Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stalowe wieże kratowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy dokonano analizy wpływu smukłości względnej efektywnej na nośność prętów ściskanych w stalowych wieżach kratowych. Smukłość efektywna obliczana jest z uwzględnieniem sposobu zamocowania końców elementów ściskanych. Omówiono implementację tych zasad obliczeń w odniesieniu do nowych słupów linii elektroenergetycznych 110 kV. Weryfikację założeń teoretycznych obliczeń nośności elementów słupów kratowych przeprowadzono podczas testów kompletnych konstrukcji na poligonie badawczym. Badania prowadzono w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego Nr RPMA.01.02.00-14-5672/16. Wyniki testów potwierdziły z dużą dokładnością zgodność oszacowania teoretycznej nośności prętów ściskanych z realnie wyznaczoną nośnością graniczną ustrojów kratowych, ulegających zniszczeniu w wyniku utraty stateczności. Potwierdzono praktyczną skuteczność procedur normowych zawartych w PN-EN 1993-3-1 w zakresie modyfikacji wymiarowania prętów ściskanych o stałych przekroju. Celem artykułu było wskazanie efektywności innowacyjnych zasad obliczeń ustrojów kratowych zapewniających stosowną nośność elementów przy uwzględnieniu ekonomicznych aspektów rozwiązań.
EN
In the work one made sensitivity studies the relative effective slenderness on the compression capacity of the elements used in steel lattice–towers. The effective slenderness is counted with the regard of the type of of the end connections of the elements. One discussed the implementation of these rules of calculations in reference to new tower of overheading power lines 110kV. The verification of foundations of theoretical calculations of the capacity of elements of latticed towers one carried out during tests of complete constructions on the field tests. Tests were driven within the framework of the realization of the project partially financed from measures of the of the European Fund of the Development of the Regional Province of Mazovia No. RPMA.01.02.00-14-5672/16. Results of tests confirmed with the large accuracy the conformity of the estimation of the theoretical capacity of elements with the really designated limit capacity of systems lattice-tower, consumable as result of the loss of the stability. One confirmed the practical effectiveness of standard procedures contained in standard PN-EN 1993-3-1 within the range the modification of the dimensioning of compressed elements with constant cross section. For purposes of the article was the indication of the efficiency of innovative rules of calculations of lattice–towers systems providing the appropriate compression capacity of elements at the regard of economic aspects of solutions.
EN
The main objective of the presented paper is to discuss chosen lattice tower joint behavior under structure ultimate load. Joint numerical modelling considerations are enriched with comparison to the full-scale tower pushover test results. Two independent load cases were examined: 1) where the L-sections (diagonal bracings) are loaded by the axial force only and that forces are applied in the center of the member cross section, 2) where the L-sections are loaded by the axial force and the bending moment that reproduce the effect of the eccentric connection to the gusset plates by the one leg of the angle section is added. Differences in equivalent stresses state for two independent design situations allow for conclusion that additional bending moments should be taken into account, especially for thin-walled members.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza naprężeń wybranego węzła stalowej wieży kratowej, która podlegała obciążeniu niszczącemu. Przeprowadzona analiza numeryczna dotyczyła modelowania wybranego węzła konstrukcji – połączenie elementów skratowania wykonanych z kątowników nierównoramiennych z krawężnikiem wieży (stalowy pręt pełny o średnicy 100 mm). Charakterystyczną cechą wybranego połączenia jest zamocowanie kątowników skratowania do blachy węzłowej poprzez dwie śruby umiejscowione tylko na jednej półce kątowników. Przeprowadzono analizę obliczeniową dla dwóch niezależnych przypadków obciążeniowych: 1) sytuacja, w której elementy kątownikowe skratowania obciążone są jedynie siłami osiowymi (ściskającymi i rozciągającymi) przyłożonymi w środku ciężkości, 2) sytuacja, w której oprócz opisanego powyżej przypadku sił osiowych dodano momenty zginające wynikające wprost z mimośrodu obciążenia osiowego względem rzeczywistego miejsca zamocowania kątowników. Zaprezentowane rezultaty naprężeń zredukowanych dla każdej z analizowanych sytuacji obliczeniowych pozwalają na stwierdzenie, że należy brać pod uwagę dodatkowe momenty zginające powstałe w wyniku mimośrodowego zamocowania prętów kątownikowych – szczególnie, kiedy są to elementy cienkościenne. Co szczególnie istote z punktu widzenia praktyki inżynierskiej i badań naukowych, uzyskane wyniki zostały porównane z obserwacjami poczynionymi podczas testów eksperymentalnych polegających na kontrolowanym zniszczeniu konstrukcji wieżowej w jej skali naturalnej.
PL
Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżowej-kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy energetyczne, podparcia kominów przemysłowych, a najczęściej jako wieże telekomunikacyjne oraz obserwacyjne — głównie dla monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w leśnictwie. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na błędy montażu oraz wymagają zapewnienia wysokiej niezawodności wszystkich elementów. Dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji wieży analizuje się stan techniczny poszczególnych elementów oraz geometrię konstrukcji i jej zmiany w czasie. Podstawowym badaniem jest pomiar wychylenia osi wieży od pionu na poszczególnych wysokościach. Same pomiary pionowości dla wież kratowych są często niewystarczające (zwłaszcza dla wież o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym). Pomijają one bardzo ważny aspekt, jakim może być skręcenie konstrukcji wokół osi własnej. Dlatego błędem w sztuce jest ograniczenie pomiarów geodezyjnych geometrii wieży kratowej jedynie do wyznaczenia wychylenia osi, bez analizy przestrzennego kształtu poszczególnych krawężników. Inwentaryzacyjnemu pomiarowi geodezyjnemu powinny podlegać poziome przekroje konstrukcji wieży na wybranych wysokościach. Analiza kształtu poszczególnych przekrojów oraz określenie ich wzajemnego skręcenia umożliwiają ocenę deformacji konstrukcji. W poszczególnych przekrojach należy mierzyć narożniki stalowych elementów konstrukcji. Można zastosować metodę wcięć kątowych lub biegunową. Wykorzystanie tachimetrów elektronicznych z bezlustrowym pomiarem odległości ułatwia prowadzenie takich prac. Istotny jest odpowiedni sposób celowania przy pomiarze odległości do narożników. W artykule opisano metodykę pomiaru, sprawdzoną na wielu obiektach. Badania te pozwoliły na ocenę możliwej do uzyskania dokładności wyników.
EN
Steel lattice towers are space structures that are very high relatively to their width. Such constructions are used to support antennas and industrial chimneys or as electrical transmission, telecommunication and observation towers (mainly for monitoring of fire safety in forests). These structures are very sensitive to construction errors and require high reliability of all components. To assess the safety of the tower structure, one needs to analyze the technical condition of individual components and the geometry of the structure and how the geometry changed over time. The basic test is to measure the deflection of the vertical axis of the tower at various heights. Sole verticality measurement of lattice towers are often inadequate — especially for towers of square or rectangular profile. They overlook a very important aspect: torsion around the axis. Therefore, reduction of surveying of a lattice tower only to the measurement of the deflection of its vertical axis without analyzing the spatial shape of the tower is considered as malpractice. The assessment surveying should include a measurement of horizontal cross-sections of the tower structure at selected heights. Analysis of the shape of the individual sections and calculation of their relative rotation makes it possible to assess the deformation of the structure. In particular sections, one should measure corners of steel elements. You can use tacheometry or triangulation method. The use of total stations with mirrorless distance measurement facilitates such work. It is important to use a proper targeting method when measuring distance to the corners. The article describes the measurement methodology proven on multiple objects. These studies made it possible to assess the achievable accuracy of results.
PL
Dotychczasowe publikacje autorów, związane z obliczaniem stalowych wież kratowych wg norm Eurokod, wskazywały między innymi na specyfikę i złożoność tego procesu, w porównaniu do prac wykonywanych na podstawie poprzednich norm krajowych. Niniejsza praca opisuje już przeprowadzone oraz planowane przez autorów prace badawcze, związane z pomiarami charakterystyk dynamicznych przedmiotowych konstrukcji, wraz z ogólnym podaniem uzyskanych do tej pory wyników. Pomiary takie rozpatrywane są tu jako jedna z metod doświadczalnych, dopuszczanych normami PN-EN, możliwa do wykorzystania, szczególnie w ocenie nośności istniejących obiektów.
EN
Previous authors’ publications, related to the analysis of steel lattice towers, describe some problems connected with it, especially ones referring to the calculations made according to the past Polish Standards. This paper presents the possibilities of measuring the dynamic characteristics of towers, as one of experimental methods allowed in Eurocode, practicable in verification of load capacity of existing structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.