Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obliczanie strat energii elektrycznej powstających w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych obejmuje m. in. oszacowanie strat w transformatorach SN/nn. Straty powstające w tych transformatorach stanowią istotną część wolumenu strat w sieciach rozdzielczych. W artykule przedstawiono metodologię obliczania strat energii elektrycznej w transformatorach SN/nn, ze szczególnym uwzględnieniem parametryzacji zbiorów tych transformatorów. Metodologia została zilustrowana przykładowymi obliczeniami. Porównano wyniki obliczeń, uzyskane różnymi metodami agregacji.
EN
Calculation of the electric energy losses contains among others, evaluation of the energy losses in MV/LV transformers. Energy losses in these transformers present the significant part of the energy losses volume in the distribution networks. The paper presents the method of the energy losses calculation in MV/LV transformers taking into account parameterisation of the transformers sets. Example calculations illustrate the described method. The comparison of calculation results for different ways of aggregation of energy losses magnitudes are presented.
PL
Artykuł przedstawia zarys i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania liczby i miejsc zainstalowania łączników sterowanych zdalnie w sieciach SN. Opisano główne założenia algorytmu opracowanego do badań tego zagadnienia, jego działanie oraz wyniki uzyskiwane poprzez zastosowanie takiego rozwiązania. Problem lokalizacji zdalnie sterowanych łączników w strukturze energetycznej jest zależny od bardzo wielu parametrów o charakterze losowym, a głównym problemem jest ich odpowiednia obróbka w celu przetworzenia informatycznego.
EN
The article presents outline and utilization the methods of artificial intelligence for forecasting activity of amount and places of installing the switches steered remotely in MV networks. The main foundations of algorithms prepared for research of this problem, their operation and results of this solution are described. Problem of localization of steered remotely switches dependents on quite a lot of random parameters in energy structure but proper processing is main problem for information systems.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, otrzymane podczas parametryzacji sieci rozdzielczych, dokonywanej w celu wyznaczania poziomów strat energii z wykorzystaniem liniowego modelu sieci. Obliczenia i analizy przeprowadzono na podstawie zebranych danych według aktualnych możliwości technicznych układów pomiarowych oraz parametrów rzeczywistych sieci rozdzielczych. Zaprezentowano możliwości wykorzystania rozwiązań Smart w procesie parametryzacji sieci rozdzielczej, które pozwolą zwiększyć dokładność obliczeń strat energii.
EN
Calculation of the electric energy losses is a very important problem for the distribution networks exploitation. The paper presents very shortly the linear model of the MV distribution network for the energy losses calculation. The selected results of the research in area of estimation of network parameters are presented in the paper. The network loads were taken into account especially. This estimation is carried out to use the parameters in process of energy losses calculation based on linear model of distribution network. The possibilities of Smart Network application in area of energy losses calculation are presented too.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane podczas parametryzacji sieci rozdzielczych do wyznaczania poziomów strat. Obliczenia i analizy przeprowadzono na podstawie zebranych danych według aktualnych możliwości technicznych układów pomiarowych oraz parametrów rzeczywistych sieci rozdzielczych. Przedstawiono koncepcję weryfikacji modelu za pomocą przenośnych urządzeń pomiarowych.
EN
Calculation of the energy losses is a very important problem for the distribution networks exploitation. The paper presents the linear model of the MV distribution network for the energy losses calculation. Conception of the model verification using the mobile metering devices is presented.
5
Content available remote Uwarunkowania finansowe działania spółek dystrybucyjnych
PL
Spółka dystrybucyjna musi podejmować ryzyko związane przede wszystkim z wynikami ekonomicznymi swojej działalności i odpowiednio tym ryzykiem zarządzać. Ryzyko jest związane z różnymi rodzajami działalności spółki dystrybucyjnej, zarówno operacyjnymi, jak i inwestycyjnymi. Ryzyko jest więc związane głównie z prognozowaniem oraz działaniami na rynku energii, czyli kształtowaniem odpowiedniego portfela zakupów energii elektrycznej oraz sprzedażą energii odbiorcom detalicznym. Zapewnienie odpowiedniej niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej oraz właściwej jakości dostarczanej energii powoduje konieczność podejmowania decyzji, mających wpływ na koszty funkcjonowania spółki (koszty operacyjne).
EN
The paper presents some problems of the decision making and the risk managing in the distribution enterprises on the energy market. The risk is concerned u.a. with the reliability of the energy supplying. The prognosis of the reliability coefficients and the costs of their keeping are the topics of this paper.
PL
Liberalizacja rynku energii elektrycznej stwarza podstawy do poszukiwań rozwiązań optymalizujących procesy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, w wyniku których możliwe jest osiągnięcie zadawalających efektów ekonomicznych. Jednym ze źródeł tych efektów jest ograniczenie strat energii. Obliczenie strat obciążeniowych w sieciach wymaga oszacowania wielkości energii obciążającej te sieci. W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wartości strat wyznaczonych w oparciu o stosowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego modele strat transformatorów oraz przybliżonych wartości określonych na podstawie rocznych obciążeń i mocy szczytowych. Ze względu na niski poziom wiarygodności wyników otrzymanych drugą z metod zaproponowano zastosowanie mikroprocesorowego układu pomiarowego MPSE-21 do parametryzacji transformatorów 110kV / SN stosowanych w GPZ.
EN
The electric energy market affects the search for solutions optimising the electric energy transmission and distribution processes. Distribution enterprises should obtain satisfactory economic effects. One of these effects is reduction of the energy losses. The results of the comparative analysis of energy losses calculated in different ways are presented in the paper. The microprocessor measuring system MPSE-21 for identification of the transformer 110 kV/MV parameters is proposed, too.
PL
Przedstawiono metody i algorytmy obliczania strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia.
EN
Methods and algorithms for calculating of electric power losses in LV and MV distribution network are presented.
PL
Problematyka artykułu dotyczy funkcjonowania elektroenergetycznego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w warunkach otwartego rynku energii elektrycznej. Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej wymaga stałej sprawności wszystkich urządzeń stosowanych do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. W związku z powyższym, podjęte zostały prace dotyczące oceny niezawodności pracy sieci średniego napięcia na przykładzie wybranej spółki dystrybucyjnej oraz oceny kosztów ponoszonych przez spółkę, związanych z utrzymaniem niezawodności oraz wynikających z niedotrzymania warunków niezawodności zasilania odbiorców. W artykule przedstawiono wyniki prognozy niektórych wskaźników niezawodności przy użyciu inteligentnego systemu decyzyjnego.
9
Content available remote Analiza możliwości racjonalizacji zaopatrzenia w energię w gminach
PL
Przeprowadzono analizę stanu przygotowania wybranych gmin do realizacji zadań określonych przez Prawo energetyczne oraz możliwości racjonalizacji zaopatrzenia w energię w analizowanych gminach.
EN
The analysis of the state of preparations for the realization of tasks according the law regulations in some local communities and the possibilities of the efficient energy supplying were carried out.
PL
Racjonalne użytkowanie energii jest bardzo ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach w Katedrze Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych są prowadzone prace naukowo - badawcze z tego zakresu.
EN
The efficiency of the energy using is a very important factor of the balanced development of the country. The investigations in areas of energy efficiency using, reliability and rationalization of the energy supplying were carried out in the Chair of the Electric Systems, Networks and Apparatus.
PL
Przedstawiono wyniki prac dotyczące problematyki związanej z możliwościami oszczędzania energii i czynników energetycznych w firmie. Przedstawiono przykładowy przepływ energii w wybranej firmie. Wskazano zarówno na potencjalne korzyści, jak i ujemne efekty działań oszczędnościowych, a także czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na proces oszczędzania energii. Przedstawiono również sposób uczenia się oszczędzania energii. Na przykładzie oświetlenia przedstawiono możliwości uzyskania efektywnego zużycia energii elektrycznej w firmie.
EN
Results of works concerning problems of possibilities of energy and power factors savings in a firm are presented. Presented is also an example of the energy flow in the firm. Pointed out are potential advantages of saving actions, as well as positive and negative factors influencing the saving process. Presented are, with the aid of an example of lighting, possibilities of effective electricity consumption in the firm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.