Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Popularność gier wideo powoduje, że istnieje zapotrzebowanie na metody pozwalające na ocenę ich zawartości pod kątem zadowolenia gracza już na etapie produkcyjnym. Do tego celu można wykorzystać indeksy stosowane w badaniach z użyciem EEG. W niniejszej publikacji porównano pięć różnych indeksów pomiaru zaangażowania odbiorcy w grze wideo wykorzystując urządzenia, tj. EEG, Eye Tracker. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem gry wyścigowej stworzonej w Unity na podstawie obserwacji dwóch odbiorców. Dzięki, EGG spośród badanych indeksów wybrano najbardziej odpowiedni.
EN
The popularity of video games means that there is a need for methods to assess their content in terms of player satisfaction at the production stage. For this purpose, the indices used in studies using EEG can be used. This publication compares five different indices for measuring the participant’s engagement in a video game using equipment such as EEG and Eye Tracker. The study was conducted using a racing game created in Unity on the basis of observations of two recipients. Using EGG, the most suitable one was selected from the indexes examined.
EN
In the article, a two-stagemethod of non-photorealistic rendering is presented. In the first stage, short segments of straight lines described by vectors and tangential to the object contours are generated. On this basis, a vector image is created with the use of vector space of increments. This image can be a vector representation of the object contours in the picture.
3
Content available Vector space of increments
EN
The article discusses definitions of vector space for variance increment and standard deviation increment, as well as definition of scalar product for variance increment. This justifies using a vector calculus for variance increment and allows for emplyoing vector calculus methods for variance recalculated into variance increment. The paper also presents a practical example of combining images from sector-scan sonar based on comparison made between local increments of variance.
4
Content available Automatic north-wise alignment of sector sonar image
EN
The paper discusses a method of north-wise alignment of sonar image adopted when it is located near the quay. In such a case, the built-in sonar's compass is prone to erroneous indication due to the influence of metal parts of the quay. The method is based on the determination of direction coefficient of the water line. Additionally, it allows for defining the maximal error caused by non-linearity of the quay, mutual blocking out by its different parts, and multiple reflection of acoustic echo.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody kompresji danych z sonaru wykorzystujące algorytm JPG. Umożliwiają one uzyskanie określonego odchylenia standardowego dla bloków obrazu będącego różnicą obrazu skompresowanego i nieskompresowanego oraz zapewniają utrzymanie się w granicach założonego błędu kompresji. Zaprezentowane metody zmieniają tylko sposób kompresji, dekompresja pozostaje bez zmian. Dzięki temu obraz poddany działaniu tych metod może być dekompresowany przez każdy program służący do tego celu. Dla obrazów sonarowych jest to szczególnie ważne ze względu na możliwość wykorzystania kompresji JPG w standardzie GeoTiff pozwalającym na zapis informacji o współrzędnych geograficznych i orientacji względem północy obrazu sonarowego.
EN
In the article, two types of sonar data compression were presented. They both use the JPG algorithm. Thanks to them, it is possible to obtain the standard deviation for blocks of an image, which is a result of compressed and uncompressed image subtraction. They let to stay in the range of assumed compression error level as well. Instead of DCT transform, used in JPG compression, its orthonormal version was used. It allows us to use the properties of invariance of vector length in orthogonal coordinate system. Thanks to that, to determine the error of compression, calculation of reverse DCT transform is not needed. Presented methods change only the way of compression and not the decompression itself. It allows us to use any decompressing software with images compressed by these methods. For sonar images it is very important, because of the possibility of using the JPG compression in GeoTiff standard, allowing us to memorize the information about geographic coordinates and orientation in relation to the north direction of sonar image. Presented methods were compared with Jpg, Jpg2000 and fractal compression for chosen sonar images. The coefficients PSNR and SSI M were used. By the same size of files after the compression, the presented methods give lower quality of image, however, only they allow us to obtain the maximum value of error which is close to predicted one. The excess of this error is a result of rounding errors. For Jpg, Jpg2000 and fractal compression, the maximum error was exceeded several times.
PL
Podstawowym problemem przy wykonywaniu mozaiki z obrazów z sonaru sektorowego jest właściwe ułożenie obrazów względem siebie. Do tego celu trzeba wykorzystać systemy podwodnego pozycjonowania lub dopasować obrazy względem siebie na podstawie punktów charakterystycznych. Ze względu na to, że punkty charakterystyczne czasami nie występują, można tworzyć je sztucznie poprzez umieszczenie na dnie specjalnych znaczników. W artykule przedstawiono metodę klasyfikacji konturu znacznika w kształcie trójkąta. Przy czym, dzięki wykorzystaniu miary zmienności w klasyfikacji, brany jest pod uwagę stopień zniekształcenia obrazu znacznika.
EN
Image from the sector-scan sonar has a limited range. The most often it is not possible to obtain an image of the whole interesting area in one single sounding. It is necessary to make multiple soundings. To obtain a uniform image of the whole area, the composition of multiple soundings’ images called mosaic, is needed. In creating the mosaic, one problem occurs. It is its positioning in relation to each other. In standard equipment of the sector-scan sonar, the system of positioning in relation to the reference point cannot be found. In general, it is only possible to state the direction to north, on the basis of the embedded compass. The systems of more accurate positioning of sonar in relation to the reference point are very expensive, more costly than the sonar itself. In cheaper solutions, the position is stated on the basis of positioning systems mounted on the ship. Considering the fact that the sector-scan sonar does not have a fixed position in relation to the ship, the positioning of that kind is far from accuracy, to far to perform the automated mosaic creation. In cheap solutions, the automated creation of the mosaic needs the searching of reference points which can be used to "positioning", on images. Prof. Stateczny proposed to use the markers as landmarks. The marker is mounted on the stick which is set into the bottom in shallower waters and lowered on the line in the deeper water. Considering the big distortions of sonar images, the markers should be simple geometric figures, e.g. the equilateral triangle. The problem of finding such a marker is brought to the problem of finding the equilateral triangle on the image. Such a triangle will be, of course, distorted, because the sonar image is the projection from the 3D-space to the 2D-space. However, the distortion of that kind could be easily removed basing on the data attached to the line of sonar image. Much bigger problem is the noise distortion which does not have the fixed form. It depends on many factors. So, in some situations, the same object which resembles the triangle could be classified as the marker, if the noise distortions will be considerable, and not classified when the distortions are small. Such problem can be solved by using the measure of variability in the classification. It will be the main topic of the article.
7
Content available remote Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna
PL
Właściwe wykonanie sonarowej mapy dna wymaga wielu czynności przygotowawczych. Aby sonarowa mapa dna była czytelna konieczne jest ujednolicenie jasności i kontrastu obrazu sonarowego. Ze względu na istnienie martwej strefy obiekty na obrazie sonarowym są przesunięte względem faktycznego położenia. Konieczne jest zatem usunięcie martwej strefy, a jeżeli to możliwe, wyznaczenie faktycznego położenia geograficznego początków linii obrazu sonarowego. Ponadto wskazane jest oznaczenie obszarów cienia akustycznego, aby nie brały udziału w tworzeniu sonarowej mapy dna. Obszar cienia akustycznego nie niesie informacji o dnie, ale o przekroju pionowym obiektu, nie może zatem bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu mapy dna. Przedstawione metody obróbki wstępnej obrazu sonarowego umożliwiają wykonanie wszystkich tych operacji.
EN
In the paper, preprocessing methods preparing the sonar image to the creation of sonar map of seabed are described. Three different methods are presented: automatic correction of lightness and contrast, removing the .dead zone. and finding the area of acoustic shadow.. These methods are introduced to improve the quality of the sonar map. It is achieved thanks to the unification of sonar image.s lightness and contrast, reduction of the error connected with displacement of sonar image.s line to its geographical position and removal from the sonar image of such areas, that do not contain any information about the seabed.
EN
It is showed that over the field of numbers in the mean value-pseudovariance representation we can build a vector space. The scalar product and the distance measure, are defined. This enables the application of the mean value-pseudovariance representation in the methods using vector calculation.
EN
The data about the economic, phenomena are often loaded with the uncertainty, which, if it is possible to estimate, could be very precious information. Taken into account in the forecast results, could be an additional factor, telling about the likelihood of the prognosis. In the article the way of taking the data uncertainly into consideration on the example of second kind regression is shown.
EN
In the article, simplified representation of convolutive representation is presented. The arithmetic operators for addition and multiplication were defined. On the ground of addition and multiplication, the operators for subtraction and division were educed. The comparison between arithmetic operators implementation and simplified representation was carried.
PL
W artykule przestawiono formę uproszczoną reprezentacji splotowej składającej się z dwóch elementów wartości średniej i wariancji. Zdefiniowano dla niej operatory arytmetyczne dodawania i mnożenia. Na bazie operatorów dodawania i mnożenia wyprowadzono operatory odejmowania i dzielenia. Przeprowadzono porównanie możliwości implementacji operatorów arytmetycznych liczb rzeczywistych oraz reprezentacji uproszczonej w układzie Xilinx Spartan 3. W porównaniu z liczbami rzeczywistymi implementacja sprzętowa reprezentacji splotowej wymaga trzy razy więcej elementów, przy czym jak wykazała implementacja iloczynu skalarnego dla różnych wymiarów przestrzeni, stosunek ten nie zależy od liczby koniecznych do przeprowadzenia obliczeń.
EN
In the article, the origin of number systems, which describe the uncertain information is handled. Two different possibilities of creating such systems are shown. The convolution representation and its connection with fuzzy arithmetic and algebra is introduced. On this basis the need of defining a new conception of the certain number is proved. The new conception of such, numbers is defined in the article.
EN
The paper presents two methods of creating custom color models aimed at object detection in digital images. Both presented methods are based on Gram-Schmidt orthonormalization procedure and can be applied in many different fields of recognition (human faces, remotely sensed images, etc.). Their main advantage is associated with efficient representation of color variations leading to the simple color-limits definition. In the paper, the authors present the precise mathematical principles together with some practical examples of working algorithm.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące możliwości wykorzystania baz ortogonalnych do rozpoznawania przejść między różnymi formami dna, zapisanymi na obrazie sonarowym. Rozkład zmian form dna jest charakterystyczny dla danego miejsca, stąd można je powiązać z konkretnymi współrzędnymi geograficznymi, co może być wykorzystane do określenia pozycji statku w nawigacji porównawczej.
EN
The paper describes a research concerning possible applications of orthogonal bases for the recognition of changes between various forms on the seabed recorded as sonar images. The distribution of changes in seabed forms is characteristic of any place. Therefore, they can be associated with geographical co?ordinates, which can be used for determining ship position in comparative navigation.
14
Content available remote Metoda symulacji kształtów obiektów na obrazie sonarowym
PL
Autor przedstawia metodę symulacji obrazu sonarowego umożliwiającą odwzorowanie kształtu obiektów oraz cienia akustycznego. Jest ona przeznaczona do wykorzystania w systemach automatycznego rozpoznawania obiektów na podstawie konturów.
EN
The author presents a method of simulating a sonar image that makes it possible to visualize object shape and its acoustic shadow. The developed method can be used in computer systems for automatic recognition of objects based on their shapes.
15
Content available remote Rozpoznawanie obrazów samolotów
PL
W referacie prezentowane są metodyki automatycznego rozpoznawania obrazów sarmoltów na podstawie porównywania ich z etalonami (wzorcami). W przypadku rozpoznawania samolotów według ich zdjęć używane są inwarianty Fouriera-Mellina oraz filtracja dopasowana. W przypadku rozpoznawnia samolotów według ich sylwetek używane są UNL-inwarianty oraz klasyfikatory statystyczne. Opisane zostały wykonane eksperymenty oraz przeprowadzona ich analiza.
EN
This paper presents a method to match a two-dimensional image for pattern of aircraft undergoing a general affine transformation. To a method are based on use templates, Fourier-Mellin invariants and UNL-invariants. Experiments on recognition are submitted, and also analysis of these experiments is carried out. This paper is organised in the following way: Introduction, The 1th and 2th method of pattern recognition, Experiments, Conclusion and References.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.