Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Optimisatin of a mobile device frame structure – practical aspects
EN
This paper presents a strength analysis of a steel container frame fastened to a Jelcz 8x8 chassis with four ISO 1161 corners. As part of the work, optimisation of the structure was performed using the numerical finite element method (FEM) and experimental tests with the use of strain gauges. The results of simulations and tests are summarised in appropriate tables and in the form of the distribution of stress contour lines using the Huber-Mises hypothesis.
PL
Polityka ekologiczna nakłada na poszczególne państwa członkowskie UE wymagania dotyczące bezemisyjnego transportu. W tym zakresie podjęto działania związane z opracowaniem nowego pojazdu dostawczego o dmc do 3,5 t. Pomysł został zrealizowany z wykorzystaniem środków NCBiR – projekt nr POIR.01.02.00-00-0194/16 – w ramach programu sektorowego INNOMOTO. Realizacja projektu wymagała zaprojektowania od podstaw nowego pojazdu firmy MELEX. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nową konstrukcją.
EN
Environmental policy imposes on individual EU Member States requirements for emission-free transport. In this regard, measures were taken to develop a new delivery vehicle with a DMC up to 3.5. The idea was implemented with the use of NCBiR funds – project no. POIR.01.02.00-00-0194/16 – under the INNOMOTO sector program. The implementation of the project required designing a new MELEX vehicle from scratch. This article presents selected issues related to the new structure.
PL
Intensywny rozwój budownictwa przemysłowego narzuca konieczność stosowania nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, uwzględniając zmiany zachodzące w przepisach prawa. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdzie istotna część budynków i budowli została zaprojektowana i wykonana w okresie obowiązywania norm i przepisów, które w chwili obecnej są nieaktualne. Sytuacja taka wymusza na właścicielach i użytkownikach istniejących obiektów ich ocenę pod względem zgodności z obecnie obowiązującymi Eurokodami.
EN
The intensive development of industrial construction imposes the necessity to apply new technological and construction solutions, taking into account changes in legal regulations. At present we are in a situation where a significant part of buildings and structures was designed and constructed during the validity period of standards and regulations which are currently outdated. This situation forces owners and users of existing facilities to assess them in terms of compliance with currently valid Eurocodes
PL
Polityka ekologiczna nakłada na poszczególne państwa członkowskie UE wymagania dotyczące bezemisyjnego transportu. W tym zakresie podjęto działania związane z opracowaniem nowego pojazdu dostawczego o dmc do 3,5. Pomysł został zrealizowany z wykorzystaniem środków NCBiR – projekt nr POIR.01.02.00-00-0194/16 – w ramach programu sektorowego INNOMOTO. Realizacja projektu wymagała zaprojektowania od podstaw nowego pojazdu firmy MELEX. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nową konstrukcją.
EN
Environmental policy imposes on individual EU Member States requirements for emission-free transport. In this regard, measures were taken to develop a new delivery vehicle with a DMC up to 3.5. The idea was implemented with the use of NCBiR funds - project no. POIR.01.02.00-00-0194 / 16 - under the INNOMOTO sector program. The implementation of the project required designing a new MELEX vehicle from scratch. This article presents selected issues related to the new structure.
PL
Tradycje budowy lekkich pojazdów elektrycznych sięgają w Polsce lat 70. ubiegłego stulecia. Większość obecnych konstrukcji wywodzi się z konstrukcji rekreacyjnych, stąd konieczność wypracowania dla tej grupy pojazdów systemów zabezpieczeń biernych spełniających obecne wymagania ruchu drogowego. W artykule zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa biernego oraz koncepcja zabezpieczeń przed skutkami zderzeń.
EN
The traditions of construction in Poland light electric vehicles go back to the 1970s. Most of the current structures of electric cars originate from recreational constructions, hence the need to develop passive safety systems for this group of vehicles that meet current traffic requirements. Passive safety issues and the concept of collision protection were discussed in the paper.
EN
The paper presents current problems related to the load-bearing capacity of the axle with a stub size Ø120×179 mm, used in the axle systems of 1XTa freight wagons and their variants as well as the Y25 wagon family. The guidelines for strength calculations of these axles based on the current European regulations were provided. Operational problems are also presented, which can increase or decrease the durability of the wheelset axles.
PL
W artykule przedstawiono aktualnie występujące problemy związane z nośnością eksploatowanej osi o wymiarach czopa Ø120×179 mm, zastosowaną w układach biegowych wagonów towarowych typu 1XTa wraz z odmianami oraz rodziny Y25. Przedstawiono wytyczne do obliczeń wytrzymałościowych ww. osi w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy europejskie. Zaprezentowano również problemy eksploatacyjne, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć trwałość osi zestawu kołowego.
EN
The article presents an analytical method of determining the axle load capacity with axle journal dimensions Ø120×179 mm. Such axles are used in running gears of the 1XTa freight wagons and the Y25 family of the bogies, with various versions. The results of strength calculations in particular axle sectors are presented, along with their evaluation and comparison to the criteria in force, based on the currently binding European regulations.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia na drodze analitycznej nośności osi o wymiarach czopa Ø120×179 mm, stosowaną w układach biegowych wagonów towarowych typu 1XTa oraz rodziny Y25 z odmianami. Przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych w poszczególnych sektorach osi wraz z ich oceną i porównaniem do obowiązujących kryteriów, które oparto o aktualnie obowiązujące przepisy europejskie.
PL
Przedstawiono wyniki cyklicznie prowadzonych inspekcji okresowych konstrukcji komina stalowego wysokości 75,0 m w kratownicowej wieży podtrzymującej. Komin odprowadza gazy z płuczek absorpcyjnych wytwórni nawozów fosforowych. Omówiono wyniki przeprowadzonych przeglądów technicznych, pomiarów weryfikacyjnych i obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.
EN
The results of periodic inspections of periodic steel chimney constructions of height of 75.0 m in the truss support tower are presented. The chimney discharges gases from the absorption fluids of the phosphate fertilizer plant. The results obtained from technical inspections, verification measurements and strength-checking calculations were discussed.
9
Content available Strength Analysis of a Ducted Axial Fan Blade
EN
This paper presents a numerical strength analysis of a ducted axial fan blade. Ducted axial fans are a large group of fluid-flow machines. The analysis was designed to determine the causes of cyclic failures of a ventilation unit. The paper presents a reverse engineering approach to the mapping of the fan blade’s geometrical features. The geometrical features were mapped by triangulation from the scanning images produced by a 3D optical scanner. These were followed by simplifying assumptions on which the numerical calculations were based. The numerical calculations were carried out at the operating rotational speeds of the ducted axial fan’s rotor. The course of the numerical calculations is described, and their results are also presented herein. The results are represented on colour maps of stress distribution for selected structural elements of the fan blade. The stress distribution at a blade cross-section was compared to CT scans of the fractures of failed rotor blade airfoils. Final conclusions were developed which show that the design engineering process of fans should feature optimisation of the fan’s efficiency, including the strength and performance parameters, which should include the service life of the fan.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę wytrzymałościową łopaty osiowego wentylatora kanałowego. Wentylatory tego typu stanowią liczną grupę maszyn przepływowych. Wykonana analiza miała na celu określenie przyczyn powtarzających się cyklicznie awarii zespołu wentylacyjnego. Zaprezentowano sposób odwzorowania geometrii łopaty wentylatora poprzez zastosowanie metody inżynierii odwrotnej. Przy odwzorowywaniu geometrii wykorzystano skany otrzymane za pomocą skanera optycznego na zasadzie triangulacji. Następnie przedstawiono założenia upraszczające, na których oparte zostały obliczenia numeryczne. Obliczenia te przeprowadzono dla eksploatacyjnych prędkości obrotowych wirnika wentylatora. Z kolei opisano przebieg samych obliczeń numerycznych, a także przedstawiono uzyskane wyniki. Wyniki te zaprezentowano w postaci kolorowych map rozkładu naprężeń dla wybranych elementów konstrukcji łopaty. Rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym łopaty porównano z tomograficznymi fotografiami przełomów zniszczonych piór łopat wirnika. Opracowano wnioski końcowe, z których wynika, że w procesie konstruowania wentylatorów powinna być wykonana optymalizacja nie tylko w obszarze jego sprawności, ale również w obszarze parametrów wytrzymałościowych i użytkowych, w tym między innymi trwałości eksploatacyjnej urządzenia.
PL
W artykule opisano przypadek, w którym doszło do złamania się ramy naczepy samowyładowczej przy rozładunku zrębki drzewnej. Wykazano, że przyczyną był brak przetopu przy spawaniu pasa dwuteownika podłużnicy ramy. Naczepa była wyposażona w dodatkowe łapy podporowe, których prawdopodobnie nie użyto, nie zmienia to jednak tego, że za powstanie uszkodzenia odpowiedzialne było wadliwie wykonane złącze spawane.
EN
This article presents an engineering design of a mechanical rack system along with strength analyses of its main load-bearer parts. The designed mechanical rack system is intended to be mounted in a production hall for storage of rod material with total length of 6 m. The whole structure of this equipment is welded and made of steel profiles. It consists of a main load-bearing part, which comprises a central beam and horizontal beams and four draw-out shelves on each side, which are arranged four levels. Every individual shelve is able to carry the mass of 3.0 t. As the solved rack system is not standardized but designed in compliance with specific requirements of a customer, we had to support the structure carrying capacity with strength calculations. Structural calculations were realized by means of numeric finite element method. Strength analyses were performed for the maximum load cases.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałości ram samochodów ciężarowych przy wykorzystaniu zintegrowanych programów MSC Adams - do analizy dynamiki układów mechanicznych i NX Nastran/Femap - do analizy MES. W przyjętym postępowaniu wykorzystuje się metodę redukcji stopni swobody Craiga-Bamptona. Interfejs zastosowano do obliczeń wytrzymałości ramy wybranego samochodu ciężarowego poruszającego się po torze testowym. Opracowany model samochodu można traktować jako jego prototyp wirtualny użyteczny w procesie projektowania.
EN
A method of strength calculations of truck frames by using integration of MSC Adams software - for dynamics analysis of mechanical systems and NX Nastran/Femap software - for Finite Element Method analysis is presented in the paper. In this study a method of reduction of degrees of freedom has been developed based on Craig-Bampton approach. The interface has been applied to strength calculations of the frame of the selected truck running on the test track. The model of the truck can be treated as its virtual prototype useful in the design process.
14
Content available Konstrukcja połączenia wpustowego w Inventorze
PL
W artykule przedstawiono krok po kroku metodykę projektowania połączenia wpustowego z wykorzystaniem generatora dostępnego w aplikacji Inventor. Omówiono procedurę zastosowania modułu obliczeniowego generatora. Wyniki wytrzymałościowe zaprojektowanego złącza otrzymane za pomocą modułu obliczeniowego programu zweryfikowano z użyciem metod analitycznych. Różnice wartości otrzymanych wyników obliczeń opatrzono komentarzem.
EN
The paper presented step-by-step a method of key joint designusing a generator available in Inventor. The procedure for using the generator calculation module is discussed. The strength results of the designed joint obtained from the program calculation module were verified using analytical methods. The difference in the value of the obtained results was marked by a comment.
PL
W artykule została przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna połączeń nierozłącznych. W oparciu o założone modele, wykonano obliczenia wytrzymałościowe dla dwóch rodzajów połączeń nierozłącznych: czołowych i zakładkowych wykonanych za pomocą spawania, zgrzewania, klejenia i lutowania. Obliczenia analityczne uzupełniono wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu technik numerycznych wykorzystujących metody elementów skończonych. Analizę otrzymanych wyników wytrzymałościowych dokonano w oparciu o wartości dopuszczalne naprężeń. Omówiono koszty wykonania przedmiotowych połączeń. Wskazano najkorzystniejszy rodzaj połączenia z punktu widzenia analizy techniczno-ekonomicznej.
EN
This article presents technical and economic analysis permanent joints. Based on established models, strength calculations were made for two types of permanent joints: butt and lap made by welding, welding, gluing and soldering. Analytical calculations supplemented by results obtained using numerical techniques using the finite element method. The analysis of the results of strength was based on allowable stress values. Discussed costs of performing these joints. Indicated most preferred type of connection from the point of view of technical-economic analysis.
PL
W artykule przedstawiono nowe wózki inwalidzkie przeznaczone dla osób z głęboką niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób z ograniczonymi możliwościami motorycznymi. W ramach projektu celowego dofinansowanego przez Centrum Innowacji NOT, zrealizowanego w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Przedsiębiorstwa „WR” Sp. z o.o., opracowano nowe wózki typu fotelowego oraz typu skuter, napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi z zestawu akumulatorów trakcyjnych umieszczonych pod siedziskami użytkownika. Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia procesu konstrukcyjnego – pokazując najważniejsze grupy badań od obliczeń po weryfikacje wytrzymałościową i ergonomiczną nowych konstrukcji.
EN
The article presents the construction of new wheelchairs for people with profound physical disabilities, and for people with limited motor skills. An innovative type of wheelchair and scooter like devices which are driven by electric motors powered from traction batteries located under the user’s seat has been developed. The Project is realized within the framework of Specific Targeted Research Projects (STREP) co-financed by the Centre for Innovation (NOT) with cooperation between the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining and Company ”WR” Ltd. The article includes selected aspects of the construction process – showing the most important research groups; from the calculations to verification of endurance and ergonomics of the new design.
PL
Przedstawiono wybrane problemy projektowania kriogenicznej linii helowej XATL1. Omówiono założenia do budowy modelu geometrycznego 3D instalacji kriogenicznej, przedstawiono przykładowe rozwiązania modelowe 3D i obiekty rzeczywiste. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń wytrzymałościowych. Analizę wytrzymałości rurociągu pracującego w ultra niskich temperaturach i współpracujących z nim urządzeń, przeprowadzono z wykorzystaniem MES oraz opracowanych modeli geometrycznych 3D projektowanych obiektów. Przy ustalaniu warunków brzegowych uwzględniono przypadki odpowiadające normalnej pracy projektowanej instalacji jak również przypadki odpowiadające stanom wyjątkowym jak próby ciśnieniowe lub awaria systemu. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych dokonano weryfikacji założeń i opracowanych modeli geometrycznych 3D, które po wprowadzeniu niezbędnych poprawek, wykorzystano do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej kriogenicznej linii XATL1.
EN
The paper presents selected aspects of designing cryogenic helium lines XATL1. In the paper the design of a 3D geometric model of the cryogenic installation, the examples of the design solutions and real objects were presented. It also presents examples of the results of the strength calculations. The strength analysis of the transfer line was carried out using Finite Element Method. The analyzed load cases take into account the boundary conditions corresponding to the normal operation of the proposed installation as well as special cases of the pressure tests and system failure. Based on the results of numerical calculations, design assumption were verified and geometric models were modified to fulfil requirements of the AD 2000-Merkblatt code.
18
Content available remote Wytwarzanie i badania jezdni kompozytowego mostu pontonowego
PL
W pracy zaproponowano autorską metodę wytwarzania kompozytowej jezdni pontonu z profili trójkątnych. Aplikacją tej idei są konstrukcje mostów pływających przystosowane do wielokrotnego, szybkiego montażu i demontażu w kolejnych lokalizacjach w trakcie działań wojennych lub sytuacjach kryzysowych. W pracy badano tzw. jezdnie przeznaczone na kompozytowy most pontonowy. Jedno przęsło mostu będzie zbudowane z płaszcza zewnętrznego wypełnionego w środku pianką w kształcie tzw. plastra miodu. Komórki są sklejane w pakiety. Wewnątrz przęsła mostu znajduje się przestrzenna konstrukcja wiążąca ze sobą uchwyty służące do łączenia z następnymi przęsłami. Jezdnia o budowie przestrzennej będzie posadowiona na przęśle. Wykonano jezdnię prototypową metodą laminowania ręcznego w jednej operacji. Płyta górna była przykryta blachą aluminiową, tzw. ryflowaną, 6 mm w celu wzmocnienia oraz głównie ochrony przed naciskiem i tarciem kół pojazdów. W płytach górnej i dolnej dodatkowo na kierunku wzdłużnym laminowano rowing szklany w celu usztywnienia konstrukcji jezdni. Na specjalnie skonstruowanym stanowisku obciążano prototyp jezdni kompozytowej z siłą do 90,7 kN. W pierwszym etapie badań obciążano jak na rys.4, stopniowo do momentu uchwycenia trwałego zniszczenia. Ze względu na wady technologiczne próbka jezdni nie wytrzymała wymaganego obciążenia. Postanowiono wykonać nową próbkę z wykorzystaniem metody infuzji i wypełnień piankowych. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych potwierdzają słuszność przyjętej koncepcji budowy przęsła mostu pontonowego.
EN
The paper proposes an original method of producing composite pontoon roadway with triangular profiles. Application of this idea are floating structures of bridges designed for repeated, rapid assembly and disassembly in the following locations during the war or emergency situations. In this study, the roadways for the composite floating bridge. One span of the bridge will be constructed from the outer wall in the middle filled with foam in the shape of the honeycomb. The cells are glued together in bundles. Within the span of the bridge there is spatial structure correlating brackets used to connect the next bays. The roadway will be a spatial structure set on a bay. Taken by hand made laminating a prototype roadway in one operation. The top plate was covered with aluminum sheet (riffled) to strengthen and mainly protection against pressure and friction of the wheels of vehicles. The top and bottom plates in addition to the longitudinal direction of the laminated glass roving in order to stiffen the construction of the roadway. Position on a specially constructed roadway burdened with a prototype of the composite with the strength to 90.7 kN. In the first stage of the research were loaded as in Fig. 4, gradually grasp until permanent damage. Due to technological drawbacks sample did not hold the required roadway load. It was decided to perform a new sample using the method of infusion and foam fillings. The results of strength calculations confirm the validity of the adopted concept of building floating structures of bridges spans.
EN
The paper presents selected aspects of the strength analysis of the self- propelled tunnelling machine boom. The principles of creating calculation models for numerical simulations with use of the finite element method are given. The study also presents two ways of conducting numerical calculations in both the static and dynamic range. A detailed example of numerical FEM tests of the telescopic boom is provided.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące metodyki wykonywania analiz wytrzymałościowych wysięgników samojezdnych maszyn górniczych przy pomocy metody elementów skończonych. Przedstawiono zasady budowania modeli obliczeniowych. W pracy zaprezentowano przykłady liczbowe obejmujące analizy wytrzymałościowe wykonane dla obciążeń statycznych i dynamicznych.
PL
W pracy zaprezentowano numeryczną analizę konstrukcji ramy naczepy o zmiennej długości i podwyższonej nośności przeznaczonej do transportu ładunków ponadnormatywnych. Prowadzone badania miały na celu opracowanie adekwatnych modeli numerycznych MES umożliwiających identyfikację wytężenia konstrukcji oraz stanu odkształcenia w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Zastosowanym do analizy narzędziem numerycznym był program Abaqus/Standard, umożliwiający prowadzenie obliczeń w zakresie geometrycznie nieliniowym z wykorzystaniem przyrostowo-iteracyjnej metody Newtona-Raphsona. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono newralgiczne obszary ramy w których występowały niebezpieczne naprężenia. Umożliwiło to modyfikację konstrukcji pozwalającą na zmniejszenie naprężeń do bezpiecznego poziomu.
EN
This work presents a numerical analysis of the structure of a trailer frame of adjustable length and an increased load capacity designed for the transportation of oversize loads. The study was aimed at developing adequate numerical FEM models which would allow identification of the effort of the structure and the state of strain under operating loads. The analysis was carried out using ABAQUS/Standard, a numerical tool which enables calculations in the geometrically nonlinear range with the use of the incremental-iterative Newton-Raphson method. As a result of the analysis, trouble areas in the frame were found in which dangerous stresses occurred. This enabled modification of the structure, leading to a reduction of the stresses to a safe level.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.