Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie oświetleniem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu nowoczesnego oświetlenia ulicznego LED – budowie oprawy, układu optycznego, jego efektywności energetycznej oraz sterowania nim.
PL
Oświetlenie elektryczne od początku wiązało się z potrzebą sterowania. Przez lata było to najprostsze sterowanie typu on-off, czyli załącz-wyłącz, np. za pomocą przełącznika ściennego lub umieszczonego na przewodzie zasilającym. W ostatnich latach potrzeby wynikające ze zmiany stylu życia w połączeniu z rozwojem techniki wzbogaciły spektrum dostępnych możliwości.
PL
Sterowanie bezprzewodowe jest doskonałym rozwiązaniem w istniejących obiektach. Wszędzie tam, gdzie każda zmiana ułożenia przewodów jest niewskazana. Na przykład w obiektach zabytkowych, w których każda ingerencja z istniejącą substancję wzbudza zrozumiały sprzeciw. W szczególności w budownictwie drewnianym ze względu na lepszą propagację oraz minimalizację zagrożenie pożarowego. Ale rozwiązania bezprzewodowe są pożądane także tam, gdzie wnętrza wykończone są szlachetnymi materiałami. Dzięki komunikacji bezprzewodowej zmiany zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
PL
Efektywność energetyczna jest pojęciem stosowanym coraz częściej w zagadnieniach związanych z energooszczędnością oraz audytami energetycznymi obiektów. Poprawna efektywności energetycznej jest celem, które wyznacza sobie każdy z użytkowników, właścicieli obiektu. Jest także pakietem działań, których wprowadzanie narzucone zostało m.in. przez Unię Europejską. W artykule omówiono sposoby, możliwości poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów edukacyjnych.. Przedstawiono również szacunkowe obliczenia, które wykazują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy wprowadzaniu danego sposobu oszczędności. Opisane sposoby mogą być stosowane rozdzielnie lub łączone, co zwiększy efektywność energetyczną. Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej zarówno poszczególnych instalacji jak i całych obiektów znajduje się w kręgu zainteresowania ustawodawców, właścicieli obiektów, jak również naukowców. Wzrost efektywności energetycznej obiektów prócz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepła, to także większa dbałość o środowisko naturalne i zwiększenie komfortu użytkowania obiektów. Zaproponowane rozwiązania mogą być wykorzystane w większości budynków. Jedynie ich szczegółowa specyfika (konstrukcja, położenie, charakter użytkowania) decyduje o rodzaju, sposobie i zakresie zaimplementowania systemu poprawy efektywności energetycznej. Publikacja charakteryzuje różne sposoby poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych, co może być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniego systemu i szacowaniu oszczędności, jakie przyniesie jego implementacja.
EN
Energy efficiency is a term that is being increasingly used in the area of energy efficiency and energy audits of the objects. The energy efficiency improvement is a set goal for each user, the property owners. It is also a package of measures, and the implementation has been imposed, inter alia, by the European Union. The article presents the methods and possibilities of improving energy efficiency in lighting installations of public utility facilities, with a focus on educational facilities. It also presents estimated calculations that show decreased electricity consumption by introducing a specific method of saving. The methods described above can be used individually or in a combination to increase energy efficiency. The issue of improving energy efficiency of both specific installations and entire facilities is in the area of intrest of legislators, property owners, as well as scientists. The energy efficiency of the facilities, besides savings in electricity and heat consumption, also increases the environmental care and improves the comfort of using the facilities. The presented solutions can be used in most buildings. It is only their specificity (construction, location, character of use) that determines the type, way and the scope of implementation of the energy efficiency improvement system. The publication shows various methods of improving energy efficiency in lighting installations, which can be useful while choosing the right system and estimating the savings that its implementation will generate.
PL
Oświetlenie ledowe jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem. Nowoczesne lampy LED mogą być sterowane na różne sposoby, w zależności od typu lamp. Sterowanie LED-ami może sprawiać pewne trudności, gdyż konieczny jest dobór odpowiednich układów zasilających oraz ściemniaczy. W zasadzie każde źródło światła LED może być regulowane. Pod warunkiem dobrania właściwych układów zasilających.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych niskiego napięcia, umożliwiające uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych pozwalające na sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją, sterowanie oświetleniem oraz monitoring i kontrolę zużycia energii. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych instalacji w kontekście oszczędności energii elektrycznej.
EN
In this paper, selected solutions of low voltage intelligent installations making obtainment of electric energy savings possible are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of intelligent installations which let on heat/air conditioning control, lighting control as well as monitoring and energy consumption control. Special attention is paid to selected features and elements of these installations in context of electric energy savings.
PL
Badania rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach są pomocne w dobieraniu algorytmów sterowania oświetleniem. Dokładna znajomość parametrów rozkładu oświetlenia, pozwala określić natężenie światła na całej szerokości pomieszczenia oraz umożliwia ustalenie miejsc zainstalowania oraz mocy oświetlenia sztucznego, tak aby uzyskać wymagane natężenie oświetlenia. Dotychczasowe badania były wykonywane ręcznie za pomocą luksomierza. Niedokładności związane z błędami w pomiarach wymusiły opracowanie bardziej niezawodnego sposobu pomiaru jakim jest matryca fotorezystorowa. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję działania całego układu pomiarowego ze szczególnym uwzględnieniem zalet wynikających z nowej metody pomiarowej.
EN
Researches on the lighting distribution in rooms are helpful in the selection of lighting control algorithms. Accurate knowledge of the lighting distribution parameters allows you to determine the light intensity across the entire width of the room, and allows you to determine the locations of the installation and the power of the artificial lighting in order to obtain the desired lighting intensity. The previous tests were carried out manually by using a luxmeter. The inaccuracies caused by measurement errors made it necessary to develop a more reliable method of measurement, a photoresistor matrix. This article outlines the concept of the entire measuring system functionality and focuses on the advantages of this new measurement method.
PL
Przedstawiono prognozowane zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w części budynku Zespołu Szkół w Swarzędzu k/Poznania. Zaproponowano sterowanie oświetleniem w systemie KNX oraz przeprowadzono analizę prognozowanego zmniejszenia zużycia energii w miesiącu grudniu dla dwóch wariantów sterowania.
EN
The electric energy consumption for lighting in the building of School Complex in Swarzedz/Poznan is estimated. The lighting control using KNX system is proposed and analysis of predicted energy consumption reduction in December for the two control variants is carried out.
9
Content available remote Oprawy oświetleniowe LED z możliwością regulacji mocy
PL
Przedstawiono, przykłady opraw oświetleniowych z możliwością regulacji mocy za pomocą sygnału cyfrowego DALI. Przedstawiono charakterystyki sterowania opraw LED, które umożliwiają ocenę potencjalnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy zastosowaniu systemu sterowania oświetleniem Przedstawiono analizę potencjalnych oszczędności w mocy zainstalowanej uzyskiwanych przy zastosowaniu opraw LED z możliwością sterowania mocą.
EN
Presented are examples of lighting fixtures with the possibility of power regulation by DALI digital signal. The control characteristics of LED luminaires are presented, which allow to evaluate potential savings in electricity consumption using a lighting control system.
PL
W artykule omówiono sposoby sterowania oświetleniem z wykorzystaniem światła dziennego. Zaproponowano algorytmy sterowania oświetleniem dla budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu i zaimplementowano je w systemie KNX. Przedstawiono i opisano topologię systemu sterowania oświetleniem oraz najważniejsze aspekty implementacji systemu KNX w obiekcie szkoły. Zaprezentowano także wyniki badań rozkładu natężenia światła dziennego w dwóch różnych salach lekcyjnych wraz z ich analizą. Publikacja zawiera opis podstawowych algorytmów sterowania oświetleniem wykorzystującym elementy automatyki systemu KNX. Przedstawiono wytyczne, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu sterowania oświetleniem z uwzględnieniem światła dziennego w obiektach o podobnym sposobie użytkowania.
EN
Ways of lighting control with the use of daylight were discussed in the following article. Particular lighting control algorithms, implemented in KNX system, were offered for a school venue in Zespół Szkół nr 1 in Swarzędz, Poland. Topology for lighting control and the most important aspects for KNX system implementation in a school venue were presented and described. The research results for daylight illuminance for two different classrooms with its analysis were given. This article contains the description of basic lighting control algorithms with the use of automation elements of KNX system. The results may become really useful when making decisions on a particular lighting, taking into consideration a daylight, in other educational or similar venues.
PL
Oświetlenie zewnętrzne posesji często jest traktowane po macoszemu. Albo instalowana jest lampa z łącznikiem sterującym zlokalizowanym wewnątrz domu, albo klient decyduje się na oprawę z czujnikiem ruchu i sprawa jest załatwiona. A przecież mamy co najmniej kilka możliwości, aby sterowanie zewnętrznym oświetleniem było zarówno wygodne, funkcjonalne, jak i dopasowane do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz potrzeb domowników.
PL
Systemy sterowania oświetleniem zapewniają nie tylko odpowiednie warunki świetlne w pomieszczeniach i określonych strefach budynku, lecz także racjonalnie niskie zużycie energii. Umożliwia to obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dzięki tym zaletom zainteresowanie systemami sterowania oświetleniem staje się z każdym rokiem coraz większe.
13
Content available remote Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce
PL
W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu wynikający z trwałości diod elektroluminescencyjnych. System został także oceniony przez mieszkańców w badaniach ankietowych.
EN
The article presents an analysis of the working concurrent lighting system realized on Bożeny Street in Poznań. The real electrical energy consumption by the system during its annual work was assessed. The equipment lifetime has been estimated as a result of the lifetime of the light emitting diodes. The system was also rated by residents in the survey.
14
Content available Natężenie światła dziennego w budynku szkoły
PL
Oświetlenie w budynkach musi zapewniać wymagania komfortu określone przez normę przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Spełnienie wymagań tych norm jest możliwe przy wykorzystaniu światła dziennego i sterowania oświetleniem. Oświetlenie wnętrza budynku zależy od warunków klimatycznych, położenia budynku względem stron świata i jego otoczenia (zacienienia), konstrukcji budynku, wielkości i wyposażenia pomieszczeń. Wymienione czynniki powodują, że rozkład natężenia światła dziennego w pomieszczeniach jest bardzo różny. Należy przy tym podkreślić, że znajomość tego rozkładu umożliwia prawidłowy dobór algorytmów sterowania oświetleniem i ich parametrów. W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia światła dziennego w budynku Zespołu Szkól nr 1 w Swarzędzu. Jest to budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący. Pomiary natężenia światła przeprowadzono w pomieszczeniach posiadających okna od strony północnej i połudiowej. Określono zależność natężenia światła wewnątrz pomieszczenia od natężenia światła zewnętrznego oraz od odległości punktu pomiaru od okna. Przedstawiono rozkłady natężenia światła oraz ich aproksymację. Szczególną uwagę zwrócono na bardzo dużą zmienność natężenia światła wewnątrz pomieszczenia zależną od chwilowego zachmurzenia. Zagadnienie to było przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono między innymi w pracy [3], przy czym były one uzyskane w innych warunkach geograficznych. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące możliwości sterowania oświetleniem przy wykorzystaniu światła dziennego, wynikające z przeprowadzonych badań.
EN
The lighting in buildings shall fulfil the comfort requirements with the minimal consumption of electric energy. Meeting of these requirements is possible by using the daylight and controlling thelighting. The interior lightning depends on climatic conditions, the geographical position of the building and its surroundings (shadows), construction of a building and the size and equipment of rooms. All above mentioned factors contribute to the fact that the distribution of daylight in rooms varies significantly. It should be mentioned that the knowledge of that distribution allows for the proper selection of lighting control algorithms and adjustment of their correct values. The work presents the light intensity research results, obtained at Zespół Szkół nr 1 Swarzędz. That detached school building has 2 floors. The lightning level was measured in the rooms which have windows directed towards the south and the north respectively. The measurements were focused on the level of light with reference to external (natural) light with relation to the distance from the window to the point of examination. The distributions of illumination intensity were presented, along with their approximation. Special attention was paid to the very big variation of light intensity in the room, related to the temporary clouds. The summary presents the guidelines for controlling the illumination by means of daylight, stemming from the conducted research.
PL
Nowoczesne urządzenia elektroniczne np. sterowniki zapewniają właściwy nadzór i energooszczędną pracę systemów oświetleniowych. Dotyczy to głównie systemów sterowania oświetleniem ulicznym, a także ewakuacyjnym, sterowania oświetleniem w budynkach inteligentnych oraz wyłączników zmierzchowych i ściemniaczy oświetlenia.
PL
W publikacji zaprezentowano problematykę związaną z przepływami energii biernej pojemnościowej charakteryzującej eksploatację opraw drogowych LED. Omówiono systemy optymalizacji pracy instalacji oświetleniowych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zużycia energii elektrycznej wybranej oprawy LED ze sterowaniem 1-10V. Dokonano analizy wyników pomiarów parametrów elektrycznych drogowych instalacji oświetleniowych ze sterowaniem DALI. Oszacowano koszty przepływu energii elektrycznej.
EN
The paper presents the problems connected with the energy flows capacitive characterized by the exploitation of road luminaires LED. The systems optimization of lighting installations were discussed. The results of laboratory studies on consumption of electricity by selected LED luminaires with 1-10V control were presented. The paper contains analysis of the results of electrical parameters measurements for road lighting systems with DALI control and estimation of the costs of power flow.
17
Content available remote Wpływ sterowania światłem na bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono wymagania norm PN-EN 12301 Oświetlenie dróg wraz z aktualnymi zmianami. Określono granice sterowania oświetlenia dla przykładowej oprawy oświetleniowej i instalacji oświetlenia drogowego. Zaproponowano harmonogramy sterowania światłem przy zmianie parametrów ruchu drogowego zapewniające spełnienie wymagań normy dla założonych klas oświetleniowych drogi.
EN
The article presents the requirements of PN-EN 12301 Road Lighting, together with the current changes. Specified the boundaries of lighting control for the example luminaire and installation of road lighting. Proposed schedules light control when changing traffic parameters to ensure that the requirements according to the founded class lighting of road.
PL
W nowoczesnych budynkach wykorzystuje się różne magistralne systemy zarządzania. Niektóre z nich są wyspecjalizowane w regulacji oświetlenia, jak np. 1-10 V czy DALI, inne jak KNX czy LON można wykorzystywać zarówno do sterowania oświetleniem (także pojedynczymi oprawami), jak i wszelkimi innymi procesami zachodzącymi w budynku.
PL
Nowoczesne systemy oświetleniowe nie obejdą się bez odpowiednich urządzeń sterujących. Chodzi tutaj nie tylko o oświetlenie stosowane w domach ale również o systemy oświetlenia ulicznego i awaryjnego.
PL
Obiekty budowlane, w których stosowane są zintegrowane systemy zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), bardzo często w praktyce nazywane są „inteligentnymi budynkami”.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.