Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aby sprostać wymaganiom współczesnego górnictwa węglowego, konstruuje się ścianowe przenośniki zgrzebłowe o coraz większych mocach napędów, większych prędkościach łańcuchów zgrzebłowych, większych masach i wielkościach łańcuchów ogniwowych i zgrzebeł. Wchodzeniu ogniw łańcucha w zazębienie z segmentami zębów bębna oraz wyzębianiu ogniw w warunkach poślizgu ogniw na flance zęba towarzyszą znaczące siły nacisku i tarcia, mające decydujący wpływ na zużycie segmentów zębów i den gniazd bębna. Zużycie elementów bębna łańcuchowego i wydłużenie podziałki łańcucha zmienia relacje geometryczne decydujące o położeniu ogniw w gniazdach bębna. W badanym przenośniku wyposażonym w łańcuch zgrzebłowy i bęben łańcuchowy wycofany z eksploatacji ze względu na duży stopień zużycia, zarejestrowano za pomocą kamer szybkich zmianę położenia ogniw łańcucha podczas ich nabiegania na bęben. Rejestracja i analiza przebiegu zazębienia łańcucha z bębnem potwierdziła występowanie poślizgu wszystkich ogniw poziomych wchodzących w zazębienie na flankach zębów w stronę den gniazd.
EN
In order to meet the requirements of modern coal mining, scraper conveyors with increasingly higher drive powers, higher speeds of scraper chains, larger masses and sizes of link chains and scrapers are constructed. Entering the chain links in engagement with the drum teeth segments and disengaging the links in the slip of the links on the tooth flank is accompanied by significant pressure and friction forces having a decisive impact on the wear of the tooth segments and the bottoms of the drum seats. The wear of the chain drum components and the extension of the chain pitch change the geometrical relations that determine the location of the links in the drum seats. In the tested conveyor equipped with a scraping chain and a chain drum withdraw from operation due to a high degree of wear, quick change of the position of the chain links during their running on the drum was registered by speed cameras. Registration and analysis of the chain-todrum connection process confirmed the occurrence of slip of all horizontal links coming into engagement with the flanks of the teeth towards the bottoms of the drum seats.
PL
Prowadzone w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej badania możliwości obniżenia energochłonności urabiania przez sterowanie ruchem głowic urabiających obejmują skrawanie bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych o różnej wytrzymałości na ściskanie zbudowanego z pięciu warstw nachylonych ukośnie w stosunku do spągu. W artykule przedstawiono sposób analitycznego wyznaczenia parametrów geometrycznych skrawów wykonywanych głowicami poprzecznymi kombajnu chodnikowego oraz położenia skrawu względem spągu i osi wzdłużnej kombajnu. Umożliwia to wyznaczenie granicy warstw w przekroju poprzecznym skrawu a tym samym średniej wytrzymałości skały w tym przekroju. Wykonano przykładowe obliczenia średniej wytrzymałości skrawu zrealizowanego na stanowisku badawczym.
EN
The research conducted at the Institute of Mining Mechanisation, Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology pertaining to reduction of energy consumption of cutting by controlled movement of cutting heads include the cutting of a rock block made of equivalent materials with various compressive strength, made of five layers inclined diagonally in relation to the floor. The article presents a method of analytical determination of geometrical parameters of cuts made with transverse heads of a roadheader and of the cut position relative to the floor and to the boom’s longitudinal axis. This enables to determine the limit of layers in the cut cross section, hence the average compressive strength of rock in this cross section. The examples of calculations of average strength of cut performed on a test station were made.
PL
Kombajny chodnikowe stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego do drążenia wyrobisk korytarzowych wyposażone są w poprzeczne głowice urabiające różnych typów. Wielkość głowic, kształt pobocznicy, liczba i sposób rozmieszczenia noży na pobocznicy głowicy zależą przy tym od wielkości kombajnu chodnikowego, mocy zainstalowanej w jego układzie urabiania oraz przewidywanej wytrzymałości skał, do urabiania których głowice są przeznaczone. Obciążenie głowic urabiających i układu urabiania kombajnu chodnikowego zależą ponadto od parametrów ruchowych głowic urabiających, w tym przede wszystkim: prędkości obrotowej głowic urabiających i prędkości ich wychylania oraz parametrów skrawanej warstwy. Do symulacji procesu urabiania głowicami poprzecznymi kombajnu chodnikowego wykorzystano model matematyczny procesu urabiania, zaimplementowany w programie KREON v.1.2. Badania komputerowe doprowadziły do wyznaczenia zależności: momentu sił obciążenia głowic, mocy i energochłonności urabiania od parametrów ruchowych głowic.
EN
The roadheaders used in the Polish hard coal industry for drilling dog headings are equipped with transverse cutting heads of various types. The size of heads, the shape of the side surface, the number and method of picks positioning on the side surface of the head depend on the roadheader size, installed capacity of its cutting system and the predicted strength of rocks for mining which the heads are intended. The load of cutting heads and of the roadheader cutting system is also dependent on the operating parameters of cutting heads, including most of all: rotational speed of cutting heads and their deflection speed and on the parameters of the mined layer. A mathematical model of a mining process implemented in KREON v.1.2 software was employed to simulate the process of cutting with roadheader transverse heads. The following dependencies were determined as a result of the computer studies: moment of force of the heads’ load, power and energy consumption of cutting depending on operating parameters of heads.
PL
Konieczność dojazdu kombajnu ścianowego do końca ściany przy napędzie zwrotnym wymusza zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych skracających długość kadłuba napędu zwrotnego. Łańcuch zgrzebłowy zbiegający z bębna łańcuchowego napędu zwrotnego wprowadzany jest na krótkim odcinku do gałęzi górnej rynnociągu przez ślizgi prowadzące zgrzebła. Docisk zgrzebeł do ślizgów prowadzących powoduje wzrost oporów ruchu łańcucha oraz zużywanie się ślizgów i wzrost ich temperatury. Jednym z najprostszych sposobów znaczącego zmniejszenia zużycia ślizgów może być zastosowanie w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych zamiast trzech, tylko dwóch zespołów napędowych – po jednym w napędzie wysypowym i w napędzie zwrotnym, przy tej samej mocy sumarycznej zainstalowanej w przenośniku. Z analizy rozkładu wartości obciążeń statycznych wzdłuż konturu łańcucha zgrzebłowego wynika możliwość zmniejszenia wartości siły w łańcuchu zbiegającym z bębna napędu zwrotnego, co jest zaletą takiej konfiguracji napędów.
EN
Due to the fact that the cutter loader needs to get to the end of the face at the reversible drive, it is necessary to apply solutions that would shorten the body of the reversible driving set. The conveyor chain which leaves the drum of the reversible driving set is put, along its short section, into the upper branch of the pan line through the runners which come out of the scraper. The pressure between the scrapers and the runners increases the motion resistance of the chain, the wear of the runners and their temperature. One of the simplest methods to reduce the wear of runners is to use only two driving sets, instead of three, in longwall conveyors: one in the discharge driving set and one in the reversible driving set, with the same aggregate power installed in the conveyor. The analysis of the distribution of static load values along the contour of the conveyor chain shows that it is possible to reduce the force value in the chain which leaves the drum of the reversible driving set. This is the main advantage of this configuration of drives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.