Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Energy obtained from wind is characterized by high variability of output power and low availability, therefore it is necessary to predict their future energy production for economic purposes. The aim of the work is to develop and investigate forecasting methods allowing to increase the accuracy of wind farm power prediction with the use of artificial intelligence methods. The study explores the potential of various Gaussian Process Regression (GPR) models based on nuclear functions. In particular, the proposed models are dedicated to short-term prediction. The analysis was based on the operation of 6 wind farms located in Poland. A total of 120 sets of input data were selected for training and testing of the proposed models, and then their impact on the change in the accuracy of the forecasts was verified. As a result of the research, various structures of prognostic models were proposed and tested in order to select the most favorable variant. The comparison of the developed models based on the GPR method shows that the Pearson Universal Kernel (PUK) model was the superlative model. The prediction results of the GPR-PUK model turned out to be the most accurate and in line with the actual values, which allowed to verify the feasibility and effectiveness of using this model for forecasting. Machine learning methods will be able to show higher efficiency with the increase in the amount of data and the expansion of the set of potential explanatory variables. In the sea of data, machine learning methods are able to create predictive models more effectively without the need for tedious analyst interference in data preparation and multi-stage analysis. They will also allow for any frequent updating of the form of forecasting models, even after each addition to the data set.
PL
Energia pozyskiwana z wiatru charakteryzuje się dużą zmiennością mocy wyjściowej i niską dyspozycyjnością, konieczne jest zatem przewidywanie ich przyszłej produkcji energii dla celów ekonomicznych. Celem pracy jest opracowanie i zbadanie metod prognostycznych pozwalających zwiększyć dokładność predykcji mocy elektrowni wiatrowej przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. W opracowaniu zbadano potencjał różnych modeli regresji procesu Gaussa (GPR) opartych na funkcjach jądra. W szczególności zaproponowane modele dedykowane są do predykcji krótkoterminowej. Analiza opierała się na pracy 6 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski. Do szkolenia i testowania proponowanych modeli wybrano łącznie 120 zestawów danych wejściowych, a następnie zweryfikowano ich wpływ na zmianę dokładności wykonanych prognoz. W wyniku przeprowadzonych badań, zaproponowano i przetestowano różne struktury modeli prognostycznych, w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu. Porównanie opracowanych modeli opartych na metodzie GPR pokazuje, że modelem superlatywnym był model jądra uniwersalnego Pearsona (PUK). Wyniki przewidywania modelu GPR-PUK okazały się najdokładniejsze i są zgodne z rzeczywistymi wartościami, co pozwoliło w ten sposób zweryfikować wykonalność i skuteczności zastosowania tego modelu do prognozowania. Metody uczenia maszynowego będą mogły wykazać się wyższą skutecznością wraz ze wzrostem liczby danych oraz rozszerzeniem zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających. W morzu danych metody uczenia maszynowego są w stanie skuteczniej tworzyć modele prognostyczne bez konieczności żmudnej ingerencji analityka w przygotowanie danych i wieloetapową analizę. Pozwolą także na dowolnie częstą aktualizację postaci modeli prognostycznych, nawet po każdym uzupełnieniu zbioru danych.
EN
Wind energy has become the most popular renewable based power plant for the last decades due to its environment benighted and large natural availability. Although modern wind turbine successfully installed worldwide, some areas with low speed wind characteristic might require a special innovation to increase the amount of conversion of extracted wind energy into electric power. One of among popular techniques for the low speed wind turbine is Diffuser Augmented Wind Turbine (DAWT) which are continued to develop from time to time for example by using numerical simulation as an early stages before manufacturing. In this paper a numerical simulations are performed to investigate the effect of attached flange on wind velocity characteristics. Numerical simulations were carried out for the flow field around various flange diffuser type structures to improve the performance of a DAWT. The present studies specifically investigate the effect of attached flange to outlet diffuser with various flange’s angle (0°, 10°, 20°, 30°) on the wind velocity characteristics. Numerical studies were conducted using the Computational Fluid Dynamics (CFD) method. The studies demonstrate that the curved diffuser with flange 10° generates the strongest increment of the wind velocity compared to the other configurations. The maximum velocity inside the diffuser increases up to 115.14%. It is found that the wind velocity at the diffuser centreline is not capable to represent the overall velocity of each section. The curved diffuser with flange 10° shows the highest increment of the average wind velocity along diffuser with the greatest increment of 102.4 % at x/L = 0.36, and the highest increment wind velocity at the diffuser centreline section at x/L = 0.18 is 115.14%.
PL
Energia wiatrowa stała się najpopularniejszą elektrownią wykorzystującą odnawialne źródła energii w ciągu ostatnich dziesięcioleci ze względu na zaciemnione środowisko i dużą naturalną dostępność. Chociaż nowoczesne turbiny wiatrowe są z powodzeniem instalowane na całym świecie, niektóre obszary o niskiej prędkości wiatru mogą wymagać specjalnej innowacji w celu zwiększenia ilości konwersji wydobytej energii wiatru na energię elektryczną. Jedną z popularnych technik dla turbin wiatrowych o niskiej prędkości jest turbina wiatrowa z dyfuzorem (DAWT), która jest od czasu do czasu rozwijana, na przykład przy użyciu symulacji numerycznej jako wczesnych etapów przed produkcją. W artykule przeprowadzono symulacje numeryczne w celu zbadania wpływu przymocowanego kołnierza na charakterystykę prędkości wiatru. Przeprowadzono symulacje numeryczne pola przepływu wokół różnych konstrukcji typu kołnierzowego dyfuzora, aby poprawić wydajność DAWT. Obecne badania w szczególności badają wpływ zamocowania kołnierza do dyfuzora wylotowego o różnym kącie kołnierza (0°, 10°, 20°, 30°) na charakterystykę prędkości wiatru. Badania numeryczne przeprowadzono metodą obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Z przeprowadzonych badań wynika, że zakrzywiony dyfuzor z kołnierzem 10° generuje najsilniejszy przyrost prędkości wiatru w porównaniu z innymi konfiguracjami. Maksymalna prędkość wewnątrz dyfuzora wzrasta do 115,14%. Stwierdzono, że prędkość wiatru w osi dyfuzora nie jest w stanie przedstawić całkowitej prędkości każdej sekcji. Zakrzywiony dyfuzor z kołnierzem 10° wykazuje największy przyrost średniej prędkości wiatru wzdłuż dyfuzora z największym przyrostem 102,4% przy x/L = 0,36, a największy przyrost prędkości wiatru w środkowej części nawiewnika przy x/L = 0,18 to 115,14%.
PL
W artykule została przedstawiona charakterystyka wybranych odnawialnych źródeł energii - energii słońca i wiatru. Opisano istotną rolę OZE, w tym fotowoltaiki w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Zwrócono uwagę na korelację polityki energetycznej kraju z polityką Unii Europejskiej. Przybliżony został sposób działania ogniw fotowoltaicznych. Dokonano porównania opłacalności ekonomicznej, stopy zwrotu oraz współczynnika wykorzystania mocy w elektrowni wiatrowej i słonecznej. Nakreślono przyszłość OZE, w tym fotowoltaiki w Polsce zgodnie z założeniami polityki energetycznej do 2040 r.
EN
The article presents the characteristics of selected renewable energy sources - solar and wind energy. The important role of renewable energy sources, including photovoltaics, in the country’s energy security is described. Attention was paid to the correlation between the country’s energy policy and the policy of the European Union. The method of operation of photovoltaic cells was introduced. The economic profitability, rate of return and power utilization ratio in wind and solar power plants were compared. The future of renewable energy sources, including photovoltaics in Poland, is outlined in accordance with the assumptions of the energy policy until 2040.
PL
Geneza nastawienia antynuklearnego w Niemczech sięga lat 70., gdy przez środek Niemiec przebiegała granica obstawiona z obu stron bronią jądrową, a dzieci słuchały bajek o strasznych skutkach skażeń radioaktywnych i awarii jądrowych. Dorastająca młodzież w Niemczech uczyła się strachu wobec energii jądrowej z antynuklearnej propagandy wspieranej przez wielki przemysł paliw kopalnych w USA i w Niemczech. Walka polityczna między partiami w Niemczech o bardzo wyrównanej liczbie głosów doprowadziła do tego, że w skład rządu weszła partia Zielonych, zwalczająca energetykę jądrową, a media nagłaśniające awarię w Fukushimie przeważyły szalę na korzyść partii antynuklearnych. Odnawialne źródła energii miały być tanie i czyste – w rzeczywistości dane z całej Europy pokazują, że nie dają one stabilnego zasilania w energię elektryczną, wymagają ogromnych subsydiów, mają niskie współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej, a luki podażowe wymagają wsparcia ze strony sterowalnych źródeł energii. Zużycie materiału na wiatraki i zapotrzebowanie terenu jest wielokrotnie większe niż na elektrownie jądrowe, ceny prądu w Niemczech są najwyższe w Europie, a emisje CO2 są dużo większe niż we Francji, opierającej swoją energetykę na elektrowniach jądrowych. Specjaliści niemieccy krytykują Energiewende – ale rząd nie zmienia swojej polityki.
EN
The roots of present antinuclear attitude in Germany were created in the seventies, when the boundary full of nuclear weapons ran through the middle of Germany and German children were listening to the tales of fearful hazards of radioactive contamination. Teenagers learned to hate nuclear power reading antinuclear books and papers financed in the USA and in Germany by big fossil companies. Then the political competition between two great parties of the same number of supporters resulted in introduction into the government of small minority party of Greens, basing their program on fight against nuclear power. The catastrophe in Fukushima presented by the media as the result of nuclear accident turned the public opinion against nuclear power. Renewable energy sources were claimed to be as clean and cheap. In reality the data from all Europe show that wind and sun cannot provide stable electrical power supply, require very large subsidies, have low coefficients of utilization of installed power, and require support from dispatchable energy sources to cover periods of no electricity generation from wind and sun installations. The needs of materials and terrain are many time larger than for nuclear power, the electricity prices are the highest in Europe and the emissions of CO2 are many times higher than in France, which has based its power industry on nuclear sources. German experts criticize Energiewende policy – but the government does not change its strategy.
EN
Pollution continues to experience a rapid increase so cities in the world have required the use of renewable energy. One of the keys that can prevent climate change with a sustainable system is renewable energy. Renewable energy production, especially for hybrid systems from biomass and wind, is the objective of the analysis in this work. The potential of feedstock for different biofuels such as bio-diesel, bio-ethanol, bio-methane, bio-hydrogen, and biomass is also discussed in this paper. The sustainability of the energy system for the long term is the main focus of work in this investigation. The configuration of the hybrid system between biomass energy and wind energy as well as some problems from various design factors are also presented. Based on the findings, this alternative energy utilization through biomass-based hybrids can save costs and improve environmental conditions, especially for the electrification of off-grid rural areas. This paper will provide important information to policymakers, academics, and investors, especially in carrying out the development and factors related to the utilization of wind-biomass-based hybrid energy systems.
6
Content available remote Magnetic field parameters mathematical modelling of wind-electric heater
EN
The paper presents the device and principle of operation of the developed and patented flow-through induction wind-electric heater. The development concerns the field of small wind-power industry. To substantiate the magnetic system’s parameters of the wind-electric heater, a mockup of a gear magnetic system has been developed and the experimental studies’ results of changes in electromagnetic values in the system’s air gap are presented. As a consequence of solving the problems posed, a method for constructing multidimensional surfaces using the Lagrange polynomial with one variable was for the first time proposed for calculating electromagnetic quantities in an air gap of similar gear magnetic systems when constructing different powers of inductive converters of wind energy into thermal energy, as well as constructing response surfaces in multifactor experiments.
PL
W artykule omówiono urządzenie i zasadę działania opracowanego i opatentowanego przepływu indukcyjnego nagrzewnicy wiatrowo-elektrycznej. Aby uzasadnić parametry pracy systemu magnetycznego nagrzewnicy wiatrowo-elektrycznej, opracowano makietę układu magnetycznego przekładni i przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zmian wartości elektromagnetycznych w szczelinie powietrznej systemu. W wyniku analizy przedstawionego problemu, zaproponowano metodę konstruowania powierzchni wielowymiarowych w oparciu o wielomian Lagrange'a z jedną zmienną. Metoda ta została po raz pierwszy zaproponowana do obliczania parametrów elektromagnetycznych w szczelinie powietrznej podobnych przekładni magnetycznych. Przedstawiona metoda może być stosowana przy konstruowaniu systemów różnych mocy indukcyjnych przetworników energii wiatrowej na energię cieplną. Metoda ta może być również zastosowana do utworzenia wielowymiarowej płaszczyzny odpowiedzi.
EN
This paper proposes an adaptive logic controllers for a wind energy conversion system (WECS) based on doubly fed induction generator (DFIG). Active and reactive power flow is controlled simultaneously with a four control methods of the active and reactive currents. These include a direct PI controller, A RST controller, an adaptive fuzzy logic PI (AFLC-PI) and an adaptive RST fuzzy logic with virtual reference (VFLC-RST) controls. The results demonstrate that VFLC-RST are very effective in improving the transient power system stability and very robust against variable transmission line parameters.
PL
W artykule zaproponowano adaptacyjne sterowniki logiczne dla systemu konwersji energii wiatru (WECS) opartego na podwójnie zasilanym generatorze indukcyjnym (DFIG). Przepływ mocy czynnej i biernej jest kontrolowany jednocześnie za pomocą czterech metod regulacji prądów czynnych i biernych. Obejmują one bezpośredni kontroler PI, kontroler RST, adaptacyjną logikę rozmytą PI (AFLC-PI) i adaptacyjną logikę rozmytą RST ze sterowaniem wirtualnym odniesieniem (VFLC-RST). Wyniki pokazują, że VFLC-RST są bardzo skuteczne w poprawianiu przejściowej stabilności systemu zasilania i bardzo odporne na zmienne parametry linii przesyłowej.
8
Content available remote A review of electricity and renewable energy sectors status and prospect in Jordan
EN
In Jordan, there are many extensive challenges that the country faces against the national economy growth. This is mainly because Jordan has limited primary energy resources and imports more than 90% of natural gas and crude oil from neighboring countries which negatively affect its economy. However, the geographical location of Jordan is one of the benefits that make the country rich in renewable energy resources particularly solar and wind energy resources. Therefore, to fulfill the high growth of electricity demand in the coming years; Jordan is working on increasing the contribution percentage of renewable energy resources in the total energy mix. In this paper, the status of the electricity supply system and renewable energy resources in Jordan are discussed. Furthermore, the investigation of implementing the prospect scenario of increasing the share of electric generation from renewable energy resources shows that the generated power from solar and wind are significantly enhancing the national economy growth.
XX
W Jordanii istnieje wyzwan wpływających na rozwój gospodarczy tego kraju. Jednym z takich wyzwan jest brak pierwotnych źródeł energii, co zmusza kraj do importu 90% energii, tj. ropy i gazu, od krajów osciennych. Geografia Jordanii pozwala jednak na duży rozwój energetyki ˙ odnawialnej, w szczególności energetyki opartej na energii słońca i wiatru. Ważnym elementem zapewnienia podaży na rosnący popyt na energię jest więc rozwój energetyki odnawialnej. W artykule omawiany jest obecny stan energetyki Jordanii oraz omawiany jest rozwój energetyki odnawialnej w miksie energetycznym tego kraju.
PL
Ogromne koszty finansowania niemieckiej transformacji energetycznej “Energiewende” w 2020 r. przekroczyły nawet oczekiwania zwolenników energetyki wiatrowej i słonecznej, osiągając ponad 30 mld euro rocznie. Ale energetyka wiatrowa nie może zapewnić ciągłości zasilania elektrycznego. Wykresy w artykule pokazują okresy ciszy wiatrowej na lądzie i na morzu, sięgające 120 godzin w morskich farmach wiatrowych i 170 godzin w wiatrakach na lądzie. Dlatego Niemcy muszą uzupełniać produkcję energii elektrycznej, spalając węgiel brunatny i importowany gaz. Nie jest to droga do ochrony środowiska. Wiatraki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, powodując setki tysięcy zgonów ptaków, nietoperzy i owadów. Strategię Energiewende ostro krytykują niemieccy eksperci energetyczni, zarówno z uczelni technicznych, jak i z przemysłu.
EN
The extreme costs of German energy transition “Energiewende” in 2020 exceeded even the expectations of advocates of renewable energy sources and reached above 30 billion euro per year. However, the wind cannot assure continuity of electric power supply. The graphs in the paper show the periods of wind lulls on the land and on the sea reaching into 120 hours at offshore wind mills or 170 hours on land. Thus Germany has to provide electric energy by burning lignite and imported gas. This is no way for environment protection. The wind mills have a negative impact on human health and environment, causing hundreds of thousands kills of birds, bats and insects. The strategy of Energiewende is sharply criticised by German energy experts, both from technical universities and from the industry.
EN
This paper presents the design and research results of a claw pole machine with hybrid excitation. This machine is excited by permanent magnets and an electromagnetic coil. Both excitation sources are located in the rotor of the machine. Additionally, the rotor is made of a laminated core. This approach facilitates the process of its construction and enables the implementation of even very complicated structure of the rotor, which would be difficult in case of making the rotor from a one piece of material. This paper presents the construction as well as the results of simulation and experimental tests of the machine prototype. The tests showed that the proposed machine has the ability to adjust the voltage in a wide range. Such as a feature could be used, for example, to increase the speed of motor operation in case of an electric vehicle application, but also to regulate the voltage in wind turbines which generators operate at varying rotor speeds resulting from changing wind speed.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję oraz wyniki badań maszyny kłowej ze wzbudzeniem hybrydowym. Maszyna ta jest wzbudzana od magnesów trwałych oraz cewki elektromagnetycznej. Obydwa źródła wzbudzenia znajdują się w wirniku. Ponadto wirnik ten zbudowany jest z pakietowanego rdzenia. Takie podejście ułatwia proces jego budowy i umożliwia implementację nawet bardzo skomplikowanej struktury wirnika, co byłoby utrudnione w przypadku jego wykonania z jednej bryły materiału. W niniejszym artykule przedstawiono budowę oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych wykonanego prototypu maszyny kłowej ze wzbudzeniem hybrydowym. Badania pokazały, że zaproponowana konstrukcja posiada możliwość regulacji napięcia w szerokim zakresie. Taką cechę można wykorzystać zarówno do zwiększenia zakresu prędkości obrotowej przy pracy silnikowej w przypadku zastosowania w pojeździe elektrycznym, jak i do regulacji napięcia w turbinach wiatrowych, których generatory pracują przy zmiennych prędkościach obrotowych wirnika, wynikających ze zmieniającej się prędkości wiatru.
11
Content available remote Zanim nowe turbiny zaczną się kręcić
PL
Spodziewany rozwój sektora energii wiatrowej związany będzie z nowymi inwestycjami i lokalizacjami ze szczególnym uwzględnieniem farm morskich na długiej linii brzegowej. Warto zauważyć, że fundament, będący praktycznie jedynym elementem projektowanym indywidualnie dla masztu turbiny wiatrowej, jest zarazem elementem, którego projektowanie jest uzależnione od warunków geotechnicznych, które nie są praktycznie nigdy podstawą decyzji lokalizacyjnej.
EN
Since wind power generation has strong randomness and is difficult to predict, a class of combined prediction methods based on empirical wavelet transform (EWT) and soft margin multiple kernel learning (SMMKL) is proposed in this paper. As a new approach to build adaptive wavelets, the main idea is to extract the different modes of signals by designing an appropriate wavelet filter bank. The SMMKL method effectively avoids the disadvantage of the hard margin MKL method of selecting only a few base kernels and discarding other useful basis kernels when solving for the objective function. Firstly, the EWT method is used to decompose the time series data. Secondly, different SMMKL forecasting models are constructed for the sub-sequences formed by each mode component signal. The training processes of the forecasting model are respectively implemented by two different methods, i.e., the hinge loss soft margin MKL and the square hinge loss soft margin MKL. Simultaneously, the ultimate forecasting results can be obtained by the superposition of the corresponding forecasting model. In order to verify the effectiveness of the proposed method, it was applied to an actual wind speed data set from National Renewable Energy Laboratory (NREL) for short-term wind power single-step or multi-step time series indirectly forecasting. Compared with a radial basic function (RBF) kernel- based support vector machine (SVM), using SimpleMKL under the same condition, the experimental results show that the proposed EWT-SMMKL methods based on two different algorithms have higher forecasting accuracy, and the combined models show effectiveness.
13
EN
Most of the existing statistical forecasting methods utilize the historical values of wind power to provide wind power generation prediction. However, several factors including wind speed, nacelle position, pitch angle, and ambient temperature can also be used to predict wind power generation. In this study, a wind farm including 6 turbines (capacity of 3.5 MW per turbine) with a height of 114 meters, 132-meter rotor diameter is considered. The time-series data is collected at 10-minute intervals from the SCADA system. One period from January 04th, 2021 to January 08th, 2021 measured from the wind turbine generator 06 is investigated. One period from January 01st, 2021 to January 31st, 2021 collected from the wind turbine generator 02 is investigated. Therefore, the primary objective of this paper is to propose a combined method for wind power generation forecasting. Firstly, response surface methodology is proposed as an alternative wind power forecasting method. This methodology can provide wind power prediction by considering the relationship between wind power and input factors. Secondly, the conventional statistical forecasting methods consisting of autoregressive integrated moving average and exponential smoothing methods are used to predict wind power time series. Thirdly, response surface methodology is combined with autoregressive integrated moving average or exponential smoothing methods in wind power forecasting. Finally, the two above periods are performed in order to demonstrate the efficiency of the combined methods in terms of mean absolute percent error and directional statistics in this study.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
15
Content available remote Wind energy prediction in Kosovo by WAsP11 software
EN
In the world, the capacities that use wind energy are increasing. Thus, these changes that develop in the framework of wind energy also require the development and accuracy of the forecast of the energy that can be produced. A main reason for this could be the fact that it is required to have stability in the energy network. In the field of wind energy, respectively the feasibility of wind farms, different software have been developed, some enabling 3D simulations and some linear simulations, without affecting the accuracy of the forecast. Various software advance in forecasting and this also increases the reliability of the analyzes carried out. This study analyzes the WAsP software, developed by DTU. This software is used for the purpose of analyzing the energy that can be produced at the output, the losses caused by the wake effect and so on. The place taken in the study is a complex mountainous terrain, in which the measurements were carried out for a year wind parameters at different heights, and the highest height is considered for the analyzes carried out here. The turbines used in the study are of the General Electric 3.6MW and General Electric 3.2MW types. The country being analyzed is in Kosovo, exactly Kitka, on the border with the neighboring state.
PL
W artykule analizowano możliwość wykorzystania oprogramowania WAsP WindSimulations do projektowania usytuowania farm wiatrowych w złożonym ukształtowaniu terenu. Możliwe było uwzględnienie turbulencji wiatru, obecność lasów, budynków etc.
EN
This paper deals with the study of the performance of a wind energy conversion system (WECS) based on a doubly fed induction generator (DFIG) under the IGBT open-circuit fault of the rotor side converter (RSC) during the application of robust control techniques, such as backstepping control (BSC) and sliding mode control (SMC). The presence of IGBT open-circuit faults in DFIG-WECS can disrupt service continuity resulting in financial loss. To overcome such a problem, robust control techniques are usually used as a solution. These control techniques are well known for their ability to treat non-linear structures as power electronics converters and to maintain the performance and stability of the DFIG-WECS connected to the network by the back-to-back converter in healthy and faulty operations. The aim of using robust non-linear control techniques is to obtain better performance and to extend the DFIG-WECS functionality in degraded mode in the event of a failure, and consequently to increase its reliability, unlike the proportional integral (PI) controller which shows less robustness when DFIG non-linearities are considered. The results obtained from these control techniques illustrate well the merits and the effectiveness of each of them in the case of healthy and faulty operations, in particular for the BSC technique, which shows a better performance compared to the SMC technique, which faces the main problem associated with discontinuous control.
PL
Przedstawiono analizę właściwości systemu energii wiatrowej bazującego na igeneratorze DFIG w obwodzie IGBT z zastosowaniem odpornego sterowania typu backstepping BSC I sterowania ślizgowego SMC. Zastosowano nieliniową technikę sterowania. Badania symulacyjne wykazały odporność systemu zarówno w warunkach zdrowych jak i przy pojawieniu się błędów.
EN
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
PL
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
19
Content available remote Robust Optimal Dispatch of Power Systems with Wind Farm
EN
With the rapid development of new energy power generation, large-scale wind power generation has been integrated into power grids. However, the fluctuation and discontinuity of wind power pose challenges to the safe and reliable operation of power systems. Therefore, constructing a reasonable dispatching method to manage the uncertainty of wind power outputhas become an important topic and this study was structured with this precise aim in mind. An ellipsoidal robust set of wind power outputs was initially constructed in accordance with the predicted value and predicted error of wind power. Second, a power system optimization dispatch model of automatic generation control (AGC) was established on the basis of the robust set. This model aimed to minimize the cost of power generation and maximize the use of wind power according to the following constraint conditions: power system power balance, upper andlower limit of wind and thermal power unit outputs, climbing power, and spinning reserve. Finally, the internal point method was employed to solve the example. Results show that, on the premise of safe operation, the total operating cost of the robust optimization dispatch method is decreased by 8.64% compared with that of the traditional dispatch method, and economic efficiency is improved. Robust optimal dispatch factors in the uncertainty of wind power output meaning the load shedding scenario seldom occurs, thereby enhancing operational reliability. This study can be used to improve the reliability and economics of power system operation and provide a basis for optimizing dispatch in power systems.
PL
Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne zdecydowanymi zwycięzcami aukcji na energię z OZE w 2019 r. W grudniu ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził jeden z największych cykli aukcji na energię z OZE w Europie. Wolumeny w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych były największe spośród wszystkich poprzednich aukcji, a zaoferowany do zakupienia wolumen energii wiatrowej uchodzi za największy w historii wszystkich aukcji w Europie. Wolumen w koszyku dla projektów poniżej 1 MW wynosił około 750 MW, a wolumen dla projektów powyżej 1 MW oferował aż 2500 MW. Zabrakło ofert na instalacje OZE wykorzysujące do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz i energię wody. Okazało się, że pomimo tak ambitnych wolumenów aukcje wiatrowe i słoneczne zakończyły się sukcesem. Zdecydowała praca deweloperów oraz ciągle spadające i już obecnie najniższe ze wszystkich OZE koszty wytwarzania energii. W efekcie aukcji na energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych ceny energii elektrycznej w Polsce ulegną obniżeniu.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.