Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza przyczyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The objective of this study is to explore the relationship between selected indicators of SDG7, supplemented by the variables of GDP and carbon dioxide emission contract prices, and the consumption of energy from renewable sources in the European Union. The research problem of the study is whether it is possible to explain the consumption of energy from renewable sources in the European Union from 2010 to 2020 within the group of selected indicators for SDG 7 supplemented by GDP variable and variable CO2 emission futures contracts. Based on conducted econometric research, it was proved that there was a certain interdependence and causality of selected factors on the devel-opment of renewable energy sources, which varied depending on the EU Member State. By making a critical evaluation of the obtained models, it was found that only in 10 cases (countries) can they be considered correct.
PL
Celem badania było określenie zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami SDG7, uzupełnionymi o zmienne PKB i ceny kontraktowe emisji dwutlenku węgla, a zużyciem energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Problemem badawczym opracowania było to, czy możliwe jest wyjaśnienie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w latach 2010-2020 w grupie wybranych wskaźników dla SDG 7 uzupełnionych o kontrakty terminowe na emisję CO2, czy PKB. Na podstawie przeprowadzonych badań ekonometrycznych wykazano, że istnieje pewna współzależność i przyczynowość wybranych czynników rozwoju odnawialnych źródeł energii, która różni się w zależności od państwa członkowskiego UE. Dokonując krytycznej oceny uzyskanych modeli, stwierdzono, że jedynie w 10 przypadkach (krajach) można je uznać za prawidłowe.
EN
The basic objective of this paper is to present the possibilities of applying selected quality tools in analysing the reasons for discrepancies as exemplified by the process of manufacturing wet refractory mortars. Using various methods and tools, the authors looked for the root causes of a quality rejects occurrence. The following selected methods and tools were used: analysis of variance – ANOVA, the individual moving range (I-MR) chart, SIPOC process mapping, analysis of regression, identification of potential root causes of a problem – 7M, Gauge Repeatability and Reproducibility (GRR). The paper shows how it is possible to search for the causes of quality rejects by means of deliberately selected tools and methods and to successfully decrease the number of discrepancies after introduction of the appropriate corrective actions. The authors indicate how it is possible to analyse the processes of manufacturing wet refractory mortars and what can be done in the situation when a faulty measuring system (returning seriously erroneous results) is the reason for a lack of or lower detectability of wet mortar flaws as it has affected the accuracy of feeding of all components of the recipe, as well as the consistency, moisture content, and hardness/softness of mortar. The collected analysis results allowed the authors to conclude that there were seven probable root causes influencing the hardening of mortar and the loss of its primary functions. This paper could be useful for those wet refractory mortars manufacturers who find it difficult to build their knowledge about product properties based on available publications sources.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
PL
Niniejszy artykuł opisuje główny czynnik ryzyka związany z koniecznością podejmowania decyzji w działaniach inżynierii konstrukcyjnej, jakim jest ludzka skłonność do popełniania błędów. Wpływ ten jest brany pod uwagę w formie wymogu wykorzystywania środków zarządzania jakością w procesie konstrukcyjnym ze względu na ich znaczący wpływ na bezpieczeństwo struktur budowlanych.
EN
The main risk factor, associated with the necessity of decision-making in the construction engineering activity, which is the human tendency to commit errors, was presented in the paper. This impact is taken into account in the form of a requirement for the use of quality management measures in the construction process, because of its significant influence on the safety of building structures.
PL
W artykule dokonano oceny organizacji robót fundamentowych budynku hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, porównując harmonogram opracowany przed rozpoczęciem prac z harmonogramem powykonawczym. W analizie porównawczej uwzględniono dodatkowo: warunki atmosferyczne występujące w czasie prowadzenia prac i przyczyny wpływające na opóźnienia, które zostały zarejestrowane. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn opóźnień prowadzonych robót, które następnie pogrupowano w cztery podstawowe grupy czynników.
EN
The article evaluates the organization of foundation works of a production, warehouse and office building, comparing the schedule prepared before the start of work with an as-built schedule. The comparative analysis additionally includes weather conditions occurring during the work and causes of registered delays. The obtained results made it possible to identify causes of delays in the conducted works, which have subsequently been grouped into four basic factor groups.
PL
W referacie przedstawiono problemy związane z zabezpieczeniem przeciwwodnym tunelu podziemnego zlokalizowanego w Narodowym Uniwersytecie „Politechniki Lwowskiej” (NU „LP”). Opisano sposoby i podano wyniki przeprowadzonych badań. Na tej podstawie zaprojektowano rozwązanie materiałowo-konstrukcyjne prac hydroizolacyjnych.
EN
The paper presents problems related to the waterproofing of an underground tunnel located at the National University of Lviv Polytechnic. The methods are described and the results of the tests carried out are given. On this basis, a materials and structural solution for damp-proofing works has been designed.
8
Content available remote Znaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów
9
Content available remote Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach
PL
W artykule przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji żelbetowych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie Polski oraz przyczyny techniczne powstania tych zjawisk.
EN
The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena.
10
Content available remote Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych
PL
W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych. Badano zanieczyszczenia ziarnami, które w pewnych warunkach mogą powodować uszkodzenia posadzki spowodowane ich pęcznieniem. Na podstawie analizy uszkodzeń sformułowano zalecenia dotyczące ograniczenia takich uszkodzeń.
EN
The paper presents the impact of aggregate contamination on the durability of concrete floors. There were investigated grains impurities which under certain conditions cause damages to the floor surface due to their expansion. On the basis of the analysis of damages recommendations in order to limit such damages were been formulated.
11
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania oraz przykładowe urządzenia stosowane w celu określenia i rozwiązania problemu zawilgocenia przegród budowlanych przylegających do gruntu. Problemy z wilgocią dotyczą zarówno historycznych, jak i obecnie wznoszonych obiektów. Woda, która wnika kapilarnie w przegrody, powoduje nieodwracalne szkody w materiałach, które mogą doprowadzić do destrukcji budynku. Nieprawidłowa diagnostyka prowadzi do przyjęcia niewłaściwych metod hydrorenowacji, co powoduje dalszą degradację przegród. Algorytm postępowania przedstawiono na przykładzie diagnostyki prowadzonej na zawilgoconych obiektach.
EN
This article are presented algorithm of handling and example of devices used to determine and solve the problem of moisture in barrier walls in contact with ground. Problem with moisture concerns both historical buildings and recently built objects. Water that penetrates barrier walls by capillary action causes irreversible breakages on materials, that leads to destruction of the building. Improper diagnostics leads to adopting incorrect methods of hydro-renovation, what will cause further degradation of barrier walls. Algorithm of handling is presented by the case of diagnostics on damp objects.
13
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
14
Content available remote Przyczyny zarysowań ścian działowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane z praktyki inżynierskiej przykłady uszkodzeń murowanych ścian działowych z określeniem ich potencjalnych przyczyn. Do postawienia diagnozy posłużyły: obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropów, wyniki pomiarów ich deformacji oraz badania in situ przeprowadzone w terenie. W celu określenia wpływu ugięć stropów na zachowanie analizowanych ścian działowych wykonano obciążenie próbne fragmentu stropu budynku oraz wiele odkrywek konstrukcyjnych identyfikujących występujące błędy wykonawcze. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań ścian działowych i wskazano kierunki możliwych działań.
EN
The article presents examples of damages to non-bearing masonry walls selected from the engineering practice and description of their potential reasons. The basis for the diagnosis were: calculations of static-endurance slabs, results of measurements of their deformation and examinations conducted in the field in situ. In order to determine the impact of slab deflection on the analyzed walls behavior, a test load of the fragment of the slab was carried and a number of construction pitches were made in order to identify implementing errors. The conclusions made on the above concern the usefulness of applied solutions of non-bearing masonry walls and show directions of possible actions.
15
Content available remote Przyczyny wychylenia zbiorników filtrów żwirowych
PL
W artykule analizowano warunki posadowienia stalowych zbiorników filtrów żwirowych zlokalizowanych wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody zakładu elektrociepłowni. Podczas eksploatacji stwierdzono wychylenie osi pionowej zbiorników, które postępowało przez okres obserwacji odpowiadający kilku kolejnym miesiącom. W efekcie konieczne stało się ustalenie przyczyn powstania i narastania wychylenia zbiorników, które w korelacji z aktualnym stanem podłoża gruntowego pozwoliły na sformułowanie wniosków. Przeprowadzone badania i analizy identyfikujące stwierdzone wady umożliwiły podjęcie środków naprawczych i przywrócenie poprawnego, bezpiecznego stanu eksploatacyjnego zbiorników. Artykuł podsumowano aktualnymi wnioskami, adekwatnymi do stwierdzonych wad.
EN
In this paper the conditions of the foundation of the filter gravel steel tanks located inside the building of the water purification plant in the heat and power station were analysed. The deflection of the vertical axis of the tanks was observed as a result of the exploitation. In the following months the progression of this process has been observed. As a result it became necessary to determine the cause of the occurrence of deepening the deflections in correlation with the current condition of the soil foundation. It enabled the author to formulate the conclusions. The tests and analysis allowed to identify the defects and to take action to correct and restore right and safe exploitation of the tanks.
16
Content available remote Pomijana rozszerzalność cieplna
17
Content available remote Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków
PL
Problemy związane z zawilgoceniem obiektów są jednymi z najczęściej dotykających użytkowników budynków. Z tego powodu tematyka zabezpieczeń wodochronnych oraz sposobów osuszenia budynków jest regularnie poruszana. Niestety często tematy te traktowane są bardzo powierzchownie bez szerszego spojrzenia i analizy. Artykuł stanowi próbę uporządkowania zagadnień związanych z osuszaniem i zabezpieczeniami wodochronnymi zawilgoconych budynków.
EN
Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject of water protection and drying methods of building is wide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysis. The article attempt to order issues related to drying and water proof insulation of damp buildings.
18
Content available remote Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe
PL
Projektując obiekty budowlane, zdajemy sobie sprawę z typowego oddziaływania wilgoci na elementy budowlane i pamiętamy o konieczności zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń wodochronnych (np.: dachów, garaży, tarasów). Zdarzają się jednak również sytuacje nietypowe, w których oddziaływanie wody – jego zasięg i konsekwencje – nie zawsze jest łatwe do przewidzenia. Konieczne jest wtedy umiejętne znalezienie źródła zawilgocenia i wyeliminowanie go, aby proces wysychania mógł przebiegać bez zakłóceń i aby wykonane naprawy przyniosły zadowalające skutki.
EN
Designing buildings, you are aware of the typical impact of moisture on building elements and remember about the necessity to design and make waterproof protection (for ex.: roofs, garages, tarraces). However, there are also unusual situations of the impact of water – its range and consequences are not always easy to predict. In that case it is necessary to expert find the source of moisture and eliminate it. So that the drying process can proceed uninterrupted and that the repairs can produced satisfactory results.
19
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze
PL
W artykule omówiono wybrane problemy związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Usystematyzowano błędy możliwe do popełnienia na każdym etapie realizacji oraz scharakteryzowano przyczyny uszkodzeń posadzek żywicznych.
EN
The following paper discusses selected problems related to the performance of epoxy industrial floors. Possible mistakes at every stage of performing epoxy industrial floors were described. Their reasons were also described.
20
Content available remote Awarie mostu Cłowego w Szczecinie
PL
W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.
EN
This paper presents history of constructing and lifecycle of post-tensioned Clowy Bridge in Szczecin. Several expert works and repairs were performed during 56 years of service. Finally bridge was closed after serious structural failure of external prestressing cable. Main reasons of degradation are explained and concept of design of dismantling is presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.