Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanokompozyty polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Ultrasmall TiO2 nanotubes (TiO2NTs) of the length ~250±20 nm and diameter ~20 nm are synthesized and TiO2NT reinforced (0.1 wt.%) epoxy composites are fabricated. The reinforcing effects are studied by means of tensile, flexural, and impact tests as per ASTM standards. TEM and XRD characterization techniques are used in this study. It is observed that TiO2NTs greatly enhanced the tensile strength by 85%, elongation by 7%, flexural strength by 55%, and the impact strength by 8%. The mechanical properties of the epoxy nanocomposites indicate that TiO2NTs are efficient fillers to enhance the performance of epoxy composites.
PL
Przedstawiono bieżące kierunki badań stabilności termicznej polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich układów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów, polimerów biodegradowalnych, biocydowych i do zastosowań specjalnych. Opisano ogólny mechanizm degradacji termicznej zachodzącej podczas przetwórstwa i podstawowe aspekty kinetyczne tego procesu. Omówiono przykłady badań właściwości termicznych wybranych tworzyw na bazie poliuretanów, żywic epoksydowych, kopolimerów kwasu akrylowego i poliestrów.
EN
The article presents current trends in the studies of thermal stability of polymers, with particular emphasis on novel polymeric systems: composites and nanocomposites, biodegradable and biocidal materials as well as polymers for special applications. The general mechanism of thermal degradation occurring during polymer processing and the basic kinetic aspects of this process are briefly described. Exemplary studies of thermal properties of selected plastics based on polyurethanes, epoxy resins, copolymers of acrylic acid and polyesters are also discussed.
EN
The purpose of this study was to obtain polyamide 6 nanocomposites with different organically modified clays and to study the biotic degradation behaviour vs mechanical properties of the obtained materials. Thermal stability of pure organoclays was investigated using thermogravimetric analysis (TGA). The prepared nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (IR). The evolution of mechanical properties was also studied. The obtained results confirm good interactions of nanofillers with the polymer, showing the formation of intercalated and/or partially exfoliated structures. The nanocomposites showed higher thermal stability compared to pure polymer, and advantageous mechanical properties. Finally, a discussion related to the effects of biotic degradation on mechanical properties of PA6/MMT nanocomposites is presented.
PL
Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie nanokompozytów poliamidowych z różnym typem organicznie modyfikowanej glinki. Stabilność termiczna czystych glinek mierzono za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA). Otrzymane nanokompozyty zostały scharakteryzowane przy wykorzystaniu dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). Zbadano również zmiany własności mechanicznych. Uzyskane wyniki potwierdzają dobrą interkalację nanonapełniaczy z matrycą polimerową, pokazując tworzenie struktur częściowo eksfoliowanych. Nanokompozyty wykazały wyższą stabilność termiczną w porównaniu do czystego poliamidu. Artykuł zamyka dyskusja związana ze skutkami degradacji biotycznej nanokompozytów PA6/MMT na ich właściwości mechaniczne.
PL
Przedmiotem badań były nowoczesne materiały polimerowe domieszkowane haloizytem, montmorylonitem oraz pochodną rodaminy B. W celu oceny ich biokompatybilności oraz wskazania materiału mającego potencjalne możliwości zastosowania w medycynie regeneracyjnej przeprowadzono testy cytotoksyczności w warunkach in vitro.
EN
Com. polycarbonate was filled with halloysite, montmorillonite and a rhodamine B (0.3% by mass) and processed to plates used then for studying cytotoxicity by using 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetra-sodium bromide assay. The filled polycarbonate showed low cytotoxicity except for addn. of rhodamine B.
5
Content available remote Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota
PL
Nanocząstki srebra (Ag-MSA) i złota (Au-MSA), otrzymane przez chemiczną redukcję soli Ag i Au z zastosowaniem kwasu merkaptobursztynowego (MSA) jako stabilizatora, wprowadzono do poliakrylamidu (PASI). Otrzymane nanokompozyty PAM scharakteryzowano metodami spektroskopowymi (FTIR , UV-Vis). Zbadano wpływ promieniowania UV(o długości fali 254 nm) na cienkie filmy i wodne roztwory potiakrylamidu oraz kompozytów poliakrylamidu z nanosrebrem i nanozłotem. Wyniki badań spektroscopowych pozwoliły stwierdzić, że w układzie poliakrylamid/nanozłoto przemiany fotochemiczne przebiegają znacznie wydajniej niż w czystym polimerze. Natomiast wpływ nanocząstek srebra na foto-degradację poliakrylamidu jest nieznaczny. Wizualizacja nanocząstek i kompozytów polimerowych -ich rozmiary, kształty, jednorodność i właściwości nanomechaniczne - zostały zbadane metodami mikroskopii skaningowej (HR-TEM iAFM).
EN
Sifoer and gold nanoparticles (Ag-MSA, Au-MSA), obtained by chemical reduction of Ag and Au salts using mercaptosuccinic acid (MSA) as a stabilizer, were introduced to polyacrylamide (PAM) matrix. Obtained PAM nanocomposites were characterized by spectroscopic techniąues (FTIR, UV-Vis). The effect of UV radiation (wavelength of254 nm) on thin films and aąueous solutions of polyacrylamide and its composites with nanosilver and nanogold was examined. The results of spectroscopic studies revealed that the photochemical reactions in polyacrylamide/nanogold system run much more efficiently comparing to the pure polymer. In contrast, the effect of siver nanoparticles on the photodegradation of polyacrylamide is insignificant. Visualization of nanoparticles and polymer composites - their size, shape, uniformity and nanomechanical properties were examined by scanning microscopy methods (HR-TEM and' AFM).
PL
Przedstawiono wyniki badań stopnia palności kompozytów polimerowych złożonych z polietylenu małej gęstości bądź kopolimeru etylen/octan winylu oraz wybranych nanoglinek, wytworzonych wg własnej metody. Celem badań było opracowanie nowych odmian bezhalogenowych tworzyw poliolefinowych o zmniejszonym stopniu palności, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym. Stwierdzono, że opracowane materiały mają stopień palności obniżony w stopniu co najmniej tak dobrym, jak tworzywa opisywane w najnowszej literaturze, co może stanowić podstawę do dalszych prac zmierzających do komercjalizacji nanokompozytów polimerowych.
EN
Low-d. polyethylene and CH2=CH2/AcOCH=CH2 copolymer were flame-retarded with Al(OH)3 or optionally with small addn. of nanolays. Flammability properties were tested by detn. of limiting O2 index, by using an American std. method or by cone calorimetry. The flammability degree of nanocomposites was lower than described in current literature.
EN
In this work, non-isothermal crystallization behavior of nanocomposites based on poly(trimethylene terephthalate) (PTT) and single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and neat PTT was studied in order to determine the effects of SWCNTs on its crystallization behavior. Nanocomposites with 0.3 and 0.5 wt. % of SWCNTs were studied. Using of SAXS and DSC methods, the nanostructure of PTT/SWCNTs nanocomposites and neat PTT was investigated in real time in the process of crystallization from the melt. The correlation function approach was used to analyze SAXS data. Changes in long period values, thickness of crystalline lamellae, thickness of amorphous layers, degree of crystallinity during cooling from the melt were discussed.
PL
W pracy omówiono wyniki badań struktury nadcząsteczkowej i właściwości termicznych nanokompozytów poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) z jednościennymi nanorurkami węglowymi (SWCNT). Badane nanokompozyty zawierały 0,3 lub 0,5 % mas. SWCNT. Do oceny dyspersji SWCNT w matrycy PTT użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) i metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) badano nanostrukturę kompozytów PTT/SWCNT i PTT w czasie rzeczywistym w trakcie krystalizacji ze stopu. Parametry struktury nadcząsteczkowej badanych materiałów wyznaczono na podstawie analizy jednowymiarowych funkcji korelacyjnych. Omówiono zachodzące podczas chłodzenia ze stopu zmiany wartości wielkiego okresu, grubości lamel krystalicznych, grubości obszarów amorficznych oraz stopnia krystaliczności.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości nanokrzemionki modyfikowanej nanosre-brem. Nanokrzemionkę zawierającą na powierzchni immobilizowane nanocząstki srebra otrzymywano metodą zol-żel. Do oceny właściwości modyfikowanej nanosrebrem nanokrzemionki stosowano następujące metody badawcze: skaningową mikroskopię elektronową (SEM), spektroskopię rentgenowską (EDS), mikrobiologiczne badanie aktywności bakteriobójczej. Nanokrze-mionka modyfikowana nanosrebrem może być stosowana do otrzymywania kompozytów polimerowych o właściwościach biobójczych.
EN
One of the most necessary results in material science is the antimicrobial activity of commercially available polymer materials. From the antibacterial point of view an excellent way is application uniform silica particles of nanosilica with nanosilver. In this work original way of preparation silica nanofillers modified with nano silver was investigated. The developed particles consist of nanoparticles Si02 manufactured by the sol-gel technique. On their developed surface antibacterial agent such as metallic silver was durably deposited. The properties of nanosilica with immobilized nanosilver were investigated by: scanning microscopy (SEM), scanning microscopy with energy dispersive EDS, antibacterial activity. The nanosilica nanopowders modified with nanosilver can have wide applications in modern micro and nanotechnology.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących modyfikacji haloizytu - minerału warstwowego posiadającego w swojej strukturze liczne naturalne nanorurki, a następnie zastosowania produktów modyfikacji do napełnienia wybranego, modelowego polimeru. Modyfikację prowadzono w dwóch etapach, pierwszy to obróbka ultradźwiękami, drugi to modyfikacja za pomocą związków organicznych. W toku badań zastosowano haloizyt, kalafonię (kwas abietynowy) oraz żywicę oligocyklopentadienową (Escoreze 5380) i wielkocząsteczkową żywicę jonomerową (Sur-lyn 1857). Efektywność modyfikacji oceniano stosując takie metody analityczne jak: spektroskopię w podczerwieni (FTIR), analizę termiczną (TG) oraz analizę PCS dla określenia potencjału , zeta i wielkości cząstek. Wstępną ocenę dyspergowalnośei produktów modyfikacji w matrycy polimerowej przeprowadzono na podstawie badań mikroskopowych (SEM).
EN
The results of preliminary studies in the modification of halloysite - a layered mineral containing in its structure numerous natural nanotubes and thereafter application of the modified produ as filler for polystyrene has been presented. The modification was performed using two methods, with the application of ultrasound and by chemical methods on selected monomers. The efficien of the chosen modification methods was determined by FTIR, TG, and PCS for the Zeta PotentiŤ particle size and SEM with EDS analysis. Preliminary evaluation of the dispersion of the modific tion methods in the polymeric matrix was performed using SEM.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury ostatnich 10 lat dotyczący nanokompozytów polimerowych z udziałem srebra. Przedstawiono właściwości i sposoby otrzymywania nanocząstek srebra, omówiono metody wytwarzania nanokompozytów polimer/Ag, rolę matrycy polimerowej oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne cechy takich układów. Scharakteryzowano również najważniejsze techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nanokompozytów polimerowo-srebrowych, a także główne ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność antybakteryjną cząstek srebra, która czyni omawiane nanokompozyty potencjalnie użytecznymi w medycynie i w gospodarstwie domowym.
EN
This paper constitutes a review of the literature over the recent ten-year period in the field of application of silver as a component of polymeric nanocomposites. The methods of preparation of silver nanoparticles as well as their properties have been presented. The synthesis of polymer/Ag nanocomposites, the role played by the polymeric matrix and the physical, chemical and biological properties of these composite systems have been discussed. The most important analytical techniques as well as their applicability in the characterization of polymer/silver nanocomposites were also discussed. Special emphasis was placed on the importance of antimicrobial activity of the modifying silver particles which enables the potential application of these nanocomposites in medicine and household appliances.
PL
Topografia i energia powierzchniowa to parametry w znaczący sposób wpływające na biozgodność materiału. Przedmiotem pracy są nanokompozyty polimerowe otrzymane w wyniku wprowadzenia do polilaktydu nanocząstek montmorylonitu (MMT). Przedstawiono wyniki badań powierzchni (SEM, AFM, EDS) oraz scharakteryzowano materiały w zakresie energii powierzchniowej i jej składowych. W pracy wykazano, że dodatek nanocząstek ceramicznych do resorbowalnej matrycy polimerowej to skuteczna droga modyfikacji parametrów powierzchni materiału, istotnych z punktu widzenia właściwości biologicznych.
EN
Topography and surface free energy are the parameters significantly influencing biocompatibility of the material. The main objective of this work was to obtain polymer nanocomposites by the addition of nanoparticles of montmorillonite (MMT) to a polycaprolactone matrix. The results of the surface examination were presented (SEM, AFM, EDS). The material surface energy and its components were studied. In the study it was showed that the addition of ceramic nanoparticles to a resorbable polymer matrix is an effective way to modify the parameters of the material surface in terms of the biological properties.
12
Content available remote Mechanical approach of PP/MMT polymer nanocomposite
EN
Purpose: Paper summarizes and focus on investigation of PP/MMT nanocomposite in mechanical and statistical approach. Design/methodology/approach: Research has been performed basing on design of experiment. Findings: Considerable predominance of PP + nanoclay mixture in the increment of absorption of energy is found; Level of absorbed energy, required to break the specimens during fracture test is two times higher after structure reinforcement by nanoparticles. Research limitations/implications: Non-conventional injection moulding gives us possibility to control orientation level and develop morphology and it is limited due to non-conventional injection system limitation (pressure, time etc). Practical implications: PP/MMT nanocomposites are the materials with promising future wide range of application also in the specific branches like car and aircraft industries. Originality/value: Nanocomposites obtained in experiment obtaining allow to achieve shish-kebab structure, reinforce skin/core structure and improve mechanical behaviour
13
PL
Przeprowadzone badania wykazały wpływ nanocząstek tytanianu baru na przemiany fizyczne zachodzące w wytworzonych kompozytach. Wykazano, że ze wzrostem stężenia tytanianu baru w PET/PPS/BT zachodzi przemiana strukturalna związana z procesem rekrystalizacji polisiarczku fenylenu. Dla małych zaś stężeń BaTiOs nie zaobserwowano tego procesu, co sugeruje, że układ kompozytu jest strukturalnie jednorodny.
14
Content available remote Warunki starzenia tworzyw polimerowych
PL
Po przeanalizowaniu danych stwierdzono występowanie wielu czynników działających i przyspieszających procesy starzeniowe tworzyw polimerowych. Stwierdzono także, że na podatność starzeniową polimeru ma wpływ jego pierwotna budowa. W celu przedłużenia okresu użytkowania tworzyw polimerowych często modyfikuje się je za pomocą dodatków zwanych również środkami pomocniczymi lub modyfikatorami polimerów (np. stabilizatory cieplne, świetlne, antyutleniacze oraz mikrobiocydy). Środki te dodawane w procesie przetwarzania nie powodują zmiany struktury polimeru, a wpływają na zmiany fizykochemiczne produktu wyjściowego.
PL
Artykuł przedstawia analizę właściwości mechanicznych wybranych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania. Celem badań było określenie zmian właściwości mechanicznych nanokompozytów w stosunku do materiałów wyjściowych. Analizie poddane zostały wytworzone w wyniku badań własnych próbki nanokompozytów polimerowych na bazie żywicy poliestrowej epoksydowej i poliuretanowej. Jako nanonapełniacz zastosowano bentonity rozdrobnione i przetworzone w skali nano,wprowadzone do matrycy polimerowej ze stężeniami 1, 2 i 3%.
EN
The article presents analysis of mechanical properties of polymer nanocomposities applied in rapid prototyping methods. The goal of the research was to define mechanical properties modification of nanocomposities in relation to properties of basic materials. Analysis have been made on a sample of polymer nanocomposities. Nanocomposities have been made on the basis of polyester resin, epoxide resin and polyurethane resin. As a filler modified bentonites in nano scale (nanobents) have been used. NanofiUers have been added in the different concentrations 1, 2 and 3 phr.
PL
Utrzymująca się tendencja wzrostowa w stosowaniu układów napędowych typu silnik indukcyjny klatkowy - przekształtnik, pociąga za sobą rozwój technik związanych z materiałami izolacyjnymi stosowanymi w tego typu silnikach. Układy izolacyjne maszyn elektrycznych zasilanych z przekształtników, narażone są na wiele dodatkowych czynników powodujących zwiększone ryzyko uszkodzenia systemu izolacyjnego silnika, a w konsekwencji całej maszyny. Stąd konieczność ciągłego ulepszania i rozwoju technologii i materiałów stosowanych w izolacjach i do impregnacji uzwojeń.
PL
W ostatnich latach w licznych światowych ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad otrzymywaniem nanokompozytów typu polimer - warstwowy silikat. Jako silikaty warstwowe stosowane są różne glinokrzemiany. Nowe, zawierające glinokrzemiany nanokompozyty, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno ze względów poznawczych, jak i użytkowych, ponieważ często wykazują one znaczną poprawę właściwości w porównaniu z klasycznymi polimerami. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę montmorylonitu (MMT) oraz nanokompozytów z jego udziałem. W związku ze specyficzną budową stosowanego nanonapełniacza omówiono trzy zasadnicze sposoby otrzymywania nanokompozytów polimerowych zawierających MMT, a także zaprezentowano najczęściej stosowane metody ich oceny. Szeroko opisane zostały także właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem MMT, takie jak: właściwości reologiczne, wytrzymałościowe, termiczne, palność, przepuszczalność gazów oraz zwiększenie biodegradowalności. W podsumowaniu artykułu przestawiono przykłady zastosowań przedmiotowych nanokompozytów.
EN
During recent years, many scientific centers worldwide conduct research on obtainment of polymer-layered silicate nano-composites. Various aluminosilicate are in use as the layered silicates. New nano-composites with aluminosilicates attract much interest both due to cognitive and usage reasons, because they often feature remarkable improvement of properties, compared to the classic polymers. The article presents detailed characteristics of montmorillonite (MMT) and nano-composites with MMT. Regarding the special structure of nanofiller applied, three key methods of obtaining the nano-composites with MMT incorporated were discussed, and mostly applied assessment methods were presented. The properties of nano-composites with MMT addition were described widely, including: rheological, thermal properties, strength, flammability, gases permeability and improving the biodegradability. The summary presents also some examples of objective nano-composites.
20
Content available remote XII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych"
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.