Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-ignition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wody zdyspergowanej w mikroemulsji paliwowej na zmianę okresu jej samozapłonu. Określono wybrane właściwości fizyczno-chemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mikroemulsji zawierających 4 lub 8% mas. wody destylowanej. Paliwa te wykorzystano do zasilenia silnika badawczego firmy AVL. Wyniki potwierdziły, że obydwie testowane mikroemulsje wodno-paliwowe charakteryzowały się mniejszą skłonnością do samozapłonu niż ON.
EN
Gas oil and its aq. microemulsions (4 and 8% by mass) were tested as fuel in diesel engine. Both tested microemulsions had lower ability for self-ignition than the gas oil. Selected phys.-chem. properties of tested fuels were detd.
PL
Konieczność składowania węgla na zwałach wynika między innymi z obowiązku utrzymywania przez zakłady energetyczne, zapasów węgla kamiennego niezbędnych do utrzymania ciągłości w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasady składowania węgla kamiennego reguluje norma PN-G-07010:1994 „Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego. Składowanie”. Opisane w niej wytyczne wyraźnie różnicują sposób postępowania z węglami o małej skłonności do samozapalenia od postępowania z węglami o dużej skłonności do samozapalenia. Skłonność polskich węgli energetycznych do samozapalenia jest zróżnicowana. W celu określenia tego zróżnicowania przeprowadzono badania dla 70 próbek pobranych z miałów węglowych, sklasyfikowanych według polskiej klasyfikacji, zgodnie z normą PN-82/G-97002 [8], do typów od 31.1 do 34.2. Badania wykazały dobrą korelację między energią aktywacji, charakteryzującą skłonność węgla do samozapalenia a stopniem uwęglenia substancji organicznej węgla, wyrażoną wskaźnikiem refleksyjności witrynitu (Ro). W miarę wzrostu wartości wskaźnika refleksyjności witrynitu maleje skłonność węgla do samozapalenia. Na podstawie tej zależności podzielono węgle na węgle o małej (Ro >0,80%), średniej (Rood 0,70 do 0,80%) i dużej (Ro< 0,70%) skłonności do samozapalenia. Węgle o dużej i bardzo dużej skłonności do samozapalenia (IV i V grupa samozapalności) wymagają zastosowania specjalnych metod, zarówno podczas sypania węgla na zwały, jak i kontroli magazynowanego węgla. Wymagania normy PN-G-07010:1994, dotyczącej metod składowania węgla kamiennego, są niewystarczające. Węgle IV i V grupy samozapalności muszą być sypane na zwały tzw. metodą „deep compaction” z głębokim zagęszczaniem. Warstwy węgla, poddawane zagęszczaniu, nie mogą przekraczać 60 cm. Do wysokości zwału 2 m każda warstwa węgla oraz zbocze z każdej strony tej warstwy musi być zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego o nacisku 0,6 MPa.
EN
The necessity to store coal in coal dumps results, among others, from the obligation for power plants to maintain hard coal reserves necessary to maintain continuity in the process of electricity and heat production. The principles of hard coal storage are regulated by PN-G-07010:1994 „Hard coal and hard coal briquettes. Storage” standard. The guidelines described in it, clearly differentiate the way of handling coals with low self-ignition tendency from the handling of coals with high self-ignition tendency. The propensity of Polish energetic coals to sefl-ignition is varied. In order to determine this diversity, tests were conducted for 70 samples taken from coal fines, classified according to the Polish classification, in accordance with the standard PN-82/G-97002 [8], for types from 31.1 to 34.2. Studies have shown a good correlation between activation energy, which characterizes the tendency of coal to selfignite and the degree of carbonization of organic carbon, expressed by vitrinite reflectance (Ro). As the vitrinite reflectance index increases, the coal’s self-ignition tendency decreases. Based on this relationship, the coals were divided into low (Ro>0,80%), medium (Ro from 0,70 to 0,80%) and high (Ro<0,70%) self-ignition coals. Coals with a high and very high propensity to self-ignition (IV and V group of self-ignition) require the use of special methods, both when pouring coal into dumps and controlling stored coal. The requirements of PN-G-07010:1994 standard, concerning methods of hard coal storage, are insufficient. Coals IV and V self-ignition groups must be poured onto dumps of so-called: „deep compaction” method. Coal layers subjected to compaction may not exceed 60 cm. Up to a height of 2 m, each layer of coal and the slope on each side of this layer must be compacted using a vibrating roller with a pressure of 0.6 MPa.
EN
The main aim of this study to reproduce methane combustion experiment conducted in a rapid compressionexpansion machine using AVL FIRETM software in order to shed more light on the in-cylinder processes. The piston movement profile, initial and boundary conditions as well as the geometry of the combustion chamber with a prechamber were the same as in the experiment. Authors by means of numerical simulations attempted to reproduce pressure profile from the experiment. As the first step, dead volume was tuned to match pressures for a non-combustion (air-only) case. Obtained pressure profile in air compression simulations was slightly wider (prolonged occurrence of high pressure) than in the experiment, what at this stage was assumed to have negligible significance. The next step after adjusting dead volume included combustion simulations. In the real test facility, the process of filling the combustion chamber with air-fuel mixture takes 15 s. In order to shorten computational time first combustion simulations were started after the chamber is already filled assuming uniform mixture. These simulations resulted in more than two times higher maximum pressure than recorded in experiments. It was concluded that turbulence decays quickly after filling process, what was also confirmed by next combustion simulations preceded by the filling process. Then the maximum pressure was significantly decreased but still it was higher than in the experiments. Based on the obtained results it was assumed that the discrepancy noticed in air cases is further increased when combustion is included. Moreover, the obtained results indicated that pre-combustion turbulence level is very low and suggested that either piston profile movement is not correct or there is high-pressure leak in the test facility.
EN
In the Internal - Combustion Engines and Vehicles Division of the Humanistic-Technological University named after Kazimierz Pułaski in Radom there have been carried out research for many years on self-ignition dual-fuel engine with using different substitute fuels of low value of cetane number. Previous research showed possibilities of using considerable energy fractions of gaseous fuel [1, 8, and 9]. In the present paper there are presented selected results of research concerning utilization of natural gas. During execution of examinations it was observed that together with the change in energy fraction of gaseous fuel and change of degree of recirculation of exhaust gases the change of overall efficiency of engine as well as the change of parameters of combustion process takes place. In this paper there was made an attempt of evaluating the impact of application of different fractions of gaseous fuel and the degree of recirculation of exhaust gases on the parameters of combustion process. There was also made an attempt to clarify causes of the changes in values of overall efficiency as a result of observed changes in the course of combustion.
PL
W Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu od szereg lat są prowadzone badania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem różnych paliw zastępczych o małej wartości liczby cetanowej. Dotychczasowe badania wykazały możliwości stosowania znacznych udziałów energetycznych paliwa gazowego [1, 8, 9]. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystania gazu ziemnego. W trakcie badań zaobserwowano że wraz ze zmianą udziału energetycznego paliwa gazowego oraz zmianą stopnia recyrkulacji spalin zmianie ulega sprawność ogólna silnika a także parametry procesu spalania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu stosowania różnych udziałów paliwa gazowego oraz stopnia recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania. Podjęto także próbę wyjaśnienia przyczyn zmian wartości sprawności ogólnej w wyniku zaobserwowanych zmian przebiegu spalania.
PL
Przeprowadzono badania wpływu właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z n-heksanem na czas opóźnienia samozapłonu. Wyniki porównano z danymi dla oleju napędowego. Podjęto również próbę weryfikacji tezy, że wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce paliwa zmniejsza się opóźnienie jego samozapłonu.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-hexane (up to 20% by vol.) were tested in Diesel engine for applicability as motor fuels. Ignition delay angle increased with increasing the drive shaft rotational speed but did not depend on the n-hexane content in the rapeseed oil.
EN
The dynamic development of the automotive industry makes the consumption of diesel oil grow rapidly. Due to the increasing ecological requirements, research is conducted that aims at the reduction of the negative influence of this branch of industry on the environment. One line of research is the search for ecological fuels, such as dimethyl ether. The application of this fuel with a simultaneous use of modern injection systems allowing for injecting fuel under very high pressure enables emission reduction, as compared to diesel oil. It turns out that the combustion of DME in modern self-ignition engines results in almost negligible emission of particulate matter, which used to be one of the main drawbacks of the engines fuelled conventionally.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego sprawia, że zużycie oleju napędowego bardzo szybko rośnie. W związku z rosnącymi wymaganiami ekologicznymi prowadzone są badania mające na celu zmniejszenie uciążliwości na środowisko tej gałęzi przemysłu. Jednym z kierunków prowadzonych badań jest poszukiwanie nowoczesnych paliw ekologicznych, do których możemy zaliczyć eter dimetylowy. Zastosowanie tego paliwa przy wykorzystaniu nowoczesnych układów wtryskowych, pozwalających na wtryskiwanie paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem, pozwala na obniżenie emisji w stosunku do oleju napędowego. Okazuje się, że spalanie DME w nowoczesnych silnikach ZS powoduje niemal pomijalną emisją cząstek stałych, co było do tej pory jedną z głównych wad silników tego typu zasilanych paliwem konwencjonalnym
PL
Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, było określenie wpływu temperatury ośrodka gazowego na właściwości samozapłonowe estrów metylowych oleju rzepakowego (RME). Właściwości samozapłonowe określono na podstawie okresu opóźnienia samozapłonu i okresu opóźnienia spalania. W badaniach wykorzystano urządzenie badawcze z komorą spalania o stałej objętości. Podczas kolejnych etapów badań, zmianie podlegała jedynie temperatura ścianek komory spalania. Badania pozwoliły m.in. na ilościowe określenie wartości okresu opóźnienia samozapłonu, przy zachowaniu stałych wartości pozostałych parametrów związanych z wtryskiem paliwa.
EN
The aim of the study presented in this article was to determine the effect of ambient gas temperature on the selfignition properties of RME. The selfignition prop-erties were determined based on the ignition delay pe-riod and the combustion delay period. During the study a test analyser with the constant volume combustion chamber was used. During consecutive phases of study, only the temperature of the combustion chamber walls was changed. The study permits, among others, to quantitative determination of the ignition delay period at constant values of other parameters connected with fuel injection.
8
Content available remote Badania inertyzacji mieszanin pyłowo powietrznych
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pył-powietrze-azot dla poszczególnych pyłów.
EN
Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N₂ to O₂ content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise.
9
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań podatności na zapłon pyłów drewna sosnowego, bukowego i dębowego wraz z analizą porównawczą matematycznego modelu pozwalającego wyznaczyć analizowane parametry z danych materiałowych. Wartości minimalnych temperatur zapłonu pyłu w warstwie otrzymane z proponowanego modelu wykazują dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi.
EN
Minimum ignition temps. of pine, beech and oak dust layer were detd. exptl. for 5 and 12.5 mm dust layers and estd. By numerical simulation by using the Semenov math. Model. A good agreement of simulation with exptl. results was achieved.
EN
Purpose The aim of the work presented in this paper was the construction of a regression model describing the relationship between the experimentally determined value of the maximum temperature observed during the coal mine waste fire and physico-chemical parameters characterizing the coal mine waste. Methods The model was constructed with the application of the Partial Least Squares method. The experimental data analysed was acquired through the use of a laboratory test stand with a fixed bed reactor and analytical method of gas chromatography. Results The constructed model was characterized by a good fit of the data used in its construction and the strong predictive ability for the new data. It illustrated the significant impact of the content of H and Fe2O3 and trace elements: Co, Cu, Pb, Sr, V and Zn in a sample on the value of the maximum temperature reached during the fire of coal mine waste. Practical implications The practical importance of the work presented is clear in the light of the role of coal in the Polish economy and environmental aspects related to coal mining and the coal-based energy sector, in particularly to coal waste disposal and utilization. The model constructed contributes to the development of methods of self-ignition and fire risk assessment on coal waste dumps by determining the relationship between waste dump fire occurrence, the temperature observed during the fire and the physicochemical parameters characterizing the coal mine waste. Originality/ value The novelty of the study presented in the paper consists in both finding the relationships modelled and the data extraction methods applied in the research field concerned.
EN
Purpose The subject of the research presented in this paper is the analysis of physicochemical parameters characterizing coal mine waste, in terms of their impact on the initialization of the self-ignition phenomenon. Methods The model was constructed with the application of Hierarchical Cluster Analysis complemented with a colour data map enabling the tracing of similarities between the samples of coal mine waste in the space of parameters and between the examined physicochemical parameters in the space of samples. The data set analysed included parameters characterizing coal mine waste collected from 12 various coal mine waste dumps, either in operation or closed, and where thermal effects either took place or were not reported. Results The HCA model constructed and complemented with a colour data map revealed that the tendency of coal mine waste to self-ignite is primarily affected by the contents of moisture, ash, volatile matter, C and S, values of heat of combustion, calorific value and contents of SiO2, Al2O3, K2O, SO3, TiO2, Co, Ni and Rb. Practical implications One of the major environmental hazards associated with the storage of coal mine waste is the possibility of self-ignition. At present, there are no applicable methods of assessment of this risk. The application of Hierarchical Clustering Analysis complemented with a colour data map enabled the analysis of data structures organized in matrix X(m × n) by tracing the similarities between the examined objects in the parameter space and between the measured parameters in the object space, and therefore contributed to the development of procedures of coal mine waste self-ignition risk assessment. Originality/ value The originality of the study presented in this paper comes from finding the parameters affecting the tendency of coal mine waste to self-ignite.
12
Content available The self ignition of fiberglass lines
EN
The fiberglass pipes were used for transportation of water in order to maintain the pressure in the oil field of Zarzaïtine (Region of In Amenas located in the south of Algeria). During the maintenance work in summer, a season well known for its extensive heat, the deposits contained in the pipe, and after its contact with the atmosphere, have caused a smoke and it was followed by a fire that ignited a portion of the pipe. To give an answer to the causes of this phenomenon, we have first incriminated the role of specific bacterial species and therefore we have made a microbiological analysis of the deposits collected from the site of the incident. The obtained results revealed the presence of a heterogeneous microbial population with a high concentration level of sulfate-reducing bacteria (SRB), methanogenic bacteria (MB), yeasts and fungi. The interaction between the different species of bacteria and the organic matter contained in the deposits has generated the formation of methane which under the influence of the great heat burnt and the fire caused the ignition of the fiberglass line.
EN
The paper discusses the issues of the influence of the fuel spray formation on the generation of self-ignition spots and the development of pre-flame processes in the cylinder of a model diesel engine. The investigations were carried out with the use of 8-hole piezoelectric injectors for a standard diesel fuel and three other types of fuel that were mixtures of: ethanol, butanol and gasoline in a variety of proportions. By applying optical methods of analysis the authors determined the geometrical indexes of the forming of fuel spray and of fuel mass distribution in the longitudinal and transverse cross-section of the fuel spray during the injection process. The location and number of the self-ignition spots in the combustion chamber were evaluated on the basis of a comparison under the swirl vs. no swirl conditions.
PL
W artykule omówiono zagadnienia wpływu kształtowania się strugi wtryskiwanego paliwa na tworzenie ognisk samozapłonu oraz rozwój procesów przedpłomiennych w przestrzeni roboczej modelowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wykorzystując 8-otworkowe wtryskiwacze piezoelektryczne dla standardowego oleju napędowego oraz dla 3 innych paliw, które stanowiły mieszaniny: etanolu, butanolu i benzyny w różnych proporcjach. Stosując optyczne metody analizy określano wskaźniki geometryczne powstającej strugi wtryskiwanego paliwa oraz rozkład masy paliwa w przekroju podłużnym i poprzecznym strugi w trakcie trwania procesu wtrysku. Miejsce i liczbę powstających ognisk samozapłonu w przestrzeni spalania oceniano porównawczo w warunkach braku zawirowania ładunku oraz przy jego występowaniu.
PL
W polskich zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny zagrożenie pożarami endogenicznymi nie było dotychczas traktowane, jako zagrożenie naturalne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki [13] w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny nakazuje prowadzenie rozpoznania dotyczącego możliwości samozapalenia się węgla. Sposób pobierania próbek węgla, w celu przeprowadzenia badań samozapalności i oznaczenia wskaźnika samozapalności, określają Polskie Normy. Zatem, ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi opiera się na klasyfikacji skłonności węgla do samozapalenia. Prowadzone badania nad nową kategoryzacją zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych wskazują na potrzebę wprowadzenia do aktów prawnych definiujących zagrożenia naturalne zagrożenia pożarami endogenicznymi. W artykule przedstawiono sposób oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi w zakładach górniczych według obowiązujących przepisów i propozycję kategoryzacji zagrożenia pożarami endogenicznymi.
EN
The Polish mining plants and lignite coal spontaneous fire hazard is not yet regarded as a natural hazard. Regulation of the Minister in Charge of Economy of 28th June 2002 on Occupational Safety and Health Operation and Special Fire Provisions requires conducting reconnaissance on the spontaneous ignition of coal. The method of coal sampling for testing spontaneous ignition and marking the indicator of spontaneous ignition is determined by the Polish standards. Thus, spontaneous fire risk assessment is based on the classification of the tendency of coal for spontaneous combustion. Researchers conducted on a new categorization of natural hazards occurring in underground mines show the need for introducing to the legislation, defining natural hazards, spontaneous fire hazard. The article shows the way of assessing spontaneous fire hazard in mining under the current rules and propose categorization of breeding fire hazard.
15
Content available remote Analiza reologiczna paliw i biopaliw ciekłych
PL
Celem badań było określenie właściwości reologicznych oraz wpływu temperatury na lepkość paliw i biopaliw oraz ich mieszanin wykorzystywanych w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Zarówno dodatek etanolu do benzyny, jak i bioestrów do oleju napędowego powoduje wzrost lepkości paliwa. Stwierdzono, że w niskich temperaturach zarówno czysty olej napędowy, jak i z dodatkiem bioestru są płynami rozrzedzanymi ścinaniem.
EN
The aim of this study was to determine rheological properties and tempi rature-effect on viscosity of fuels and biofuels and their mixtures used spark-ignition and self-ignition engines. Both, the addition of ethanol 1 gasoline and biodiesel to diesel caused the increase of fuel viscosity. It wj stated that at low temperatures pure diesel and diesel with biodiesel additic were shear thinning fluids.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wpływu strategii podziału dawki paliwa na wskaźniki spalania oleju napędowego wraz z analizą spalin z Maszyny Pojedynczego Cyklu. Analizie poddano także materiał zdjęciowy dotyczący okresu od początku wtrysku dawki paliwa do początku wystąpienia ognisk spalania. Dokonano wariantowania liczby dawek ich wielkości oraz czasów przerw między nimi, a także współczynnika nadmiaru powietrza. Dokonano oceny porównawczej wskaźników termodynamicznych procesu spalania uzyskanych z wykresu indykatorowego (Pcyl-max, (dPcyl/dt)max, czas opóźnienia zimnych i gorących płomieni) w zestawieniu z materiałem filmowym.
EN
The results of research on the influence of the fuel dose division strategy on the operational and optical indexes of the engine and combustion process have been discussed in the paper. The paper also contains an exhaust gas analysis conducted with the use of a Rapid Compression Machine (RCM). The recorded images related to the period from the onset of injection to the beginning of combustion spots have also been analyzed. The following have been varied: number of doses, the size of doses, dwell times and the excess air coefficient. The author performed a comparative analysis (against the recorded images) of the thermodynamic indexes of the combustion process obtained from the indicator traces (Pcyl-max, (dPcyl/dt)max, delay time of the hot and cold flames).
PL
W artykule omówiono zagadnienia wpływu kształtowania się strugi wtryskiwanego paliwa na tworzenie ognisk samozapłonu oraz rozwój procesów przedpłomiennych w przestrzeni roboczej modelowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wykorzystując 8-otworkowe wtryskiwacze piezoelektryczne dla standardowego oleju napędowego oraz dla 3 innych paliw, które stanowiły mieszaniny: etanolu, butanolu i benzyny w różnych proporcjach. Stosując optyczne metody analizy określano wskaźniki geometryczne powstającej strugi wtryskiwanego paliwa oraz rozkład masy paliwa w przekroju podłużnym i poprzecznym strugi w trakcie trwania procesu wtrysku. Miejsce i liczbę powstających ognisk samozapłonu w przestrzeni spalania oceniano porównawczo w warunkach braku zawirowania ładunku oraz przy jego występowaniu.
EN
The paper discusses the issues of the influence of the fuel spray formation on the formation of self-ignition spots and the development of pre-flame processes inside a model diesel engine. The investigations were carried out with 8-hole piezoelectric injectors for a standard diesel fuel and three other types of fuel that were mixtures of: ethanol, butanol and gasoline in a variety of proportions. By applying optical methods of analysis the authors determined the geometrical indexes of the forming fuel spray and the fuel mass distribution in the longitudinal and transverse cross-section of the fuel spray during the injection process. The location and number of the self-ignition spots in the combustion chamber were evaluated on the basis of a comparison under the swirl vs. no swirl conditions.
EN
Alternative fuels are fuels which include: biomass fuel from waste and sewage sludge. Co-firing biomass with coal is now considered as an effective and financially attractive way the use of biomass for energy production. Perhaps in the future this new technology will replace co-efficient technologies, such as gasification in combination of the gas-steam systems, and the use of gas or ethanol from biomass to value highly efficient fuel cells [1]. The use of coal and biomass mixtures can also be a threat to the safe operation of the plant, including in particular the preparation and installation of the fuel supply. Organic matter in biomass (organic fraction) is a complex mixture of fats, proteins, carbohydrates, humic material-go and fatty acids [2–4]. Self-igniting the fuel can be the result of various factors such as chemical, physical or biological agents stored inside a large amount of organic matter. Self-igniting solid fuels storage depends on many factors such as particle size, nature and type of biomass, coal, the moisture content of the fuel, the storage method and the means of ventilation [5]. In order to determine the self-ignition temperature of coal and of biomass: straw pellets and wood pellets, the method called CPT (Crossing Point Test) [18] was used. Apart from this, the elemental composition of these biomass as well as of coal have been marked.
PL
Zamierzeniem autora było przeprowadzenie badań eksperymentalnych i symulacyjnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynnym paliwami pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silników. Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-44 olejem napędowym ON (EKODIESEL-ULTRA-B) oraz porównawczo czterema olejami roślinnymi (olejem rzepakowym OR- 100%, olejem słonecznikowym OSŁ-100%, sojowym OS-100% i olejem lniankowym zwanym rydzowym) OLN-100%) na wielkości szybkozmienne jego pracy. Badania prowadzone były na bazie charakterystyk prędkościowych zewnętrznych i obciążeniowych z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposażonego w system pomiarowy wielkości szybkozmiennych. W badaniach wykonano pomiar przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza dla 100-cykli jego pracy. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów wielkości diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami w aspekcie ekonomicznym, energetycznym oraz ekologicznym.
EN
Carrying out experimental and simulation, concerning applying examinations was planning the perpetrator for powering agricultural engines about the self-ignition with fuels of the plant origin, without accomplishing the structural modernization of engines. An assessment of the influence of powering the engine was an aim of examinations 1104C-44 PERKINS with ON diesel (EKODIESEL-ULTRA-B) and comparatively with four vegetable oils (with OR-100% rape oil, OSŁ-100% sunflower oil, soya OS-100% and oil of camelia sativa OLN-100% OLN-100%) to fast-changeable sizes of its work. Examinations were conducted on the basis of characteristics outside and load with using the post hamownianego equipped with the measuring system of fast-changeable sizes. In examinations a measurement of the course of changes in the pressure was made in the top hat, pressures in the injection wire and wzniosu of netting needle of the injector for 100-cycle of his work. Using fuels about all sorts properties physicochemical to engines about the self-ignition requires the considerable accuracies of the measurements of diagnostic sizes in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels in the economic, energy and environmental aspect.
PL
W pracy omówiono skład i właściwości niskokalorycznych gazów mogących służyć jako paliwo do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, których zapłon inicjowany jest przy pomocy wtrysku dawki pilotującej. Scharakteryzowano i przedstawiono właściwości poszczególnych gazów wchodzących w skład mieszaniny gazów służących jako paliwo. Zaprezentowano urządzenia służące do pomiaru oraz kontroli przepływu poszczególnych gazów składowych, w celu ustalenia ich stężeń. Przedstawiono koncepcję urządzenia do tworzenia mieszanki o zadanym składzie, służącego do zasilania silnika paliwem o znanych parametrach, celem optymalizacji jego pracy z zadanym paliwie.
EN
The paper describes the composition and properties of low caloric gases may serve as fuel to power Diesel engines, where ignition is initiated with a piloting dose. Properties of individual gases inclusive in the mixture of gas used for fuel were characterized and presented. A devices to measure and control the flow of individual gases, in order to determine concentrations of individual gases request were presented. A concept of a device for creating a mixture of given composition, used to power the engine fueled with known parameters, to determine its performance characteristics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.