Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Part 1 of the article presents the technological path of producing semi-finished products for wires constituting input material in additive technologies. On the basis of the developed chemical compositions of experimental Fe-based alloys, laboratory ingots with a square section of 120×120 mm / 130×130 mm were produced, which were then hot rolled into flat bars. In order to select the physical parameters of the drawing tests, numerical modelling of the process was performed. As a result of the simulations, it was found that the calculated drawing force exceeds the capabilities of the experimental drawing machine and for this reason, hydrostatic extrusion was used to produce bars intended for drawing wires. The hydrostatic extrusion method was used to make bars with a diameter of 5 mm from three tested materials, while three experimental steels showed insufficient susceptibility to extrusion at high pressure and cracked at various strain values. An analysis of possible causes of bar breakage during extrusion was carried out on the basis of the results of microstructure examination.
PL
W części 1 artykułu przedstawiono ścieżkę technologiczną wykonania półwyrobów przeznaczonych na druty będące materiałem wsadowym do technologii przyrostowych. Na podstawie opracowanych składów chemicznych eksperymentalnych stopów na bazie Fe wytworzono wlewki laboratoryjne o przekroju kw. 120×120 mm / 130×130 mm, które następnie poddano walcowaniu na gorąco na płaskowniki. W celu dobrania parametrów fizycznych testów ciągnienia wykonano modelowanie numeryczne tego procesu. W wyniku symulacji ustalono, że wyliczona siła ciągnienia przewyższa możliwości eksperymentalnej ciągarki i z tego powodu do wytworzenia prętów przeznaczonych do ciągnienia drutów zastosowano wyciskanie hydrostatyczne. Metodą wyciskania hydrostatycznego wykonano pręty o średnicy 5 mm z trzech badanych materiałów, natomiast trzy eksperymentalne stale wykazały niewystarczającą podatność do wyciskania z wysokim ciśnieniem i ulegały pękaniu przy różnych wartościach odkształcenia. Przeprowadzono analizę możliwych przyczyn pękania prętów w trakcie wyciskania na podstawie wyników badań mikrostruktury.
EN
The paper deals with the unconventional issue of composite steel preparation by hot rolling. Various production possibilities of multilayer composite from austenitic stainless steel AISI 304 and tool high carbon steel AISI D2 were investigated. Samples with 5, 15 and 45 layers were prepared. Optical microstructural analysis were subsequently performed on these samples with the focus on the details of joint and evaluation of the thicknesses of individual layers. In addition, hardness measurements were performed on the prepared samples, including its comparison with the individual steels used. It was confirmed that the hardness increased with increasing number of layers, however in this case, the difference between 15 and 45 layers was only 8 HBW. In addition it was found that the hardness of the prepared 45-layer packet without quenching was higher than that of the base (used) steels.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono niekonwencjonalnemu zagadnieniu przygotowania kompozytu stalowego metodą walcowania na gorąco. Zbadano różne możliwości i metody wytwarzania wielowarstwowego kompozytu stalowego z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304 i wysokowęglowej stali narzędziowej AISI D2. W pracy opisano technologię przygotowania pakietów z tych stali złożonych z 5, 15 i 45 warstw. Następnie przeprowadzono na tych próbkach optyczne analizy mikrostrukturalne, skupiając się na szczegółach łączenia i ocenie grubości poszczególnych warstw. Ponadto na przygotowanych próbkach wykonano pomiary twardości, a wyniki porównano z poszczególnymi zastosowanymi stalami. Potwierdzono, że twardość wzrastała wraz ze wzrostem liczby warstw, jednak w przypadku różnicy między 15 a 45 warstwami różnica twardości to zaledwie 8 HBW. Ponadto stwierdzono, że twardość przygotowanego 45-warstwowego pakietu bez hartowania była wyższa niż (użytych) stali podstawowych.
3
Content available remote Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.
EN
Concepts of four unconventional metal forming methods: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion, rolling with transverse rolls motion and incremental forging are presented in the paper. The methods enable manufacturing products with unique functional properties and significant reduction of the required press load. Industrial implementation of the presented metal forming techniques would allow to extend the assortment of many metal parts manufacturers.
PL
W artykule przedstawiono środki smarne stosowane do obróbki plastycznej blach stalowych na zimno. Szczególny nacisk położono na emulsje wodne używane w tym procesie. W części doświadczalnej omówiono wstępne badania nad wytworzeniem oleju emulgującego przeznaczonego do obróbki plastycznej blach stalowych na zimno.
EN
The article discusses lubricants used in cold forming of steel sheets, with special emphasis on water emulsions used in the process. In the experimental part, initial tests were carried out on the production of emulsifying oil used during cold forming of steel sheets.
EN
To form the fine micro-structures, the Pr17Fe78B5 magnet powders were produced in the optimized gas atomization conditions and it was investigated that the formation of the textures, microstructures, and the changes in the magnetic properties with increasing the deformation temperatures and rolling directions. Due to the rapid cooling system than the casting process, the homogenous microstructures were composed of the Pr-rich and Pr2Fe14B without any oxides and α-Fe and enables grain refinement. The pore ratios were 2.87, 1.42, and 0.22% at the deformation temperatures of 600, 700, 800°C, respectively in the rolled samples to align the c-axis which is the magnetic easy axis. Because Pr-rich phase cannot flow into the pore with a liquid state at low temperature, the improvement of pore densification was gradually observed with increasing deformation temperature. To confirm the magnetic decoupling effects of Pr2Fe14B phases by Pr-rich phases, the magnetic properties were investigated in rolled samples produced at the deformation temperature of 800°C. Although the remanent field is slightly decreased by 30%, the coercivity fields increased by about 2 times than that previous casted ingot. It is suggested that the gas atomization method can be suitable for fabricating grain refined and pure PrFeB magnets, and the plastic deformation conditions and rolling directions are a critical role to manipulate microstructure and magnetic properties.
6
Content available remote Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.
EN
Concepts of four unconventional metal forming methods: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion, rolling with transverse rolls motion and incremental forging are presented in the paper. The methods enable manufacturing products with unique functional properties and significant reduction of the required press load. Industrial implementation of the presented metal forming techniques would allow to extend the assortment of many metal parts manufacturers.
EN
Traditional press and sinter processes have gained in the last decades more and more importance in the manufacturing of high volume and precise mechanical components especially in the field of iron based powders. In recent years, the reductions of processing times and temperatures were spotted as critical targets to increase productivity and reduce energy consumption. Electric current assisted sintering (ECAS) technologies have always been seen as an alternative to traditional furnace based sintering techniques and have been the target of different researches with the specific purpose of reducing both operational times and costs. The aim of the present study is to investigate the effect of an innovative process called Electro Sinter Forging (ESF) applied to CuSn15 powders. Thanks to a very short processing time (less than 1 second to densify loose powders), this process is able to retain a very small grain size, thus enhancing mechanical properties of the processed materials. Furthermore, to the authors knowledge, cold – rolled electro – sinter – forged alloys has never been investigated before. First of all, bars were electro – sinter – forged and subsequently characterized in the as sinter – forged condition. The observation of microstructure evidenced an extremely fine microstructure and a reduced degree of porosity. Afterwards, bars were cold rolled after different reduction ratios; macrostructural integrity of the rolled bars was assessed before evaluating the effects of cold rolling on the sinter – forged microstructure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stopów CuFe2 i CuCr0,6 przeprowadzonych na doświadczalnej walcarce z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR, ang. Rolling with Cyclic Movement of Rolls). Urządzenie stanowi interesującą alternatywę dla powszechnie znanych metod dużego odkształcenia plastycznego SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Zasadniczym celem badań była analiza mechaniczna procesu walcowania RCMR przeprowadzona na wybranych stopach miedzi oraz identyfikacja stref lokalnych odkształceń wynikająca z dodatkowego ruchu walców. Wyniki badań porównano z uzyskanymi w procesie walcowania konwencjonalnego. Badania wykazały wpływ procesu RCMR na przebiegi mechaniczne procesu, intensywność i efekt lokalizacji odkształcenia.
EN
The paper presents the results of the CuFe2 and CuCr0.6 alloys tests carried out on an experimental rolling with cyclic movement of rolls (RCMR, Rolling with Cyclic Movement of Rolls). The device is an interesting alternative to the commonly known methods of severe plastic deformation SPD. The main objective of the research was a mechanical analysis of the RCMR rolling process carried out on selected copper alloys and identification of local deformation zones resulting from the additional movement of rollers. Test results were compared with those obtained in the conventional rolling process. The research has shown the impact of the RCMR process on the mechanical processes of the process, the intensity and effect of the location of strain.
PL
Temperatura odkształcanego materiału jest jednym z najważniejszych parametrów w wielu procesach technologicznych, w tym także w procesach walcowania. Dokładna znajomość i możliwość sterowania rozkładem temperatury w materiale podczas poszczególnych etapów procesu walcowania pozwala na prowadzenie procesu, w warunkach zapewniających uzyskanie gotowego wyrobu o żądanej budowie mikrostrukturalnej i własnościach mechanicznych. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury odkształcanego materiału podczas procesów walcowania w warunkach przemysłowych oraz laboratoryjnych. Badania w warunkach przemysłowych prowadzono podczas procesu walcowania blach stalowych. Badania w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono dla procesu walcowania trudno odkształcalnego stopu aluminium w trójwalcowej walcarce skośnej. Otrzymane wartości temperatury porównano z wartościami zarejestrowanymi przez systemy pomiarowe zainstalowane w liniach technologicznych, a także z wynikami obliczeń numerycznych. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki badań temperatury walców żeliwnych oraz walców z pierścieniami wykonanymi z węglików spiekanych, podczas procesu wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. Do badań temperatury zastosowano kamerę termowizyjną ThermaCAM SC640 firmy FLIR Systems, wyposażoną w niechłodzony detektor. Na podstawie przedstawionych w pracy wyników badań stwierdzono, że w przypadkach, gdy nie jest możliwy pomiar temperatury metodą kontaktową, przy prawidłowo określonych parametrach (głównie emisyjności badanego materiału) można uzyskać wysoką dokładność pomiarów temperatury z zastosowaniem techniki termowizyjnej. Przeprowadzone w pracy badania wykazały zalety techniki termowizyjnej, która pozwala na określenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego materiału w przeciwieństwie do pomiaru punktowego, z zastosowaniem pirometru.
EN
The temperature of deformed material is one of the most important parameters in many technological parameters, including rolling processes. The detailed knowledge and control of the temperature distribution in the material during individual rolling process stages enables the conduction of the process under conditions that ensure finished product of the desired microstructure and mechanical properties to be obtained. The study presents the results of the temperature measurements of deformed metal during rolling processes in industrial and laboratory conditions, respectively. Industrial tests were conducted during the process of rolling steel plates. Laboratory tests were carried out for the process of rolling a hard deformable aluminum alloy on a three-high skew rolling mill. The obtained temperature values were compared with values recorded by measuring systems installed in technological lines, as well as with the results of numerical computations. Moreover, the paper presents the results of temperature tests of cast iron rolls and rolls with rings made of sintered carbides, during the ribbed bars multi-strand rolling process. ThermaCAM SC640 Thermovision Thermometer from FLIR Systems, equipped with an uncooled detector, was used to test the temperature. On the basis of the results presented in this study it has been established that in situations, where it is not possible to take measurements by the contact method, with correctly defined parameters (primarily, the emissivity of the material to be examined), a high accuracy of temperature measurements can be achieved using the thermovision technique. The investigation carried out within the study has demonstrated the advantages of the thermovision technique that enables the determination of the distribution of temperature on the examined material surface, by contrast to the spot measurement using a pyrometer.
PL
W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych w Zakładzie Tłoczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej na przełomie ostatnich lat. Zamieszczono wyniki badań, m.in. prac statutowych, związanych z wyoblaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych na specjalnej do tego celu zaprojektowanej przez Zakład Tłoczenia wyoblarce MWS-200. W trakcie badań statutowych wspomagano się oprogramowaniem do badań numerycznych, umożliwiającym przeprowadzenie prób wyoblania. Przedstawiono wyniki prac prowadzonych dla przemysłu, m.in. oświetleniowego, wentylacyjnego, motoryzacyjnego, lotniczego i spożywczego. Pokazano przykładowe wyroby wykonane metodą wyoblania, w tym wyroby wykonane z blachy perforowanej, stali nierdzewnej i aluminium. Ponadto zaprojektowano, wykonano i wdrożono maszynę przeznaczoną do łączenia ze sobą elementów wentylacji. W omawianym okresie Zakład Tłoczenia uczestniczył w realizacji 8 projektów unijnych i krajowych, z czego trzy z nich są nadal realizowane. Zakres prowadzonych prac dotyczył m.in.: walcowania płaskowników o zmiennym przekroju; walcowania pierścieni na gorąco wraz z analizą rozkładu temperatury podczas trwania procesu; gięcia wyciskanych profili aluminiowych o długości do 13 metrów, wykonanych ze stopów serii 5xxx i 6xxx; walcowania na zimno z zastosowaniem układu grzewczo-chłodzącego pomiędzy klatkami linii walcowniczej; modernizacji specjalnej prasy do zgrzewania pasów z włókna szklanego o szerokości do 2,5 m; gięcia profili cienkościennych o zmiennym przekroju z zastosowaniem miejscowego podgrzewania laserem diodowym.
EN
This article presents the scope of works performed at the Press Forming Department of the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute in recent years. It includes the results of tests, including statutory works, associated with spinning of axially asymmetrical products on the MWS-200 spinning lathe designed especially for this purpose by the Press Forming Department. Over the course of statutory works, numerical simulation software was used to assist and enable the performance of spinning tests. The results of works performed for industry, including: lighting, ventilation, automotive, aviation and food, are presented. Examples of products made using the spinning method are shown, including products made of perforated sheet, stainless steel and aluminum. Moreover, a machine intended for joining of ventilation elements was designed, made and implemented. During the period under discussion, the Press Forming Department participated in the realization of 8 EU and domestic projects, three of which are still underway. The scope of performed works concerned, among other things: rolling of flat bars with variable cross-section; hot-rolling of rings along with analysis of temperature distribution over the duration of the process; bending of extruded aluminum profiles with length up to 13 meters, made from 5xxx and 6xxx series alloys; cold rolling with the application of a heating and cooling system between cages of the rolling line; modernization of a special press for bonding of glass fiber belts with a width up to 2.5 m; bending of thin-walled profiles of variable cross-section with the application of local heating using a diode laser.
11
Content available remote Fabrication of reinforcement bars in unalloyed steel
EN
Modern civil engineering requires increasingly many concrete reinforcing bars, necessitating the satisfaction of increasingly restrictive operational, design and investment-related requirements. As a result, design engineers and contractors, including welding engineers, deal with bars fabricated using various technologies affecting both the properties and the structure of bars. The article presents basic information concerning individual technologies used in the production of concrete reinforcing bars as well as their microstructure and mechanical properties.
PL
Nowoczesne budownictwo wymaga coraz większej ilości prętów do zbrojenia betonu, co wiąże się z potrzebą spełnienia coraz wyższych wymagań eksploatacyjnych, projektowych i inwestycyjnych. Z tego punktu widzenia konstruktorzy i wykonawcy, w tym spawalnicy, mają do czynienia z prętami wytwarzanymi przy zastosowaniu odmiennych technologii, mających wpływ na ich własności i budowę mikrostrukturalną. W pracy zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące poszczególnych technologii wytwarzania prętów do zbrojenia betonu, ich mikrostruktury oraz własności mechanicznych.
12
Content available remote Recent development trends in metal forming
EN
Major, recent developmental trends in the field of metal forming are presented in the paper both from experimental and numerical point of view. First, progress made in metal forming processes such as: rolling of long flat products, cross wedge rolling, open die forging, die forging, extrusion, drawing, and stamping are addressed. Then, the study provides infor-mation on the current trends in the application of numerical modeling in the field of metal forming. Presented discussion of the particular issues, is confronted with the authors' own, recently elaborated, solutions.
13
Content available remote A helical rolling process for producing ball studs
EN
This paper presents the numerical and experimental results of a study investigating helical rolling of ball studs. First, methods for producing balls studs widely used in the automotive industry are discussed. Then, in light of the discussed manufacturing techniques, a helical rolling process for producing this type of parts is proposed. The idea of rolling stepped parts in skew rolling mills is presented and the design concept for helical tools is described. Next, numerical results of a helical rolling process for ball studs are presented. Theoretical considerations are based on the results of simulations performed by the finite element method using the FORGE NxT simulation software. The simulations involved examining metal flow, thermal parameters and force parameters in the process, as well as predicting material cohesion loss based on the distribution of the Cockcroft-Latham ductile fracture criterion. The numerical results were verified experimentally. In the experiments, the process was investigated with respect to potential failure modes. The correctness of the designed numerical models of helical rolling was assessed based on the shape of produced forgings and the distributions of force parameters. Obtained results demonstrate that helical rolling is an effective technique for producing ball studs, and the design concept for helical tools can be based on the solutions developed for wedge tools used in cross wedge rolling.
PL
Aktualnie obserwowany globalny wzrost konkurencyjności blach i taśm aluminiowych zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, jak i budowlanym, przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na wyroby zimnowalcowane ze stopów aluminium. Proces rozwoju współczesnych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem wyrobów płaskich zimnowalcowanych skupia się wokół zwiększania wydajności procesu produkcyjnego. W związku z powyższym, coraz większe uznanie zyskują innowacyjne technologie bazujące na zintegrowanych procesach ciągłego odlewania i walcowania, pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów płaskich walcowanych na zimno z pominięciem operacji walcowania na gorąco. W artykule zostały opisane obszerne badania procesu wytwarzania taśm metodą Twin Roll Casting, a także szczegółowe badania ich własności mechanicznych, twardości, przewodności elektrycznej oraz ewolucji tych własności po odkształceniu w wyniku walcowania na zimno.
EN
Global increase in the use of aluminum sheets and strips can be easily observed nowadays in automotive, aviation and construction industry which causes the increase of demand for production of cold-rolled aluminum alloys. The development of modern industry concerned with manufacturing of cold-rolled flat products is mainly focused on increasing of production efficiency. Taking that into consideration, these days more and more approval is given to the technologies based on integrated processes of continues casting and rolling which allow to achieve high quality cold-rolled products with the omission of the hot-rolled process. One of the cold-rolled production processes used more commonly every day is the Twin Roll Casting method (TRC). This method allows the omission of a very expensive stage which is hot-rolling process. The charge from the TRC production line may directly undergo the cold-rolling process. This article widely discusses not only laboratory tests during the production of strips from alloy EN AW-6060 using the TRC method but also its mechanical properties, hardness, electric conductivity taking into account variables of a process and evolution of these properties after the cold-rolled deformation.
PL
W pracy opisano badania walcowania wzdłużnego i walcowania ze zmianą drogi deformacji miedzi i stopu niklu Inconel 825. Walcowanie ze zmianą drogi odkształcenia realizowano w taki sposób, że w pierwszej operacji wykonano jeden przepust walcowania wzdłużnego, a następnie z walcówek wycięto próbki do dalszych badań pod takim kątem, jaki odpowiadał kątowi skręcenia materiału w badaniach zgniatania obrotowego wydłużającego współbieżnego. Następnie dla tak wykonanych próbek realizowano kolejny przepust walcowania wzdłużnego. Badania te stanowiły punkt odniesienia w stosunku do badań walcowania wzdłużnego (monotonicznego). Wyznaczono chropowatość i mikrotwardość próbek walcowanych obydwoma metodami celem wskazania mechanizmów odkształcania na drodze konwencjonalnego walcowania wzdłużnego, walcowania ze zmianą drogi deformacji i porównania z wynikami dla wytłoczek zgniecionych obrotowo wydłużająco współbieżnie. Przeprowadzono również obserwacje strukturalne z użyciem mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Określono wpływ parametrów procesu na strukturę ziarnową i podatność materiału do lokalizacji odkształcenia w postaci pasm ścinania. Przedstawiona została również topografia powierzchni bocznych miedzi i stopu Inconel 825 po walcowaniu z wymuszoną zmianą drogi odkształcenia ujawniająca silne pasmowanie materiału. Wszystkie wyniki wykazały, że jedynie walcowanie ze zmianą drogi deformacji stanowi dobre przybliżenie modelowe procesu zgniatania obrotowego wydłużającego współbieżnego.
EN
The paper describes research on longitudinal rolling and rolling with deformation path changes of copper and Inconel 825 nickel alloy. Rolling with deformation path changes included two stages. In the first stage the material underwent a longitudinal rolling, after which specimens were cut out from the obtained rolled samples at the same angle as the angle of the material’s twisting observed during its flow forming. Subsequently, these specimens underwent another longitudinal rolling procedure. The research was a benchmark for monotonic longitudinal rolling testing. Roughness and microhardness of specimens rolled with both methods were established in order to evaluate deformation mechanisms in the following cases – conventional longitudinal rolling, rolling with deformation path changes, and flow forming. Structural observations with the use of optical and scanning electron microscopy were also carried out. The impact of the process’ parameters on grain structure and the material’s susceptibility to localization of deformation in the form of shear bands were established. Topography of side surfaces of copper and Inconel 825 alloy after rolling with a forced change of deformation path, showing a high degree of banding in the material, was also presented. All results seem to confirm expectations that only the process of rolling with deformation path changes is close to the model of flow forming.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównujących modelowanie fizyczne oraz modelowanie numeryczne. Do realizacji badań wytypowano proces walcowania kątownika równoramiennego. Badania numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych z użyciem oprogramowania DEFORM-3D, a w modelowaniu fizycznym wykorzystano możliwości druku 3D do wykonania walców. Przeprowadzone badania potwierdzają zgodność pomiędzy przyjętymi metodami modelowania. Ponadto potwierdzono, że materiał modelowy jakim jest kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) może być wykorzystany na narzędzia do walcowania ołowiu w gatunku Pb1.
EN
The article presents the results of research comparing physical modelling and numerical modelling. A rolling process of an angle bar was selected for the implementation of the tests. Numerical research was performed using the finite element method with the use of DEFORM-3D software. In physical modelling the possibilities of 3D printing for making rolls were used. The conducted research confirms the compatibility between the adopted modelling methods. Moreover, it was confirmed that the material which is ABS can be used for tools for rolling Pb1 lead.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące wpływu zmiany szerokości narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzeczno-klinowego. Rozpatrzono trzy warianty narzędzi, w których przyrost szerokości klina na długości zmieniał się w sposób ubywający, stały oraz narastający. Przeprowadzona analiza teoretyczna w oprogramowaniu Deform 3D ver. 11 pozwoliła określić kształt uzyskanych odkuwek. Ponadto wyznaczono stan naprężenia oraz odkształcenia, a także rozkład znormalizowanego kryterium pękania Cockcroft-Latham. Określono także wpływ kształtu klina na parametry siłowe procesu walcowania.
EN
The article presents theoretical considerations regarding the effect of changing the width of the wedge tool on the course of the cross-wedge rolling process. Three variants of tools were considered, in which the increase in the width of the wedge on the length of the tool changed in a way that was decreasing, constant and increasing. Theoretical analysis was carried out in the Deform 3D software ver. 11 allowed to determine the shape of the obtained forgings. In addition, the state of stress and strain as well as the distribution of the normalized Cockcroft-Latham damage criterion were determined. The influence of the wedge shape on the force parameters of the rolling process also was determined.
PL
Podkładki szynowe są elementami umożliwiającymi mocowanie szyny i poprawne jej pozycjonowanie podczas eksploatacji. Elementy takie są otrzymywane z półwyrobu w postaci kształtownika żebrowego otrzymanego w procesie walcowania na gorąco. W pracy wykorzystano wspomaganie komputerowe do zaprojektowania procesu walcowania ww. kształtowników przeznaczonych do produkcji podkładki szynowej UIC54 w warunkach walcowni D-815 ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Huta Królewska. Umożliwiło to uruchomienie nowego asortymentu wyrobów w warunkach analizowanej walcowni. Do wspomagania projektowania kalibrowania walców wykorzystano program Forge2011®.
EN
Ribbed sole-plates are elements which enable assembly of rail and allow correctly fix during its exploitation. These elements are produced as an intermediate product in the hot rolling process. The study used computer aided design process to the above-mentioned ribbed sole-plates rolling process in the conditions of the D-815 rolling mill of ArcelorMittal Poland S.A (Unit Królewska) was developed within the study. It enabled to launch a new range of products under the conditions of the analyzed rolling mill. The Forge2011® program was used to aided of roll pass design.
PL
W artykule przedstawiono nową technologiczną opcję transportu biomasy na chronionych terenach wodno-błotnych. Wyniki badań terenowych potwierdzają korzyści wywozu biomasy przy użyciu biomasowego pociągu, który składa się z pojazdu oraz holowanych przez niego bel biomasy metodą ich bezpośredniego przetaczania po bagnistym gruncie.
EN
Paper discussed new technological transportation option of biomass bales on protected wetlands. The results of field tests confirm the benefits of biomass transport using biomass trains, which consist of vehicles and the biomass bales towed them by direct rolling on boggy soil.
EN
The paper describes the design of a flat-wedge reversing mill used for forming balls directly from heads of scrap railway rails. At the beginning an innovative rolling method for producing balls is presented. This two-stage method consists in forming balls from heads of scrap railway rails using plate-shaped flat tools. The first stage involves preparation of a workpiece by changing the irregular shape of the rail head into a round bar. Next, the workpiece is automatically moved to the working space of the other tool set, where forgings of balls are formed on return motion of the slide. To enable the production of balls under industrial conditions in accordance with the above concept, a flat-wedge rolling mill was designed and constructed. The results demonstrate that the machine can be used to produce balls from heads of scrap railway rails.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.