Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratorium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Zmiana lokalizacji nie jest przedsięwzięciem prostym i wymaga dużego nakładu pracy całego zespołu. Natomiast jeśli będziemy mieli dobry plan działań oraz przeprowadzimy dokładną analizę ryzyka, unikniemy niepotrzebnych działań oraz strat, a cały proces posłuży nam do rozwoju i promocji laboratorium.
PL
Ważnym i nieodzownym elementem pracy chemika jest mycie szkła laboratoryjnego. Ta na pozór prosta czynność ma istotny wpływ na powodzenie prowadzonych badań i eksperymentów chemicznych. Zabrudzenia, nieusunięte resztki reagentów czy pozostałości rozpuszczalników mogą być przyczyną nieodpowiedniego przebiegu reakcji chemicznych. Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do eksperymentu w odpowiedni sposób przygotować szkło, z którego będziemy korzystać. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie skutecznych metod mycia szkła laboratoryjnego stosowanych w pracowniach chemicznych.
EN
An important and indispensable part of a chemist’s work is washing laboratory glassware. This seemingly simple activity has a significant impact on the success of conducted research and chemical experiments. Dirt, unremoved residues of reagents or residual solvents can cause the inadequate course of chemical reactions. Therefore, it is important to properly prepare the glassware to be used before starting an experiment. This article aims to present effective methods of washing laboratory glassware used in chemical laboratories.
PL
Praca w laboratorium wiąże się z korzystaniem z metod analitycznych. Metody te powinny być dobrane do odpowiedniego celu, określonego przez oczekiwania klienta, a rolą laboratorium jest zagwarantowanie, że oczekiwania klienta zostaną spełnione. W odniesieniu do zapewnienia jakości badań konieczne jest również bieżące monitorowanie przydatności metody do danego zastosowania - mamy więc do czynienia z cyklem życia metody analitycznej.
EN
Laboratory work requires the use of analytical methods. Laboratory methods should be fit for purpose, as defined by customer expectations, while the role of a laboratory is to ensure that the client’s expectations are met. It is also necessary to monitor the suitability of a method for a given application on an ongoing basis - hence we deal with the life cycle of an analytical method.
PL
Słowo "ryzyko" w języku polskim ma zdecydowanie pejoratywny wydźwięk. Odruchowo zaczynamy myśleć o negatywnych stronach rzeczywistości, zastanawiać się nad tym, co mogło się wydarzyć nie tak, jak powinno. Skojarzenia takie nie są dziwne, zwłaszcza, gdy sięgnąć po Słownik języka polskiego - można tam znaleźć dokładnie taką definicję ryzyka: "możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny". Czy tak jest jednak naprawdę? I jaki związek ryzyko ma z pracą w laboratorium.
EN
The word "risk" in Polish has a definitely pejorative connotation. We instinctively start to think about the negative sides of reality, to consider what could have gone wrong. Such associations are not strange, especially when you reach for the Dictionary of the Polish Language - you can find there exactly such a definition of risk: the possibility that something will go wrong; also: an undertaking whose outcome is uncertain. But is it really so? And what does risk have to do with working in a laboratory?
PL
Przedstawiono zakres działalności laboratorium oraz system zarządzania wdrożony i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zwrócono uwagę na cele systemu oraz wynikające z tego wymagania i obowiązki. Zamieszczono wykaz procedur objętych akredytacją oraz przykłady badań wykonanych w laboratorium w ostatnich kilku latach.
EN
The scope of the laboratory's activity and the management system implemented and accredited by the Polish Centre for Accreditation were presented. Attention was drawn to the objectives of the management system and the resulting requirements and obligations. The list of procedures covered by the accreditation and examples of scientific research, carried out in the laboratory in the last few years, have been discussed.
PL
Wdrożenie wymogów ISO 17025 oznacza ustanowienie określonego systemu zarządzania zbudowanego z szeregu opisanych procedur, instrukcji oraz wynikających z nich rejestrów i formularzy. Ich lista nie jest ściśle zdefiniowana.
PL
Działalność laboratoryjna jest w nierozerwalny sposób związana z pomiarami i wykorzystaniem wyposażenia pomiarowego i badawczego. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nadzorem nad wyposażeniem w akredytowanym laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
EN
Laboratory activities are inextricably linked with the measurement and use of testing equipment. The paper presents basic issues related to equipment used in an accredited laboratory, based on the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
PL
Dokumentacja - niezależnie czy prowadzona w formie tradycyjnej, papierowej czy też w formie hybrydowej lub wyłącznie elektronicznej - jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 nakładają na laboratoria dodatkowe obwiązki, związane z prowadzeniem, aktualizacją oraz nadzorowaniem i archiwizacją dokumentów.
EN
Documentation - whether kept in traditional paper-based form, or hybrid or electronic form - is an integral part of the operation of any organisational unit. The requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 impose additional responsibilities for laboratories, regarding the keeping, updating, control and archiving of documents.
PL
Zakupy to codzienność w laboratoryjnym życiu. Najczęściej są tak powszechne i tak oczywiste, że stanowiąc gro kosztów funkcjonowania laboratorium, trafiają do czynności zaliczanych do kategorii „nieświadomych kompetencji”. Niniejszy tekst podpowie w jaki sposób sprawić, aby zakupy realizowane były nie tylko zgodnie z wymogami ISO 17025, ale również nie stały się źródłem przyszłych problemów.
PL
W artykule przedstawiono kompetencje Laboratorium Badań Systemów Optoelektronicznych Wojskowego Instytutu Technicznego w procesie pozyskiwania i eksploatacji systemów optoelektronicznych. Wyspecyfikowano asortyment użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP sprzętu optoelektronicznego z wyszczególnieniem istotnych charakterystyk technicznych. Zaprezentowano kompetencje techniczne, w tym posiadane wyposażenie badawcze do weryfikacji i oceny parametrów systemów nokto i termowizyjnych.
EN
The paper presents competences of the Military Institute of Armament Technology Laboratory for Testing Optoelectronic Systems used to acquisition and handling the optoelectronic systems. The selection of optoelectronic equipment and its performance used by the Polish Armed Forces is specified. Technological competences including the testing equipment used to verify and evaluate the characteristics of night-vision and thermo-vision systems are presented, as well.
PL
Zmywalnia w większym zespole laboratoriów służy do zmywania, dezynfekcji, ewentualnie sterylizacji występującego w nim szkła i drobnego wyposażenia. Może występować jako jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, np. w pracowni, gdzie występuje materiał biologiczny wymagający wyższej klasy hermetyczności pomieszczeń.
PL
Współczesna mikrobiologia w dużej mierze opiera się na metodach biochemicznych lub genetycznych, które wymagają adekwatnego i prostego w użyciu sprzętu. Od wielu lat aparatura laboratoryjna jest podmiotem ciągłego doskonalenia. Do kluczowych elementów każdego laboratorium mikrobiologicznego zalicza się: komory laminarne, autoklawy oraz drobny sprzęt, taki jak pipety lub wagi laboratoryjne. Z progresem oraz rozbudową katalogów sprzętu laboratoryjnego wiąże się odpowiedni nadzór nad jego użytkowaniem i sprawnością.
EN
Modern microbiology is largely based on biochemical or genetic methods that require adequate and easy-to-use equipment. For many years, laboratory equipment has been the subject of continuous improvement. The key elements of any microbiological laboratory include: laminar chambers, autoclaves and small equipment such as pipettes or laboratory scales. The progress and expansion of catalogues of laboratory equipment involve appropriate supervision over its use and functionality.
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
PL
Brak dobrej współpracy i przekazywania danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz przyszłych używanych w nim urządzeń zaowocuje, niestety, zbudowaniem pomieszczenia wykonanego i wyposażonego nieprawidłowo w stosunku do funkcji, jakie ma pełnić. Warto więc na początku dobrze przemyśleć przyszłe zastosowanie pomieszczenia oraz dużo rozmawiać z projektantem o jego funkcjach.
PL
Ostatnie trzy lata to dla systemu akredytacji laboratoriów okres dużych zmian. Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.
PL
W pracy opisano początki i rozwój Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w latach 1945-2020. Pokazano budynki Wydziału i dwóch Instytutów Przemysłowych, które zorganizowali profesorowie Wydziału. Przedstawiono aktywność dydaktyczną pracowników w dawnej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, na Filiach Politechniki w Świdnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz oferowane studia podyplomowe. Zestawiono wykaz konferencji naukowych organizowanych przez Katedry i Zespoły Wydziału.
EN
The paper describes the beginnings and development of the Faculty of Electrical Engineering of Wrocław University of Science and Technology in the years 1945-2020. The buildings of the Faculty and two Industrial Institutes were shown, which were organized by professors of the Faculty. Didactic activity of employees at the former Evening Engineering School, at the Branches of the Polytechnic in Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica and organized post-graduate studies were presented. The list of scientific conferences organized by the Departments and Teams of the Faculty has been compiled.
PL
Praca i badania laboratoryjne są związane z działaniami o podwyższonym stopniu ryzyka. Ich zrozumienie i oszacowanie pozwala na przyjęcie odpowiednich procedur badawczych, zgodnych z kryteriami określonymi w prawodawstwie europejskim i założeniach normatywnych.
PL
Brak dobrej współpracy i przekazywania danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz przyszłych używanych w nim urządzeń zaowocuje, niestety, zbudowaniem pomieszczenia wykonanego i wyposażonego nieprawidłowo w stosunku do funkcji, jakie ma pełnić. Warto więc na początku dobrze przemyśleć przyszłe zastosowanie pomieszczenia oraz dużo rozmawiać z projektantem o jego funkcjach.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.