Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 301

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały kompozytowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został projekt remontu mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Zastosowano m.in. innowacyjna konstrukcje oraz materiały kompozytowe, co pozwoliło na skrócenie czasu i kosztów remontu.
EN
The article discusses the design of the renovation of the J. Piłsudski bridge in Toruń. An innovative structure and composite materials were used, among others, which allowed to shorten the time and costs of the restoration.
EN
The paper presents the method of assessment of the technical condition of the leading edge of the horizontal stabilizer of an F-16 Block C aircraft made from composite materials. The described method was an experimental measurement of the acoustic pressures generated by the technically operational element and the element with the distorted structural continuity and then a comparison of these pressures in the curves of time and frequency in order to assess how the damage impacts the parameters of the acoustic wave. The test was performed in a dual-channel system, the pressure was induced through impacts on the investigated element with an impact hammer and then, based on the measured induction parameters and the generated acoustic wave, the function of frequency response was calculated, based on which the authors assessed how the structural damage influenced the curve characteristics of the acoustic pressure in the domain of frequency. The described method may be used as an efficient method of non-destructive diagnostics of the airframe elements of an aircraft.
PL
Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego krawędzi natarcia statecznika poziomego statku powietrznego F-16 Block C wykonanej z materiałów kompozytowych. Opisywaną metodę stanowił eksperymentalny pomiar ciśnienia akustycznego emitowanego przez element sprawny technicznie oraz element z naruszoną ciągłością struktury, a następnie porównanie ich przebiegu w domenie czasu oraz częstotliwości celem ustalenia w jaki sposób uszkodzenia wpływają na parametry emitowanej fali akustycznej. Badanie dokonywane było dwukanałowo, ciśnienie akustyczne wzbudzane było za pomocą uderzeń w badany element za pomocą młotka modalnego, następnie na podstawie zmierzonych parametrów wzbudzania oraz wywołanego nim fali akustycznej obliczono funkcję odpowiedzi częstotliwości, na podstawie której określono jak uszkodzenie struktury wpływa na przebieg charakterystyki ciśnienia akustycznego w dziedzinie częstotliwości. Opisywana metoda może służyć za skuteczną metodę diagnostyki nieniszczącej elementów płatowca statku powietrznego.
3
Content available remote Wybrane zagadnienia spawania stali o wysokiej wytrzymałości
PL
Rozwój przemysłu jest związany ze stosowaniem zarówno nowych technologii, jak i nowych materiałów konstrukcyjnych. Idąc dalej, można zauważyć, że poszczególne wyroby, w tym nawet pojedyncze części, zbudowane są często nawet z kilku lub kilkunastu materiałów. W efekcie różnorodnych połączeń możliwe jest połączenie wielu właściwości w jednym elemencie.
EN
The methodology of modeling and determining the natural frequencies of oscillations of a robotic structure made of composite material including motors, bearings, gears, and ratio changers is considered. The vibration forms of a multi-stage bench for semi-natural modeling from composite material determined using the finite element method are presented. The developed methods allow the study of complex robotic systems of homogeneous and composite materials.
PL
Rozważana jest metodologia modelowania i określania naturalnych częstotliwości drgań konstrukcji robotycznej wykonanej z materiału kompozytowego, w tym silników, łożysk, kół zębatych i zmieniaczy przełożeń. Opracowane metody pozwalają na badanie złożonych systemów robotycznych z materiałów jednorodnych i kompozytowych.
PL
W swojej notatce [1] o załamaniu tempa wzrostu 3DP/AM w czwartym kwartale ubiegłego roku (właściwie jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa) podałam, że wielkim przegranym w tej dziedzinie na świecie jest produkcja desktopowych drukarek 3D. Jednocześnie dobrze się trzymały i dobrze rokowały na przyszłość produkcja i sprzedaż przemysłowych drukarek 3D oraz rynek materiałów do drukowania. Podobnie bardzo dobre wyniki uzyskały firmy zajmujące się materiałami do drukowania. Pomijam tu bardzo ważne działy opracowywania oprogramowania i prace związane z wprowadzaniem druku 3D do wytwarzania produktów końcowych w przemyśle [2], które w Polsce praktycznie nie istnieją.
PL
W artykule został omówiony projekt remontu mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Zastosowano m.in. innowacyjną konstrukcję oraz materiały kompozytowe, co pozwoliło na skrócenie czasu i kosztów remontu.
EN
The article discusses the project of renovating the Piłsudski bridge in Toruń. An innovative structure and composite materials were used, among others, which reduced the repair time and costs.
7
Content available remote Wiertło do materiałów kompozytowych redukujące zadziory i delaminację
PL
Podczas wiercenia materiałów kompozytowych, takich jak tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFRP), dochodzi do delaminacji oraz powstawania zadziorów na wejściu wiertła w otwór i jego wyjściu z otworu. W artykule zaproponowano projekt wiertła, które mogłoby ograniczyć te niekorzystne zjawiska.
EN
Combustion engine pistons are subject to variable mechanical and thermal loads, and to variable deformations. The article presents the possibilities of using novel composite alloys for the construction of pistons for combustion engines. The novel alloys make it possible to meet high demands, especially for highly load designs, which practically cannot be met by conventional alloys used so far. These high requirements relate to the weight of the pistons, high temperature strength, alloy crystalline structure, abrasive wear resistance, dimensional stability. The requirements for pistons have an impact on the durability of the engine's operation, the level of noise emissions; exhaust gas blow-by into the crankcase, the level of emitted toxic exhaust components, mainly hydrocarbons. The research covered metallography (chemical composition, microstructure), material strength, abrasive wear, and thermal expansion. Investigations of the alloy crystallization process during casting were carried out using the Differential Thermal Analysis (DTA) method. The castings were used for metallographic tests. The strength of the samples was tested at room temperature (20°C) and elevated temperature (up to 350°C) on a testing machine equipped with a special climatic chamber. In particular, the article presents Thermal Derivative Analysis curves and representative microstructures of conventional AlSi12 alloy and the novel composite alloy; dependence of the tensile strength versus temperature for the samples of the novel alloy with various nickel content 2% and 4 %; comparison of the tensile strength for conventional alloy and the novel alloy at ambient and 250°C temperature; comparison of abrasive wear of samples, made of novel aluminium alloy and different cast iron; course of the linear expansion coefficient versus temperature for the conventional AlSi12 alloy with incorrect heat treatment; course of the linear expansion coefficient versus temperature for one of tested silumin alloy which expansion coefficient during sample cooling is smaller than during sample heating; course of the linear expansion coefficient versus temperature for the novel composite silumin alloy, after correct heat treatment. The great benefits of using this novel alloy and the introduction of novel alloying elements (in-Situ) have been confirmed in engine research.
EN
The paper presents the results of experimental-numerical tests of firing at aluminum composite materials. The test materials were manufactured by pressure infiltration of porous ceramic preforms made of α-Al2O3 particles in the amount of 30% and 40% by volume. The EN AW-7075 alloy was chosen as the material matrix, and the steel 7.62×39 mm (M 43) FMJ (Full Metal Jacket) intermediate ammunition was selected for firing. In the result of the experiment, the samples were perforated with a clear difference in the muzzle diameter. The projectile with fragments caused damage to up to three reference plates placed behind the samples (witness plates) in composites with 40% of particles by volume. The mechanics of crack propagation during ballistic impacts of the projectile was characterized based on microstructure studies. Then, using numerical analysis of impact load, the examination of composite materials puncture in the ABAQUS environment was carried out. The Finite Element Method (FEM) was employed for the discretization of geometric models using Hex elements. The Johnson-Cook constitutive model describing the relationship between stress and strain in metal-ceramic composites was applied for the analyses. Numerical models were then subjected to numerical verification using smoothed particle hydrodynamics (SPH). Based on the obtained results, it was found that the hybrid FEM/SPH method correlates significantly with the experimental results.
EN
Owing to their excellent strength-to-weight ratio aluminium composite materials are very readily used in the construction of means of transport. The parts made of such materials must be characterized by high reliability and workmanship. Hence, machining is the predominant method of manufacturing parts from composites. The problem with the turning, milling and drilling of ceramic-reinforced composites is the abrasive action of the reinforcement, resulting in heavy wear of the blades and so in lower surface quality and dimensional-shape accuracy and higher manufacturing costs. A solution to this problem can involve the blades made of superhard materials or properly matched conditions of machining with sintered carbide blades. This paper presents the results of the turning tests carried out on an aluminium composite material reinforced with long ceramic fibres. An uncoated sintered carbide blade is compared with a diamond coated blade and a polycrystalline diamond blade. Post-turning surface roughness and machining forces were selected as the main indicators of cutting ability. The effect of the blades on the forming chips is shown and the higher resistance of the polycrystalline diamond blades to the abrasive action of the reinforcing fibres is confirmed by microscopic photographs. Besides the confirmation of the higher durability of the diamond blades, the conditions in which when using these blades one can achieve better machining effects than the ones achievable by the compared tools are defined. Moreover, it is shown that by properly matching the machining parameters and aiding machining with oil mist lubrication, it is possible to obtain excellent surface quality by means of carbide blades. The minimum quantity lubrication also increases the life of the blades.
EN
In modern world we are searching methods to reuse most of industrial disposals produced during manufacturing. Some kinds of materials, like scraps from acoustic foam, however are not so easily utilized using recycling methods for its primary usage. Disposals produced during the manufacturing process can be compressed and reused as sound absorbing material. The purpose of this article is to examine sound absorbing properties of material made of acoustic foam disposals and compare it with sound protection materials, which are commonly used. Sound absorbing damping were tested using Kundt’s tube and reverberation room examination method. Tests were carried out according to standard PN-EN ISO 354:2005, for reverberation room examination, and according to Bruel&Kjaer electronic instruments technical manual for Kundt’s tube examination.
PL
Badano właściwości sorpcyjne materiałów kompozytowych powstałych na bazie strużyn stanowiących odpad stały z przemysłu garbarskiego. Wielokryterialna analiza zdolności pochłaniania wody obejmowała wpływ rodzaju oraz ilości napełniacza mineralnego, jak również rodzaju zastosowanego medium adhezyjnego. Stwierdzono, że wszystkie te czynniki mogą stanowić narzędzie optymalizacyjne, ukierunkowane na osiąganie odpowiednich właściwości zmniejszających lub zwiększających pochłanialność wody.
EN
Tannery shavings were mixed with mineral fillers (dolomite, kaolin, bentonite) and com. glues (poly(vinyl acetate) and leather gelatin) to resp. composite materials (sheets). After drying at 25°C and ageing, they were studied for water adsorption and desorption. The lowest absorbability was obsd. for the composites made of gelatin glue and poly(vinyl acetate) mixed with 10% kaolin addn.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania materiałów kompozytowych w elemencie osprzętu maszyn roboczych. Wytypowano elementy składowe osprzętów powszechnie spotykanych w maszynach, które mogą podlegać próbom wykonania z kompozytu. Spośród nich wybrano sekcję wysięgnika teleskopowego. Dla takiego obiektu została stworzona koncepcja wykonania podzespołu z kompozytu węglowo-epoksydowego. Zostały zaproponowane dwa rozwiązania technologiczne. Wstępnie wytypowano półfabrykaty przewidziane do wykonania elementu. Określono zagadnienia konstrukcyjne, które muszą zostać rozwiązane na etapie projektowania konstrukcji prototypowej. Wyznaczono ponadto obszary badawcze, które należy podjąć w fazie badawczo-rozwojowej tego typu produktu. Oszacowano koszty produkcji jednostkowej i spodziewane korzyści z zastosowania wysuwanego segmentu teleskopowego wykonanego z laminatu węglowo-epoksydowego.
EN
A concept of application of composites materials into heavy equipment attachment parts has been presented in the article. From the commonly used attachment types there have been selected those subcomponents which are appropriable to be developed with use of composites. For further analysis a foldable section of telescopic boom has been selected. For this subcomponents a concept of CFRP composite technology has been proposed. Two technological variants has been described. Possible prepreg systems for this application have been outlined. The essential construction problems and features which have to be solved have been identified. The research topics which should be undertaken during R&D phase have been stated. The potential benefits and technology costs of CFRP composite boom section implementation have been estimated.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań mikrostruktur materiałów kompozytowych wytwarzanych metodą infiltracji ciśnieniowej preform z cząstek ceramicznych α-Al2O3 stopem aluminium EN AW-2024. W badaniach mikroskopowych w szczególności oceniano jakość połączeń na granicach międzyfazowych osnowa-cząstki ceramiczne. Stwierdzono, że krzemionka (SiO2) stosowana do łączenia cząstek tlenku glinu w preformie powoduje wzbogacenie osnowy w krzem (Si), w części dyfundujący do stopu aluminium, który jednak pozostaje w osnowie w postaci skupisk SiO2, szczególnie w obrębie cząstek ceramicznych o dużym stopniu aglomeracji. Infiltracja porów otwartych preformy ceramicznej stopem EN AW-2024 o ograniczonej rzadkopłynności utrudnia proces infiltracji, pozostawiając lokalnie występującą porowatość. Propagacja pęknięć w materiale kompozytowym po badaniach właściwości mechanicznych następuje głównie po granicach międzyfazowych osnowa- -cząstka, szczególnie w miejscach o zwiększonej ilości rezydualnej krzemionki (SiO2) w osnowie. Na powierzchniach przełomów obserwuje się cząstki ceramiczne umocnienia α-Al2O3 o mocnym adhezyjnym połączeniu z osnową, które podczas tworzenia złomu ulegają pęknięciom.
EN
The paper presents the results of investigations into the microstructures of composite materials produced by pressure infiltration of preforms of ceramic α-Al2O3 particles with aluminium alloy EN AW-2024. In particular, the quality of the bonds at the interphase boundaries of matrix-ceramic particles was evaluated using microscopy investigations. It was found that silica (SiO2) used for bonding alumina particles in the preform causes an enrichment of the matrix in silicon (Si), which partly diffuses to aluminium alloy, yet remains in the matrix in the form of SiO2 concentrations, especially within ceramic particles with a high degree of agglomeration. The infiltration of open pores of ceramic preforms with EN AW-2024 alloy of limited flowing power hinders the infiltration process, resulting in local porosity. The propagation of cracks in the composite material after tests for mechanical properties occurs mainly along the interphase boundaries of the matrix-particle, especially in places with an increased residual amount of silica (SiO2) in the matrix. On the surfaces of the fractures ceramic particles of the α-Al2O3 reinforcement are observed, they form a strong adhesive bond with the matrix and crack during the formation of scrap metal.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów ceramicznych, metalicznych i kompozytowych wytwarzanych metodą SPS. Materiały wytwarzane tą metodą znalazły zastosowanie między innymi jako narzędzia skrawające oraz elementy zawierające ziarna diamentu do szlifowania i wygładzania. Zaprezentowano krzywe spiekania materiałów o osnowie Al2O3 wytwarzanych metodą SPS. Określono wpływ nagrzewania prądem impulsowym na czas trwania procesu spiekania materiałów tlenkowych i kompozytowych o osnowie Ab03 w porównaniu do spiekania swobodnego i mikrofalowego. Przedstawiono krzywe spiekania oraz wybrane właściwości materiałów o osnowie Al2O3 z dodatkiem stałych faz smarujących (WS2) oraz z dodatkiem dwuborku tytanu. W przypadku zastosowania spiekania SPS możliwe jest otrzymywanie materiałów przy niższych parametrach (temperatura i czas wygrzewania) odznaczających się dobrymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wprowadzenie faz WS2 oraz TiB2 do osnowy materiałów kompozytowych AbOrTi(C,N) umożliwiło znaczące obniżenie współczynnika tarcia. W pracy przed­ stawiono również właściwości materiałów o osnowie azotku krzemu. Materiały o osnowie Si3N4 z dodatkiem faz o dobrej przewodności elektrycznej (np. TiN, TiB 2) spiekane metodą SPS odznaczały się wysoką twardością, modułem Younga oraz niską opornością elektryczną. Poprawa przewodności elektrycznej tworzyw ceramicznych o osnowie Si,N4 umożliwiła zastosowanie obróbki elektroerozyjnej do formowania gotowych wyrobów. Zaprezentowano materiały ceramiczne (TaB2) wytwarzane w wyniku reakcji syntezy tantalu i boru podczas nagrzewania. Porównano właściwości fizyczne i wytrzymałościowe materiałów borkowych wytwarzanych metodą spiekania reakcyjnego SPS oraz materiałów barkowych spiekanych z komercyjnych proszków TaB2. Przedstawiono także właściwości materiałów supertwardych o osnowie metalicznej konsolidowanych przy zastosowaniu techniki spiekania reakcyjnego FAST/SPS. Egzotermiczna reakcja syntezy proszków w trakcie procesu spiekania SPS umożliwia zwiększenie kinetyki nagrzewania i konsolidacji kompozytowych materiałów z dodatkiem proszków diamentowych w zakresie niższych temperatur bez grafityzacji fazy supertwardej.
EN
The paper presents the results of physical and mechanical properties of ceramic, metallic and composite materials obtained using the SPS method. Materials sintered by this method have been used, among others, as cutting tools and grinding and polishing elements containing diamond grains. The sintering curves of Al203 matrix materials produced by SPS are presented. The influence of pulse current heating on the duration of the sintering process of oxide and composite materials with the Al203 matrix was determined. The properties of SPS sintering materials were compared with the properties of materials after conventional and microwave sintering processes. The sintering curves and selected properties of Al203 based materials with the addition of solid lubricating phases (WS2) and the addition of titanium diboride are presented. In the case of using SPS sintering it is possible to obtain materials characterized by high physical and mechanical properties at lower parameters (temperature and duration).The additive ofWS2 and TiB2 phases to the matrix of AI203-Ti(C,N) composite materials made it possible to significantly reduce the friction coefficient. The paper also presents the properties of materials based on silicon nitride sintered by SPS method. Si.ifV1 based materials with the addition of phases with good electrical conductivity (eg TiN, TiB2) sintered with SPS method were characterized by high hardness, Young's modulus and low electrical resistance. The improvement of electrical conductivity of Si3N4 ceramic materials enabled the use of electro discharge machining process to form finished products. The ceramic materials (TaB2) produced as a result of the synthesis reaction of tantalum and boron during heating were presented. The physical and mechanical properties of boride materials produced by the reaction sintering SPS and boride materials sintered of commercial TaB2 powders were compared. It also presents the properties of super-hard materials with a metallic matrix consolidated using the FAST/SPS reaction sintering technique. The exothermic reaction of powder synthesis during the SPS sintering process allows to increase the kinetics of heating and consolidation of composite materials with the addition of diamond powders in the range of lower temperatures without graphitization of the super-hard phase.
EN
The article presents the verification of FEM modelling of composite materials based on the results of static strength test. The aim of the work was to examine whether the applied modelling of composite materials is correct and verify it with finite element method (FEM). The composite structure of the PW-6U glider was used as a model. In the program the numerical model (geometry and finite element mesh) of the glider’s wing was created. The wing is made of glass fabrics and a spar with flanges with a glass roving. The composite structure of the wing, including composition, layout and thickness of laminate layers, fiber arrangement was exactly modelled in the program and then subjected to loads. Having the measurements from the static strength tests of the glider, the numerical results were compared with the experimental results. Thanks to the applied modelling, the obtained numerical results were satisfactory and very close to the experimental results from the structural static tests of the glider. Therefore, it can be concluded that the conducted verification of FEM modelling of composite materials is correct. Nowadays application of composite materials is increasingly expanding. Therefore, the modelling of composites becomes a significant issue. FEM modeling allows verification of the structure. At the stage of modelling modifications can be implemented and thus time and costs associated with subsequent changes in the production process may be saved. This is a very good solution which already at the design stage of the structure allows examination of its strength.
PL
Artykuł prezentuje weryfikację modelowania MES materiałów kompozytowych na podstawie wyników statycznej próby wytrzymałościowej. Celem pracy było zbadanie, czy zastosowane modelowanie kompozytów jest prawidłowe, i zweryfikowanie tego metodą elementów skończonych (MES). Jako modelu użyto konstrukcji kompozytowego szybowca PW-6U. W programie wykonano model obliczeniowy (geometrię oraz siatkę elementów skończonych) skrzydła szybowca. Skrzydło jest zbudowane ze szklanych tkanin oraz dźwigara z pasami z włókna szklanego. Kompozytową strukturę skrzydła, opisaną m.in. przez rozmieszczenie, układ i grubość warstw oraz ułożenie włókien, dokładnie zamodelowano w programie, a następnie poddano obciążeniom. Na podstawie pomiarów ze statycznych prób wytrzymałościowych szybowca porównano wyniki numeryczne z wynikami eksperymentalnymi. Dzięki zastosowanemu modelowaniu uzyskano zadowalające wyniki numeryczne, bardzo zbliżone do wyników eksperymentalnych z prób statycznych szybowca. Dlatego można stwierdzić, że przeprowadzona weryfikacja modelowania MES materiałów kompozytowych jest prawidłowa. W dzisiejszych czasach zastosowanie materiałów kompozytowych coraz bardziej się rozszerza. Dlatego modelowanie kompozytów staje się istotnym zagadnieniem. Modelowanie metodą elementów skończonych pozwala na weryfikację konstrukcji. Na etapie modelowania można dokonać jeszcze ewentualnych modyfikacji i tym samym zaoszczędzić czas oraz ograniczyć późniejsze koszty związane ze zmianami w procesie produkcji. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które już w fazie projektowania konstrukcji pozwala na zbadanie jej wytrzymałości.
EN
Nowadays, natural fiber reinforced polymer composites are widely used because of their advantageous properties like minimum density,maximum specific strength, low cost and easy availability. Manufacturing of natural fiber composite is easy as compared to the conventional methods. In the present scenario, due to an increasing interest in environmental consciousness with greenhouse effect, various industries have initiated the use of eco-friendly materials and are replacing hazardous materials with such eco-friendly materials. The present work aims to determine the tensile strength of okra and jute fibers reinforced in Epoxy LY-556 and XIN-100IN Resins. Okra fibers are developed from the stem of the plant of the Malvaceae family. Their use as reinforcement in polymer composites requires the basic knowledge of their mechanical properties. Jute fibers are developed fromthe best jute plants. The conclusions are based on their mechanical properties and behavior.
EN
The paper investigates the growing popularity of composite materials concentrating on explanation of their advantages, especially taking into consideration composite materials used in the aerospace industry such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites and smart composite materials. Various types of matrices and fibers are described with special emphasis on nanotechnology and opportunities to improve the properties of composites. The paper also presents selected examples of applications in the aerospace industry.
EN
Textile materials are used in protective footwear due to their good mechanical and hygienic properties and to provide thermal insulation. This work presents a technological process of designing ultrasonically welded composite structures characterised by various densities of welding spots. The study involved three variants of composite structures made of three layers. The composite structures developed were tested in terms of mechanical properties and were statistically analysed in terms of the effects of welding spot density and reinforcing nonwoven thickness on the protective parameters. Inserts made of ultrasonically spot-welded textile composite structures may offer protective footwear users greater comfort in terms of mechanical resistance. The evaluation method proposed may be a useful tool in assessing textile composite structure inserts for protective footwear.
PL
Tekstylne materiały kompozytowe są używane w obuwiu ochronnym do poprawy m.in. właściwości mechanicznych. W pracy przedstawiono analizę wpływu różnej gęstości punktów zgrzewających wykonanych metodą ultradźwiękową na parametry mechaniczne kompozytów pod kątem zastosowania ich w obuwiu ochronnym w postaci wkładek. Do badań wytypowano trzy warianty kompozytów będących przestrzenną strukturą utworzoną konstrukcyjnie z trzech różnych morfologicznie warstw włókienniczych. Statystycznie udowodniono, że możliwa jest poprawa tych właściwości poprzez zastosowanie optymalnej gęstości zgrzewów o określonej średnicy i rozmieszczanych regularnie, podczas procesu zgrzewania. Zaproponowany sposób oceny uwzględniający ocenę trzech kluczowych, z punktu widzenia użytkowania obuwia, parametrów mechanicznych (ścieranie, oddzieranie warstw i sztywność zginania) może być przydatnym narzędziem podczas oceny tekstylnych kompozytowych wkładek do obuwia ochronnego.
EN
The current trend of weight reduction entails a reduction in safety factors. This approach is understandable, but light profiles are more susceptible. The structure works close to the boundary loads, and their destruction is primarily determined by dynamic relief. Today, composite masts are diagnosed by the following methods: optical microscopy, electron microscopy, X-ray analysis and thermal analysis. These methods are invasive methods. It seems that the vibration analysis of the mast - rigging system could supplement or replace the mentioned methods without the need to dismantle the mast, giving the possibility of testing on the yacht [5]. The article presents the possibility of diagnosing a composite material defect on the example of a interrupts a continuity of structure.
PL
Obecna tendencja do redukcji masy pociąga za sobą obniżenie współczynników bezpieczeństwa. Takie podejście jest zrozumiałe, ale lekkie profile są bardziej podatne. Konstrukcja pracuje blisko obciążeń granicznych, a o ich zniszczeniu decydują przede wszystkim odciążenia dynamiczne. Współcześnie maszty kompozytowe diagnozuje się następującymi metodami: mikroskopii optycznej, mikroskopii elektronowej, analizy rentgenowskiej i analizy termicznej. Wymienione metody są metodami inwazyjnymi. Wydaje się, że analiza drgań układu maszt - olinowanie mogłaby uzupełnić lub zastąpić wymienione metody bez potrzeby demontażu masztu, dając możliwość wykonania testu na jachcie [5]. W artykule przedstawiono możliwość diagnozowania defektu materiału kompozytowego, polegającego na przerwaniu ciągłości struktury osnowy.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.