Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Urządzenia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) coraz częściej są stosowane nie tylko do celów rozrywkowych, lecz także jako elementy wspomagające szkolenia czy rehabilitację. Biorąc pod uwagę rozwój tej technologii w ostatnich latach, można sądzić, że w najbliższej przyszłości te urządzenia staną się częścią niektórych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników używających urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości należy się jednak upewnić, że nie stworzą one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, a zwłaszcza nie spowodują uszkodzeń oczu lub zaburzeń rytmu okołodobowego, związanych z promieniowaniem optycznym emitowanym przez wyświetlacze.
EN
Virtual reality (VR) and originating augmented reality (AR) devices are increasingly used not only for entertainment purposes, but also as elements supporting training or rehabilitation. Considering the development of this technology in recent years, it can be assumed that in the near future these devices will become part of some workplaces. However, in order to ensure the safety of employees using virtual and augmented reality devices, make sure that they do not pose a threat to human health, and in particular they do not cause eye damage or circadian rhythm disturbances related to optical radiation emitted by displays.
PL
W artykule porównujemy wymagania dotyczące współczynników przepuszczania filtrów spawalniczych wyznaczanych zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 169:2002 (PN-EN 169:2005) oraz wymaganiami nowego projektu normy międzynarodowej pr ISO/FDIS 16231-2.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej dla potrzeb określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie PN-EN 62471: 2010. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL z podwójnym monochromatorem, który został zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard PNEN 62471: 2020. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation using the spectroradiometric system of Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been designed to assess photobiological safety of light sources.
4
Content available remote Elektryczne źródła światła - wpływ na zdrowie człowieka
PL
Podstawowym zadaniem elektrycznych źródeł światła jest generowanie promienia widzialnego o właściwej charakterystyce widmowej. Jednak emitują one także pole elektryczne i magnetyczne o zróżnicowanej charakterystyce częstotliwościowej i poziomach, jak również są źródłami promieniowania optycznego, które może być szkodliwe dla zdrowia.
EN
The main task of electrical light sources is to generate visible light. However, they also emit electric and magnetic fields of diverse frequency characteristics and levels, as well as they are sources of optical radiation harmful to health.
PL
W artykule przedstawiono przykłady niedopasowania widmowego metody radiometrycznej stosowanej do wyznaczania poziomów ekspozycji na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym w środowisku pracy. Na przykładzie badań porównawczych wykonanych spektroradiometrem OL 750 oraz radiometrem ILT 1400 z zestawem sond pomiarowych dedykowanych wybranym zagrożeniom promieniowaniem optycznym, przeanalizowano potencjalne różnice wskazań wynikające z niedopasowania widmowego stosowanych sond pomiarowych. Wykazano, że niedopasowanie widmowe sond pomiarowych przy wyznaczaniu poziomu ekspozycji dla zagrożenia fotochemicznego oczu i skóry promieniowaniem UV oraz termicznego siatkówki oka promieniowaniem VIS + IR-A w nieznacznym stopniu wpływa na wynik pomiaru. Natomiast w przypadku wyznaczania poziomu ekspozycji na promieniowanie UV-A stwierdzono niedoszacowanie wyników pomiaru wynoszące ok. 30%, które należałoby uwzględniać przy wyznaczaniu poziomu ekspozycji oczu na promieniowanie UV-A.
EN
The article presents examples of spectral unfitting of a radiometric measurement method, which is used for determining of the exposure level on workstations according to obligatory criteria of the occupational hazard evaluation arising from an optical radiation. The comparative measurements were carried out using spectroradiometric and radiometric methods and the potential percentage differences of measurement results were obtained. The spectral unfitting of detectors used for actinic UV measurements and thermal retina hazard form range VIS+IR-A showed small difference of measured exposure levels had small influence on hazard evaluation. However, the spectral unfitting of UV-A irradiance resulted in 30% underestimation of the radiometric method which underestimation should be taken into account during the exposure level determination.
EN
This article presents the new Italian database of physical agents, which is available at http://www.portaleagentifisici.it. It supports in risk assessment employers who have to comply with Italy’s Legislative Decree 81/2008 (transposing into law European Union Directives 2003/10/EC, 2002/44/EC, 2004/40/EC and 2006/25/EC). The database currently contains measurements and declared European Community (EC) values from over 2540 machines; in particular, the database hosts data on mechanical vibration from over 1430 hand-held power tools (e.g., pneumatic and electric hammers, chainsaws, grinders, drills, sanders and saws) and from over 1020 whole-body machines (e.g., buses, fork lifts and wheel tractors). The database is continuously updated as soon as new experimental and declared data are acquired.
PL
W artykule przedstawiono zakres i główne wnioski z badań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w którym Instytut Spawalnictwa realizował samodzielny projekt pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy”. Zakres badań obejmował analizę i ocenę zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych przy spawaniu i lutospawaniu metodami niskoenergetycznymi, przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wibracyjnym oraz tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW). Na postawie wyników badań doświadczalnych opracowano zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych, zaprojektowano i zmieszczono na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa podstronę „BHP w spawalnictwie”, stanowiącą podstawę do doboru efektywnej i bezpiecznej technologii spajania w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także opracowano materiały szkoleniowe przeznaczone do kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.
EN
In the article, the scope and main conclusions from research conducted in framework of National Programme entitled “Improvement of occupational safety and work conditions” were presented. In the framework of this Programme Instytut Spawalnictwa carried out its own project entitled “Evaluation of chemical and physical hazards in work environment during joining of different constructional materials using innovative methods as a supportive activity for safe work conditions’ forming”. The scope of research covered analysis and evaluation of chemical and physical hazards during welding and weld brazing using low-energetic methods, during resistance spot welding, ultrasonic welding, vibration welding and friction stir welding. On the basis of obtained results, recommendations for chemical and physical hazards prevention taking into consideration technological conditions’ modification were elaborated, subpage”Health and safety in welding”, which is the basis for selection of effective and safe joining method in the process of safe work conditions’ forming was designed, training materials for education and gaining konwledge in the field of health and safety during innovative joining methods of different constructional materials were elaborated.
8
Content available remote Wykorzystanie techniki fotograficznej w diagnostyce izolatorów liniowych
PL
Obszar tematyczny artykułu dotyczy określenia możliwości i wskazania zakresu zastosowania techniki fotograficznej w diagnostyce izolatorów liniowych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego emitowanego przez wyładowania niezupełne (WNZ) generowane na modelu izolatora przepustowego, który był umieszczony w powietrzu. Zdjęcia zostały wykonane za pomocą profesjonalnego aparatu, co pozwoliło na rejestrację promieniowania optycznego w zakresie od 420 nm do 780 nm.
EN
The subject area of the paper concerns determination of possibility and application scope suggestion for the photographic technique in the linear isolators diagnosis. Measurements results of the optical radiation emitted by partial discharges (PDs) generated on a model of the bushing isolator, which was placed in the air, are presented in the paper. Pictures were taken using a professional camera which allowed the optical spectra of registration of optical radiation in the range of 420 nm to 780 nm.
PL
Parametry wyjściowe paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zależą m.in. od poziomu natężenia napromienienia. Dostosowanie takich urządzeń do warunków panujących na danym terenie wymaga odtworzenia promieniowania słonecznego. W tym celu w warunkach laboratoryjnych powinny być wykorzystywane symulatory promieniowania słonecznego o rozkładzie widmowym dostosowanym do właściwości badanych urządzeń. Najczęściej stosowanymi źródłami promieniowania w tego rodzaju symulatorach są lampy: halogenowe, metalohalogenkowe, ksenonowe oraz siarkowe. Znajomość widm promieniowania tych lamp jest warunkiem koniecznym dla poprawnego projektowania symulatora promieniowania słonecznego. W artykule opisano stanowisko pomiarowe do wyznaczania wypadkowych rozkładów widmowych lamp ksenonowych i halogenowych. Przedstawiono procedurę pomiaru widma optycznego spektrometrem dla układu dwóch źródeł promieniowania. Otrzymane rozkłady widmowe poddano analizie.
EN
Output parameters, tested photovoltaic panels and solar collectors, depend on the level of irradiance therefore build new solar simulators allow to adapt these products to the conditions prevailing in the area. Radiation sources typically used in solar simulators include: halogen lamps, metal halide lamps, xenon lamps, and sulfur lamps. Knowledge of spectral characteristics of these lamps is a necessary condition for the correct design of solar simulator. The paper described measuring position to determine the cumulative spectral distributions of the halogen and xenon lamps from the ultraviolet to the infrared. The paper also presented a procedure for measuring the optical spectrum using the spectrometer for the team of two radiation sources. Received spectral distributions have been analyzed.
10
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W styczniowym zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” przedstawiliśmy pierwszą część artykułu o zagrożeniach spowodowanych stosowaniem zamienników żarówek głównego szeregu, w tym zwłaszcza świetlówek kompaktowych i lamp ledowych. Obecnie informujemy o zagrożeniach związanych z promieniowaniem optycznym i elektromagnetycznym oraz o zaleceniach dotyczących bezpiecznego stosowania tych zamienników.
12
Content available remote Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania UV, IR oraz radiancję światła niebieskiego podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Wykazano, że natężenie promieniowania optycznego wzrasta ze wzrostem natężenia prądu spawania i napięcia łuku. Poza tym na natężenie emitowanego promieniowania mają wpływ metody spawania/lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast trudny do ustalenia jest wpływ rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
It has been presented results of measurements of UV and IR radiation and the radiance of visible light during welding of X5CrNi18-10 chromium-nickel austenitic steel and X6Cr17 chromium ferritic steel by CMT and ColdArc methods as well as during braze welding of DX 54D and DP600X steels covered with protective layer of pure zinc or zinc-iron alloy. It has been shown that the optical radiation intensity increases together with the increase in welding current and arc voltage. Moreover, the radiation intensity is affected by welding/braze welding methods and the kind of shielding gases whereas the influence of parent materials kind is difficult to assess.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z wykonywaniem pomiarów promieniowania optycznego na "gorących" stanowiskach pracy niezbędnych do oceny zagrożenia tym promieniowaniem. Na podstawie wyników badań poziomu ekspozycji na stanowiskach pracy w hutach stali, aluminium, szkła i odlewniach żeliwa przedstawiono ocenę zagrożenia na tych stanowiskach pracy. Stwierdzono, że najczęściej występowało zagrożenie termiczne rogówki i soczewki oka, natomiast w ogóle nie stwierdzono zagrożenia termicznego i fotochemicznego siatkówki oka, czy też zagrożenia fotochemicznego soczewki oka promieniowaniem UVA. Zaproponowano zakres oceny zagrożenia na tych stanowiskach pracy oraz wskazówki dotyczące sposobu wykonywania pomiarów.
EN
The article presents main problems related to measurements of optical radiation on "hot" workplaces, which are needed for hazard evaluation. On the base of results of measurements and hazard evaluation on workplaces in different foundries (steel, glass, aluminum, cast iron processing) the Real occupational hazard was presented. The thermal hazard of cornea and lens was the most often stated on these workplaces. From the other hand the thermal and photochemical hazard of retina and photochemical hazard of lens arising from UVA was not stated at all. The range of hazard evaluation on these workplace and somem guidelines on measurements manner were proposed.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań możliwości prześwietlania peryferyjnych części ciała przy użyciu promieniowania optycznego. Badania przeprowadzono dokonując prześwietlenia kilku dłoni w konfiguracji emiter promieniowania optycznego - obiekt -kamera CMOS. W badaniach wykorzystano pojedyncze i wielopunktowe elektroluminescencyjne źródła promieniowania w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Najlepsze efekty uzyskano dla fal o długości: 660nm, 870nm i 940nm (które odpowiadają kolejno barwie czerwonej oraz bliskiej podczerwieni). Monochromatyczną kamerę CMOS o charakterystyce widmowej obejmującej bliską podczerwień dołączono do komputera klasy PC. Uzyskane obrazy wykazały możliwość obserwacji płytko położonych (od strony kamery) naczyń krwionośnych i struktur kostnych. Ponadto zbadano możliwość wykrywania ciał obcych znajdujących się w strukturze obiektu.
EN
The paper presents the results of the research on the possibilities of transilluminating the peripheral parts of the body using the optical radiation. The transillumination of the objects, hands and feet, has been configured as following: optical radiation emitter - object - CMOS camera. The single and multipoint LEDs emitting near the infrared wavelenghts were used in the research. The best results were obtained for the following wavelengths: 660nm, 870nm, 940nm. The obtained images allowed the observation of the near-surface blood vessels and bone structures. Furthermore, the possibility of detecting the foreign bodies in the structure of the object have been studied.
PL
Przedstawiono metodę oceny kategorii maszyn emitujących promieniowanie optyczne (nadfioletowe, widzialne lub podczerwone) opartą na zapisach norm PN-EN 12198 Cz. 1 i 2. Metodę tę wykorzystano do oceny kategorii emisji przykładowego automatu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego i urządzeń do utwardzania żelu ochronnego oraz kleju UV. Omówiono również typowe błędy konstrukcyjne, które wpływają na znaczną emisję promieniowania nadfioletowego poza obszar tych urządzeń.
EN
Presented is a method of appraisal of a machine category with respect to optical radiation it is emitting (UV, visible, IR) as required in the standard specifications PN-EN 12198 Part 1 & 2. The method has been used to estimate radiation emitted by the automatic machine operated in food industry and also by those used for curing of protective gel and UV adhesive. Also discussed are typical engineering errors which cause the UV radiation being unnecessarily intensified off the machine work area.
PL
Promieniowanie optyczne użytkowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem może stać się źródłem zapalenia otaczającej je atmosfery wybuchowej. Intensywne źródła światła mogą emitować promieniowanie optyczne o parametrach zdolnych do nagrzania niewielkich elementów do temperatury pozwalającej zainicjować proces wybuchu. W artykule opisano mechanizmy prowadzące do zapalenia mieszaniny wybuchowej przez promieniowanie optyczne, graniczne wartości tego promieniowania traktowane jako bezpieczne oraz proponowane środki ochrony pozwalające na jego użytkowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dodatkowo przedstawiono, zaproponowaną przez autora, procedurę szacowania wartości bezpiecznych promieniowania optycznego wraz z określeniem przedziału ufności.
EN
Optical radiation used in potentially explosive atmospheres may become a source of theirs ignition. Intense light sources are able emit optical radiation with parameters capable to heating small components to a temperature that allows to initiating a process of explosion. The paper describes the mechanisms that lead to ignite of explosive mixtures by optical radiation, the optical radiation limits considered as safe and proposed safety means to allow its use in potentially explosive atmospheres. Additionally, the procedure for estimating the safe values of optical radiation and theirs confidence intervals was presented.
18
PL
W obecnej dobie postępu technologicznego, transformacji ulegają również źródła promieniowania optycznego. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wycofywane są klasyczne żarówki oporowe. Miejsce żarówek zajmują gazowe świetlówki energooszczędne, a w perspektywie półprzewodnikowe LED-y. W świetle tego postępu technologicznego, w artykule omówione zostaną nowe perspektywiczne źródła promieniowania optycznego oparte na kwantowych efektach. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania kropek kwantowych jako alternatywnych, wysokowydajnych źródeł promieniowania oraz zastosowanie w tym celu materiałów nadprzewodnikowych. Przedstawione zostaną koncepcje konstrukcji "lamp żyrotronowych" z wykorzystaniem elektromagnesów nadprzewodnikowych, jako nadajniki promieniowania mikrofalowego o wysokiej częstotliwości i dużej mocy. Omówione będą układy nadprzewodnikowe oparte na złączach Josephsonowskich, jako generatory promieniowania optycznego oraz wykorzystanie magnetycznych wirów w złączach nadprzewodnikowych jako źródeł promieniowania.
EN
Presently in the time of very quick technological progress the sources of optical radiation are also modified. According to EU requirements classical resistive bulbs are replaced by gas lamps and in near future by semiconducting LED-s. In the paper it will be described according to this large progress new perspective sources of light emission based on quantum effects. It will be discussed the possibility to apply as optical radiation emitters the quantum dots and superconducting materials in the form of electromagnets and Josephson’s junctions. Superconducting electromagnets are used in new large power lamps called the gyrotrons, while tunneling Josephson's junction as weak power radiation sources with controlled frequency. Also the insertion in them magnetic vortices should be useful for emission of GHz radiation.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego powstającego podczas spawania stopów aluminium elektrodami otulonymi przy natężeniu prądu 150 A, 175 A i 200 A. Podczas badań mierzono promieniowanie nadfioletowe (UV-A, UV-B i UV-C), widzialne i podczerwone (IR-A). Badania pokazały, że wraz ze wzrostem natężenia prądu wzrasta również moc świetlna promieniowania.
EN
The results of measurements of emitted in covered-electrode welding of aluminium alloys at three welding current levels, namely 150A, 175A and 200A, have been presented. During welding tests it was measured ultraviolet radiation (UV-A, UV-B and UV-C), visible radiation and that of infrared band (IR-A). The tests have shown that the increase in welding current results also in the increase in luminosity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.