Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biotechnologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
At the time of the study, the world economy is attempting to form a resource-efficient policy. The purpose of this study is to investigate the evolution of the development of strategies and tactics of bioeconomic policy in the international space. The study substantiated the specific features of the implementation of special state and regional programmes of the advanced countries of the world, which differ in socio-economic ideas and prospects for their implementation. The comparative review of strategies identified similarities and differences between them, which allowed to differentiate strategic documents for the implementation of bioeconomic policy in certain areas. The study provides graphic visualisation of distribution of the countries according to the established orientation. The authors of the study proved the convergent difference of bioeconomic policy within each of the above areas by development goals, key objectives, and means of achieving them in a certain spatial dimension.
PL
W czasie przeprowadzania niniejszego badania gospodarka światowa próbuje opracować politykę efektywnego gospodarowania zasobami. Celem pracy jest zbadanie ewolucji rozwoju strategii i taktyk polityki bioekonomicznej w przestrzeni międzynarodowej. W badaniu przedstawiona jest specyfika realizacji specjalnych programów państwowych i regionalnych rozwiniętych krajów świata, różniących się ideami społeczno-gospodarczymi i perspektywami ich realizacji. Porównawczy przegląd strategii wskazał podobieństwa i różnice między nimi, co pozwoliło na wyodrębnienie dokumentów strategicznych do realizacji polityki biogospodarczej w określonych obszarach. Autorzy pracy wypracowali graficzną wizualizację rozmieszczenia krajów zgodnie z ustaloną orientacją. W wyniku badania udało się ujawnić zbieżną różnicę polityki biogospodarczej w każdym z powyższych obszarów ze względu na cele rozwojowe, cele kluczowe i sposoby ich osiągnięcia w określonym wymiarze przestrzennym.
PL
Badania prototypowego reaktora ze złożem ruchomym (MBBR) służącego do procesu denitryfikacji i zainstalowanego na końcu układu technologicznego składającego się ze zbiornika i dwóch filtrów zraszających. Określenie stężenia biomasy zawieszonej i biomasy przyczepionej do powierzchni ruchomego złoża EvU Perl. Badanie wpływu zewnętrznego stężenia węgla organicznego na szybkość denitryfikacji i efektywność usuwania azotu całkowitego.
EN
Research of a prototype moving bed biofilm reactor (MBBR) used for the postdenitrification process and installed at the end of a technological system consisting of a septic tank and two trickling filters. Determination of the concentrations of suspended biomass and biomass attached on the EvU Perl moving bed surface. Examination of the impact of the external organic carbon concentration on the denitrification rate and efficiency of total nitrogen removal.
EN
The practical applications of bacteriophages are associated with the problems related to the intensification, optimization of process production of this biomaterial and the search for new methods of production. The production of bacteriophages requires a fine balance between the dynamic growth of the bacteriophage and the host. The electromagnetic field (EMF) is a promising biotechnological method for the process production of bacteriophages. This study evaluates the use of various types of EMF to enhance the process. It was found that the process production of bacteriophages is divided into two stages. In the first stage, the influence of various types of EMF on the proliferation process of bacteria (host) was analyzed. Secondly, the process production of bacteriophage was implemented for the optimal infection conditions under the action of the various types of EMF. Moreover, the study demonstrated that the most effective bacteriophage production was the process with the application of the rotating magnetic field (RMF), pulsed magnetic field (PMF) and the static magnetic field (SMF) with negative polarity.
PL
Skuteczne, ekonomiczne i prośrodowiskowe zagospodarowanie kwaśnych odcieków przemysłowych jest jednym z głównych wyzwań gospodarki i ochrony środowiska. Poszukiwane są metody, które pozwolą przetworzyć i zneutralizować odcieki pochodzące z przemysłu metalurgicznego, hutniczego oraz recyklingu zużytych materiałów elektrycznych i elektronicznych. W pracy przedstawiono biotechnologiczny sposób przetwarzania zużytego elektrolitu pochodzącego z akumulatorów kwasowo-ołowiowych przy użyciu bakterii redukujących siarczany, pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Proces prowadzono w instalacji pilotażowej składającej się z 7 reaktorów. Po początkowej alkalizacji (z wykorzystaniem NaOH lub Na₂CO₃) i oddzieleniu osadu następowała redukcja siarczanów w obecności inokulum bakteryjnego (temp. 30-37°C, pH 6,25). W procesie wytrącały się trudno rozpuszczalne siarczki metali, które można wykorzystać jako źródło metali.
EN
An electrolyte from used lead-acid car batteries was treated using a consortium of sulfate-reducing bacteria taken from a municipal wastewater treatment plant. The process was carried out in a pilot plant consisting of 7 reactors. After initial alkalization with NaOH or Na₂CO₃ and sepn. of the ppt., a biol. sulfate redn. process was carried out in the presence of a bacterial inoculum at 30-37°C and pH 6.25. During the process, metals pptd. in the form of sparingly soluble sulfides, which could be used as a source of metals.
EN
The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zastosowania materiałów pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego w kilku gałęziach biotechnologii. Wśród materiałów naturalnych uwzględniono zeolity pochodzące z węgla kamiennego, węgiel brunatny, kalcyt, kwarc, piryt, hydroksyapatyt i żel krzemionkowy. Wśród materiałów syntetycznych opisano zastosowanie w biotechnologii struktur metaloorganicznych MOF, węgla aktywnego i nanorurek węglowych. Przykłady zastosowań wzbogacono o wyniki analiz strukturalnych tych materiałów, które przeprowadzono w ramach prac badawczych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN.
EN
The article presents selected applications of materials of natural and anthropogenic origin in several branches of biotechnology. Natural materials include zeolites derived from hard coal, lignite, calcite, quartz, pyrite, hydroxyapatite and silica gel. Synthetic materials include the use of metal–organic framework MOF, active carbon and carbon nanotubes in the biotechnology. Examples of applications were enriched with the results of structural analyzes of these materials, which were carried out as part of the research work of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
EN
Innovative sectors of high technology are considered as one of the most important elements of the modern economy. The biotechnology industry perfectly fulfills the criteria of belonging to sectors of this type, and by some researchers [1] its development is considered indispensable for the functioning of modern economy. In technologically advanced industries, progress is impossible without access to knowledge and innovation, the most important source of which are research and development (R&D) institutions – both parts of companies and state research and educational entities (higher education institutions).
PL
Zbadano możliwość zastosowania mezoporowatej krzemionki SBA-15 jako adsorbentu oraz nośnika dla trudno rozpuszczalnej substancji leczniczej (cynaryzyny). Wykonano modelowanie zarówno procesu adsorpcji, jak i uwalniania substancji czynnej. Proces adsorpcji opisano za pomocą modelowych izoterm Freundlicha, Langmuira oraz Dubinina i Astachowa. Interpretację procesu uwalniania przeprowadzono z zastosowaniem modelu Weibulla. W obu przypadkach parametry modeli matematycznych oszacowano metodą dopasowania nieliniowego. Adsorpcja substancji czynnej przebiegała zgodnie z modelem Dubinina i Astachowa oraz Freundlicha. Krzemionka SBA-15 charakteryzowała się pojemnością adsorpcyjną 90,4 mg/g (model Dubinina i Astachowa) oraz szybką desorpcją cynaryzyny.
EN
Adsorption of cinnarizine on SBA-15 silica was carried out at 25°C in an CH3CN medium contg. 100–7150 mg/dm3 of active substance. The adsorption process was described using Freundlich, Langmuir and Dubinin-Astakhov isotherm models. Desorption of cinnarizine took place according to the Weibull model. In both cases, the parameters of math. models were assessed from nonlinear fitting anal. Cinnarizine adsorption process followed the Dubinin- -Astakhov and Freundlich isotherms. SBA-15 silica had an adsorption capacity of 90.4 mg/g (Dubinin-Astakhov model) and showed fast desorption of cinnarizine.
10
Content available remote Nowe zastosowania biotechnologii w obszarze syntez farmaceutycznych
PL
Dokonano przeglądu stosowania enzymów w syntezie optycznie czynnych kluczowych półproduktów leków i aktywnych substancji farmaceutycznych, jak również przeglądu biokatalizatorów stosowanych do stereoselektywnego uwodorniania prochiralnych ketonów lub olefin w przemyśle farmaceutycznym.
EN
A review, with 49 refs., of uses of enzymes for the synthesis of racemic key intermediates and active pharmaceutital ingredients as well as use of a biocatalysts for stereoselective hydrogenation of prochiral ketones or olefins in the pharmaceutical industry.
11
Content available remote Nowe pochodne rezorcynolu o potencjalnych właściwościach przeciwutleniających
PL
Przedstawiono wyniki badań syntezy nowych związków z grupy N-podstawionych tiobenzamidów oraz skondensowanych układów heterocyklicznych, będących efektem cyklizacji pośrednich układów tioamidowych przy uwzględnieniu pewnych wymogów w budowie substratów. Związki opracowano jako potencjalne substancje bioaktywne. W reakcjach syntezy stosowano sulfinylobis[( 2,4-dihydroksyfenylo)metanotion], który wprowadzał do związków końcowych podstawnik 2,4-dihydroksyfenylowy oraz był czynnikiem powodującym cyklizację. Przy zastosowaniu metod analitycznych IR, MS, 1H NMR, 13C NMR oraz analizy elementarnej potwierdzono budowę otrzymanych zwiazków. Na podstawie wyznaczonych in silico deskryptorów oceniono na ile nowe pochodne posiadają cechy oczekiwane dla potencjalnych leków.
EN
Sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanothion] was converted in MeOH to its 6 derivatives with antioxidant properties. Their structure was confirmed by spectroscopic methods (IR, MS, 1H NMR, 13C NMR) and elemental anal. Their expected properties as potential drugs were evaluated by using in silico methods.
12
Content available remote Molekularne narzędzia monitorowania biotechnologicznych procesów przemysłowych
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu konstrukcji wskaźnikowych bakterii Escherichia coli, biosyntetyzujących warianty białka zielonej fluorescencji (GFP). W genie gfpuv wykonano mutacje, prowadzące do biosyntezy białek emitujących żółtą fluorescencję (YFP) oraz białek emitujących niebieską fluorescencję (BFP). Za pomocą klonowania molekularnego, ekspresji genetycznej oraz izolowania metodami ekstrakcji chemicznej i chromatografii osiągnięto wysoki poziom biosyntezy rekombinowanych białek żółtej i niebieskiej fluorescencji oraz uzyskano ich wysoce jednorodne preparaty. Uzyskane bakterie wskaźnikowe oraz izolowane białka YFP i BFP posłużą do monitorowania procesów czyszczenia powierzchni i kolonizacji bakterii probiotycznych, a także monitorowania biochemicznych procesów przemysłowych oraz remediacji środowiska.
EN
Escherichia coli bacteria indicators were prepd. and used for biosynthesis of green fluorescent protein variants. Mutation into gfpuv gene were introduced to obtain protein variants emitting yellow fluorescence and blue fluorescence. Mol. cloning, genetic expression and protein isolation, involving chem. extn. methods and chromatog. were applied and the high biosynthesis levels of recombinant homogeneous fluorescent proteins were achieved. The indicator bacteria and purified proteins were designed for monitoring surfaces cleaning, probiotic bacteria colonization assessment, biochem. industrial processes and environment remediation.
13
Content available remote Synthetic biology in perspective
EN
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
PL
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
PL
Tworzenie innowacyjnych technologii pozwalających na usprawnianie przebiegu procesów technologicznych oraz zwiększających ich efektywność, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, to poważne wyzwanie. Poszukiwanie sposobów na redukcję negatywnych skutków procesów przemysłowych jest jednym z istotnych kierunków współczesnych badań w obszarze chemii i biotechnologii. Z tego względu tworzenie technologii i preparatów w obszarze chemii przemysłowej powinno odbywać się z uwzględnieniem wysokich standardów i wymagań obowiązujących w sferze ekologii i ochrony środowiska.
EN
The article summarizes the main findings regarding a study on global problems, with an emphasis on global energy problems and possible solutions. To find solutions to global problems, the conditions of the new industrial revolution were taken into account, the features of technological development of economies in countries worldwide were investigated and, namely the essence of economic paradigms aimed at solving global problems was determined. Convergence of NBIC-technologies as a key factor of the new industrial revolution were characterized, and the process of converging knowledge, technologies and society as a mechanism for solving global problems was studied. Trends in the development of scientific and technical, innovative activities in Ukraine and countries worldwide were determined. In particular, the main directions for development of converging and advanced production technologies that are most promising for developed countries, developing countries and Ukraine are presented.
EN
Nano- and biotechnologies are the key elements of the complex of NBIC-technologies, developed within the concept of continuous growth of innovations in the context of the transition to the sixth technological mode. The purpose of the article is to study the prospects for the development of nano- and biotechnologies in various sectors of the economy, as well as explore opportunities for accelerating the commercialization of research results in these areas. The article’s relevance is confirmed by the strengthening of the role of nano- and biotechnologies in the sphere of innovation development of countries worldwide. The results of the study have shown that the nanotechnology market has a divergent structure, and the basic characteristic of nanoproducts is their interdisciplinary nature. The world leaders in the production and commercialization of nanotechnologies are the United States, China, Japan, Germany and South Korea. Biotechnologies are developing rapidly as well. Worldwide, the largest number of biotechnologies is created in areas such as health care (biomedicine and biopharmaceuticals), industry and agriculture. The leading countries in the field of development and commercialization of biotechnologies are the United States, France, Germany and South Korea.
EN
Poland is a country where high technology investments are not yet common enough to be known internationally. In comparison with neighboring countries such as Germany, there are clear differences in the development of high technologies, especially in the field of biotechnology. In the Polish economy, the share of agriculture in relation to service activity still dominates, hence the expenditure on high tech investments is not as high and the number of R&D centers in the country is small. The article presents differences in the approach to marketing strategies and the development of high technologies resulting from these strategies. The aim of the article is to analyze marketing strategies in Poland using secondary data. Biotechnological units located in the country and specific agglomerations of the high technology market were examined.
PL
Polska jest regionem, w którym inwestycje dotyczące wysokich technologii nie są jeszcze na tyle powszechne, by mogła być z tego znana na arenie międzynarodowej. W porównaniu z krajem sąsiadującym, takim jak Niemcy dostrzega się wyraźne różnice w rozwoju wysokich technologii zwłaszcza w zakresie biotechnologii. W polskiej gospodarce nadal dominuje udział rolnictwa wobec działalności usługowej stąd nakład na inwestycje high tech nie jest tak wysoki, a liczba ośrodków B+R w kraju jest niewielka. W artykule zaprezentowano różnice w podejściu do strategii marketingowych oraz rozwoju wysokich technologii wynikającego z tych strategii. Celem artykułu jest analiza strategii marketin-gowych w Polsce z wykorzystaniem danych wtórnych. Badaniu poddano jednostki biotechnologiczne znajdujące się w kraju oraz szczególne skupiska rynku wysokich technologii.
PL
Rośliny uprawne, zarówno w czasie wzrostu, jak i po zbiorze, są narażone na choroby pochodzenia mikrobiologicznego. Efektami występowania takich chorób są obniżenie wydajności plonów oraz znaczące pogorszenie ich jakości. Szacuje się, że roczne światowe straty w produkcji roślinnej wywołane przez fitopatogeny sięgają średnio 30%. Również rozwój przemysłu rolno-spożywczego oraz rosnąca świadomość konsumentów stymulują poszukiwania nowych biokonserwantów żywności. Wiele mikroorganizmów jako potencjalnych czynników biokontroli egzystuje naturalnie na częściach roślin jako epifity lub saprofity. Do grupy drobnoustrojów antagonistycznych można zaliczyć zarówno pożyteczne bakterie, grzyby strzępkowe, jak i drożdże. Niniejszy materiał przedstawia możliwości wykorzystania drożdży jako czynników ochrony biologicznej roślin uprawnych oraz naturalnych konserwantów w produktach pochodzenia roślinnego.
EN
Crop plants, during growth as well as after harvest, are exposed to diseases of microbiological origin. The effects of such diseases are a reduction in crop yield and a significant decrease of their quality. It is estimated that annual global losses in plant production caused by phytopathogens reach an average of 30%. Additionally, the development of the agrofood industry and higher consumer awareness stimulate the search for new food biopreservatives. Many microorganisms as potential biocontrol agents exist naturally on plant parts as epiphytes or saprophytes. The group of antagonistic microorganisms includes beneficial bacteria, filamentous fungi and yeasts. The paper presents the possibilities of using yeasts as biological agents of crop plants and natural preservatives in plant-derived products.
EN
Jack bean urease has been used as a good catalyst for hydrolysis of urea in various applications such as biotechnology and biomedical engineering. The wide range of applications require proper understanding of the thermal inactivation of the enzyme. Consequently, the theoretical analysis of the enzyme kinetic of the thermal inactivation is required. In this paper, a new iterative method proposed by Daftardar-Gejiji and the Jafari method is applied to analyse the kinetic of thermal inactivation of jack bean urease (EC3.5.1.5). The kinetics of the urease consist of three-reaction steps and included the Arrhenius equation for temperature-dependent rate constants as well as the temperature change in the initial heating period. The approximate analytical solutions are verified with results of numerical method using Runge-Kutta with the shooting method, and good agreements are established between the results of the methods. From the analytical investigation, it is established that the molar concentration of the native enzyme decreases as the time increases while the molar concentration of the denatured enzyme increases as the time increases. The time taken to reach the maximum value of the molar concentration of the native enzyme is the same as the time taken to reach the minimum value of the molar concentration of the denature enzyme. It is hoped that the information given in this theoretical investigation will assist in the kinetic analysis of thermal inactivation of the experimental results over handling rate constants and molar concentrations.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.