Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wynik pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną budynku biurowego na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Pokazano profile czasowe w odniesieniu do zapotrzebowania na moc do ogrzewania i chłodzenia, uwzględniając temperaturę zewnętrzną i natężenie promieniowania słonecznego. Przedstawiono również podział ilości ciepła i chłodu dostarczanych do instalacji ogrzewania/chłodzenia i central wentylacyjnych. Dane pomiarowe posłużyły do wyciągnięcia pierwszych wniosków dotyczących charakterystyki zużycia energii i umożliwiają zaproponowanie rozwiązań mających na celu oszczędności energii.
EN
In the paper a result of analysis of measurement of heating, cooling and electricity consumption in existing office building was presented. Time profiles have been shown and the power demand for heating and cooling has also been referred to the outside temperature and the solar irradiation. The division of the amount of heat and cold delivered to heating / cooling installations and air handling units is also presented. The presented data were used to draw the first conclusions on the characteristics of energy consumption and allow to propose energy efficiency measures.
PL
Podano ogólną definicję błędu pomiaru, a następnie scharakteryzowano dwie jego definicje stosowane dla potrzeb opisu niedokładności wyniku pomiaru. Jedna z nich stosowana jest w symulacyjnym badaniu niedokładności pomiarów, druga stanowi podstawę formalizacji procedur wyznaczania niepewności wyniku pomiaru. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami.
EN
A general description of a measurement error and two definitions directed to expressing inaccuracy of a measurement result have been presented. The first one (1), called a priori, is useful in simulation experiments while the second one (2), called a posteriori, is the basis of the result uncertainty calculation. Generally, the error is given as a set of values and can be described in deterministic or random ways. The exemplary deterministic equation (4) describes the quantization error of the A/D converter shown in Fig. 1. The graphical form of this error is presented in Fig. 2 and its random representation in Fig. (4) as the histogram which is approximated by the probability density function (5). Values of the a posteriori error can be obtained after realization of a measurement experiment because, in this error definition (2), the reference point needed for the error value calculation is the estimate of the measurement result. Such a property of the error causes that its definition can be the basis of the formal definition (6) of the uncertainty U of a measurement result. Moreover, accordingly with this definition, the uncertainty value can be calculated by using the expression (7) for given value of the confidence level p and, what is more, the measurement result can be written in the interval form (14). Therefore, the a priori definition of the measurement error can be treated as the good formal basis of the procedures used in practice for the measurement uncertainty calculation [7].
4
PL
Każdy obiekt hydrotechniczny powinien być wyposażony w urządzenia pomiarowo-kontrolne. Ich rodzaj i rozmieszczenie zależy od typu budowli oraz klasy ważności. Na przykładzie MEW Włodzice na rzece Bóbr przedstawiono problematykę interpretacji realizowanych pomiarów oraz trudności wynikające nie tylko z braku dokumentacji projektowej czy warunków posadowienia budowli, ale z braku ścisłego określenia warunków realizacji pomiarów. Podkreślono potrzebę interpretacji wyników pomiarów, choćby z uwagi na możliwe przekroczenie wartości przyjętych jako dopuszczalne lub graniczne dla danej budowli, wskazano na trudności z określaniem tych wartości.
EN
An every hydro-engineering structure ought to be equipped with measurement–control devices. Their type and arrangement depends on type of structure and its class of importance. On the example of the small hydro-electric power station Włodzice on the Bóbr River, problem of measurement results interpretation was presented. Difficulties were pointed out, arise from lack of technical documentation, foundation conditions of the structure, and accurate determination of the measurement realization conditions. In the summary the need of measurement results interpretation was stressed, in aspect of exceeding of the values taken as acceptable or limiting ones for given structure. Troubles with determination of those values was pointed out.
PL
Zastosowanie nowoczesnych metod pozyskiwania informacji przestrzennych o obiektach (np.: skaning laserowy) wymaga innego niż dotychczas sposobu opracowania wyników. Związane jest to przede wszystkim z dużą ilością mierzonych punktów i ich losowym rozmieszczeniem. Łączne opracowanie wyników z kilku epok pomiarowych pozyskanych różnymi metodami, w których nie jest możliwe bezpośrednie porównanie np.: współrzędnych mierzonych punktów, wymaga również niestandardowych rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje schematów technologicznych opracowania wyników pomiarów wykonanych różnymi metodami, tak aby była możliwa ich łączna analiza i ocena obiektu. Proponowane rozwiązania opierają się na trójwymiarowym modelowaniu obiektów w systemach przestrzennych.
EN
Advanced methods for acquiring spatial information about objects (e.g. laser scanning) require innovative data processing techniques due to a very high number of measured points and their random distribution. Combined processing of results obtained in various measurement epochs with the use of different methods that do not support direct comparison of e.g. the coordinates of the measured points, also requires non-standard solutions. This paper proposes diagrams for processing measurement results obtained by different methods, which support combined analysis of the acquired data and object evaluation. The proposed solutions rely on the technique of 3D object modeling in spatial systems.
PL
W pracy omówiono wyniki badań i obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla jednego, wybranego dnia charakteryzującego się zmiennymi warunkami pogodowymi. Pomiary wykonano przy użyciu Heliobox-u, autorskiego urządzenia pomiarowego do oceny rozkładu natężenia w pomieszczeniach, o stałej geometrii i zmiennych parametrach materiałowych. Symulacji dokonano metodą Wstecznego Śledzenia Promienia, przy użyciu programu Desktop Radiance. Pomiary przeprowadzono dla rzeczywistych warunków pogodowych oraz modelu pomieszczenia wykonanego w skali. Dla potrzeb symulacji wybrano dwa z trzech podstawowych rodzajów nieboskłonu wg ClE, bezchmurny oraz częściowo zachmurzony. Porównując wyniki pomiarów oraz symulacji oszacowano różnicę wynikającą z założenia danego rodzaju nieboskłonu oraz możliwości jej ograniczenia poprzez przyjęcie odpowiedniego współczynnika zmętnienia atmosfery.
EN
A comparison of daylight distribution in buildings space under different climatic conditions is presented in the paper. Measurement results were obtained for one day of 2011, using a scale model of a test room exposed to external weather conditions. Simulations were performed for theoretical standard sky models recommended by CIE, adjusted to the measured conditions by turbidity coefficient. During measurements the weather conditions were monitored using photometry techniques and additional measurement of zenith luminance and horizontal daylight illuminance. The final results show the differences between the numerical model and measurements under different weather conditions, which was concluded at the end of the paper. All the obtained results confirm the necessity of further validation considering the numerical model under real, Polish weather conditions.
PL
W pracy przedstawiono informacje dotyczące prawodawstwa obejmującego zagadnienia emisji akustycznej oraz obowiązków samorządów i administratorów instalacji przemysłowych dotyczących sprawozdawczości w tym zakresie. Scharakteryzowano główne typy hałasu przemysłowego oraz źródła ich powstawania. Przedstawiono obowiązującą metodykę pomiarową i wymagania stawiane miernikom poziomu hałasu.
EN
Generous information on the legislation and the responsibilities of local governments and plant administrators, in the issue of acoustic emission were presented. The main types of industrial noise source and results of noise control measurements in Poland were described. In the article also the valid methodology of noise measurement was shown. Authors also the requirements of noise level meters were described.
PL
W każdej sekundzie wykonywanych jest na świecie wiele milionów pomiarów. Pomiary pozwalają nam korzystać rozumnie z otaczającego nas świata, dbać o swoje bezpieczeństwo i monitorować towarzyszące naszemu życiu zjawiska.
PL
W artykule przedstawiono realizację praktyczną oraz wybrane wyniki pomiarów uzyskane w układzie laboratoryjnym trójkomórkowego regulatora napięcia przemiennego dla różnych parametrów elementów obwodu balansującego.
EN
The paper presents a laboratory model of three-cell AC/AC converter, multilevel PWM and chosen measurement results of the three-cell AC voltage regulator for various self-balancing circuit parameters. Presented results show dependence between characteristic impedance of LbCb circuit and keeping voltage on regulator's capacitors on proper values.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej. Rzetelna ocena jakości wymaga znajomości wielkości podlegającym pomiarom, zrozumienia stosowanych technik statystycznych oraz przeprowadzenia analizy niedokładności wyników pomiarów. Zaprezentowano wielkości podlegające pomiarom. Zaprezentowano komentarze i uzupełnienia dla niektórych z omawianych wielkości.
EN
Basic parameters describing electric power quality consistent with legal decree of Minister have been presented in the paper. Estimation of electric energy quality is a very difficult measurement problem. Quantities subject to measurement were specified. Statistical evaluation of measurement results was described. Comments and supplements for some of quantities were proposed.
PL
Poprawne oszacowanie niepewności pomiaru wielkości mierzonej jest pewną podstawą do oceny przydatności metod stosowanych w chemii analitycznej.
17
Content available remote Wskaźnik wiarygodności wyniku pomiaru w systemie pomiarowym
PL
W artykule została zaprezentowana koncepcja wskaźnika wiarygodności wyniku pomiaru. Wprowadzenie tego wskaźnika w systemie pomiarowym pozwala na ocenę możliwości wykorzystania wyników pomiaru w dalszym przetwarzaniu a dla odbiorników informacji pomiarowej stanowi informację o stopniu wiarygodności wartości zmierzonej. Na przykładach zaprezentowane zostały sposoby wyliczania wartości wskaźnika.
EN
The new index of belief concept is introduced. This index is useful in the case of measurement system for further data computation and also gives information about possibility that data is good for the task realized by the receiver - e.g. control system. Examples of index computation from aircraft measurement system illustrate the concept.
18
Content available remote Metrologiczna identyfikacja zagadnienia odwrotnego do zapisu wyniku pomiaru
PL
W zagadnieniu odwrotnym poszukujemy toru pomiarowego i przyrządów, które zrealizują pomiar z wynikiem dostatecznie zbliżonym do posiadanego wyniku pomiaru. Wynik pomiaru jest przedstawiony po zastosowaniu przyjętej formy obliczenia błędu całkowitego i przybliżenia, które wprowadza dodatkowe utrudnienie w realizacji zadania odwrotnego.
EN
In inverse problem the measurement track and instruments that can realize measurement with result enough close to possessed result of measurement are to be found. Result of measurement is represented after use of accepted forms of calculation of total error and approximations, which introduces additional difficulty in realization of inverse task.
19
Content available remote Izmereniâ magnitnyh polej legkovyh avtomobilej
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów składowej magnetycznej promieniowania elektromagnetycznego w przestrzeni podmaskowej oraz wewnątrz salonu poszczególnych samochodów osobowych w zakresie częstotliwości 2Hz-70kHz. Opisano również metodę takich badań.
EN
In this article the results of magnetic measurements in engine cowling space and cabin for several cars in 2Hz-70kHz frequency band were presented the method of such measurements was described.
EN
In the article the mathematical model of the extrapolation error is proposed and investigated. The sensor construction error, measurement error and approximation error are the components of the extrapolation error. The results of the analytical and statistical investigation of the extrapolation error characteristics are shown. The requirements of the precision of the sensor element's construction making and of the measurement accuracy are determined.
PL
W artykule został zaproponowany model błędu ekstrapolacji temperatury, którego składowymi są: niedokładność konstrukcji czujnika, niedokładność pomiaru sygnałów wyjściowych elementów termoczułych oraz błąd aproksymacji. Przedstawiono wyniki analitycznej oraz statystycznej oceny charakterystyk błędu ekstrapolacji, na podstawie których zostały sformułowane wymagania dotyczące konstrukcji czujnika oraz dokładności pomiarów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.