Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca generatorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W napędzie hybrydowym czas pracy maszyny elektrycznej ograniczony jest pojemością zastosowanej baterii akumulatorów. Po wyczerpaniu się baterii akumulatorów maszyna może pełnić rolę generatora lub pozostawać w stanie w którym traktowana może być tylko jako element układu mechanicznego. W przypadku kiedy silnik spalinowy posiada niezbędny nadmiar mocy wyjściowej możliwa jest praca generatorowa maszyny elektrycznej. Narzuca to jednak pewne ograniczenia co do możliwości wydawania określonej mocy z generatora przy uwzględnieniu punktu pracy silnika spalinowego. Na bazie wykonanego prototypu zaprezentowano wybrane wyniki badań laboratoryjnych bezszczotkowej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi. Zamieszczono wnioski dotyczące analizowanej pracy generatorowej.
EN
In a hybrid drive, an operation time of an electric machine is limited by capacity of accumulators. When an accumulator is unloaded, the electric machine can operate as a generator or can be only one of the elements of a mechanical system. In the case when a combustion engine has enough excess of output power, generating operation of electric machine is possible. However, it imposes some restrictions on a generation of output power at taking into account working point of a combustion engine. Based on the designed prototype, chosen results of laboratory tests of brushless electric machine with permanent magnets were presented. Finally, conclusions concerning analysed generating operation were drawn.
PL
W pracy omówiono wpływ sprzężeń magnetycznych międzypasmowych na wybrane właściwości czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej pracującej jako generator. Na podstawie modelu numerycznego został wyznaczony główny strumień magnetyczny dla jednego z wybranych uzwojeń. Dla pozostałych niezasilanych uzwojeń określono strumienie sprzężone. Na podstawie modelu obwodowo-polowego wyznaczono przebiegi czasowe prądów, napięć, momentu elektromagnetycznego przy uwzględnieniu wszystkich istniejących sprzężeń magnetycznych oraz przy założeniu niezależności magnetycznej pomiędzy poszczególnymi pasmami generatora. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono praktyczną weryfikację wpływu sprzężeń magnetycznych na przebiegi czasowe prądów i napięć. Zamieszczono wnioski odnośnie możliwości pomijania sprzężeń magnetycznych międzypasmowych w modelu obwodowym generatora reluktancyjnego przełączalnego.
EN
In paper was discussed an influence of mutual magnetic couplings on chosen properties of the four-phase Switched Reluctance Generator. A main magnetic flux of chosen winding was calculated based on a numerical model of the generator. Flux linkages were determined for remaining unpowered windings. Current, voltage and electromagnetic torque waveforms were determined based on a field-circuit model of the generator taking into account all existed magnetic couplings and by assumption that all phases are magnetically independent. A practical verification of influence of magnetic couplings on current and voltage waveforms were conducted in laboratory conditions. Conclusions of possibility of mutual magnetic couplings omitting in a circuit model of the Switched Reluctance Generator were placed.
3
Content available remote Studies of the permanent magnet DC machine
EN
A hybrid drive of an unmanned aerial vehicle uses two mechanically coupled drives. In one of the drives, an electrical machine is used. Its role is not only limited to a motoring operation, e.g. during achieving the flight ceiling. The electric machine changes its operation into generating after reaching the flight ceiling, this allows not only meeting current electrical energy demands but also battery recharging. This paper presents the results of laboratory tests of a BLDC machine in motoring and generating operation. Mechanical characteristics of the motor for different supply voltages and external characteristics for generator were determined. The possible energy conversion efficiencies for both motoring and generating operations were determined.
PL
Napęd hybrydowy bezzałogowego aparatu latającego wykorzystuje dwa napędy sprzężone ze sobą mechanicznie. W jednym z napędów stosuje się maszynę elektryczną. Jej rola nie ogranicza się tylko do pracy silnikowej w trakcie np. osiągania pułapu przelotowego. Po osiągnięciu pułapu przelotowego maszyna elektryczna przechodzi w stan pracy generatorowej, umożliwiając nie tylko pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale również doładowywanie baterii akumulatorów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. W wyniku badań wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanej maszyny przy pracy silnikowej dla różnych napięć zasilających oraz wyznaczono charakterystyki zewnętrzne maszyny pracującej w zakresie pracy generatorowej. Określono możliwe do osiągnięcia sprawności przetwarzania energii w obu stanach pracy.
PL
W napędzie hybrydowym bezzałogowego aparatu latającego stosowane są dwa napędy sprzężone ze sobą mechanicznie. Jednym z napędów jest maszyna elektryczna. W przeciwieństwie do silnika spalinowego, który jest tylko i wyłącznie elementem napędowym, maszyna elektryczna w zależności od przyjętego trybu pracy musi pełnić rolę prądnicy. W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. W wyniku badań wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanej maszyny dla różnych napięć zasilających oraz wyznaczono charakterystyki zewnętrzne maszyny pracującej jako generator.
EN
In the hybrid drive of unmanned aerial vehicle are used two drives coupled mechanically. In one of the drive the electric motor is used. Unlike an internal combustion engine which is the only element of the drive, the electric motor, depending on a mode of operation must also act as a generator. In the paper were presented results of laboratories studies of permanent magnet DC motor in motoring and generation mode. As a result of conducted studies mechanical characteristics of examined DC motor were determined for various supply voltages and also external characteristics for machine working in generation mode were determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych maszyny reluktancyjnej przełączalnej SRM (ang. Switched Reluctance Machine) trójpasmowej 6/4, pracującej w zakresie pracy generatorowej przy sterowaniu jednopulsowym. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pokazano wpływ parametrów sterowania, tj. kąta załączenia i kąta wyłączenia, na kształt prądów generatora oraz parametry maszyny.
EN
The paper presents the laboratory test results of the three-phase 6/4 switched reluctance machine in generating mode with single-pulse control. The influence of control parameters i.e. switching angles on the generator currents shape and the machine parameters was shown.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań opracowanego przez autorów szeregowego napędu hybrydowego przeznaczonego do bezzałogowego aparatu latającego. Badania objęły część elektryczną całej struktury napędu. Podczas badań określono sprawność poszczególnych podzespołów napędu oraz poprawność działania systemu zarządzania napędem.
EN
The research results of designed serial hybrid driver used for unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Studies enclosed electric part of the whole structure of drive. Efficiency of particular drive components and operation correctness of management drive system have been determined during the study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.