Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania modelowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania porównawcze przepustów wykonanych z tworzywa GRP (Glass Reinforcement Poliester) zabudowanych w warunkach naturalnych i obciążanych układem sił symulujących obciążenia komunikacyjne zgodne z „Modelem Obciążenia 1” wg [7]. Analizowano dwie konstrukcje o identycznym przekroju poprzecznym (profil dzwonowy DN3000/2400), ale różnej grubości ścianki: standardowej 45 mm i zredukowanej 35 mm. Badania obejmowały pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych konstrukcji oraz odkształceń ścianki w części środkowej odcinka i przy złączu. Wyniki badań poddano analizie w celu sprawdzenia wpływu redukcji grubości ścianki na odkształcenia wewnętrznego przekroju konstrukcji oraz na naprężenia w ściankach.
EN
The article presents comparative research of culverts made of GRP (Glass Reinforcement Polyester) built in natural conditions and loaded with a system of forces simulating traffic loads in accordance with the „Load Model 1” according to [7]. Two structures with the same cross-section (bell profile DN3000/2400) but with a different wall thickness: standard 45 mm and reduced 35 mm were analyzed. The tests included measurements of vertical and horizontal displacements of the structure as well as wall deformations in the middle part of the section and at the joint. The test results were analyzed in order to check the influence of the wall thickness reduction on the deformation of the internal cross-section of the structure and on the wall stresses.
PL
W artykule przybliżono wybrane problemy eksploatacyjne morskich turbozespołów wiatrowych uzasadniających podjęcie badań diagnostycznych na modelu w małej skali w zakresie identyfikacji symptomów i syndromów najczęściej występujących uszkodzeń ich układów mechanicznych. W zaproponowanym programie badań eksperymentalnych przyjęto koncepcję obserwacji realizowanych procesów energetycznych: podstawowych i towarzyszących, przy zastosowaniu metod tensometrycznych, optoelektronicznych, wibroakustycznych oraz termowizyjnych. Przedstawiono schemat ideowy budowanego stanowiska laboratoryjnego turbozespołu wiatrowego napędzanego generatorem strumienia powietrza (wiatru) o regulowanej wydajności. Przewiduje się możliwość faktycznego wprowadzania zmian w strukturze konstrukcyjnej turbozespołu, odwzorowujących znane i rozpoznawalne stany niezdatności eksploatacyjnej charakterystyczne dla konstrukcji morskich. Relacje diagnostyczne wyznaczane na drodze realizacji eksperymentów czynnych stanowić będą dane wejściowe dla systemu ekspertowego wspierającego proces wnioskowania o stanie technicznym testowanego turbozespołu wiatrowego. Istnieje możliwość przeniesienia wyników badań modelowych na obiekty rzeczywiste - pełnowymiarowe turbozespoły wiatrowe.
EN
The paper presents the results of model and empirical tests conducted for a marine diesel engine fueled by a blend of n-butanol and diesel oil. The research were aimed at assessing the usefulness of the proprietary diesel engine model in conducting research on marine engines powered by alternative fuels to fossil fuels. The authors defined the measures of adequacy. On their basis, they assessed the adequacy of the mathematical model used. The analysis of the results of the conducted research showed that the developed mathematical model is sufficiently adequate. Therefore, both the mathematical model and the computer program based on it will be used in further work on supplying marine engines with mixtures of diesel oil and biocomponents.
EN
The aim of the study was to indicate the procedure of using laboratory physical model tests of scour around bridge piers for the purposes of determining the potential scour of a riverbed on field bridge crossings. The determination of the uniform modeling scale coefficient according to the criterion of reliable sediment diameter limits the application of the results of tests on physical models to selected types of sediment. The projected depths of scouring of the riverbed at the pier in nature were determined for an object reproduced in the scale of 1:15 determined from the relationship of flow resistance, expressed by hydraulic losses described by the Chézy velocity coefficient, the value of which, in the model and in nature, should be the same. Expressing the value of the Chézy velocity coefficient with the Manning roughness coefficient and introducing the Strickler parameter, it was shown that the coarse sand used in the laboratory bed models the flow resistance corresponding to the resistance generated by gravel in nature. The verification of the calculated size of scouring was based on popular formulas from Russian literature by Begam and Volčenkov [16], Laursen and Toch’s [20] from the English, and use in Poland according to the Regulation ... (Journal of Laws of 2000, No. 63, item 735) [32].
PL
Celem pracy było wskazanie procedury wykorzystania laboratoryjnych fizycznych badań modelowych rozmyć wokół filarów mostowych dla potrzeb określenia potencjalnego rozmycia koryta rzecznego na terenowych przeprawach mostowych. Wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych w prognozowaniu rozmyć wokół filarów nowo projektowanych mostów wymaga uwzględnienia wpływu skali modelu. W warunkach analizowanego zadania skalę modelu ustalono z relacji parametrów granulometrycznych rumowiska wykorzystanego w badaniach modelowych i rumowiska rzecznego w cieku, dla którego prowadzono prognozę rozmyć. Określenie współczynnika nieskażonej skali modelowania według kryterium miarodajnej średnicy rumowiska ogranicza zastosowanie wyników badań na modelach fizycznych do wybranych rodzajów rumowiska rzecznego. Prognozowane głębokości rozmycia dna przy filarze w naturze zostały określone dla obiektu modelowanego w skali 1:15 ustalonej z relacji oporów przepływu, wyrażonych stratami hydraulicznymi opisanymi współczynnikiem prędkości Chezy, którego wartość na modelu i w naturze powinna być taka sama. Wyrażając wartość współczynnika prędkości Chezy, współczynnikiem szorstkości Manninga i wprowadzając parametr Stricklera, wykazano, że piasek gruby zastosowany w korycie laboratoryjnym modeluje opory przepływu odpowiadające oporom jakie generuje żwir w naturze. Do weryfikacji obliczonych wielkości rozmyć wykorzystano popularne wśród projektantów formuły z literatury rosyjskiej Begama i Volčenkova [35], angielskiej Laursena i Tocha [36] oraz zalecane do stosowania w Polsce według Rozporządzenia… [5]. W rezultacie otrzymano wzory opisujące wielkości rozmyć dla badanego obiektu ze wskazaniem zakresów ich stosowania.
EN
The Knurów hard coal deposit is characterized by rich fold and fault tectonics and diverse morphology of the overburden. The deposit contains a fold zone called Knurów anticline and four complex of faults with the total amplitudes reaching up to several dozen meters. While making a 3D model of the deposit, a range of complications related to the correct interpretation of the running and development of the aforementioned tectonic structures were encountered. Additional data were begun to be introduced during the detailed analysis of the 3D model being made in stages, thereby forcing the software to perform the modeling according to preset assumptions. This process covered such areas of the deposit that were poorly explored or documented to an extent requiring an intervention from a geologist.
6
EN
A recent development in the material studies provides beneficial application of lightweight alloys such as aluminium, magnesium as well as composites and metal matrices. The alloys are experimentally improved by increasing hardness in the ballistics testing using projectiles,makes them viable for the areas such as aerospace, military, defence, automobiles and so on. So the study is made on different approaches. First, by comparing different types of non-ferrous alloys and projectiles regarding sizes, structures. Second, the materials with heat treatment are also studied for investigating the hardness property by overcoming successful penetration on non-ferrous alloys. Third, material to be improvised by use of numerical studies such as 3D models, empirical models and software such as ANSYS, ABAQUS and AUTODYN, etc. Finally, the aim of this paper is to review the recent progress ballistic studies of lightweight materials and to provide a best choice of material for further on-going research.
PL
Przedstawiono badania oddziaływania planowanych stopni wodnych na Wiśle na morfologie koryta rzeki. Badania prowadzono na modelach hydraulicznych, w których koryto główne ukształtowane było jako rozmywalne. Modele wykonano w skali skażonej poziomej 1:100 i pionowej 1:40. Analizowane rozwiązania konstrukcyjne (niski próg) umożliwiają przejście części rumowiska do dolnego stanowiska, jednak poniżej stopnia następują zmiany erozyjne.
EN
The article presents research on the impact of the planned barrages on the Vistula riverbed morphology. The research was carried out using hydraulic models, where the main riverbed was identified as subject to wash-out. The models were made in the non-uniform horizontal 1:100 and vertical 1:40 scale. The analysed construction solutions (low barrage) allow part of the river load to float down to the bottom station; however, erosion processes take place downstream.
EN
The paper presents results of wind tunnel experiments of wind action on two free-standing lighting protection masts: cantilevered and tripod. Own similarity criteria concerning phenomenon of global stability loss were used in these tests. It was determined whether masts fulfill the requirements of overturning and shift global stability in range of base wind velocities adequate for Poland and different categories of terrain roughness according to the Eurocode [13]. Two possible forms of the loss of the global stability of lighting protection masts in strong wind were considered: overturning a mast and shifting of mast as a whole structures. The measurements were conducted for eight directions of wind attack, five positions of masts on the roof, two settings of the mast for tripod mast and one for cantilevered mast, two categories of terrain roughness. Conducted tests allowed to determine whether it is safe to locate tripod mast in all wind zones in Poland. Cantilevered mast can be located safely in I and II wind zone in Poland.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań oddziaływania wiatru na dwa wolnostojące maszty odgromowe: pojedynczy i na trójnogu. W badaniach tych zastosowano własne kryteria podobieństwa dotyczące zjawiska globalnej utraty stateczności. Określono, czy maszty spełniają warunki stateczności globalnej na obrót i przesuw w zakresie prędkości bazowych wiatru adekwatnych dla Polski i różnych kategorii chropowatości terenu według Eurokodu [13]. Rozpatrywano dwie możliwe formy utraty globalnej stateczności masztów przy silnym wietrze: wywrócenie masztu (jako całości) i przesunięcie masztu (jako całości). Pomiary przeprowadzono dla ośmiu kierunków natarcia wiatru, pięciu położeń masztu na dachu, dwóch ustawień masztu na trójnogu i jednego ustawienia masztu pojedynczego, dwóch kategorii chropowatości terenu. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, czy bezpiecznie jest ustawić maszt na trójnogu we wszystkich strefach wiatrowych w Polsce. Wykazano, że maszt pojedynczy może być ustawiony w I i II strefie wiatrowej w Polsce.
PL
Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydrodynamicznym. W artykule zaprezentowano porównanie oparte na weryfikacji wybranej, przybliżonej metody oszacowania zmian oporu całkowitego gołego kadłuba w wyniku jego przechylania się, polegającej na sprawdzeniu wykonanym metodą numeryczną (CFD) i eksperymentalną (przez badania modelowe). Obliczenia uproszczone oparto na metodach opracowanych w ramach serii Delft (The Delft Systematic Yacht Hull Series, DSYHS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowań dla wybranego jachtu żaglowego.
EN
Unlike other floating structures yachts sail in heel most of their life, however, resistance in design process is estimated in upright condition. Thus, it is crucial to investigate into phenomena related to change of hull resistance due to heel. This article presents assessment of influence of yacht’s heel on bare hull resistance using approximate method. Results were compared to towing tank experiments and numerical computation (CFD). Calculations were performed using formulae developed based on The Delft Systematic Yacht Hull Series. Article presents results of analysis for specific sailing yacht.
10
Content available remote Safety of sea vessels in the aspect of model research
EN
The article presents a modern method of modeling stability and unsinkability of vessels using physical models of warships and merchant ships. Model tests of watercraft are carried out primarily to assess their marine properties in various operational states. The purpose of this research is to create technically useful calculation methods for forecasting the behavior of a vessel at sea in various meteorological conditions. The main role played by model tests and measurements on real objects is the verification of these methods. Both types of experiments are also a source of inspiration for creating new modified mathematical models and accounting methods based on them. These tests can contribute to the improvement of the safety of vessels at sea.
PL
W artykule przedstawiona została nowoczesna metoda badań modelowych stateczności i niezatapialności jednostek pływających z wykorzystaniem modeli fizycznych okrętów wojennych i statków handlowych. Badania modelowe jednostek pływających prowadzone są przede wszystkim do oceny ich właściwości morskich w różnych stanach eksploatacyjnych. Celem tych badań jest tworzenie technicznie użytecznych rachunkowych metod prognozowania zachowania się jednostki pływającej na morzu w różnych warunkach meteorologicznych. Natomiast główną rolę, jaką pełnią badania modelowe oraz pomiary na obiektach rzeczywistych jest weryfikacja tych metod. Oba rodzaje eksperymentów są też źródłem inspiracji do tworzenia nowych zmodyfikowanych modeli matematycznych oraz opartych na nich metod rachunkowych. Badania te mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa jednostek pływających na morzu.
PL
W artykule przedstawiono badania własności zróżnicowanej litologicznie rudy miedzi, eks-ploatowanej w polskich kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Cykl zaproponowanych badań stanowiskowych pozwolił wyznaczyć podstawowe parametry materiałowe oraz współczynniki, opisujące zjawiska interakcji różnych materiałów. Dla pełnego odwzorowania zachowania urobku przeprowadzono badania modelowe, polegające na zweryfikowaniu wyznaczonych parametrów wyjściowych. W efekcie prowadzonych prac uzyskano kompleksową informację o własnościach rudy miedzi, niezbędną do prowadzenia zaawansowanych badań symulacyjnych w środowisku DEM.
EN
The article presents research on the properties of lithologically diversified copper ore, mined in the Polish mines of KGHM Polska Miedź S.A. The cycle of the proposed tests allowed to determine the basic material parameters and coefficients describing the phenomena of inte-raction among various materials. For the full mapping of the run-of-mine material behavior, model tests were made based on the verification of the initial parameters. As a result of the work, complex information about the properties of copper ore, necessary for advanced simulation research in the DEM environment, was obtained.
EN
The paper presents an innovative method for assessing technical condition of a marine diesel engine that drives synchronous genera-tor. It is based on the measurement and analysis of generator's phase-to-phase voltage. Additionally, it requires the measurement of a pseudoperiodic signal [3] with a period equal to duration of engine's working cycle. The basis for developing method was the assumption that rotational speed fluctuations of an engine’s crankshaft (and also the generator) depend on a course of a working process carried out in it. The generator's phase-to-phase voltage is directly dependent on a rotational speed fluctuation of its rotor. It must therefore be possible to assess a course of a working process of an engine based on a voltage waveform of a synchronous generator that cooperates together.
PL
Rewizja opiera się na weryfikacji wybranych przybliżonych metod prognozowania oporu całkowitego gołego kadłuba, opracowanych w wyniku badań systematycznej serii kadłubów jachtów żaglowych w latach 1973–2010, znanych jako The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Zademonstrowano wyniki otrzymane z wykorzystaniem wzorów przybliżonych (Metoda Delft), obliczeń numerycznych (CFD) i badań modelowych dla wybranego jachtu żaglowego o nowoczesnym kształcie kadłuba wraz z ich dyskusją.
EN
The revision is based on the verification of approximate methods of the prediction of the total resistance of the bare hull developed in the results of a systematic study of a series sailboat hulls from 1973 to 2010 known as The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Demonstrations were obtained based on approximate formulas (Delft method), numerical calculations (CFD) and the towing tank test for a selected sailing yacht with a modern hull shape along with a discussion of results.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej charakterystyk amplitudowych właściwości morskich kadłuba jachtu żaglowego na fali regularnej, uzyskanych trzema metodami. Dwie z nich opierały się na podejściu obliczeniowym, trzecia zaś na klasycznym eksperymencie, przeprowadzonym na basenie modelowym. Zrewidowano użyteczność formuł empirycznych, opracowanych na bazie badań kadłubów jachtowych serii Delft. Wykonano symulacje komputerowe przy użyciu modelu numerycznego według teorii paskowej oraz wykonano badania modelowe w celu walidacji obu metod. Dla wybranych warunków falowania porównano zachowania jachtu, które są charakterystyczne dla jego pływania w warunkach sfalowanej powierzchni akwenu wodnego, czyli nurzanie i kiwanie. Zbadano również przyrost oporu kadłuba od falowania.
EN
This paper presents the results of a comparison analysis for seakeeping performance in regular waves obtained by three methods. Two of them were based on a computational approach, the third was based on an experiment carried out in a model pool. The usefulness of empirical formulas developed on the basis of the Delft yacht hulls has been revised. Computer simulations were performed using a numerical model according to strip theory, and model tests were performed to validate both methods. For selected wave characteristics, heave and pitch motions was compared. The added resistance in waves was also examined.
PL
Transport dużej ilości ładunków, prace wydobywcze, przewóz dużej liczby pasażerów drogą morską jest obarczony znacznym ryzykiem, nawet przy wykorzystaniu najnowszych technologii. W niedalekiej przeszłości tysiące ludzi straciły życie w katastrofach m.in. statków, wież wiertniczych i innych obiektów oceanotechnicznych. Przyczyną ok. 80 % wypadków na morzu jest podejmowanie błędnych decyzji przez osoby pełniące wachty morskie na mostku, zwłaszcza w trudnych warunkach nawigacyjnych lub pogodowych. Wypadki mogą być również skutkiem niewystarczającego wyszkolenia lub niedysponowanie odpowiednim zapleczem materiałowotechnicznym. Dlatego też istotne jest, by marynarze byli szkoleni zgodnie z najwyższymi standardami. W referacie przedstawiono opis stanowiska do badań modelowych stateczności i niezatapialności jednostek pływających. Zakres badań i szkolenia załóg może obejmować zarówno stateczność statyczną, dynamiczną jak i awaryjną. Stanowisko to umożliwia także przeprowadzenie analizy wpływu swobodnej powierzchni cieczy występującej w przedziałach lub zbiornikach po uszkodzeniu kadłuba okrętu oraz analizy wpływu przyjmowania, przesuwania i zdejmowania ciężarów na stateczność początkową okrętu. Doświadczenia zdobyte na stanowisku badawczym prowadzą do bliższego poznania zjawisk występujących w bieżącej eksploatacji okrętu oraz do poprawy bezpieczeństwa pływania. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych scenariuszy do badań modelowych jednostek pływających oraz zapoznanie z konstrukcją wybranych typów modeli okrętów i możliwościami stanowisk badawczych stateczności i niezatapialności w aspekcie poprawy bezpieczeństwa wykonywania zadań na morzu.
EN
Transport of large amounts of cargo, mining and exploiting natural mineral resources, carrying large number of passengers by sea are characterized by high risk, even if the latest technologies are employed. It is not a long time ago that thousands of people lost their lives in catastrophes of ships, off-shore oil rigs and other marine objects. It is estimated that around 80% of accidents at sea are caused by making wrong decisions by persons keeping watch on the bridge, especially during difficult navigational and weather conditions. Accidents can also be caused by lack of skills necessary for crews or absence of appropriate tools. Therefore, it is important that seafarers should be trained in accordance with the highest standards. The scope of crew research and training may include both static, dynamic and damage stability. This stand bad also enables the analysis of the influence of the free surface effect of the liquid occurring in the compartments or tanks after damage to the ship's hull and the analysis of the impact of cargo operation on the ship's initial stability. Experiences gained on the research stand lead to a better understanding of the phenomena occurring in the current operation of the ship and to improve the safety of swimming. The aim of this article is presentation selected scenarios for the model tests of vessels and to familiarize with the construction of selected types of ship models and the capabilities of stability test stands in the aspect of improving the safety at sea.
PL
Celem badań komory ssawnej pompy wody chłodzącej w bloku energetycznym 460 MW Elektrowni Pątnów było sprawdzenie warunków napływu do pompy i ocena ich zgodności z kryteriami podanymi w American National Standard for Pump Intake Design.
PL
Przedstawiono specyfikę zużycia zębów czerpaków do koparek wielonaczyniowych kołowych eksploatowanych w utworach trudno urabialnych. Zaprezentowano wyniki badań modelowych różnych rodzajów zębów na stanowiskach doświadczalnych. Podano zasadę samoostrzenia się zębów i wynikające stąd korzyści. Zamieszczono sposoby montażu zębów na narożach czerpaków. Opisano stosowane technologie wytwarzania zębów. Zaprezentowano wykaz wymagań jakie powinny spełniać zęby czerpaków do koparek wielonaczyniowych kołowych eksploatowanych w utworach trudno urabialnych.
EN
The wear of teeth in bucket wheel excavators (BWE) operating in hard mineable soils has been presented. Results of model tests of different types of teeth carried out on experimental stands have been discussed. The rule of teeth self – sharpening and resulting benefits have been shown. Methods of teeth assembly on bucket knives have been presented. Also technologies of bucket teeth manufacturing have been described. List of requirements for bucket teeth which should be met by BWEs operating in hard mineable soils has been presented.
PL
W pierwszej części pracy wyprowadzono kryteria podobieństwa dla badań modeli aeroelastycznych odwzorowujących przewody linii wysokiego napięcia. Kryteria te uwzględniają drgania przewodów przy występowaniu zjawisk aeroelastycznych: wzbudzenia wirowego, galopowania oraz interferencji i drgania w śladzie aerodynamicznym innych przewodów. Druga część pracy przedstawia przeprowadzone w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej badania modeli aeroelastycznych wiązki trzech przewodów linii wysokiego napięcia. Badania te miały na celu identyfi kację drgań aeroelastycznych spowodowanych wzajemną interferencją przewodów, a w szczególności wyznaczenie prędkości krytycznej dla galopowania przewodów dla wybranych przypadków ośnieżenia i oblodzenia przewodów.
EN
In the first part of this paper, similarity criteria were elaborated for investigations of aeroelastic sectional models of high voltage line wires. These criteria consider wire vibrations caused by aeroelastic phenomena: vortex excitation, wake galloping and interference between the wires causing vibration in aerodynamic trace of other wires. Second part of the paper describes the tests conducted in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. The subject of this set of tests was identifi cation of aeroelastic vibrations caused by aeroelastic interference of wires, mainly determination of critical velocity of wires galloping and wake galloping for selected cases of snow and ice covers on the wires.
PL
W związku z projektowaną odkrywkową eksploatacją złoża węgla brunatnego Gubin zbudowano matematyczny hydrogeologiczny model, za pomocą którego opracowano prognozy rozwoju leja depresji spowodowanego działaniem systemu odwadniającego przyszłą kopalnię. Z uwagi na lokalizację kopalni w sąsiedztwie Nysy Łużyckiej należało opracować system odwadniania eliminujący rozwój leja depresji w przypowierzchniowych osadach czwartorzędowych na terenie Niemiec, a także zabezpieczający znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu kopalni obszary Natura 2000 z wymagającymi ochrony ekosystemami zależnymi od wód gruntowych przed szkodliwym oddziaływaniem odwadniania. Stosując badania modelowe, analizowano w tym względzie skuteczność ekranów przeciwfiltracyjnych, barier głębokich studni chłonnych oraz płytkich systemów rozsączania wód pochodzących z odwadniania przyszłej kopalni. Wykazano, że przy odwadnianiu kompleksu wodonośnego z licznymi kontaktami hydraulicznymi stosowanie ekranów przeciwfiltracyjnych do ograniczania rozwoju leja depresji może być niewystarczające, jednak ich połączenie z systemami zasilającymi odwadniane warstwy wodą umożliwia skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom odwadniania.
EN
Due to the planned exploitation of the Gubin lignite deposit by opencast method, a numerical hydrogeological model was built. The main goal of the model was to forecast the development of the cone of depression caused by the future mine dewatering. Due to the location of the mine near the Nysa Łużycka River, a drainage system will be developed. The main task of this system is to eliminate the development of the cone of depression in the upper Quaternary aquifer in Germany, as well as to protect the Natura 2000 areas located in the immediate vicinity of the mine against harmful effects on groundwater-dependent ecosystems. The modelling studies allowed analyzing the efficiency of slurry walls, deep barriers of recharge wells, and shallow soakaway systems for water from the future mine dewatering. It has been shown that in case of dewatering of a multi-layer aquifer complex with many hydraulic contacts, the use of slurry walls may be insufficient to limit the development of the cone of depression. However, the combination of slurry walls with the systems recharging the aquifers enables effective counteracting the negative impact of dewatering on the environment.
20
EN
This article concerns model tests of longwall shearer with string feed system. The introduction outlined the problem of exploitation of thin seams, in particular hard coal seams, and briefly described the construction and operation technology of a single-unit shearer with a string feed system for their exploitation. The problem of modeling of longwall machines with such a feed system was presented, as well as the author’s physical and mathematical model of a longwall unitary shearer. Then, for the assumed parameters, model tests were carried out on the dynamics of the longwall shearer together with the string feed system. Comprehensive dynamic tests were carried out for the wall height range from 1.0 m to 1.6 m, length from 180 m to 300 m and taking into account four dimensions of the applied chain. As a result, a number of information was obtained concerning the kinematics of the longwall shearer, its feed along the wall, as well as translations and rotation in relation to particular axes and loadings of particular construction nodes. The most important part are the results of model tests, which together with their interpretation enable verification and optimization of the construction as well as the selection of power of feeder drives and shearer body.
PL
W ostatnich latach kopalnie węgla kamiennego jak i producenci maszyn górniczych coraz więcej uwagi poświęcają możliwości skutecznej eksploatacji cienkich pokładów, czyli o miąższości od 1.0 m do 1.6 m. Sytuacja ta wynika ze znacznej ilość węgla zlokalizowanego w tych pokładach oraz braku odpowiedniego umaszynowienia pozwalającego na ich efektywną eksploatację w warunkach występujących w polskich kopalniach. W związku z tym omówiono innowacyjny kompleks ścianowy do eksploatacji pokładów cienkich. Realizacja prototypu takiego kompleksu, który nie ma odpowiednika wśród istniejących rozwiązań wymagała opracowania modelu fizycznego i matematycznego oraz realizacji badań symulacyjnych. Badania miały na celu przede wszystkim określenie obciążeń działających na poszczególne węzły konstrukcyjne kombajnu oraz napędów posuwu. Badania analityczne oraz symulacyjne są mocno rozwijaną dziedziną, ponieważ oprócz aspektu poznawczego, pozwalają na zminimalizowanie wystąpienia błędów w prototypie. Badania te, dzięki możliwości przetestowania wielu wariantów, również o skrajnych i krytycznych wartościach parametrów wejściowych, są źródłem cennych informacji, które nie są możliwe do uzyskania podczas badań rzeczywistego obiektu. Podczas pracy, na kombajn działa szereg obciążeń wynikających z procesu urabiania organem frezującym, procesu ładowania ładowarką odkładniową, grawitacji, oporów ruchu kombajnu i łańcucha oraz siły z napędów posuwu. Przyjmując szereg akceptowalnych uproszeń opracowano model fizyczny a następnie matematyczny kombajnu jednoorganowego z cięgnowym systemem posuwu. Zapisany, za pomocą równań, model dynamiczny kombajnu z cięgnowym systemem posuwu umożliwił przeprowadzenie badań modelowych w środowisku Matlab. Parametry geometryczne kombajnu oraz jego masę, momenty bezwładności oraz położenie środka ciężkości wyznaczono na podstawie projektu wstępnego kombajnu w programie Autodesk Inventor. Kompleksowe badania dynamiki zrealizowano dla zakresu wysokości ściany od 1.0 m do 1.6 m, długości od 180 m do 300 m oraz przy uwzględnieniu czterech wielkości zastosowanego łańcucha. W rezultacie uzyskano szereg informacji na temat kinematyki kombajnu, jego posuwu wzdłuż ściany oraz translacji i rotacji względem poszczególnych osi oraz obciążenia poszczególnych węzłów konstrukcyjnych. Najważniejszą cześć stanowią wyniki badań modelowych, które wraz z ich interpretacją umożliwiają weryfikację i optymalizację konstrukcji oraz dobór mocy napędów posuwu i organu kombajnu. Szczególnie istotne jest obciążenie działające na płozy kombajnu, ramię ładowarki, zaczepy łańcucha napędowego oraz wał organu urabiającego. Dodatkowo wyznaczono wymaganą siłę napięcia wstępnego łańcucha gwarantującą prawidłową pracę cięgnowego systemu posuwu. Zaproponowane rozwiązanie kombajnu jednoorganowego rozwiązuje szereg problemów związanych eksploatacją omawianych pokładów. Prezentowane rozwiązanie jest konstrukcją nową, znacznie różniącą się od obecnie produkowanych kombajnów ścianowych, stąd wyniki przeprowadzonych badań są kluczowe dla realizacji prototypu maszyny i całego kompleksu.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.