Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W dzisiejszych czasach rosnące oczekiwania sprawiają, że cały czas poszukuje się coraz to nowszych technologii. Wiele firm produkcyjnych szuka oszczędności, które można uzyskać, polepszając procesy produkcyjne, np. obróbką skrawaniem, polegającą na zeskrawaniu warstwy materiału, który jest podatny na zmiany kształtu, objętości i wymiarów. Zagłębiając się w tę dziedzinę, można stwierdzić, że oprócz wysokiego stopnia innowacyjności możliwe jest także zmniejszenie kosztów bez pogarszania jakości wyrobu, co w dobie globalnego kryzysu finansowego ma coraz większe znaczenie. Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu składu chemicznego stali na obrabialność przez ocenę chropowatości powierzchni.
EN
Nowadays, growing expectations make it all the time looking for a newer and newer technologies. Many manufacturing companies put savings that can be achieved by improving the manufacturing processes, for example. Machined, consisting of cutting layer of material which is susceptible to changes in shape, volume and dimensions. Delving into this field can be said that in addition to the high degree of innovation, it is possible to also reduce costs without compromising the quality of the product, as in the time of global financial crisis is increasingly important. The purpose of this study was to determine the effect of chemical composition on workability through the evaluation of the surface roughness.
2
Content available Intelligent building, automated car parking system
EN
The incentive to raise the subject of automated car park is still too small number of parking spaces in the cities, as well as continuing problems arising from traditional car parks (the problem with parking, cars damages, or even collisions) and, consequently, increasing frustration and nervousness of drivers, often leading to contentious situations. The idea to address this situation, and even the solution of the problem, would be to design automated car parks, and thus create a design harmonized with the environment in which this project would be realized. With the progress in technology, the development of electronics and ubiquitous automation the automated car park, which is a hybrid of construction, architecture, and advanced electronics was created.
PL
Bodźcem do podjęcia tematu automatycznego parkingu jest wciąż zbyt mała liczba miejsc parkingowych w miastach, a także ciągłe problemy powstające na tradycyjnych parkingach (problem z zaparkowaniem, uszkodzenia samochodów, czy nawet kolizje), a w konsekwencji rosnąca frustracja oraz zdenerwowanie kierowców niejednokrotnie prowadzące do sytuacji spornych. Pomysłem na rozwiązanie takiej sytuacji, a nawet samym jej rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie automatycznych parkingów, a co za tym idzie  stworzenie projektu zharmonizowanego z otoczeniem, w którym ów projekt miałby powstać. Wraz z postępem techniki, rozwojem elektroniki i wszechobecną automatyzacją powstał parking automatyczny, będący hybrydą budownictwa, architektury i zaawansowanej elektroniki.
EN
This paper presents a way to rescue traditional branches of Silesian industry based on the use of restructuring of mining and metallurgy. In recent years crisis has shaken the stability of many industries, including Silesian industry. To improve their condition, they began to use tools to rationalize resources and streamline internal processes more frequently. One example of such actions is restructuring. The fact of undertaking restructuring does not guarantee immediate improvement. Restructuring gives a good chance of achieving the desired objectives, but executed improperly ends in failure.
PL
W artykule tym przedstawiona została droga ratowania tradycyjnych gałęzi przemysłu śląskiego na podstawie restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. W ostatnich latach kryzys zachwiał stabilnością wielu gałęzi przemysłu, również przemysłu śląskiego. Aby polepszyć swoją kondycję, z większą częstotliwością zaczęły one stosować narzędzia służące racjonalizacji zasobów oraz usprawnieniu wewnętrznych procesów. Jednym z takich przykładów takich działań jest restrukturyzacja. Fakt przeprowadzenia restrukturyzacji nie gwarantuje jednak natychmiastowej poprawy. Restrukturyzacja daje duże szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, jednak przeprowadzona niewłaściwie kończy się niepowodzeniem.
EN
This paper presents a comparison of convective heat transfer coefficients determined by use of different methods. The coefficients were estimated from dimensionless numbers (5 variants) and by numerical fluid dynamics simulation (4 variants). A computer simulation of induction heating process of a steel non-magnetic workpiece in a vertical induction heater was adopted as a calculation model. Except for the value of convective heat transfer coefficient also the influence of its changes on temperature distribution in the heated workpiece was monitored.
PL
W pracy porównano wartości współczynników konwekcyjnej wymiany ciepła wyznaczonych różnymi metodami. Współczynniki wyznaczono w oparciu o liczby kryterialne (5 wariantów) i bazując na symulacji numerycznej mechaniki płynów (4 warianty).Oprócz wartości współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję kontrolowano także wpływ zmiany tego współczynnika na rozkład temperatury w nagrzewanym wsadzie.
PL
Praca zawiera wyniki eksperymentu numerycznego porównującego różne sposoby obliczeniowego wyznaczania współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję. Modelem obliczeniowym była nagrzewnica cylindryczna ustawiona pionowo nagrzewająca wsad stalowy niemagnetyczny. Współczynniki konwekcji wyznaczono za pomocą liczb kryterialnych (6 wariantów) i za pomocą symulacji numerycznej (4 warianty). Do analizy pola elektromagnetycznego wykorzystano program Flux 2D wersja 10.2, do analizy numerycznej pola przepływu i temperatury wykorzystano program Fluent 6.3. Oprócz wartości współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję kontrolowano także wpływ zmiany tego współczynnika na rozkład temperatury w nagrzewanym wsadzie.
EN
The paper presents the results of numerical experiment comparing different computational methods for determining the convection heat transfer coefficient. The calculation model was a cylidrical induction heater positioned vertically heating a charge made from non-magnetic steel. Convection coefficients were determined by means of the characteristic numbers (6 variants) and by numerical simulation (4 variants). Commercial program Rux 2D version 10.2 was used for the numerical analysis of the electromagnetic field, while the numerical analysis of flow and temperature fields was carried out with the use of program Fluent 6.3. Another issue investigated in the study was the influence of the value of the convection heat transfer coefficient on the temperature distribution in the heated charge.
6
Content available remote Materiały szkło-ceramika na bazie InF3
PL
Materiały typu szkło-ceramika łączą w sobie zalety ośrodka szklistego oraz cechy ośrodka krystalicznego. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie na bazie InF3 materiałów typu szkło-ceramika, zawierających w ich fazach krystalicznych pierwiastki aktywne (Pr (sup)+3 i Tm (sup)+3) o właściwościach pozwalających na użycie tych nowych produktów do budowy elementów optoelektronicznych. Określono technologiczne warunki tworzenia się faz krystalicznych, a także wyznaczono luminescencyjne charakterystyki powstałych materiałów.
EN
The glass-ceramic materials combine advantages of both vitreous centre and crystalline centre in which the environment of optically active element's ion is structurally organized. The aim of the research was to gain transparent glass-ceramic materials based on lnF3 with increased concentration of active elements (Pr (sup)+3 and Tm (sup)+3) in crystalline phase. The properties of obtained materials show that is possible to use them in optoelectronics. The technological conditions of crystallization are described. The luminescence characteristics of obtained materials are showed.
7
Content available remote Physical properties of InF3-based glasses
EN
Results of X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorymetry (DSC), electron probe microanalysis (EPMA) and optical absorption of InF3-based glasses are reported. Different concentrations of rare earth ions have been added to a base glass. XRD results show that no crystalline phases are formed. Characteristic temperatures were determined by DSC and values of glass stability parameters were calculated. Also, the effect of rare earth ions on the thermal stability of InF3-based glasses has been investigated. From the optical absorption measurements and Judd– Ofelt method the intensity parameters have been calculated. In consequence the trends of the intensity parameters are discussed as a function of the number of 4f electrons.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.