Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acoustic noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With the growing presence of robots in human populated environments, it becomes necessary to render their presence natural, rather than invasive. To do that, robots need to make sure the acoustic noise induced by their motion does not disturb people nearby. In this line, this paper proposes a method that allows the robot to learn how to control the amount of noise it produces, taking into account the environmental context and the robot’s mechanical characteristics. Concretely, the robot adapts its motion to a speed that allows it to produce less noise than the environment’s background noise and, hence, avoiding to disturb nearby humans. For that, before executing any given task in the environment, the robot learns how much acoustic noise it produces at different speeds in that environment by gathering acoustic informatinon through a microphone. The proposed method was successfully validated on various environments with various background noises. In addition, a PIR sensor was installed on the robot in order to test the robot’s ability to trigger the noise-aware speed control procedure when a person enters the sensor’s field of view. The use of a such a simple sensor aims at demonstrating the ability of the proposed system to be deployed in minimalistic robots, such as micro unmanned aerial vehicles.
2
Content available remote Hałaśliwość silników asynchronicznych : podstawy nowych hipotez
PL
Artykuł zwraca uwagę na hałas emitowany przez tarcze łożyskowe silnikow asynchronicznych. Poprzez wykonane badania akustyczne z analizami widmowymi określono związki przyczynowo-skutkowe powstawania drgań i hałasu przy zasilaniu sieciowym i przekształtnikowym. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk kierunkowych ciśnienia akustycznego silnikow sformułowano hipotezę, że tarcze łożyskowe emitują rownie duży hałas jak kadłub silnika.
EN
Article brings to the attention at the noise emitted by asynchronous motors. Through research performed with acoustic spectral analysis the causal relationships for vibrations and noise for network and converter fed motor have been identified. Based on the determined directional characteristics of the motor sound pressure it has been hypothesized that the end shields emit similar amount of noise as the frame does.
3
Content available remote Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych : weryfikacja nowych hipotez
PL
Artykuł zawiera nowe spojrzenie na postaci drgań kadłuba i tarcz silników asynchronicznych wymuszanych siłami elektromagnetycznymi. Omówiono badania postaci drgań własnych i eksploatacyjnych kadłuba i tarcz łożyskowych. Wykazano, że wibracyjne eksploatacje odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy, w kierunku osiowym mogą być w znacznej mierze wynikiem sił elektromagnetycznych , a nie pracy łożysk oraz, że tarcze łożyskowe emitują hałas porównywalny z hałasem pochodzącym od drgań kadłuba.
EN
The article presents a new look at the vibration of the frame and end-shields of asynchronous motors with electromagnetic excitations. The investigations of mode and operational deflection shapes of frame and end-shield have been discussed. The cause-effect relationships between the vibration of end-shields, rolling and slide bearings have been analysed. It has been shown that deflection shapes of the vibrating end-shields in the axial direction can be largely due to the electromagnetic forces rather than bearing operation and an emission of the noise come from the end-shields and the frame is similar to.
4
Content available remote Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych
PL
W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na rożnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.
EN
The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.
PL
W artykule omówiono prace dotyczące pomiarów magnetostrykcji metodą tensometryczną i za pomocą obserwacji pętli w postaci motylka. Poinformowano o ustanowieniu międzynarodowej normy na pomiar charakterystyk magnetostrykcji blach elektrotechnicznych IEC/TR 62581:2010. Zaprezentowano profesjonalną aparaturę do badania tych charakterystyk. Przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji wybranych próbek blach transformatorowych produkowanych przez Stalprodukt S.A.
EN
The paper describes the works concerning magnetostriction of electrical steel by a strain-gauge method and by observing the loop (butterfly figure). The paper includes information regarding the establishment of the international standard for measuring the magnetostriction characteristics of electrical steel IEC/TR 62581:2010. The professional apparatus for the measurement of the above was presented. The results of magnetostriction measurements of the chosen electrical steel samples produced by Stalprodukt S.A. were shown.
6
Content available remote A novel control strategy for the switched reluctance generator
EN
The paper proposes a novel switching strategy that increases the efficiency of the energy conversion and reduces the noise level produced by the generator. The technique redistributes the three switching stages of the converter within one working cycle. Such technique is viable when the generator operates below its base speed. Here, the back electromagnetic force is always lower than the DC-link voltage, hence the phase current is controlled at a desired value. The proposed control method is validated using a commercially available four phase 8/6 switched reluctance generator.
PL
W artykule zaproponowano nową strategię przełączania generator reluktancyjnego. Metoda zwiększa skuteczność konwersji energii I redukuje szumy. W jednym cyklu realizuje się trzy etapy przełączeń. Metoda jest zalecana gdy generator operuje poniżej bazowej szybkości.
PL
W artykule omówiono procedurę badań wibracyjnych tarcz łożyskowych silnika asynchronicznego zasilanego przekształtnikowo. Przeprowadzono identyfikację i analizę eksploatacyjnych postaci drgań. Zidentyfikowane zostały główne naprężenia składowe pochodzenia magnetycznego. Wskazano miejsca przenoszenia się wibracji z kadłuba silnika na tarczę łożyskową silnika. Wyprowadzono zależności pozwalające wyznaczyć wielkości akustyczne z uzyskanych przebiegów prędkości drgań. Wskazano główne powiązania mocy akustycznej z odkształceniami eksploatacyjnymi, prędkością drgań tarczy i częstotliwością.
EN
Bearing shields may have a significant impact on the level of noise generated by induction motors [1, 2]. Additionally, when the electric motor is powered from a voltage inverter, the noise level is often higher than that for AC sinusoidal supply. The paper discusses the vibration test procedure for asynchronous motor end shields powered from a voltage inverter under no load condition. Analysis of the operating deflection shape of vibrations determined by the RORO method (Section 2) is presented. There were identified the major components of the magnetic stress caused by higher harmonics of the supply current, reluctance forces and components resulting from a given type of modulation (1-4). Identification was carried out according to [3, 4]. Indicated the vibration transmissibility of the frame motor on a end shield motor. There were derived dependences allowing determining the size of the resulting acoustic quantity from the measured velocity waveforms (5-8). An example of the calculation result of the sound intensity distribution on the surface parallel to the operating deflection shapes a m = 0 and n = 1 (Fig. 4) using the model ADMotorNoise created in MATLAB [2] is given. There are shown the main links with acoustic power, operating deflection shapes, vibration velocity of end shields and frequency.
8
Content available remote Influence of stator damper winding on magnetic and vibroacoustic
EN
The increase of the load in modern turbogenerators causes higher local heating, higher magnetic leakage, increased forces of the electromagnetic origin and the increased acoustic noise level. Stator damper winding is an active cage-shaped constructive element positioned at the outer stator core diameter. Presented numerical calculations show that the stator damper winding can influence on the decrease of acoustic noise, electromagnetic forces between stator package and frame and additional losses.
PL
Zwiększanie obciążenia turbogeneratorów powoduje podwyższenie lokalnej temperatury, zwiększenie strumienia rozproszenia oraz zwiększenie poziomu szumów akustycznych. Uzwojenia tłumiące stojana jest dodatkowym elementem umieszczanym na zewnątrz rdzenia stojana. Zaprezentowano obliczenia numeryczne pokazujące jak to uzwojenie może wpływać na zmniejszenie szumów akustycznych oraz sił elektromagnetycznych między pakietem stojana a kadłubem.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hałasu wytwarzanego przez skanery rezonansu magnetycznego o indukcji magnetycznej 1,5 T. Wykazano dużą rozpiętość wartości ciśnienia akustycznego hałasu w zależności od rodzaju badania. Równoważny poziom dźwięku A (LAeq,Tp) zawierał się w przedziale 69,8-96,3 dB, maksymalny poziom dźwięku A (LAmax) w przedziale 81,4-106,8 dB, a szczytowy poziom dźwięku C w przedziale 98-116,7 dB. Przeprowadzona ocena zagrożenia hałasem pracowników dowodzi, że długotrwałe przebywanie w pobliżu pracującego skanera może powodować przekroczenie wartości dopuszczalnego narażenia i prowadzić do uszkodzenia słuchu.
EN
In this paper, the results of examination of acoustic noise, generated by 1,5 T magnetic resonance scanners, are reported. The measurement results showed the wide range of sound pressure level values, depending on the type of examination. The A-weighted equivalent sound level (LAeq,Tp) was in the range of 69,8-96,3 dB, the maximum A-weighted sound level (LAmax) maintained within the range of 81,4-106,8 dB, and the peak C-weighted sound level was in the range of 98-116,7 dB. The assessment of the occupational hazard, resulting from the exposure to the noise revealed that the prolonged contact with an active scanner may result in overcome of the maximum allowable level of exposure to acoustic noise and thus, it may cause the hearing damage.
10
Content available remote Permeance Computation for Determination of Induction Motor Acoustic Noise
EN
The Maxwell pressure is the cause of stator deflection at the origin of acoustic noise radiated by stator. That is why precise determination of air-gap radial flux density Bg is of prime importance. It could be obtained by finite element method, semi numerical or totally analytic method with computation of magneto motive force and permeance. Slot numbers, eccentricity and saturation affecting acoustic behavior can be included in permeance computation with analytic method.
PL
Siły Maxwella powodują odkształcanie stojana i są źródłem hałasów. Z tego powodu bardzo ważne jest dokładne określenie promieniowej indukcji w szczelinie maszyny. Można to uzyskać metodą elementów skończonych, metodami hybrydowymi i analitycznymi dzięki obliczeniu siły magnetomotorycznej i permeancji. W obliczeniach permeancji uwzględniono ilość żłobków, decentralizację i nasycenie.
EN
This paper provides a review of techniques for measurement of magnetostriction in electrical steels. The magnetostriction characteristics of electrical steels are a significant contribution to transformer noise. Standardised methods of the measurement with sufficient reproducibility are required from industry to meet the market demands for lower noise. Now, a project of IEC/TC68 is being carried out to make a technical report with the aim of producing the standard.
PL
Artykuł przedstawia przegląd magnetostrykcyjnych technik pomiarowych używanych w badaniu blach elektrotechnicznych. Charakterystyki magnetostrykcyjne blach elektrotechnicznych są istotnym przyczynkiem do hałasu generowanego przez transformatory. Znormalizowane metody pomiarowe z odpowiednią powtarzalnością wyników są wymagane przez przemysł w celu spełnienia wymagań rynkowych odnośnie natężenia hałasu. Obecnie trwają pace nad projektem IEC/TC68, którego jednym z celów jest przygotowanie raportu umożliwiającego dalsze prace nad odpowiednimi normami.
EN
This paper presents development of an experimental induction motor core model for measuring rotational magnetostriction under practical PWM magnetisation. It was found that the magnetostrictive strain (measured with strain gauges) at stator teeth is much greater than that in other regions due to the influence of Maxwell force in the air gap. The magnetostriction on the motor core was also compared with that measured from a rotational single sheet tester.
PL
Artykuł opisuje pomiary magnetostrykcji w warunkach przemagnesowania obrotowego i PWM (modulacji szerokości impulsów) wykonanych na prototypie stojana silnika indukcyjnego. Badania przy użyciu tensometrów wykazały, że wartości magnetostrykcji zmierzone na zębach pakietu blach są znacznie większe niż w innych miejscach rdzenia, z uwagi na siły mechaniczne występujące w szczelinie powietrznej. Wartości zmierzone na prototypie zostały również porównane z wartościami zmierzonymi w jarzmie do przemagnesowania obrotowego.
13
Content available Active noise control with moving error microphone
EN
Electro-acoustic plants controlled by active noise control (ANC) systems in enclosures are usually time-varying. Their changes can be caused by movements of an error microphone, around which zones of quiet are created. Then, the time variations of the electro-acoustic plant can be fast and adaptive ANC algorithms for tracking variations of error microphone position should be used. The preliminary research results showed that the created zone of quiet can move tracking the movement of the error microphone, when filtered-x least mean squares (FX-LMS) algorithm is applied. The paper presents further results of real-world experiments conducted on a special laboratory stand, which enabled to move the error microphone round the circle trajectory with constant rota- tional speed. Two modifications of FX-LMS algorithm were applied in order to accelerate control algorithm convergence and improve tracking properties of the ANC system: normalized FX-LMS and modified FX-LMS algorithm. It was shown, that the zone of quiet can track movement of the error microphone, however, there was no significant difference in control algorithms performance. In all cases the zone of quiet tracked the movement of the error microphone, even for the error microphone velocity as high as 3.7 m/s, and high attenuation was obtained - from 16 dB for the fast microphone movement up to 28 dB for the slowest microphone movement.
PL
Obiekty elektroakustyczne w układach aktywnego tłumienia hałasu (ATH) są zazwyczaj zmienne w czasie. Ich zmiany mogą być spowodowane m.in. ruchem mikrofonu błędu, wokół którego tworzone są przestrzenne strefy ciszy. Zastosowanie adaptacyjnych algorytmów ATH do śledzenia szybkich zmian pozycji mikrofonu błędu jest słabo zbadane. Wstępne badania pokazały, że strefa ciszy może poruszać się za mikrofonem błędu, w przypadku gdy algorytmem sterowania jest algorytm LMS z filtracją sygnału odniesienia (FX-LMS). Artykuł prezentuje wyniki badań w układzie ATH na specjalnym stanowisku laboratoryjnym umożliwiającym ruch mikrofonu po okręgu z zadaną szybkością. Aby zwiększyć szybkość zbieżności algorytmu FX-LMS, zastosowano dwie jego literaturowe modyfikacje: znormalizowany algorytm FX-LMS i zmodyfikowany algorytm FX-LMS. Pokazano, że strefa ciszy nadąża za ruchem mikrofonu, jednak nie ma znaczącej różnicy pomiędzy działaniem układu z zastosowaniem poszczególnych badanych algorytmów. We wszystkich przypadkach, strefa ciszy śledziła mikrofon, nawet dla ruchu z prędkością linową 3,7 m/s, i uzyskano wysokie tłumienie zakłócenia - od 16 dB dla największej prędkości mikrofonu do 28 dB w przypadku wolnego ruchu mikrofonu.
14
Content available remote Dynamic control of slag foaming at Sidenor Basauri Meltshop
EN
The melting process in the EAF is normally controlled via fixed operating patterns; the aim of this practice is to achieve the optimum conditions at the tapping. Industrial practice indicates that sometimes deviations appear, so it is not uncommon to obtain very high or low C contents at melt-down promoting bad slag foaming conditions, rising electrical consumption and tap-to-tap times. As a consequence the productivity decreases and the running cost increases. The slag foaming process in the EAF has been studied analyzing process data, such as: EAF electrical consumption, steel oxygen activity, steel and slag composition, temperature, acoustic noise signal, Total Harmonics Distortion (THD) of arc voltage and current. A dynamic model has been developed, with the aim of controlling the oxygen and carbon injection process in order to achieve the target of composition, O activity and temperature at tapping while maintaining a good foaming quality during the process leading to a lower electrical consumption and tap to tap time. The model starts working after the first C sampling measurement takes places, and from that time it controls the oxygen and carbon injection. This model has been integrated in the plant as part of the EAF automatic control system.
PL
Wytapianie w piecu łukowym zwykle sterowane jest przy użyciu wyznaczonych modeli; celem tej praktyki jest osiągnięcie optymalnych warunków przy spuście. Praktyka przemysłowa wskazuje, że mogą wystąpić odchylenia w zawartości węgla przy złych warunkach spieniania żużla podczas wytopu, wzrastającym zużyciu energii elektrycznej i czasie wytopu. Konsekwencją jest spadek wydajności i wzrost kosztów. Proces pienienia się żużla w piecu łukowym zbadany został przez analizę danych takich jak, zużycie energii, aktywność tlenu w stali, skład chemiczny żużla i stali, temperatura, poziom sygnału dźwiękowego, całkowite zniekształcenie harmonicznych (THD) napięcia i prądu łuku elektrycznego. Model dynamiczny został stworzony, celem sterowania procesem wdmuchiwania tlenu i węgla, aby uzyskać odpowiedni skład chemiczny, aktywność tlenu i temperaturę przy spuście przez utrzymanie dobrego spieniania w trakcie procesu, przy niższym zużyciu energii i czasie wytopu. Model zaczyna funkcjonować po pierwszym pomiarze zawartości C i od tego momentu steruje wdmuchiwaniem węgla i tlenu. Model ten został zintegrowany z system automatycznego sterowania piecem łukowym.
EN
The paper presents a survey of the modeling methods applied for description of the acoustic properties of electrical machines. The neglected, so far, role of the motor end shields in the noise radiation caused by the small power motors has been pointed out. A set of useful analytical formulae based on the wave equation for the velocity potential is pointed out. They refer to the calculations of the acoustic pressure distribution, sound intensity and the acoustic power in vicinity of the motor end shield. A computational results for dominant spectra components are presented. The applied research procedure is also presented. It comprises simultaneous FFT analysis of the motor noise and vibrations and leads to the determination of the operating vibration modes of the end shield and the sound intensity distribution. Test results obtained for the dominant spectra components of the small-power induction motor are compared with the calculated acoustic power level of the same machine.
PL
W artykule omówiono rozwój metod modelowania własności akustycznych maszyn elektrycznych. Wskazano na pomijalny dotąd, znaczący udział drgań tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silniki małej mocy. Na podstawie równania falowego potencjału prędkości wyprowadzono analityczne formuły do obliczeń akustycznych w polu bliskim tarczy łożyskowej. Zamieszczono uzyskane z serii obliczeń dla pracującego silnika, rozkłady ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku na płaszczyznach i półsferze w sąsiedztwie tarczy. Przedstawiono procedurę badawczą, w której poprzez jednoczesną analizę FFT drgań i hałasu wyznaczane są eksploatacyjne formy drgań tarczy oraz rozkłady natężenia dźwięku. Wyniki pomiarów dla dominujących składowych częstotliwościowych silnika asynchronicznego małej mocy porównano z wyznaczonym z obliczeń poziomem mocy akustycznej.
16
Content available remote Reduced switching in randomized schemes for DC-DC power conversion
EN
Random switching schemes for power conversion are expected to reduce annoying electromagnetic interference and acoustic noise caused by switching. This is achieved by spreading the spectrum of the switching waveforms in different random schemes reported in the literature and as a result the output characteristics of the converter are altered differently. A comparative study of random pulse width modulated schemes for DC-DC power converter is presented in this paper. The spectral performance of four random schemes for the DC-DC power conversion is studied and their relative merits and demerits are highlighted. A method to reduce the average switching frequency of the random schemes without significantly affecting the output characteristics of the converter is also proposed. The random schemes discussed as well as the proposed schemes are implemented using a laboratory setup with a buck converter driven by the DSP TMS320C240 and the experimental results are presented comparing the performance of different schemes.
PL
Zastosowanie algorytmów modulacji losowej dla przekształtników ma na celu zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, jak również szumu akustycznego spowodowanego przełączaniem. Uzyskiwane jest to dzięki rozmyciu widma fali PWM przy użyciu szeregu opisanych w literaturze schematów modulacji losowej. W artykule przedstawiono analizę porównawczą algorytmów losowej modulacji szerokości impulsów dla przekształtników DC-DC. Przestudiowano widma czterech schematów modulacji losowej oraz naświetlono ich wzajemne wady i zalety. Zaproponowano metodę zmniejszenia średniej częstotliwości przełączeń dla losowych modulacji bez znaczącego wpływu na charakterystyki wyjściowe przekształtnika. Algorytmy modulacji losowej jak również metody zaproponowane w artykule zostały zaimplementowane w układzie laboratoryjnym z przekształtnikiem obniżającym napięcie sterowanym za pomocą procesora DSP TMS320C240. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych porównujące osiągnięcia różnych algorytmów modulacji.
PL
Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych energetyki francuskiej omówiono zagadnienia związane z ograniczaniem drgań i hałasu oraz sposoby monitorowania transformatorów elektroenergetycznych i rozdzielnic SN.
EN
Problems related to reducing of vibrations and acoustic noise and monitoring of MV transformers and switchgears are discussed on the basis of French experience with power engineering system.
PL
W artykule omówiono główne przyczyny powstawania drgań i szumów akustycznych przełączalnych silników reluktancyjnych oraz sposoby zmniejszania tych zjawisk zarówno od strony konstrukcyjnej, jaki i od strony sterowania silnika.
EN
The article describes the main reasons of formation of vibrations and acoustic noises in switched reluctance motors and the method of reduction of these phenomena both from constructional and motor control side.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.