Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano założenia dotyczące zagrożenia systemów uzbrojenia sił powietrznych które obecnie są w znacznym stopniu uzależnione od skomplikowanego oprogramowania i dużej ilości wzajemnych powiązań w celu realizacji misji bojowych. Zdolności cybernetyczne umożliwiają wiele zaawansowanych funkcji (np. atak elektroniczny, połączenie czujników i ich wzajemnej komunikacji), które dają lotnictwu bojowemu przewagę nad potencjalnymi przeciwnikami. Jednakże stanowią one również potencjalne możliwości i bodźce dla przeciwników do przeciwdziałania przewadze sił powietrznych poprzez ataki cybernetyczne. Autor omówił w jaki sposób wyrafinowany przeciwnik może dążyć do odkrycia i wykorzystania luk w oprogramowaniu samolotu, systemach wspomagających lub łańcuchu dostaw w celu zdobycia informacji wywiadowczych lub sabotowania operacji. Potencjalne ryzyko nie ogranicza się wyłącznie do najnowszych i najbardziej zaawansowanych system ale także do systemów które w ciągu najbliższej dekady lub dwóch będą wycofywane z eksploatacji. Starsze samoloty, które obecnie jeszcze stanowią większość zasobów US Air Force, są również narażone na ataki ze strony ewoluujących zagrożeń cybernetycznych i muszą podlegać ochronie. Audyty cyberbezpieczeństwa wykazują iż obecne polityki są lepiej dostosowane do prostych, stabilnych i przewidywalnych środowisk niż do złożonej, szybko zmieniającej się i nieprzewidywalnej rzeczywistości dzisiejszego środowiska bezpieczeństwa cybernetycznego. Modelowa polityka bezpieczeństwa cybernetycznego ma służyć jako przewodnik pomagający państwom i ich siłom zbrojnym skupić zasoby i działania mające na celu osiągnięcie systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa w tym do obecnych i wprowadzanych w przyszłości systemów bojowych. Autor wskazuje iż celem tworzenia nowych rozwiązań jest, wypracowanie takiego rozwiązania, aby państwa oraz zainteresowane strony były w stanie opracować podejście typu system systemów (system-of-systems), które umożliwi ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz reagowanie na incydenty cybernetyczne i usuwanie ich skutków w odpowiednim czasie, a tym samym zwiększenie odporności na nowe zagrożenia bez znaczących zakłóceń użycia systemów walki.
EN
This article presents assumptions about the threat to air force weapon systems which today are heavily dependent on complex software and a large number of interconnections to accomplish combat missions. Cyber capabilities enable many advanced functions (e.g., electronic attack, sensor interconnection and communications) that give combat aviation an advantage over potential adversaries. However, they also create potential opportunities and incentives for adversaries to counter the air force's superiority through cyber attacks. The author discusses how a sophisticated adversary may seek to discover and exploit vulnerabilities in aircraft software, support systems or the supply chain to gain intelligence or sabotage operations. The potential risk is not just limited to the newest and most advanced systems but also to systems that will be going out of service within the next decade or two. Older aircraft, which currently still make up the majority of US Air Force assets, are also vulnerable to attack from evolving cyber threats and must be protected. Cyber security audits show that current policies are better suited to simple, stable and predictable environments than to the complex, rapidly changing and unpredictable reality of today's cyber security environment. The model cybersecurity policy is intended to serve as a guide to help countries and their armed forces focus resources and activities to achieve a systemic approach to cyber security, including current and future combat systems being introduced. The author points out that the goal of developing new solutions is for states and stakeholders to be able to develop a systems-of-systems approach to protect against cyber threats and respond to and recover from cyber incidents in a timely manner, thereby increasing resilience to new threats without significant disruption to the use of combat systems.
PL
Budowanie bezpiecznego środowiska pracy wymaga technicznego i proceduralnego podejścia, jednak jak pokazują doświadczenia dojrzałych organizacji oraz nowe teorie zarządzania nie może się do tego ograniczać. Obok wspomnianych działań potrzeba jednocześnie rozwijać odpowiednią kulturę organizacyjną, skupioną na wartościach. Stworzenie wspierającej kultury wymaga jednak wielu planowych działań oraz czasu. W artykule zamierzamy przybliżyć te elementy systemu, które w przypadku naszej organizacji okazały się najistotniejsze oraz podzielić się wieloletnim doświadczeniem z pracy nad kulturowym aspektem zarządzania bezpieczeństwem, by zainspirować innych do budowania postaw, które chronią życie.
EN
Building a safe work environment requires a technical and procedural approach, but as the experience of mature organizations and new management theories show, it cannot be limited to this. In addition to the measures mentioned above, there is a need to simultaneously develop an appropriate organizational culture focused on values. However, creating a supportive culture requires a lot of planned activities and time. In this article, we intend to introduce those elements of the system that, in the case of our organization, proved to be the most relevant, and share our years of experience working on the cultural aspect of safety management to inspire others to build attitudes that protect life.
EN
This research article investigates the influence of participative management on the safety culture among contract workers within South Africa's forestry industry. The study aims to address the necessity for a more engaged safety management approach within high-risk workplaces, with a specific focus on South Africa. This focus is essential due to concerning injury and fatality rates, notably in the mining and construction sectors. However, the forestry industry has demonstrated comparatively superior safety performance, as evident from the study outcomes. The research employs a mixed-method survey technique, combining self-administered surveys and structured interviews to gather data. The sample comprises both male and female forestry workers from the Mpumalanga Province in South Africa, who actively participate in operational activities, especially those related to Occupational Health and Safety (OHS) within the forestry sector. The data extracted from the surveys is subjected to analysis using Pearson's product-moment correlation coefficient. This statistical approach helps establish the relationship between various dimensions of participative management and safety culture. The results of the study unveil a substantial positive correlation connecting participative management and safety culture. This finding substantiates the theoretical premise that a more engaged managerial approach towards safety positively influences the safety culture of forestry workers.
PL
Niniejszy artykuł badawczy analizuje wpływ zarządzania partycypacyjnego na kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników kontraktowych w przemyśle leśnym Republiki Południowej Afryki. Badanie ma na celu uwzględnienie konieczności zaangażowanego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem w miejscach pracy o wysokim ryzyku, ze szczególnym uwzględnieniem Południowej Afryki. Skoncentrowanie się na tym obszarze jest istotne ze względu na niepokojące wskaźniki obrażeń i śmiertelności, zwłaszcza w sektorach górnictwa i budownictwa. Warto zauważyć, iż przemysł leśny jak wynika z badań wykazał stosunkowo wyższe wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa, co potwierdzają wyniki badania. W celu zebrania danych wykorzystano technikę mieszanych badań ankietowych, łącząc samoopisowe ankiety i strukturalne wywiady. Próba obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety pracujące w przemyśle leśnym w prowincji Mpumalanga w Południowej Afryce, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach operacyjnych, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w sektorze leśnym. Dane zebrane z ankiet są poddawane analizie za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. To podejście statystyczne pomaga ustalić relację między różnymi wymiarami zarządzania partycypacyjnego a kulturą bezpieczeństwa. Wyniki badania ujawniają istotną pozytywną korelację łączącą zarządzanie partycypacyjne i kulturę bezpieczeństwa. Odkrycie to potwierdza teoretyczne założenie, że bardziej zaangażowane podejście menedżerów do kwestii bezpieczeństwa pozytywnie wpływa na kulturę bezpieczeństwa pracowników leśnych.
EN
The research objective of this article is to determine the possibilities to influence the shaping of the safety culture in road transport, taking into account the education policy of the state. As a result, the research problem is as follows: "What are the possibilities of effective shaping of the safety culture in transport by the state?". Therefore, a hypothesis was put forward, which comes down to the statement that the most effective way of shaping the safety culture in transport is to pursue an appropriate education policy. To achieve such a research objective, answer the research question and confirm the hypothesis, a range of theoretical research methods were applied, including comparison, analysis of literature, analysis of legal acts, synthesis and analysis, inference (induction and deduction), and abstraction.
PL
Celem badawczym artykułu jest określenie możliwości wpływ na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym z uwzględnieniem polityki edukacyjnej państwa. W związku z tym problem badawczy brzmi następująco: Jakie są możliwości skutecznego kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie przez państwo? W związku z tym, postawiono hipotezę, która sprowadza się do stwierdzenia, że najskuteczniejszym sposobem kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie jest prowadzenie odpowiedniej polityki edukacyjnej. Aby osiągnąć tak postawiony cel badawczy, odpowiedzieć na pytanie badawcze i potwierdzić hipotezę, zastosowano szereg teoretycznych metod badawczych, m.in. porównanie, analizę literatury, analizę aktów prawnych, syn-tezę i analizę, wnioskowanie (indukcję i dedukcję), abstrakcję.
5
Content available remote Fall from height accidents in the construction industry in Saudi Arabia
EN
Falls from height (FFH) are considered the most dangerous accident in the global construction industry, especially in emerging economies like Saudi Arabia. This study investigates the causative factors responsible for FFH accidents in the construction industry in Saudi Arabia. The approach used by the study entailed a review of the extant literature to identify the main causes of FFH accidents. The identified causes were used to develop a questionnaire survey, which was administered to construction professionals in Saudi Arabia. Useable feedback from ninety-one responses was obtained and consequently analysed using the Relative Agreement Index (RAI). The results revealed that the top three causes include “lack of training”, “no safety inspection”, and “no safety meeting and seminar between stakeholders”. The causes were also categorized into three groups including “unsafe acts”, “unsafe conditions”, “communication barriers”, and “management commitment”, where “unsafe acts” was the most influential category. The significance of this study is its potential to help control the occurrence of FFH in the construction industry through the adoption of relevant controls, safety training, and risk-based decision-making in the planning and execution of construction works.
PL
Publikacja dotyczy problematyki kultury bezpieczeństwa w aspekcie świadomo- ści pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej na przykładzie pracowników branży energetycznej. Opracowanie zawiera kolejno: wprowadzenie, podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej, opis obiektu badań, opis metodyki badań, analiza wybranych wyników badań ankietowych, podsumowanie. Badania własne opracowano w ramach realizacji pracy dyplomowej magisterskiej autorstwa Daniela Stępniaka pod kierunkiem Marcina Krause pt. „Analiza świadomości pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej na przykładzie branży energetycznej” (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2022).
EN
The publication concerns the problems of safety culture in terms of employee awareness in the field of fire protection on the example of employees in the energy industry. The study contains, in turn: introduction, legal basis for fire protection, description of research object, description of research methodology, analysis of selected survey research results, summary. Own research was prepared as part of the implementation of the master’s thesis by Daniel Stępniak under the supervision of Marcin Krause entitled “Analysis of employee awareness in the field of fire protection on the example of the energy industry" (University of Occupational Safety Management in Katowice, Katowice 2022).
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ryzyka wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej na rusztowaniu. Metoda składa się z zestawu badań, które są niezbędne do oceny pracy na rusztowaniu w aspekcie bezpieczeństwa, i modelu ORWKIZ, który określa sposób wyznaczenia grupy zagrożenia, jakie występuje na rusztowaniu. Model uwzględnia czynniki prawno-społeczno-ekonomiczne, czynniki środowiskowe, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne i czynniki ludzkie. Badanie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach w Polsce wykazało, że na prawie 90% rusztowań występuje wysokie zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, a tym samym wypadkiem. Grupą czynników, które najbardziej się do tego przyczyniają, są czynniki środowiskowe.
EN
The paper presents a method for assessing the risk of adverse events related with the work on scaffoldings. The method involves collecting input directly on site, and feeding it into a purpose-built model (ORKWIZ) to determine the level of risk. The model accounts for factors related with legal, social, economic, environmental, organizational, technical and behavioural aspects of work. The method applied to the analysis of a large sample of Polish construction sites with scaffoldings indicated that almost 90% of scaffoldings posed a considerable hazard. The factors that contributed the most to the scale of risk are the environmental factors.
EN
Purpose: The aim of this article is to present how the cultural melting pot, ubiquitous in international corporations, contributes to building and ensuring a safety culture in the company. By organization, we mean a company with an aviation profile, on the basis of which the analysis was based, and where the product safety is understood as ensuring the safety of the aircraft flight. Design/methodology/approach: The article uses the observation method which was based on the practical experience of the authors in implementing the Safety Management System. The publications and statistics related to the above system were analysed, the conclusions were presented in a comparative analysis. Findings/conclusions: The research evaluation showed that the awareness of the influence of cultures on ensuring the quality of products and services also translates into ensuring human safety. The combination of the cultural aspects with ensuring product safety is a signpost for the effective implementation of the Safety Management System in organizations. Despite many cultural differences, between employees, the organization should provide a work environment that aims at ensuring product safety as much as possible. The meaning of the word safety should be unambiguous for all employees across the organization. Research limitations: The research may be limited by focusing on an arbitrarily selected group of countries for analysis. The article compares the cultural aspects as well as the product quality management process characteristic of two countries: Poland and Singapore. In the future, to better understand the phenomenon of cultural impact on product safety, a larger number of countries, characterized by a diverse culture, should be analysed. Practical application: The applied methodology of implementing the Safety Management System, based on the analysis of the cultural aspects, can be used by industries whose priority is to ensure product safety – such as, for example, aviation or medicine. Originality/value: The aspect of cultural impact on ensuring product safety presented in the article may be an example of building foundations for the implementation of the Safety Management System in an organization.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie, jak tygiel kulturowy, wszechobecny w międzynarodowych korporacjach, przyczynia się do zbudowania i zapewnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Poprzez organizację rozumiemy firmę o profilu lotniczym, na bazie której została oparta analiza, a gdzie bezpieczeństwo produktu rozumiane jest jako zapewnienie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule użyto metody obserwacji, która została oparta na doświadczeniu praktycznym autorek przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System). Przeanalizowano publikacje i statystyki związane z powyższym systemem, a wnioski z nich poddano analizie porównawczej. Wyniki/wnioski: Ocena badawcza ukazała, iż świadomość wpływu kultur na zapewnienie jakości produktów i usług przekłada się również na zapewnienie bezpieczeństwa człowieka. Połączenie aspektów kulturowych z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu stanowi drogowskaz do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacjach. Pomimo wielu różnic kulturowych pomiędzy pracownikami organizacja powinna zapewnić środowisko pracy dążące do jak największego zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Znaczenie słowa bezpieczeństwo powinno być jednoznaczne dla wszystkich pracowników organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniem badań może być skoncentrowanie się na wybranej arbitralnie grupie państw do analizy. W artykule porównane są bowiem aspekty kulturowe, a także proces zarządzania jakością produktu, charakterystyczne dla dwóch państw: Polski i Singapuru. W przyszłości w celu szerszego rozpoznania zjawiska wpływu kulturowego na bezpieczeństwo produktu należałoby poddać analizie większą liczbę państw charakteryzujących się zróżnicowaną kulturą. Zastosowanie praktyczne: Zastosowana metodyka wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, oparta na analizie aspektów kulturowych, może zostać wykorzystana przez branże, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu – takie jak np. lotnictwo czy medycyna. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony w artykule aspekt wpływu kulturowego na zapewnienie bezpieczeństwa produktu może stanowić przykład w zakresie budowania podwalin do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji
9
Content available Ewolucja postrzegania pojęcia bezpieczeństwo
PL
Ostatnie dziesięciolecia historii świata charakteryzowane przez większość badaczy przedstawiane są jako epoka głębokich i szybkich zmian. Przy tym w wypowiedziach tych dostrzega się cechy rodzącej się nowej epoki, rozwój filozoficznych i koncepcyjnych podstaw nowego świata odbywa się równolegle z gwałtownie zachodzącymi zmianami naukowego paradygmatu. W tych warunkach jedyną niezawodną podstawą do zrozumienia nowych czasów staje się dostrzeżenie ewolucji podstawy teoretycznej. Zakłada to możliwość i nawet konieczność wprowadzenia zmian w fundamencie budowanego świata, który okazuje się „katastrofalnie kruchy i zmienny”. Artykuł przedstawia wyniki analizy społeczno-filozoficznej ewolucji pojęcia bezpieczeństwo. Współczesna teoria bezpieczeństwa, chociaż uświadamia sobie swój przedmiot, lecz jest teorią dopiero się formującą. Stąd wydaje się zasadne zdefiniowanie jej metodologicznych założeń, zrozumienie bezpieczeństwa jako ewoluującego procesu. Dla stwarzania teorii bezpieczeństwa jako jednolitego systemu trzeba zdefiniować jego społeczno-kulturowe założenia jako uniwersalnego systemu, stworzonego przez cywilizację. W artykule przedstawiono filozoficzne myśli rozpatrujące pojęcie bezpieczeństwa na przestrzeni wieków w antycznej i współczesnej tradycji teoretycznej.
EN
The last decades of world history described by the majority of researchers are generally presented as an era of profound and rapid transformations. Findings of those researchers point to features of a new era coming to life, and the development of philosophical and conceptual bases of the new world takes place contemporaneously with changes adopted to the scientific paradigm. Consequently it seems that the only infallible basis that would allow comprehending the new era is perceiving the evolution of the theoretical fundamentals. This assumes the possibility and even the necessity of introducing changes to the foundations of the world being built, which proves to be “catastrophically fragile and variable”. The article presents results of social and philosophical analyses of the way that the security concept keeps evolving. Although the contemporary security theory is conscious of its object, it still remains a theory which is still in the process of being formed. Hence this points to the need of formulating definitions of its methodological assumptions and comprehending security as a process that keeps evolving. The establishment of the security theory as a uniform system requires defining its social and cultural assumptions as a universal system, developed by civilisation. The article presents philosophical assumptions analysing the concept of security over the past ages in ancient and contemporary theoretical tradition.
PL
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.
EN
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-governmental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that people and their full and conscious involvement are essential for the success of any project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose and implementation of the developed implementation programmes. There is still an insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assumptions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so important. The main objective of the paper is to present the value and the agency of non-governmental organisations in the process of emergence of the security culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process of shaping the security culture in the micro and macro scale.
EN
The purpose of this paper is to propose a way to measure security culture as a determinant of organizational safeguards for sensitive resources in GIS-class systems. Based on a critical analysis of the results of the risk estimation of sensitive resources in GIS, a variant of the model and then the methodology for measuring security culture was proposed, its basic elements were described, and then the criteria that should be met by each organizational safeguard, considered in the measurement of security culture, were identified and established. Based on the developed model of security culture measurement, methods for measuring this phenomenon in GIS from the perspective of the organizational safeguard system are indicated. Attention was focused on theoretical aspects and elements of best practice that indicate the feasibility of developing and applying a security culture model to measure security performance of GIS.
12
EN
The list of organisational factors that may constitute accident premises represents a good analysis instrument, equally preventive, but also retrospective, in investigation situations. Forming an effective safety culture is a vital element of acquiring and maintaining an appropriate level of safety and implicitly limiting aviation events. The safety culture “growth” process starts by successfully choosing the right model for the organisation, evaluating the safety culture with the help of the right tools and capitalising the results by taking improvement measures. Once acquired, the safety culture gives the organisation an increased level of security and confidence, thus: low accident rate, active involvement and responsibility from all members, initiative in operations, safety procedures, direct and effective feedback, careful and constant research of procedures, continuous and intense training, setting performance standards both indoors and outdoors, planning several scenarios to create the required variety, the desire to try new ideas, accepting the risk, the failure.
PL
Obecne podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia pracowników musi wykraczać poza ramy uregulowań prawnych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. Współczesny świat pracy wymaga interdyscyplinarnego podejścia do badań nad bezpieczeństwem i uwzględniania czynnika ludzkiego w najwyższym wymiarze – przez podmiotowe traktowanie każdego pracującego. Ten kontekst badań wiąże się z analizą zachowań pracowniczych, a więc z behawioralnym aspektem problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania analizy SWOT do identyfikacji kluczowych czynników wewnętrznych (sił i słabości) oraz zewnętrznych (szans i zagrożeń) wybranego przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania koncepcji bezpieczeństwa behawioralnego (BBS).
EN
The current approach to the issues of occupational health and safety, with particular emphasis on the protection of employee health, must go beyond the framework of legal regulations and technical / technological solutions. The contemporary working world requires an interdisciplinary approach to safety research and taking into account the human factor to the greatest extent – by treating each worker as the subject of the research. This research context is related to the analysis of employee behavior, i.e., the behavioral aspect of safety and health at work. The aim of this study is to present the possibility of using SWOT analysis to identify the key internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors of a selected enterprise in the context of implementing the behavioral safety concept (BBS).
EN
In connection with the entry into force of the Anti-terrorism Act, administrators of many production facilities are required to prepare a number of anti-terrorism procedures called anti-terrorist/AT attachment (Security plan related to facilities and equipment subject to mandatory protection in respect of terrorist threats). The article is a case study of the AT attachment implementation in several production plants belonging to one enterprise. It characterizes the strategy adopted in this company and the solutions developed in 2017-2019 in several production plants. The purpose of the article is to show why the implementation of this procedure is a challenge for the company.
PL
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz… [44] Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania w przemyśle jachtowym na przykładzie pracy formierza-laminiarza. Uszczegółowionej analizie poddana zostaje kwestia zmniejszania uciążliwości i szkodliwości czynników występujących podczas naprawy błędów powstających w procesie laminowania jachtu. Artykuł wieńczą propozycje możliwych do wdrożenia aktywności prozdrowotnych zarówno w pracy, jak i poza miejscem pracy. Publikacja wchodzi w skład cyklu prezentującego różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. Artykuł koncentruje się na procesie zarządzania kapitałem ludzkim w świetle orientacji prozdrowotnej.
EN
Noble health, no one will find out how you taste, until you break...1 The subject of employee health and safety is increasingly popularized in the business world, it is still a relatively unknown area of activity of Polish enterprises. This article addresses the important issue of health promotion in the workplace as a factor in increasing work efficiency and its impact on achieving high quality product. The publication discusses the importance of pro-health attitude and methods of its formation in the yacht industry on the example of the work of a laminator. The issue of reducing the nuisance and harmfulness of factors occurring during the repair of errors arising in the process of laminating a yacht is subjected to a detailed analysis. The article ends with a proposal of health-promoting activities that can be implemented both at work and outside work. The publication is part of a cycle presenting various aspects of process management in the yacht shipyard industry. The article focuses on the process of human capital management in the light of health orientation.
PL
Kampania społeczna to specyficzna kampania komunikacyjno-promocyjna, której celem jest wywołanie zmian postaw społecznych wobec pewne] idei czy problemu. Na ogół w tego typu przedsięwzięciach chodzi o osiągniecie efektu edukacyjnego poprzez informowanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź wstydliwych tematów uwzględniających interes społeczny. Kampanie społeczne organizowane przez CIOP-PIB skupiają się przede wszystkim na problematyce związanej z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Jako cel realizowanej w 2019 r kampanii „Moda na bezpieczeństwo” przyjęto podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym. W artykule przedstawiono podsumowanie działań kampanii.
EN
A social campaign is a kind of communication and promotion campaign, the purpose of which is usually to bring about changes in social attitudes towards a certain idea or problem. In general, this type of venture is about achieving an educational effect by informing, explaining, inclining to activity, raising difficult or embarrassing topics that take into account the public interest. Social campaigns organized by CIOP-PIB focus primarily on issues related to improving work safety. For the purpose of last year's campaign entitled “Fashion for safety” was adopted to raise public awareness and knowledge of work safety and quality of life, and to promote a culture of safety at work and non-professional life. The article presents a scientific summary of the campaign’s activities.
PL
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez to, iż menedżerowie dostrzegają korzyści płynące z budowania tej kultury, co w konsekwencji zapobiega zagrożeniom w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia roli menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
EN
Shaping a culture of security in an enterprise influences the shaping of competitive advantage by the fact that managers notice the benefits of building this culture, which in turn prevents threats in the enterprise. The purpose of the article is to identify the importance of the role of managers in building a culture of security in enterprises.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania, z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 wymiarów: partycypacja pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowania bezpieczne, zaangażowanie kierownictwa, modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzanie ryzykiem w sytuacji wypadku, zaplecze techniczne i ergonomia, tempo pracy i poziom zmęczenia, proces szkolenia w zakresie bhp, atmosfera w miejscu pracy, polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp. Badania przeprowadzono w grupie 813 osób. Wstępne analizy wskazują na satysfakcjonujące własności psychometryczne, a co za tym idzie – KKB-50 można uznać za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji. Wartość współczynnika alfa Cronbacha dla globalnego wymiaru klimatu bezpieczeństwa wyniosła 0,930, zaś dla jego poszczególnych skal wahała się w przedziale 0,67- 0,83. Trafność kwestionariusza szacowana przy użyciu współczynników korelacji liniowej r-Pearsona jest na dobrym poziomie (r = 0,84, p < 0,01). Analiza czynnikowa potwierdza jednorodność skal.
EN
This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, practices and procedures. The shortened version of Questionnaire of the Safety Climate contains 50 statements that create 10 dimensions: employees’ participation in safety matters, safe behaviours, management commitment, modeling and strengthening of safe behaviours in the organization, risk management in case of an accidents, technical facilities and ergonomics, work pace and the level of fatigue , the process of health and safety trainings, workplace atmosphere, organization policy in the field of occupational health and safety management. The research was conducted in a group of 813 people. Preliminary analyzes indicate satisfying psychometric properties, and thus – KKB-50 can be considered as a valid and reliable tool for measuring the safety climate in an organization. The value of Cronbach's alpha coefficient for the global dimension of the safety climate was 0.930, while for its individual scales it fluctuated within 0.67-0.83. The accuracy of the questionnaire estimated using the linear correlation coefficients r-Pearson is on a good level (r = 0.84, p < 0.01). Factor analysis confirms the homogeneity of scales.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu kultury bezpieczeństwa w subiektywnych odczuciach pracowników kopalni miedzi w Polsce. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety do pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Przedstawiono ogólny poziom klimatu bezpieczeństwa w zależności od struktury zatrudnienia. Przedstawiono także zbiorcze wyniki tych badań.
EN
The paper presents the results of research on the level of safety culture in the subjective feelings of copper mine employees in Poland. The research was carried out using the author's survey to measure the level of security culture in the company. The general level of safety climate depending on the employment structure was presented. Collective results of these studies were also presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.