Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono założenia i prace przygotowawcze Prairie Mining dla projektu Kopalni „Jan Karski”. Zaprezentowano także elementy doświadczeń Kopalni „Bogdanka” w zakresie stosowania samodzielnej obudowy kotwowej dla oceny możliwości zastosowania tej obudowy w tym projekcie. Przeprowadzono także analizę warunków górniczo-geologicznych w LZW w kontekście ich porównania z warunkami występującymi w kopalniach British Coal, w których stosowano samodzielną obudowę kotwową. W artykule omówiono ponadto podstawowe wymogi, w tym prawne, dla skutecznego zastosowania obudowy kotwowej, zalety i wady tej technologii oraz przeanalizowano przyczyny ograniczonego wykorzystania kotew w górnictwie polskim.
EN
In 2012, Prairie Mining began a number of drillings in the Lublin Coal Basin in order to gather data to estimate the possibility of building a modern hard coal mine adjacent to the Bogdanka Coal Mine. The obtained data enabled the preparation of geological documentation of the "Lublin" deposit and its adaptation to the JORC code requirements. On this basis, a scoping study was developed, followed by a pre-feasibility study, which both assessed the construction of a new mine in the Lublin Coal Basin to be highly profitable. In 2016, the company drew up a deposit development plan for the designed Jan Karski mine. Before the plan was drawn up, the investment concept had been developed in cooperation with Golder Associates and Royal Haskoning, and the mining and geological conditions in British Coal mines and the Bogdanka Coal Mine had been analysed in order to make sure the use of independent rock bolting would be suitable in the Lublin Coal Basin. It was found that the mining and geological conditions in the Lublin Coal Basin do not generally differ from the conditions in British Coal mines, and the values of geomechanical parameters of rocks meet the requirements of the regulations concerning the use of independent rock bolting. However, the use of rock bolting requires the evaluation of the direction of primary stresses in the Lublin Coal Basin and the proper position of longwalls relative to these stresses, including the use of support pillars between longwalls. The attempts to construct excavations with independent rock bolting, which were carried out in the Bogdanka Coal Mine between 1994-1997, confirm the indicated conclusions and observations. Using the available publications about the Bogdanka Coal Mine and Golder Associates experience, the size of support pillars was calculated and the basic requirements for safe implementation of the extraction process using longwall roadways supported by independent rock bolting in the Lublin Coal Basin were estimated. In this respect, the construction of the Jan Karski mine is highly profitable and justifiable from the point of view of business.
EN
Maintenance of aircraft is a complex process and therefore, in order to optimize the process, integrated information systems are increasingly used. Rapid development and wide availability of mobile devices equipped with powerful processors and with a wide range of modern communication connections suggests their high usability for enterprise IT systems. In the Department of Avionics and Air Armament of the Military University of Technology (WAT) an ERP-class (Enterprise Resource Planning) system, intended to support aircraft maintenance [4] has been designed and developed. The main concept of the system is to store the aircraft related and maintenance information in a central repository, i.e. in databases hosted on a central database server. This solution ensures concurrent availability of the data to a large group of authorized users. The key components of the system include the database server and client applications, which ensure access to centralized information resources, according to assigned user rights. The project involves development of client applications using three technologies: web, desktop and mobile one. Developed client applications have successfully passed integration tests performed using sample maintenance data. Currently works on user authorization security and wireless data security are under way.
PL
Eksploatacja statków powietrznych jest procesem złożonym, dlatego w celu jej optymalizacji coraz powszechniej wykorzystuje się zintegrowane systemy informatyczne. Szybki rozwój i szeroka dostępność urządzeń mobilnych wyposażonych w wydajne procesory oraz szeroką gamę nowoczesnych łączy komunikacyjnych sugeruje ich wysoki poziom użyteczności w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. W Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego WAT zaprojektowano i rozpoczęto budowę systemu klasy ERP (ang. enterprise resource planning) przeznaczonego do wspomagania procesu eksploatacji statków powietrznych [4]. Główną ideą systemu jest przechowywanie informacji o statkach powietrznych i procesie obsługi w jednym miejscu, w bazach danych zlokalizowanych na centralnym serwerze baz danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do danych może być realizowany jednocześnie przez szerokie grono uprawnionych użytkowników. Głównymi elementami składowymi systemu są serwer baz danych oraz aplikacje klienckie pozwalające na dostęp do centralnych zasobów informacji w zakresie uprawnień użytkownika. Projekt zakłada wykonanie aplikacji klienckich w trzech technologiach: webowej, desktopowej oraz przeznaczonej na urządzenia mobilne. Opracowane aplikacje klienckie pomyślnie przeszły testy integracyjne zasilone zbiorem przykładowych danych obsługowych. Obecnie trwają prace nad problemem bezpieczeństwa autoryzacji użytkownika oraz bezprzewodowej transmisji danych.
3
Content available remote Koncepcja prowadzenia eksploatacji złoża w polu XV/16F O/ZG Lubin
PL
W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót wybierkowych w polu eksploatacyjnym XV/16F w kopalni Lubin, z uwzględnieniem uwarunkowań geologiczno-górniczych w rejonie tego pola, w tym system eksploatacji oraz kierunek prowadzenia robót rozcinkowych, a także sposób prowadzenia robót likwidacyjnych. Analizę dokonano z uwzględnieniem istniejących zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożenia zawałowego, oraz możliwości wdarcia się do wyrobisk luźnych utworów trzeciorzędowych. Pole XV/16F zlokalizowane jest w rejonie pochylni As-33÷35, w odległości około 2 km na południowy zachód od Szybów Głównych kopalni Lubin. Pochylnie te wykonano w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w skałach płonnych, kilkadziesiąt metrów poniżej złoża w przedmiotowym polu, w celu udostępnienia złoża położonego w skrzydle wiszącym uskoku „Głównego Lubina”. Eksploatacja w skrzydle wiszącym tego rejonu została zakończona w 2015 r. Z tego względu w pozostałej części złoża, nad wiązką pochylni As-33÷35, można podjąć roboty wybierkowe.
EN
The paper presents the concept of mining works in the mining panel XV/16F in “Lubin” mine, taking into account the geological and mining situation, moreover mining system and direction of mining works in this area. Analysis was focused mainly on existing natural hazards, particularly rock fall hazard and hazard of possibilities to break into the excavations the light cenozoic rock. Mining panel XV/16F is located in the region of As-33÷35 drift slops, 2 km southwest of the Major Shafts in “Lubin” mine. These drift slops were made in the 80s and 90s of the last century, in barren rocks, tens of meters below the bed in this panel, in order to provide the deposit open in the horst of “Glowny Lubin” fault. Exploitation in horst was finished in 2015. For this reason, in the remaining part of the bed of copper, under the As-33÷35 drift slopes, start of mining works is possible.
PL
Na podstawie badań zrealizowanych w Firmie Handlowo Usługowej Zapałów przedstawiono funkcjonowanie obsługi technicznej ciągników marki Massey Ferguson i Fendt. Omówiono strukturę sieci dystrybucyjno-serwisowej w województwie podkarpackim w aspekcie obsługi technicznej ciągników rolniczych. Zaprezentowano analizę poziomu usług technicznych, wykonanych w FHU Zapałów w latach 2010–2013, podczas których prowadzono badania rynkowe. Badaniami dokumentacji warsztatowej objęto grupę 513 zleceń usług serwisowych, które były realizowane na terenie firmy, w gospodarstwach rolników oraz w warunkach polowych. Wyniki uzyskane z analizy danych wskazują na potrzebę optymalizacji działań w zakresie zarządzania obsługą serwisową. Głównym problemem dla firmy handlowo-usługowej jest okresowość popytu na części zamienne i obsługę techniczną, wynikająca z sezonowości prac agrotechnicznych.
EN
Based on research carried out in the Company of Commerce and Service Zapałów, the functioning of the Massey Ferguson and Fendt’s tractors support service is shown in the article. The structure of distribution and service network in Podkarpackie province is discussed in the aspect of servicing tractors. The analysis of the level of servicing in the Company of Commerce and Service Zapałów for the years 2010–2013 during which market research was carried out is presented further. Research of workshop documentation covered a group of 513 commissions of servicing, which the company had executed both on farms and in fields. The results obtained from the data analysis show the need to optimise measures taken in servicing. The main problem for the commerce and service company is periodicity of demand for spare parts and the support service coming from the seasonality of the agricultural production.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót wybierkowych w przyszłym polu eksploatacyjnym XII/6 ZG „Lubin”. Dokonano analizy uwarunkowań geologiczno-górniczych w jego rejonie, koncentrując się przede wszystkim na dokonanej w latach ubiegłych rozcince na filary wielkogabarytowe przy północnej granicy pola XII/6 oraz doświadczeniach, wynikających z robót wybierkowych zakończonych w innych filarach ochronnych, położonych w rejonie zachodnim kopalni Lubin. Zaproponowano kierunek prowadzenia robót rozcinkowych i likwidacyjnych oraz system eksploatacji w oparciu o rozpoznaną sytuację geologiczno-górniczą i analizę zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożenia sejsmicznego.
EN
The paper presents the concept of mining works in the perspective mining panel XII/6 of “Lubin” mine. Mining and geological conditions in the area of panel XII/6 was analysed. Analysis was focused mainly on the cutting into big pillars at the northern boundary, made in previous years, as well as on the experience of mining works completed in other safety pillars located in the west area of “Lubin” mine. The way of mining and liquidation works as well as mining system has been proposed basing on the recognised geological and mining situation and analysis of natural hazards, particularly seismic hazard.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4686--4694, CD2
PL
W artykule kolejowa sieć trakcyjna ujęta została jako obiekt techniczny, posiadający zadania i cele eksploatacyjne wyznaczające drogę do budowy właściwych systemów eksploatacji. Zdefiniowane zostało zagadnienie eksploatacji, która zależy od całego procesem istnienia obiektu technicznego, począwszy od koncepcji powstania do likwidacji. Został opisany okres istnienia obiektu technicznego z uwzględnieniem czterech podstawowych faz obejmujących: wartościowanie, projektowanie, wytwarzanie i eksploatację. Została również wizualnie przedstawiona koncepcja modelowania rzeczywistości eksploatacyjnej obiektu technicznego w otoczeniu.
EN
In the paper, railway traction network is recognized as a technical object having operational tasks and objectives defining the way for the construction of the relevant operating systems. It is defined the issue of operation, which depends on the existence of the whole process of a technical object, starting from the concept creation for disposal. It has been described technical lifetime with taking into account the four basic phases including: valuation, design, manufacture and operation. The concept of visual modeling of the operational reality of a technical object in the environment has also been presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które - gromadzone w bazach danych - ułatwią podejmowanie decyzji zarówno w zakresie oceniania stanu technicznego eksploatowanych pojazdów, jak przygotowania technicznego zaplecza remontowego, planowania zaopatrzenia w części wymienne i materiały eksploatacyjne.
EN
The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability indexes and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The use of them is essential for the responsible decision making. These decisions are strictly connected with the supervision of the vehicles' technical conditions, preparation of the maintenance station and the supply of spare parts and materials needed during the repairing.
8
Content available Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym
PL
Procesy starzenia i zużycia urządzeń sterowania ruchem kolejowym, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu pociągów, wyznaczają szczególną potrzebę obserwacji eksploatacji tych obiektów. Urządzenia srk występują na zmianę w kolejno następujących po sobie procesach użytkowania i obsługiwania, które są zależne od siebie. Eksploatacja systemów srk polega na takim sterowaniu nimi, aby utrzymując parametry tych systemów w dopuszczalnym przedziale zmienności, zachować korzystny stosunek uzyskanych efektów (m.in. bezpieczeństwa) do ponoszonych nakładów. Treścią artykułu jest analiza stanów i zachowań systemów sterowania ruchem kolejowym podczas ich eksploatacji.
EN
The processes of aging and usage of rail signaling devices, which are responsible for the safety of train movements, designate the particular need for an observation of the operation of those objects. Devices of rail traffic control occurs to change in successive processes of use and handling, which are dependent on each other. Exploitation of rail signaling systems is based on keeping the parameters of these systems within the acceptable range of variation, keeping the ratio obtained effects (for example safety) to the incurred expenditure. The content of the article is analysis of states and the rail signaling systems behavior during their operation.
PL
W niniejszym artykule nawiązano do idei zachowania ciągłości procesu doskonalenia struktur i procesów gospodarczych w podnoszeniu efektywności rozwijających się złożonych systemów eksploatacji. Prospektywna ocena efektów synergetycznych dokonywana jest w warunkach niepewności i powinna uwzględniać również dynamikę przyjętego zakresu i form współpracy (koordynacji). Do projektowania i oceny skutków doskonalonych form współpracy zaleca się wykorzystanie analitycznej metody badania efektów synergetycznych.
EN
In this article, the Author refers to the idea of continuity of the improvement process of the economic structures and the processes focused on improving the efficiency of developing complex maintenance systems. Prospective assessment of synergetic effects is carried out under conditions of uncertainty and therefore it also should take into account the dynamics of the approved scope and the form of cooperation (coordination). For the purpose of designing and assessing the effects of the highly perfected form of cooperation, the use of the analytical method of synergistic effects' analysis is recommended.
PL
Przedmiotem artykułu jest naświetlenie metod wspomagających eksploatacje statków powietrznych w oparciu o najnowsze koncepcje systemowe i informatyczne. System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotu Wielozadaniowego „F-16/D BLOK 52+ ” wdrożony w Siłach Powietrznych RP jest narzędziem umożliwiającym usprawnienie przypływu informacji jaki i dowolne ich wykorzystanie celem optymalizacji procesu eksploatacji statków powietrznych.
EN
The paper is exposing methods supporting operation of aircraft based on the latest ideas and information system. Information Operations Support System of the multi-role aircraft, "F-16 / D Block 52 +" implemented in the Polish Air Force is a tool for improving the flow of information and the use of any process to optimize of aircraft operations.
PL
W artykule przedstawiono lokalizację i warunki geologiczno-górnicze ściany badawczej 1/VI w pokładzie 385/2 wyposażonej w pierwszy w kopalni "Bogdanka" kompleks strugowy. Ściana ta, o długości 250 m, uruchomiona została w marcu 2010 roku, a docelowy wybieg 1 750 m osiągnęła w październiku roku 2010 . W artykule scharakteryzowano ścianę badawczą i kompleks mechanizacyjny oraz przedstawiono pełne wyniki produkcyjne osiągnięte przez tę ścianę. Przedstawiono również zamierzenia kopalni w zakresie dalszego wdrażania techniki strugowej w kopalni "Bogdanka", w szczególności dotyczącej lokalizacji drugiej ściany strugowej dla pierwszego kompleksu oraz planów zakupu przez kopalnię "Bogdanka" drugiego kompleksu strugowego.
EN
The article presents the localization and geological and mining conditions of the 1/VI test wali in the 385/2 stratum equipped with the first in the "Bogdanka" coal mine stream complex. Works in this 250 meter long wali started in March 2010 and the target run of 1750 was reached in 2010. The article characterizes the test wali and the mecha-nization complex as well as it presents full production results achieved by the wall. The plans of the coal mine in the scope of further implementation of the stream technique in the "Bogdanka" coal mine, in particular regarding the localization of the second stream Wall for the first complex and purchase plans of the "Bogdanka" coal mine of the second stream complex, are presented.
13
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
PL
W artykule przedstawiono propozycje dotyczące wykorzystania teorii i techniki systemów przy rozwiązywaniu problemów obsługiwania obiektów technicznych. Omówiono problematykę, podano definicje i określenia dotyczące eksploatacji obiektów, omówiono jej specyfikację i złożoność, a w tym problematykę obsługiwania będącego składnikiem eksploatacji. Przedstawiono elementy teorii i techniki systemów i na tej podstawie omówiono eksploatację i obsługiwanie w ujęciu systemowym. Podano zasady eksploatacji i zasady obsługiwania oraz ich interpretację. Zwrócono uwagę na czynniki, które powinny być uwzględniane przy rozwiązywaniu problemów obsługiwania w ujęciu systemowym.
EN
The paper presents suggestions about the use of systems theory and engineering in finding solutions to problems related to the maintenance of technological objects. Relevant issues have been discussed as well as definitions and terms related to the maintenance of objects provided. Specificity and complexity of maintenance of objects was discussed including maintenance issues as a component of the latter. On the grounds of presented elements of systems theory and engineering operation and maintenance from system approach perspective was discussed. The rules of operation and maintenance together with their interpretation have been given in the paper. Attention was directed to the factors that should be considered when solving the maintenance problems using system approach.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji procesu obsługiwania jednego z systemów funkcjonalnych wojskowego statku powietrznego w oparciu o metodę wyznaczania czasookresu przebywania wybranych urządzeń systemu nawigacyjno-celowniczego w systemie użytkowania. Głównym celem prowadzonych rozważań było opracowanie jak najlepszego sposobu wykorzystania potencjału techniczno-bojowego wojskowego statku powietrznego eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The study presents the concept of the maintenance process modernization. The example regards one of the military aircraft functional systems. The concept is based on the method of determining the time concerning the operation of an aiming head in the operation system. The main target in this research was to prepare the most effi cient procedure of Polish Air Force military aircrafts maintenance.
PL
Praca przedstawia analizę zasadności stosowania w kopalni ZG "Rudna"' systemu eksploatacji komorowo-filarowego Rudna-8 (RG-8). W tym celu porównano zestawienie aktywności sejsmicznej górotworu, oraz analizę strat złoża w jednym z oddziałów wydobywczych kopalni. Porównanie to objęło pięcioletnie okresy eksploatacji systemami używanymi poprzednio oraz omawianym systemem stosowanym obecnie. W artykule wykazano, iż długoletnie doświadczenie w stosowaniu systemu pozwoliło na podniesienie efektywności wybierania złoża, zmniejszenie zagrożenia dla pracującej załogi poprzez ograniczenie ilości oraz energii zaistniałych wstrząsów sejsmicznych.
EN
This paper presents appreciation of RG-8 system, room-and-pillar based mining technology applied at ZG Rudna copper mine. The analyses of the seismic activities and the Ioss of ore body are presenled within a par-ticular exploilation of G-3 working area. This article presents the results of an experience that have been gained sińce 1998, which allow to have the excavating of the ore body much more eflectivc. It also allow to decrease number of seismic shocks and to reduce their strength as well, and for this reasons it is possible to reduce the cost of additional reconstruction of reinforccments of rock strata.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane problematyką zarządzania obsługiwaniem taboru autobusowego w wybranych przedsiębiorstwach komunikacji publicznej. Analiza i ocena trzech podsystemów obsługiwania jednostek komunikacji podmiejskiej dały podstawy do sformułowania wskazania elementów zarządzania naprawami i obsługiwaniem taboru mających wpływ na efektywność funkcjonowania tych przedsiębiorstw.
EN
In this paper some important issues of management for city bus maintenance subsystem have been presented. The analysis has been carried out for maintenance subsystem of three bus subpublic companies from the administrative district in Poznan. Management in maintenance subsystem has a great influence on the exploitation system - subpublic transportation companies.
18
Content available remote Metoda diagnozowania systemów eksploatacji
PL
W artykule przedstawiono metody oceny systemów eksploatacji. Procesy diagnostyki technicznej wymuszają prowadzenie badań eksperymentalnych oraz/lub doświadczalnych. Badania te pozwolą na wyeliminowanie wielu błędów w miejscach najbardziej narażonych i pokażą kierunki dalszych działań. Obecnie możemy zauważyć silny związek pomiędzy eksploatacją obiektu, całym systemem eksploatacji oraz otoczeniem, który wpływa na niezawodność systemu.
EN
The article presents the methods of rating system of exploitation. Process of technical diagnosis exact many experimental or/and operation investigations. Those investigations permit to eliminate many mistakes in the places which are the most exposed and show directions on farther activities. Present, we can notice hard connection among exploitation objects, all systems of exploitation and surroundings, which influence on reliability of the system.
PL
W opracowaniu omówiono wybrane problemy teorii niezawodności, teorii bezpieczeństwa oraz teorii ryzyka, które spośród wielu dyscyplin naukowych stosowanych do rozwiązywania zagadnień eksploatacyjnych wodociągów lub inaczej systemów zaopatrzenia w wodę posiadają istotne znaczenie szczególnie w aspekcie funkcjonowania i ochrony infrastruktury krytycznej, do której są one między innymi zaliczane. Nowoczesne systemy eksploatacji wodociągów oparte na metodach naukowych są gwarantem ciągłego i bezpiecznego zaspokajania pierwszej potrzeby, jakim jest zaopatrzenie w wodę ludności w warunkach normalnych oraz w sytuacjach kryzysowych.
EN
This paper discusses the selected problems of reliability theory, safety theory and risk theory which - among numerous science branches applied to resolve water supply operation problems - have significant importance for operation and protection of critical infrastructure which includes also water supply systems. The modern water supply operation systems, based on scientific methods, guarantees continuous and safe provision of primary need - water supply to public in normal as well as critical situations.
20
Content available remote System eksploatacji a system areologiczny
PL
Na tle nauki o eksploatacji urządzeń technicznych podkreślono znaczenie wprowadzonego przez autora wcześniej pojęcia systemu areologicznego. Wprowadzono pojęcie elementarnego systemu eksploatacji, elementarnego systemu areologicznego bezpowłokowego i powłokowego. Omówiono rolę otoczenia w systemie eksploatacji. Podano 3 elementarne modele systemu eksploatacji. Omówiono problem odporności i trwałości eksploatacyjnej.
EN
On the ground of exploitation of technical installation - the role of earier by author introduced notion of areological system was underlined. The notion of elementary exploitation system and elementary areological system withount coating and with coating was introduced. The character of environment in exploitation system was discussed. Three elementary models of exploitation system was given. The problem of exploitation resistance and exploitation durability was described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.