Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy emisji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper discusses the environmental characteristics of assets of the public transport systems in Górnośląsko-Dąbrowska Metropolis. The public transport is served by a number of companies. This poses the problem of integrating their behaviour in a coherent manner for environment protection. The Metropolis includes regions highly populated with good road networks as well as small localities which generates small transport demands. The transport potential is assessed and categorised in relation to its impact on the environment. The volume of emission of pollutants and the severity of their presence in the environment are summarised. Conditions of the functioning of the constituents of the systems were analysed, accounting for their contribution to pollution as well as health hazards cases.
2
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
EN
The particle number (PN) emissions are increasingly considered in the progressing exhaust gas legislation for onand off- road vehicles. The invisible nanoparticles penetrate like a gas into the living organisms and cause several health hazards. The present paper shows how the PN- and gaseous emissions of a modern GDI (Abbreviations see at the end of this paper) vehicle change, when there is an in-creased lube oil consumption. What are the potentials of a gasoline particle filter to reduce the emissions? The lube oil consumption was simulated by mixing 2% vol. lube oil into the fuel. A non-coated GPF was mounted at tailpipe, so only the filtration effects were indicated. The tests were performed at transient (WLTC) and at stationary (SSC) operating conditions. It has been shown that the increased lube oil consumption significantly increases the PN-emissions and the applied high quality GPF eliminates these emissions very efficiently.
EN
The major global automotive markets have all set limits for exhaust emissions from new road vehicles, which have become increasingly stringent over the past few decades. There is also considerable pressure to reduce fuel consumption and CO2 emissions – around 80% of all new passenger cars sold globally are subject to some kind of energy efficiency regulation. Such legal requirements necessitate extensive R&D and testing and the entire field is undergoing a period of rapid change. Despite a recent trend towards harmonisation, at present significant regional differences exist, which vary from the analytical laboratory methods specified, the list of regulated pollutants, the numerical values of the emissions limits and the test cycles employed for engine and chassis dynamometer testing of vehicles and their powertrains. Here the key points are reviewed and strategies and technologies employed to deal with these emissions challenges are discussed. Incoming automotive emissions regulations including the WLTP and Real Driving Emissions are discussed and in conclusion likely directions in powertrain technology are identified.
EN
New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real values of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emission) have not yet been approved (as opposed to Heavy Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance travelled during the test; method of averaging the measuring windows (MAW – moving average windows), also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
PL
W artykule poruszono problem emisji spalin emitowane przez silniki spalinowe pojazdów pozadrogowych, które muszą spełniać wymagania zawarte w normie Stage IV. Badania zrealizowano dla silnika o zapłonie samoczynnym średniej mocy stosowanego do napędu ciągników rolniczych. Wyniki badań pokazały, że sprawność katalityczna w znaczącym stopniu zależy od obciążenia silnika. W zakresie małych obciążeń uzyskano niezadowalającą sprawność układu oczyszczania spalin w zakresie zarówno utleniania węglowodorów, jak i redukcji tlenków azotu.
EN
The article addresses the problems of exhaust gases emitted by combustion engines non-road vehicles, which must meet the requirements of the Stage IV standard. Research was carried out for the diesel engine medium-power of agricultural tractor. Obtained results showed that catalytic efficiency is affected by engine load to the greatest extent. In the range of low loads the applied exhaust aftertreatment system was ineffective in terms of hydrocarbons oxidation as well as reduction of nitrogen oxides.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny poprawności pracy silnika okrętowego z zastosowaniem analiz procesów głównych i towarzyszących. W pracy skupiono się na analizie poprawności procesu wtrysku i spalania paliwa dla zadanych charakterystyk eksploatacyjnych, celem uzyskania istotnych diagnostycznie informacji o poprawności przebiegu tychże procesów w napędach środków transportu wodnego kwalifikowanych do grupy HDV o zastosowaniach pozadrogowych. W badaniach empirycznych podjęto się zadania analizy emisyjnej i charakterystyk procesów akustycznych, celem opracowania ilościowych miar oceny diagnostycznej silnika z udziałem tychże procesów. Niniejsze działanie, istotne z punktu widzenia identyfikacji nieprawidłowości i wskazania ich rodzajów, umożliwia w dalszej kolejności opracowanie procedur i narzędzi diagnozowania emisyjnego tej grupy silników dla rzeczywistych warunków ich eksploatacji.
EN
The paper describes the method of correctness assessment of maritime engine operation with the use of the main and accompanying processes analyses. Authors focused on analysis of injection and combustion processes correctness for specified operating characteristics to obtain the important diagnostic information on the above processes runs and their correctness in the sources of a drive of the HDV off-road water transport vehicles. In the empirical research the emission analyses and acoustic signal characteristics have been chosen, to obtain quantitative measures of an engine diagnostic assessment with the use of such processes. The above work, important in the point of view of malfunctions identification and pointing at their sources, allows in the further steps to create procedures and tools of the emission diagnostics for such types of internal combustion engines for the real conditions of their operation.
8
Content available remote Analise of selected systems cng supply of city buses engine
EN
This paper presents analyze of selected solutions of compressed natural gas (CNG) supply systems in powering the bus. They are shown solutions of supply with normal inhaust pressure and with turbocharger using. Modern CNG supply systems are equip by computer systems for bus and engine process control. The major reason of CNG usage is an environmental aspect of the engine operation, since the CNG powered engines are much more environment friendly than the Diesel ones, which are widely used at the moment in such application as bus communication. The CNG combustion produces much less NOx and CO emissions and enables to comply EURO II and EURO III requirements. The major benefit of the CNG application in the city transportation is a reduction of air contamination within the city borders (and outside). Another advantage is the fact that natural gas is less expensive than diesel oil, which makes its application more economical.
PL
Artykuł przedstawia analizę wybranych rozwiązań układów zasilania CNG dla autobusów komunikacji miejskiej. Przedstawione zostały rozwiązania układów zasilania i sterowania silników produkowanych seryjnie atmosferycznych oraz turbodoładowanych. Zapewnienie optymalnego przebiegu procesu spalania i spełnienie norm emisji wymaga stosowania zespolonych układów sterowania silnikiem i pojazdem. Głównym powodem zasilania silników CNG jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych w stosunku do emisji silników wysokoprężnych, które są obecnie szeroko stosowane w autobusach komunikacji miejskiej. Zastosowanie silników zasilanych CNG pozwala na spełnienie norm EURO II i EURO III. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu miejskiego, gdzie stężenie substancji szkodliwych jest duże zarówno w środkach komunikacji, jak i na zewnątrz. Kolejną zaletą stosowanie zasilania CNG jest cena gazu zdecydowanie niższa niż oleju napędowego.
9
Content available remote Polityka Katowickiego Holdingu Węglowego w zakresie ilości i jakości produkcji
PL
W artykule omówiono założenia długofalowej polityki KHW S.A. w zakresie ilości i jakości produkcji, szczególnie w zakresie dostaw do sektorów energetycznego i ciepłowniczego oraz w zakresie utrzymania, a nawet rozbudowy rynku drobnych konsumentów węgla poprzez uruchomienie produkcji paliw węglowych dla nowoczesnych technologii wytwarzania ciepła o mocach od 15 kW do 7 MW.
EN
In the article, the authors talk over proposition of the long-term policy of CHK J.S.C. in the area of the quantity and the quality of production and particularly they submit the offer of the supply of coal to energy sector, the district heating sector as well as of undertakings targeting the maintenance and even the extension of the market of small consumers of the coal trough the start up the production of coal- fuels for modern technologies of the heat production for capacity from 15 kW to 7 MW.
10
Content available remote Opportunity of gas lean mixtures combustion in SI engine
EN
The results of research concerning the combustion of lean mixture propane-butane gas in multipoint spark ignition engine were described In the paper. Indicated work, indicated efficiency, combustion duration of 50 p.c. fuel, non-repeatability of indicated work and toxic components emission were presented. Measnred loxic coiiiponents concentration was compared with currently TA-Luft regulations and EURO IV standards.
PL
Streszczenie W artykule zamieszczono wyniki badań silnika z zapłonem wielopunktowym zasilanego mieszanką ubogą gazu propan-butan z powietrzem. Przedstawiono takie parametry jak sprawność i praca indykowana, kąt trwania spalania 50% paliwa, niepowtarzalność pracy indykowanej oraz toksyczność spalin. Zmierzone wartości składników toksycznych przyrównano do obowiązujących norm emisji zawartych w przepisach TA-Luft oraz w normach EURO IV.
11
PL
W pracy przedstawiono rodzaje lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce z uwzględnieniem ich parametrów technicznych. Zaprezentowano też wptyw zjawiska wypadania zaplonów na parametry ekologiczne silników spalinowych. Poruszono zagadnienie diagnostyki pokładowej silników o zapłonie samoczynnym pod kątem przyszłych norm emisji. W wyniku tego wskazano kierunki zmian przepisów europejskich w zakresie emisji silników lokomotyw spalinowych, co utwierdza w celowości zastosowania ciągłej kontroli wypadania Zapłonu W Silnikach spalinowych tych pojazdów. Wskazano różne metody wykrywania zjawiska wypadania Zaplonów, stosowane w pojazdach z silnikami o zapłonie samoczynnym już produkowanych, jak i będące w fazie badań. Przedstawione zostały sposoby określenia braku procesu spalania w silniku przez każdą z metod, wymieniono ich wady, zalety i trudności w praktycznej implementacji do silników lokomotyw spalinowych.
EN
Some kinds of diesel locomotives operated in Poland with taking into consideration their technical parameters are presented in thrs work. The influence of phenomenon of missing the ignitions on ecological parameters of the diesel engines is also presented. The problem of board diagnosis of the engines with self-ignition from the point of view of the future emission standards is touched. In result of this the sets of changes of the European rules in the range of emission of the engines of the diesel locomotives are pointed, that confirms in propriety of application the continuous control of missing the ignition in the diesel engines of these vehicles. The different methods of detection the phenomenon of the missing the ignitions are pointed, that are used in vehicles with engines with self-ignition have already been produced and also being in the phase of tests. The ways of the definition of the lack of combustion process in the engine with the each of these methods arę presented, their defects, advantages and difficults in practical implementation for diesel locomotives.
12
Content available remote Elektroenergetyka polska a normy emisji
PL
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Innymi aktami prawnymi są rozporządzenia Rady Ministrów. Akty prawne nakładają na użytkowników obowiązek uiszczania opłat za emisję pyłów i gazów oraz składowanie odpadów. Niektóre opłaty, na przestrzeni dziesięciu lat, wzrosły kilkakrotnie. Wysokie opłaty zmuszają producentów energii, czyli głównie duże elektrownie, do wymiany starych urządzeń na nowe sprawniejsze i efektywniejsze. Problem emisji pyłów został praktycznie rozwiązany poprzez instalację wysokosprawnych elektrofiltrów. Największym problemem jest emisja gazów: SO2, NOx, CO2 i CO. Redukcja zanieczyszczeń gazowych w Polsce jest bardzo niska. W 1998 roku wynosiła zaledwie 37,8%. Około 86% zakładów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego nie posiada instalacji oczyszczania gazów. Duża ilość tlenków węgla i siarki w powietrzu spowodowana jest spalaniem dużej ilości węgla stanowiącego podstawowe paliwo w polskiej elektroenergetyce. Nie tylko elektrownie i elektrociepłownie odpowiedzialne są za zanieczyszczanie powietrza. Również lokalne kotłownie oraz gospodarstwa indywidualne używają węgiel, nierzadko bardzo zasiarczony, do wytwarzania energii cieplnej. Ilość siarki występująca w spalinach zależna jest od ilości siarki w spalanym węglu. W polskich węglach zawartość siarki wynosi 0,32- 2,28%, średnio 1,2%. Dlatego konieczne jest budowanie drogich instalacji odsiarczania spalin. Spalanie węgla powoduje również powstawanie tlenków węgla. Wytwarzając 1 GJ energii z węgla kamiennego wprowadzamy do atmosfery 94,60 kg CO2, a z węgla brunatnego nawet 101,20 kg CO2. W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy w zakresie emisji pyłów i gazów oraz innych szkodliwych substancji. Zaprezentowano również wielkość emisji przez polski sektor elektroenergetyczny. Omówiono też sposoby dotrzymania norm emisji szkodliwych substancji.
EN
The basic document regulating environmental problems is Act from 31 January 1980 year concerning environmental protection. The other's acts are the Cabinet's acts. The users are obligated to pay for dust and gas emission and the waste storage. Some payments, during the last ten years, grew up several times. High payments force electricity sector to change old utilities for new one, more efficient and more effective. Dust emission problem has just no existed because of construction very efficient electrical filters. Gas emission: SO2, NOx, CO2 and CO, is now the biggest problem's. The reduction of gas emission in Poland is very low. It was only 37,8% in 1998 year. About 86% of enterprises harmful for the environment had no installations to gas removal. High quantity of coal oxides and sulphur oxides is due to burning the big quantity of coal. Coal is the basic fuel in polish electricity sector. Not only industrial power stations and heat and power generating plants are responsible for air pollution. Local boiler rooms and individual stoves use also coal, frequently with very high contents of sulphur, for heat energy production. The sulphur quantity in fumes depends on sulphur quantity in burning coal. In polish coals the sulphur contents change from 0,32% to 2,28%, average 1,2%. Therefore the construction of desulphurisation installations is necessary. Coal burning causes also generation of coal oxides. Producing 1 GJ energy from hard coal provokes generation of 94,60 kg CO2 in atmosphere and producing 1 GJ energy from brown coal provokes generation even 101,20 kg CO2. This paper presents the standards for dust emission, gas emission and the emission of others substances which are harmful for the environment. Polish electricity sector emission and possibilities of compliance with emission standards are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.