Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sampling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
EN
Based on the most significant features of the angular velocity dynamic measurements selected by the authors, the main phases of measuring information transformation were established, which allowed to obtain new mathematical models in the form of transformation function, equations for estimating quantization errors, analytical dependences for measuring range that are initial for modeling physical processes occurring in such digital measuring channels with microprocessor control. The process of converting an analog quantity into a binary code is analytically described, an equation for estimating the absolute and relative quantization error is obtained and a measurement range is established, which provides a normalized value of relative quantization error for angular velocity measuring channels with encoder. For the first time, the equation of sampling error was obtained, and it was proved that the limiting factor of the angular velocity measurements upper limit is not only the normalized value of quantization error, as previously thought, but also the value of sampling frequency fD. Therefore, to expand the measurement range (by increasing the upper limit of measurement), it is proposed not only to increase the speed of analog-to-digital conversion hardware, but also to reduce the execution time of software drivers for transmitting measurement information to RAM of microprocessor system. For this purpose, the analytical dependences of estimating the upper limit of measurement based on the value of the sampling step for different modes of measurement information transmission are obtained. The practical implementation of the software mode measurement information transmission is characterized by a minimum of hardware costs and maximum execution time of the software driver, which explains its low speed, and therefore provides a minimum value of the upper limit measurement. In the interrupt mode, the upper limit value of the angular velocity measurement is higher than in the program mode due to the reduction of the software driver’s execution time (tFl = 0). The maximum value of the angular velocity measurements upper limit can be achieved using the measurement information transmission in the mode of direct access to memory (DMA) by providing maximum speed in this mode (tFl = 0, tDR = 0). In addition, the application of the results obtained in the work allows at the design stage (during physical and mathematical modeling) to assess the basic metrological characteristics of the measuring channel, aimed at reducing the development time and debugging of hardware, software, and standardization of their metrological characteristics.
PL
Na podstawie najistotniejszych cech dynamicznych pomiarów prędkości kątowej ustalono główne fazy transformacji informacji pomiarowej, co pozwoliło na uzyskanie nowych modeli matematycznych w postaci funkcji transformacji, równań do szacowania błędów kwantyzacji, analitycznych zależności dla zakresu pomiarów, które są podstawą do modelowania procesów fizycznych zachodzących w takich cyfrowych kanałach pomiarowych ze sterowaniem mikroprocesorowym. analitycznie opisano proces konwersji wartości analogowej na kod binarny Po raz pierwszy otrzymano równanie błędu próbkowania i udowodniono, że czynnikiem ograniczającym górną granicę pomiarów prędkości kątowej jest nie tylko znormalizowana wartość błędu kwantyzacji, jak sądzono wcześniej, ale także wartość częstotliwości próbkowania fD. Dlatego w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego (poprzez zwiększenie górnej granicy pomiaru) proponuje się nie tylko zwiększenie szybkości działania sprzętu do konwersji analogowo-cyfrowej, ale również skrócenie czasu wykonania sterowników programowych do transmisji informacji pomiarowej do pamięci RAM systemu mikroprocesorowego. w tym celu uzyskano analityczne zależności górnej granicy pomiaru od wartości kroku próbkowania dla różnych trybów transmisji informacji pomiarowej. W trybie przerwania górna wartość graniczna pomiaru prędkości kątowej jest wyższa niż w trybie programu ze względu na skrócenie czasu wykonania sterownika programowego (tFl = 0). Maksymalną wartość górnej granicy pomiaru prędkości kątowej można uzyskać przesyłając informacje pomiarowe w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) zapewniając maksymalną prędkość w tym trybie (tFl = 0, tDR = 0). Ponadto zastosowanie uzyskanych w pracy wyników pozwala na etapie projektowania (podczas modelowania fizycznego i matematycznego) na ocenę głównych cech metrologicznych kanału pomiarowego, co ma na celu skrócenie czasu rozwoju i debugowania sprzętu, oprogramowania oraz standaryzacji ich cech metrologicznych.
3
EN
Let G be an LCA group, Γ its dual group, and H a closed subgroup of G such that its annihilator Λ is countable. Let M denote a regular positive semidefinite matrix-valued Borel measure on Γ and L2(M) the corresponding Hilbert space of matrix-valued functions square-integrable with respect to M. For g∈G, let Zg be the closure in L2(M) of all matrix-valued trigonometric polynomials with frequencies from g+H. We describe those measures M for which Zg = L2(M) as well as those for which ∩g∈GZg={0} Interpreting M as a spectral measure of a multivariate wide sense stationary process on G and denoting by JH the family of H-cosets, we obtain conditions for JH-singularity and JH-regularity.
PL
Pył zawieszony może być szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, a ryzyko wystąpienia szkodliwych skutków zwiększa się z czasem narażenia. Obecnie grupami zawodowymi potencjalnie narażonymi na działanie nanomateriałów są ci, którzy je wytwarzają i dostarczają. Dlatego konieczne jest stosowanie urządzeń do zbierania i analizy cząstek stałych z wyłączeniem frakcji mikrometrycznej. W pracach badawczych pobierano cząstki zawarte w spalinach z silnika wysokoprężnego przy użyciu impaktora kaskadowego i analizowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Obserwacje ujawniły duże rozbieżności między średnicami odcięcia d50 a średnicami ekwiwalentnymi obliczonymi na podstawie obrazów SEM, a także różnorodną morfologię zdeponowanych cząstek stałych pochodzących z silnika Diesla. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Particulate matter can be harmful to human health and the risk of harmful effects increases with the duration of exposure. Currently, the occupational groups that are potentially exposed to nanomaterials are those who manufacture and supply them. Therefore, it is necessary to use devices for the collection and analysis of solid particles with the exclusion of the ambient fraction. In this study, Diesel soot generated using Diesel engine has been collected with cascade impactor and analyzed by means of scanning electron microscopy. Observations revealed large discrepancies between the cut off diameter d50 and equivalent diameter calculated from SEM images and a number of types of Diesel particulate matter. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
Techniki pasywne są wygodnym i wydajnym sposobem pobierania próbek w monitoringu środowiska wodnego, i mogą z powodzeniem zastąpić metody punktowego pobierania próbek. Popularne próbniki pasywne posiadają wiele zalet, m.in.: pozwalają na oznaczanie związków organicznych występujących w wodach w śladowych ilościach, umożliwiają monitorowanie szerokiej grupy związków chemicznych oraz znacznie skracają czas przygotowania próbki do analizy instrumentalnej.
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
EN
Cantor sets are constructed from iteratively removing sections of intervals. This process yields a cumulative distribution function (CDF), constructed from the invariant Borel probability measure associated with their iterated function systems. Under appropriate assumptions, we identify sampling schemes of such CDFs, meaning that the underlying Cantor set can be reconstructed from sufficiently many samples of its CDF. To this end, we prove that two Cantor sets have almost-nowhere intersection with respect to their corresponding invariant measures.
PL
Poprawa jakości powietrza wiąże się z między innymi z stosowaniem wysokiej jakości paliw węglowych dla celów grzewczych. Jakość węgla nie rozwiązuje problemu bez stosowania odpowiednich nowoczesnych instalacji cieplnych szczególnie w sektorze komunalno-bytowym. Jednakże stosowanie węgla opałowego wysokiej jakości jest właściwym działaniem w kierunku ochrony powietrza. System nadzoru jakości produkowanego węgla realizowany jest w PGG S.A. przez Działy Kontroli Jakości i jest zgodny z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują procedury jakościowe implementujące rozwiązania formalno-prawne i określające zasady nadzoru jakości produkcji w PGG S.A. W swojej ofercie produktowej PGG S.A. posiada węgiel wysokiej jakości dedykowany na rynek komunalno-bytowy. To wysokiej jakości węgiel odpowiadający wymaganiom EKO (Qir ≥ 24 000 kJ/kg) i spełniający wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
EN
The improvement of air quality is associated, among others, with the use of high quality carbon fuels for heating purposes. The quality of coal does not solve the problem without the use of appropriate modern thermal installations, especially in the municipal sector. However, the use of high-quality heating coal is an appropriate action in the direction of air protection. PGG S.A. has a system for monitoring and controlling the quality of coal, providing coal for the needs of customers with an installation up to 1 MW. The quality control system for the produced coal is carried out at PGG S.A. by the Quality Control Department and complies with the applicable technical standards and legal regulations. As part of the Integrated Management System, there are quality procedures implementing formal and legal solutions and defining the principles of quality control of production at PGG S.A. In its product offer PGG S.A. has high-quality coal dedicated to the communal housing market. It is a high quality coal corresponding to the requirements of eco coal (Qir ≥ 24,000 kJ/kg) and fulfills the requirements of applicable laws in this area.
9
PL
Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych pomiarów czasów wykonania algorytmu PID w sterowniku PLC S7-1500. Wyniki eksperymentu pokazują zmienny czas obliczeń algorytmu regulatora dla różnych jego realizacji. Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym musi być obliczone w zdefiniowanym reżimie czasowym, który jest uzależniony od czasu próbkowania regulatora. Pomiary zostały wykonane przy pomocy instrukcji „RUNTIME”. Mierzonym algorytmem był zaproponowany przez autorów regulator PID2DOF oraz firmowe rozwiązanie PID Compact V2, który również jest o strukturze 2DOF.
EN
The aim of this paper is the analysis of performed measurements of PID algorithm execution times in PLC S7-1500. The lack of constant calculation time of the controller algorithm for its various realizations is presented. Real-time digital control must be calculated in a defined time regime which depends on the sampling time of the controller. The measurements were made using the "RUNTIME" instruction. The algorithm was measured by the PID2DOF controller proposed by the authors (which was written in SCL Language) and the original PID Compact V2 (Siemens) solution.
10
Content available remote Ortogonalne i nieortogonalne-zaburzone próbkowanie sygnałów harmonicznych
PL
Praca dotyczy próbkowania sygnałów harmonicznych za pomocą dwóch próbek, które wystarczają do pełnego zidentyfikowania sygnału. Rozpatruje się dwa rodzaje próbkowania. Próbkowanie ortogonalne, które nie zniekształca operatorów przejścia przetworników liniowych czasowo-niezmienniczych i tzw. próbkowanie nieortogonalne, zniekształcające operatory przejścia i relacje mocowe.
EN
The work is on sampling a harmonic signals using two samples that is sufficient to fully identify the signal. Two types of sampling are considered. Orthogonal sampling, which does not distort the transient time-invariant linear transducer operators and so called non-orthogonal sampling that distorts these operators, and power relations.
11
Content available remote Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu o renowacji zawilgoconych budynków. Przedstawiono w nim schemat postępowania w procesie diagnostyki, tj. oględziny, inwentaryzację, plan i metodykę badań, badania i ocenę i wyników, a także planowanie działań naprawczych.
EN
The article is the first in a series concerning the refurbishment of damp buildings. It presents a diagram of procedure in terms of diagnosis, e. g. a general analysis, inventorying, the planning and methods of testing, the analysis and evaluation of results as well as the planning of repair work.
PL
Etap pobierania i przygotowania próbek do badań żywności ma znaczący wpływ na jakość badań mikrobiologicznych. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności oraz określeniem planu pobierania próbek. Przedstawiono również dokumenty opisujące postępowanie z próbką laboratoryjną i analityczną.
EN
The stage of sampling and preparation of samples for food examination has a significant impact on the quality of microbiological analysis. The paper discusses issues relating to the choice of sampling method depending on the type of food matrix and specifying the sampling plan. Documents describing the laboratory and analytical sample were also presented.
PL
W artykule omówiono prawodawstwo w zakresie pobierania próbek gleby, obowiązujące podczas prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dokonany przegląd pokazał, że na szczeblu unijnym problem regulacji prawnej związanej z ochroną gleb został dostrzeżony, lecz nadal nie doszło do wprowadzenia jednej dyrektywy poruszającej ten temat. W przypadku regulacji krajowych istnieje rozporządzenie podejmujące zagadnienia związane z pobieraniem próbek gleb w celu dokonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, która powinna być prowadzona na podstawie wiarygodnych wyników wraz z oszacowaną niepewnością, uwzględniającą wszystkie kluczowe składowe. Zaprezentowano wyniki badań otrzymane dla próbek gleby, pobranych zgodnie z omówionymi regulacjami prawnymi. Na podstawie wyników analiz czterech parametrów otrzymanych dla próbek pobranych zgodnie z projektem zrównoważonym (polegającym na wykonaniu dwukrotnych analiz dla dwukrotnie pobranych próbek z ośmiu obiektów), oszacowano niepewność procesu oraz jej składowe (stosując analizę wariancji robust ANOVA). Najbardziej znaczącym udziałem w oszacowanej niepewności procesu (Umeas) była niepewność pochodząca z etapu pobierania próbek.
EN
The article discusses the legislation in the field of soil sampling, which is obligatory during the assessment of soil surface pollution. The review showed that at the EU level, the problem of legal regulation related to soil protection has been noticed, but a single directive dealing with soil protection has not yet been implemented. In the case of national regulations, there is one that deals with issues related to the sampling of soils in order to assess the pollution of the Earth surface. The assessment of ground contamination should be based on reliable results together with estimated uncertainty, which takes into account all key components. The results of the tests obtained for the soil samples that have been collected according to mentioned legal regulations have been presented and discussed. The article shows the results of empirical methodology (robust ANOVA) using data from balanced experimental design, which includes duplicate samples analyzed in duplicate from 8 sampling targets. Robust ANOVA methodology is used for the estimation of the uncertainty arising from the manual sampling of soils and determination of four tested parameters. Based on the results of the study, it was found that the most significant contribution to the estimated uncertainty of the process (Umeas), was the uncertainty arising from sampling.
EN
A description of equipment and tools relative to the sampling of seabed sediments for physicochemical analyses is presented in accordance with the Polish Standard PN-EN ISO 5667-19:2006. The paper reports sampling procedures for various purposes, instructions regarding samples handling, with emphasis on hazardous substances, chemical warfare agents (BST). It also includes information and instructions concerning high level of safety while working at sea, in accordance with international conventions SCTW and SOLAS.
PL
Opis sprzętu i narzędzi związanych z pobieraniem próbek osadów dennych do analiz fizykochemicznych przedstawiono zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 5667-19: 2006. W artykule opisano procedury i metody pobierania próbek do różnych celów, instrukcje dotyczące postępowania z próbkami, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, Bojowych Środków Trujących (BST). Zawiera również informacje i instrukcje dotyczące wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy na morzu, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami SCTW i SOLAS.
15
Content available Automatyzacja instrumentalnych analiz chemicznych
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd bieżących tendencji w automatyzacji procesów analitycznych. W pierwszej części pracy nacisk został położony na problematykę pobierania próbek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na automatyzację przygotowania próbek do końcowej analizy. Omówione i porównane zostały trzy podstawowe tryby przygotowania próbek: on-line, at-line i off-line. W drugiej części artykułu opisane zostały techniki łączone i ich zastosowanie w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji systemów obsługujących urządzenia analityczne. Porównano dwa najbardziej obiecujące rozwiązania: skryptowanie i wprowadzanie ujednoliconych standardów.
EN
The subject of the article is a review of current trends in the automation of analytical processes. In the first part of the work the problem of sampling was carried out, with particular attention to the automation of sample preparation for analysis. Three basic methods of sample preparation were discussed and compared: on-line, at-line and off-line. The second part of the article describes combined techniques and their application in modern laboratories. Attention was paid to the need to integrate systems that support research devices. Scripting and introducing standards were compared as the most promising solutions.
EN
The purpose of the article is to present the control factors and product control points at the stage of the production process. The paper presents methods of sampling raw materials and cement material and presents the scope of legal provisions classifying cement products in relation to tabular strength data.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie czynników kontroli oraz punktów kontroli wyrobów na etapie procesu produkcyjnego. W pracy zaprezentowano metody pobierania próbek surowców i materiału cementowego oraz przedstawiono zakres zapisów prawnych klasyfikujących wyroby cementowe w odniesieniu do tabelarycznych danych wytrzymałościowych.
EN
Sound synthesizers are a natural element of a musician’s toolset. In music arrangement, samplers can often produce satisfactory results, but it requires a combination of manual and automatic methods that may be arduous at times. Concatenative Sound Synthesis reproduces many of natural performance- and expression-related nuances but at a cost of high demand for processing power. Here, another method of musical phrase synthesis aimed at music arrangement is presented that addresses these and other related issues. Contrary to common practice, we propose to record and utilize sound samples containing not one, but short sequences of pitches. In effect, natural pitch transitions are preserved and phrases appear to be much smoother, despite using very limited set of performance rules. The proof-of-concept implementation of the proposed method is discussed in detail along with attempts at optimizing the final sound effects, based on auditory tests. The limitations and future applications of the synthesizer are also discussed.
PL
Pomimo całkiem długiej historii badań obecności tworzyw sztucznych w środowisku wydaje się, że ten obszar jest ciągle w początkowym etapie rozwoju. Przede wszystkim metodologia pobierania próbek oraz sposób przedstawiania uzyskanych wyników wymagają standaryzacji.
19
Content available Prawo do bycia artystą – sztuka i prawo autorskie
PL
Artykuł traktuje o związkach prawa autorskiego i sztuki. Na przykładzie literatury i muzyki autorka wskazuje jak kwestie związane z problemami określenia prawa przekładają się na podstawowe zagadnienia sztuki. Prawo autorskie związane jest z techniką druku, która do dziś wpływa na jego kształt. Ze zderzenia prawa konstruowanego w ramach „paradygmatu druku” z twórczością opartą na nowoczesnych technologiach rodzi się wiele problemów, opisywanych w kategoriach kryzysu praw autorskich. Plądrofonia, ściśle związana z techniką samplingu, wywołuje antynomię prawa autorskiego i artystycznej wolności. Utwory plądrofoniczne powstają na bazie twórczości innych, którą „próbkują”, „cytują” czy „zawłaszczają”. Pojawia się problem legalności tak konstruowanych dzieł, a do różnych historycznych definicji i ujęć sztuki dochodzi nowy jej rodzaj – sztuka kwestionująca zasadność autorskich praw, sztuka nielegalna.
EN
This article discusses the relationship between author’s rights and art. Drawing upon examples from literature and music, the author of the article shows how imprecisely drafted law relates to fundamental issues in art. Author’s rights and print technology have historically had a mutually influential relationship, a dynamic which continues through present times. The conflict between laws written within the ‘print paradigm’ and art created with new technology gives rise to various problems which could be described as the crisis of author’s rights. Plunderphonics, a style of music that is strictly connected to sampling, creates antinomy between author’s rights and artistic freedom. Plunderphonic pieces are based on works of other authors. They sample, quote and appropriate them. Therefore, the problem of the legality of works drawing upon the creation of others emerges. In addition to historical definitions and descriptions of art arises a new definition: art that questions the legitimacy of author’s rights – illegal art.
EN
Thermo-fluid properties are required for numerical modeling of nano/micro devices. These properties are mostly obtained from results of molecular dynamics (MD) simulations. Therefore, efforts have been put in developing methods for numerical evaluation of fluid properties, such as pressure. In this paper, the pressure behavior in a controllable nanochannel flow is investigated. The nanoflow field is created by imposing a gradient of a macroscopic property such as temperature. Details of the pressure calculation method in a molecular system and its sensitivity to the approximations made are described first. The effect of temperature rise in a uniform flow on the pressure field is studied next. Then, in the flow under a fixed mean velocity condition, the effect of temperature gradient as a controllable property on the pressure field of nanoflow is studied. Velocity, pressure and molecular density of nanoflows with various temperature gradients and different temperature levels are investigated as well. It has been found that the temperature level at which the temperature gradient is imposed, is important. A fixed temperature gradient will not always lead to the same pressure gradient at different temperature levels. Furthermore, quite interestingly, it is observed that at a fixed temperature gradient, with the variation of mean velocity the pressure field also varies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.