibration and acoustic signals analysis are usually sensitive on engine load and speed changes. During the tests, different methods based on vibration and acoustic signals processing in frequency domain were used. Set of applications possible to use by B&K PULSE system together with acoustic and vibration sensors were applied to analyse of signals changing by different types of simulated malfunctions. Aim of the research was to check if the acoustic and vibration signals generated by the engine systems and components analysed by B&K PULSE system with CPB measurement give possibility to find such parameters, which are unequivocal, strongly connected with different object structure parameters, easy to asses and measure.
EN
The paper describes the method of a sea boats online diagnostic with the use of the main and accompanying processes analyses. The paper concerns injection and combustion processes taking place in internal combustion engines of the military boats. Authors chosen vibroacoustic processes in the research to obtain the important diagnostic information on the above processes runs and their correctness in the sources of a drive of the HDV off-road water transport vehicles. The specified method of a digital data acquisition for dynamic processes in such combustion engines and sort of diagnostic parameters taken into account were basis of the required empirical research process and further signal analyses. High accuracy of the measurement methodology and process with additional conditions caused the authors could take the obtained signals to the parallel, combustion engineering and vibroacoustic engineering process, according to which they extract important information on the combustion processes runs and their problems. Identification of such problems and its type was helpful to build algorithm of the diagnostic assessment of such processes in the point of view of building diagnostic system for such military boats with the regime of the efficiency of the energy changes and emission control in the all exploitation period.
PL
W artykule przedstawiono metodę ciągłej diagnostyki jednostek pływających z zastosowaniem analiz procesów głównych i towarzyszących. Praca dotyczy procesów wtrysku i spalania paliwa w silniku spalinowym rozważanych dla jednostek pływających. W ramach pracy badawczej wykorzystano procesy wibroakustyczne, celem uzyskania istotnych diagnostycznie informacji o poprawności przebiegu tychże procesów w napędach środków transportu wodnego kwalifikowanych do grupy HDV o zastosowaniach pozadrogowych. Podstawą wymaganego procesu badań empirycznych i następujących po nim analiz sygnałów była zastosowana ściśle określona dla procesów dynamicznych metoda cyfrowej akwizycji danych oraz rodzaj uwzględnionych w analizie parametrów diagnostycznych. Duża dokładność metodyki pomiarowej i procesu wraz z uwzględnieniem warunków uzupełniających umożliwiły dokonanie oceny uzyskanych sygnałów w ramach analizy inżynierskiej procesu spalania i oceny wibroakustycznej, zgodnie z którymi wybrano ważne informacje o przebiegu procesów spalania i nieprawidłowościach w nich występujących. Identyfikacja tychże nieprawidłowości i wskazanie ich rodzaju stanowiło bazę do opracowania algorytmu oceny diagnostycznej powyższych procesów, z punktu widzenia budowy systemu diagnostycznego dla zastosowań okrętowych przy uwzględnieniu zmian sprawności energetycznej w obiekcie i kontroli emisji w całym okresie eksploatacji obiektu technicznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na stanowisku z kinematycznym wymuszeniem harmonicznym, przeprowadzonych dla zawieszenia hydropneumatycznego samochodu Citroen BX. Rejestrowano przyśpieszenia wybranych elementów pojazdu dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego (wartości ciśnień azotu w sferze). Przeprowadzono analizy FFT sygnałów przyspieszeń nadwozia dla stacjonarnej części wymuszenia i zestawiono widma dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego.
EN
The paper presents results of researches made on kinematic extortion test stand of Citroen BX hydropneumatic suspension. The accelerations of chosen elements was measured for different technical conditions (value of nitrogen pressure in hydropneumatic sphere). There was Fast Fourier Transform of body accelerations made for stationary part of signal and the spectrums for different technical conditions of hydropneumatic suspension was compared.
EN
This paper presents the possibilities in using of vibration signal parameters to evaluate the clearance in fastening of suspension elements to the body of an automobile. The application of spectrum of vibration signal to determine frequency band connected with proper vibrations of the car body generated by impacts of vehicle suspension elements in case of clearance in fastening of suspension elements to the car body.
PL
W pracy opisano metody rekonstrukcji trajektorii w przestrzeni fazowej. Do analizy sygnału akustycznego odpowiedzi impulsowej obiektu wykorzystano opartą na twierdzeniu Takensa metodę opóźnień. Zaproponowano analizę ilościową tak zrekonstruowanej trajektorii z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych. Diagramy rekurencyjne wykorzystano do diagnostyki pęknięć zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych, których modelem jest belka prostoliniowa. Wyznaczono diagramy własne dla belek o rosnącej głębokości pęknięcia. Analizowano wpływ dwu typów błędów na efektywność proponowane metody detekcji uszkodzenia.
EN
Possibilities of the phase trajectories utilization to the diagnostics of the structural elements damages were described in the work. As a damage function the qualitative as well as quantitative analysis of the recurrence plot of the trajectory whose attractor is the point of static equilibrium of the diagnosed element (static deflection of the element) was cho-sen. Recurrence plot is the graph of the recurrences of the process or phenomenon or structure states. Recurrence plot is based on the fact that the phase trajectory returns or recurs to former states. Such a recurrence is a fundamental characteristic of many dynamical systems. As a tool of the signal processing recurrence plot can be used for linear and nonlinear signal. There is no restriction to the length of signal, it can be used for short and long signals. In the work the recurrence plot was used to damage detection (fracture) of beam like structure. As a damage function a Recurrence Rate, Recurrence time, and Transitivity were chosen. The utilization of the proposed diagnostic method based on the quantitative analysis of the recurrence plot of the phase trajectory allows to the fast and effective diagnostics of damages. The comparison of current plot with plot from the previous diagnostic investigation indicate if the crack is the propagating or stationary.
PL
Przedstawiono wyniki badań podajnika ślimakowego do transportowania materiałów ziarnistych. Do oceny stanu technicznego tego urządzenia zastosowano metodę akustyczną. Wyznaczono podstawowe wskaźniki sygnałów diagnostycznych badanego obiektu dla różnych parametrów roboczych i powiązano je z symptomami procesów zużyciowych. Podano zalecenia odnośnie do dalszej eksploatacji podajnika.
EN
The results of testing of a feeding screw applied to transportation of loose material were presented. Acoustic method for evaluation of the technical state of this device was used. The diagnostic indexes for several values of operating speed were determined and joined with corresponding symptoms of wear processes. The recommendations for the further work of the feeder were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.