Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono zagrożenia stwarzane przez ataki terrorystyczne z wykorzystaniem improwizowanych urządzeń wybuchowych. Wyjaśniono podstawowe pojęcia z omawianego obszaru oraz przedstawiono wybrane przykłady ataków terrorystycznych. Przedstawiono opis, statystyki użycia, budowę oraz typy improwizowanych urządzeń wybuchowych. Zaprezentowano rekomendacje dotyczące ograniczania strat w ludziach, zapobieganiu atakom terrorystycznymi oraz dokonano diagnozy możliwych, przyszłych zagrożeń.
EN
This publication describes dangers of acts of terrorism using improvised explosive devices. The basic concepts concerning the main topic were explained and selected examples of terrorist attacks were presented. Publication presents a description, statistics of use, construction and types of improvised explosive devices. Finally, a proposal of reducing human losses, counterterrorism and diagnosing dangers in the future is also presented.
EN
In the article, the concept, design and realization of the technological demonstrator of a mobile device for generating an electromagnetic curtain (with a name AEGIS) were presented, both in the hardware and software areas. The device is designed to block the radio communication which allow detonating the Radio Controlled Improvised Explosive Devices (RCIEDs). The preliminary laboratory tests of the demonstrator for generating the jamming signal, that were presented in the paper, aimed at assessing the correctness of the device operation and verification of generated signal parameters. On the basis of the obtained results, the ability to jam the cellular systems as well as other radio devices operating in the frequency band from 400 MHz to 2700 MHz was assessed.
PL
W niniejszym artykule omówiono najnowsze technologie umożliwiające optymalizację procesu spalania oraz redukcję emisji NOx, CO (przy zachowaniu niskiej zawartości O2 oraz NH3 ) do poziomów wymaganych przez obowiązujące dyrektywy IED [1], MCP [2] oraz opublikowane konkluzje BAT [3] dla kotłów rusztowych małej i średniej mocy. Przedstawiono również możliwości technologiczne pracujących już instalacji redukcji tlenków azotu dostarczonych przez Spółkę ICS S.A., opartych na technologii NewEcoTube wspartej przez systemy FGR oraz SPDR.
EN
This article discusses the latest technologies enabling optimization of the combustion process and reduction of NOx and CO emissions (while maintaining low O2 and NH3 content) to the levels required by the IED [1], MCP [2] directives, and the published BAT conclusions [3] for low and medium power stoker-fired coal boilers. Also, it presents technological possibilities of the already operating NOx reduction installations provided by ICS S.A. based on NewEcoTube technology and supported by FGR and SPDR systems.
EN
The following paper is a review article. It is an attempt to analyze the most widely available publications of Salafi terrorist organizations addressed to European supporters. This article concentrates primarily on publications describing tactics related to committing acts of terror on civilian population. Organizations like AQ and ISIS suggest launching attacks using the most available resources (attack using a knife or a sharp tool, arson, ramming with a vehicle), constructing various kinds of IED (pipe bomb, pressure cooker bomb), encourage to attack in public and poorly protected places or advise on how to organize a shooting and hostage-taking situation. Moreover, they state bluntly that theft, vandalism or causing major traffic accidents are also actions which can help in the war with infidels. The substantive value of the instructions is questionable – the authors of many of them (e.g. the attack using a knife) have vague idea about equipment and combat. The content of these publications suggests that they are prepared for people relatively young, with no general experience in life and combat training. Terrorist organizations skillfully select passages from Quran and hadiths to find a pseudo religious justification for barbarism and cruelty. Finally, they treat all victims indiscriminately – all infidels deserve to die and killing them is a glorious achievement.
EN
This article presents an overview of hydrogen peroxide and its use in the illicit production of homemade explosives. Hydrogen peroxide is used extensively around the world in many industries, including aerospace. It is also used as the main ingredient in some household cleaning products. However, it has been illicitly used to create both primary and secondary homemade explosives in recent numerous terrorist attacks across Europe. In this article, we describe the historical background and the characteristics of the substance, the aspects concerning its manufacture and present-day use as a main explosive component or direct chemical precursor of homemade explosives, and the options for detection.
PL
W artykule zostały omówione najważniejsze, improwizowane materiały wybuchowe, których chemicznym prekursorem jest nadtlenek wodoru. Roztwory nadtlenku wodoru są intensywnie używane w wielu dziedzinach życia, począwszy od przemysłu kosmicznego, a skończywszy na wybielaczach stosowanych w gospodarstwach domowych. Niestety, medium to zostało także wykorzystane do uzyskiwania nielegalnych materiałów wybuchowych, których użyto miedzy innymi w atakach terrorystycznych w Europie Zachodniej kilka lat temu. Dlatego też w prezentowanym tutaj przeglądzie przedstawiamy historyczny rys dotyczący tego interesującego związku chemicznego, ale także aspekty związane z jego użyciem jako prekursora nielegalnych materiałów wybuchowych. Opisane zostały również podstawowe sposoby detekcji tychże związków.
PL
Artykuł przedstawia problem, jakim są IED (improwizowane urządzenia wybuchowe) w transporcie lotniczym. Skutecznemu przeciwdziałaniu ich użyciu służą właściwe przepisy bezpieczeństwa, które scharakteryzowano we wcześniejszych publikacjach. W opracowaniu skupiono się na takich czynnikach jak służby bezpieczeństwa działające w rejonie lotniska oraz na sprzęcie specjalistycznym, jaki wykorzystują w swojej pracy. W dalszej części dokonano podziału sprzętu specjalistycznego, który wykorzystywany jest w systemach bezpieczeństwa w portach lotniczych. Scharakteryzowano jego możliwości oraz etapy, na których jest wykorzystywany w przypadku wykrycia IED. Zaprezentowano warunki oraz procedury użycia sprzętu specjalistycznego przez upoważnione służby w warunkach zagrożenia wybuchem IED.
EN
The problem of IED (improvised explosive devices) in air transport is of essence in the article. It is understood that the proper safety regulations can be an effective prevention against its threats, and this has been characterized also in author’s previous publications. In presented current research the author focuses on such factors as the security services operating in the area of the airport, and the special equipment used in their work. Description and their proper alignment within the airport security system is also presented, as well as their capabilities and stages used when detecting the IED. In addition, the conditions and procedures for the use of specialized equipment by authorized services under IED explosion conditions are also described.
PL
W artykule poruszono problem bezpieczeństwa w transporcie lotniczym w aspekcie aktów terrorystycznych, jakimi są ataki bombowe z użyciem IED (improwizowanych urządzeń wybuchowych). Przedstawiono problem, jakim jest wykrycie, właściwa identyfikacja i neutralizacja IED znalezionego na terenie lotniska. Artykuł to prezentacja i charakterystyka konstytutywnych czynników wpływających na poprawę bezpieczeństwa w aspekcie przeciwdziałania użyciu IED na terenie portu lotniczego. Zawiera charakterystykę kluczowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania portu lotniczego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym najistotniejszych konwencji.
EN
The article discusses the problem of air transport security in view of the terrorist acts, such as bomb attacks using IED (improvised explosive devices). The problem of detection, proper identification and neutralization of IED found at the airport is exemplified. In general article focuses on presentation and characterization of constitutive factors affecting the security improvement, in respect of counteracting the use of IEDs at the airport. It also contains description of key legal acts in the field of airport operation safety, both domestic and international, including the most important conventions.
EN
In the article the definition of IED has been presented as well as its classification and countering methods. The concept of AEGIS device for neutralization of RCIED has been presented. The usage possibility of AEGIS device in civilian environments has been analysed.
PL
Na wstępie artykułu podano definicję urządzeń IED, ich klasyfikację i metody przeciwdziałania. Zaprezentowano koncepcję AEGIS mającego na celu tymczasową neutralizację IED detonowanych drogą radiową. Przedstawiono możliwości stosowania AEGIS w środowisku cywilnym.
PL
Morskie improwizowane ładunki wybuchowe stały się ogromnym zagrożeniem dla transportu morskiego, którego globalny charakter ma wpływ między innymi na ceny dostaw surowców energetycznych. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę IED, przykłady ataków z użyciem MIED oraz opis zagrożenia idącego wraz z wykorzystaniem min morskich w konfliktach zbrojnych trwających obecnie, jak i na przestrzeni ostatnich dekad. Na koniec przyjrzę się możliwościom wykrywania obiektów minopodobnych i przeciwdziałania morskim improwizowanym ładunkom wybuchowym (C-MIED).
EN
Marine improvised explosive devices have become a huge threat to the maritime transport, especially shipping of the energy resources. This article contains general IED characteristics, examples of attacks using the MIEDs and description of the threat which goes along with the use of naval mines in military conflicts today and in the past. Finally, I will look at the possibilities of detecting mine-like objects and countering the marine improvised explosive devices (C-MIED).
PL
Referat został poświęcony symulacji działania generatora zakłóceń szerokopasmowych z uwzględnieniem efektów występujących w rzeczywistym urządzeniu i determinujących kształt widma nadawanego sygnału. W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące projektu Aegis, w ramach którego powstaje mobilny generator kurtyny EM. Następnie opisano przyjęty model symulacyjny, uwzględniający czynniki warunkujące postać sygnału na wyjściu rzeczywistego generatora. Przedstawiono także wybrane wyniki symulacji dla przykładowej konfiguracji symulatora.
EN
This paper is related to simulating operation of a wideband jamming signal generator, considering the effects present in real device which influence the shape of transmitted signal’s spectrum. The article presents basic information about Aegis project, aim of which is to develop a mobile generator of EM curtain. Next, simulation model is described which includes the factors determining the form of the signal at the output of real generator. Selected simulation results for specific configuration of generator are shown as well.
PL
Długookresowe podejście do efektywności energetycznej we wszystkich sektorach przemysłowych objętych dyrektywą IED opiera się na założeniu, że energia jest wykorzystywana w sposób efektywny i zużywana we wszystkich instalacjach oraz że pewne systemy i urządzenia są powszechnie stosowane we wszystkich sektorach przemysłowych, co pozwala ustalić ogólne warianty efektywności energetycznej bez względu na specyfikę danego działania. Realizację tego założenia zapewnia wprowadzenie najlepszych dostępnych technik BAT, które obejmą najbardziej skuteczne środki zmierzające do osiąg­nięcia wysokiego poziomu efektywności energetycznej w ujęciu całościowym. W artykule przedstawiono systemowe podejście do optymalizacji oszczędności energii w instalacjach przemysłowych, którego podstawą jest zastosowanie BAT, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów napędzanych silnikiem elektrycznym, które zużywają około 65% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle Unii Europejskiej i stanowią główny obszar oszczędności energii elektrycznej.
EN
A long-term approach to energy efficiency in all industrial sectors covered by Industrial Emissions Directive (IED) is based on premise that energy should used in an efficient manner and while it is consumed in all installations, certain systems and equipment are commonly used among all sectors of industry. This allows to establish general energy efficiency guidelines regardless of the specific characteristics of certain activities. This assumption shall underline the implementation of Best Available Techniques (BAT) which cover the most effective tools to achieve high level of comprehensive energy efficiency. The article presents systematic approach to attain energy savings optimisations in industrial installations, which is based on the use of BAT, with particular focus on subsystems driven by electric motors. Electric motors use up to 65% of the electricity consumed in industrial applications in the EU, therefore they constitute the main area in which reduction of electricity consumption is desirable.
EN
The article presents a method for numerical modelling of interaction of a shock wave on a simplified model of a light armoured vehicle. Detonation of the explosive material occurs centrally underneath the vehicle. The mass of an explosive charge was from 0.5 to 10 kg off TNT. Acceleration, displacement and kinetic energy of the floor plate/panel were verified during the tests. The model and numerical calculations were carried out using the following programs: CATIA, HyperMesh, LS-PrePost, LS-Dyna. CONWEP approach was applied to describe interaction of a pressure wave on the structure. For each case, the explosive charge was located at the same place under 700 mm from the top surface of the range stand. The results of the calculations present the effects of detonation under the vehicle without a protective system and with the protective system. The proposed protection system is made of low-density materials such as aluminum foam and cork. Thanks to such an approach, the effectiveness of the protective system will be checked to reduce the adverse physical quantities that threaten the health of the soldiers. Thanks to very simple solutions, it is possible to increase passive safety of passers and use of low-density materials will slightly increase the vehicle's mass leaving manoeuvrability at a similar level.
PL
W strukturze krajowego zużycia paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej węgiel brunatny zajmuje od wielu lat drugą pozycję. Aktualnie około 35% energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach opalanych tym paliwem. W perspektywie najbliższych lat, w celu zapewnienia stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, konieczne będzie utrzymanie wydobycia tego surowca na dotychczasowym poziomie. W kontekście powyższego, uzasadniony niepokój budzi wiek oraz stan eksploatowanych bloków. Istotne wyzwanie w tym zakresie stanowią również rozporządzenia dotyczące konieczności przestrzegania limitów emisji oraz wymagania środowiskowe. W artykule podjęto próbę oceny perspektyw funkcjonowania krajowych elektrowni opalanych węglem brunatnym, mając na względzie zasoby tego paliwa, uwarunkowania techniczne eksploatowanych kotłów oraz regulacje środowiskowe. Dokonano także przeglądu planowanych inwestycji w jednostki wytwórcze opalane węglem brunatnym.
EN
Since many years, brown coal (lignite) has been the second most important fuel used for power generation in Poland. Currently approximately 35% of electricity in Poland is produced by brown coal-fired power plants. In order to ensure reliability of the Polish power generation system in the long-run, domestic brown coal production needs to be maintained at the current level. Therefore, in this respect, one of the most important concerns should be the current state of power generation units (age and technical conditions). Also, the EU environmental regulations imposed on the Polish power sector through emission standards remain a significant challenge for power companies. In this context, the main aim of this paper is to evaluate the prospects of the long-run functioning of the domestic brown coal-based power generation sector, taking into account potential of fuel supplies, technical conditions of existing brown coal-fired units as well as environmental regulations. Furthermore, planned investments in new brown coal power plants are discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oddziaływania Improwizowanego Urządzenia Wybuchowego na poziomie 1 według STANG 4569 na złożony panel ochronny. Panel zbudowano z warstwy stali Armox500T oraz warstwy wykonanej z włókien polietylenowych Dyneema® HB50. Symulację wykonano przy użyciu oprogramowania LS-DYNA. Oddziaływanie wybuchu modelowano metodą CONWEP. Modele konstytutywne uzupełniono współczynnikami wyznaczonymi podczas identyfikacyjnych badań eksperymentalnych materiałów. Walidację modelu przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych podczas prób poligonowych. Uzyskano dobrą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
In this paper some numerical simulation results of IED level 1 threat impact on protective panel are showed. The panel was a made of Armox500T steel and Dyneema® HB50 polyethylene. Simulation was conducted using LS-DYNA. Blast phenomenon was modelled using CONWEEP function. Constitutive models were prepared using coefficients determined during experimental investigation of mechanical properties. Validation was based on field test results. Good agreement between numerical and experimental data was obtained.
15
Content available remote US withdrawal from Afghanistan and the fate of MRAPs
EN
This article describes the problems connected with the withdrawal of US forces from Afghanistan and focuses on the hardships of transporting the MRAPs from the area of operations.
PL
Artykuł opisuje problemy związane z wycofaniem wojsk amerykańskich z Afganistanu oraz koncentruje się na trudnościach przetransportowania pojazdów opancerzonych typu MRAP z regionu operacji.
16
Content available remote Wybrane aspekty oddziaływania elektrowni na środowisko
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty oddziaływania elektrowni konwencjonalnych na środowisko. Scharakteryzowano działania podejmowane przez elektrownie w celu obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Elektrownie oddziałują na powietrze atmosferyczne, glebę i wodę, a za ich pośrednictwem na rośliny, zwierzęta i ludzi. Oddziaływanie elektrowni na środowisko sprowadza się do skażenia pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla, związkami organicznymi, popiołem oraz sadzą, a towarzyszy temu hałas.
EN
Chosen aspects of the influence of conventional power plants on environment are presented in the paper. There are characterized actions taken by power plants to lower negative influence on environment. Power plants effect on atmospheric air, soil, water, and in this way on plants, animals and people. Power plants emit dust, sulphur, nitrogen and coal oxides, organic compounds ash and soot and also noise.
17
Content available remote Tradycja a współczesność - Rijad ku nowej zrównoważonej tożsamości
PL
King Abdullah Financial District (KAFD) - dzielnica finansowa imienia króla Abdullaha w Rijadzie ma stać się wiodącym centrum finansowym na Bliskim Wschodzie, zapewniając jednocześnie atrakcyjne środowisko pracy dla zwiększającej się liczby pracowników sektora finansowego. Decyzja o budowie KAFD ma związek z programem zwiększania różnorodności gospodarczej kraju. Dzielnica zlokalizowana w północnej części Rijadu ma powierzchnię 1,6 mln metrów kwadratowych, natomiast powierzchnia użytkowa budynków wyniesie 3,5 miliona metrów kwadratowych. KAFD pomieści liczną społeczność profesjonalistów pracujących w sektorze finansowym i branż pokrewnych. Dzielnica będzie siedzibą instytucji rynków kapitałowych, giełdy, banków, agencji ratingowych, instytucji finansowych i dostawców usług: księgowych, biegłych rewidentów, prawników, analityków, konsultantów i branży IT. Rekreację i wypoczynek zapewni park miejski zlokalizowany w korycie pustynnego potoku (wadi ), centrum handlowe i hala sportowa. Zorganizowany w styczniu 2006 międzynarodowy konkurs na koncepcję urbanistyczną został wygrany przez firmę Henning Larsen Architects. Wizja dzielnicy KAFD wpisana została w kontekst miejsca i arabski krajobraz. Dzielnica ma kształt liścia i tworzy całość z sąsiednimi obszarami. Dzielnica finansowa KAFD jest pierwszą w Arabii Saudyjskiej inwestycją, w której zastosowano na szeroką skalę, zrównoważone rozwiązania w zakresie kształtowania układu urbanistycznego, architektonicznego, metod prowadzenia budowy, użytych materiałów oraz zużycia energii i zasobów odnawialnych. Całość jest swoistym polem doświadczalnym, z pewnością odegra istotną rolę w popularyzowaniu zrównoważonych rozwiązań w zespołach o zróżnicowanej funkcji, realizowanych w tym regionie. Realizacja KAFD trwa już od kilku lat, a zrównoważone rozwiązania wdrażane są już w procesie realizacji. Na uwagę zasługuje tu także aktywna rola instytucji publicznych, które czynią wysiłki w promowaniu i popularyzowaniu zrównoważonych rozwiązań architektonicznych w kształtowaniu zespołów wielofunkcyjnych o skali urbanistycznej.
EN
The King Abdullah Financial District (KAFD), in Riyadh is set to become the leading financial centre of the Middle East, providing an attractive working environment for the growing workforce in the financial sector. The plan for the KAFD was conceived as part of an overall programme of economic diversification. The site, located north of Riyadh, is 1.6 million square metres and the development will have floor space of 3.5 million square metres. The KAFD will house the large community of professionals working in the financial sector and related industries, and host the headquarters of the Capital Market Authority, the Stock Exchange, banks, financial institutions, and other service providers, such as accountants, auditors, lawyers, analysts, rating agencies, consultants, and IT providers. Furthermore, leisure activity will be enhanced through the park area (the Wadi), shopping mall and sports arena. The master plan project won an international competition in January 2006. Henning Larsen Architects. The vision for the KAFD was based on the site and the Arabian landscape. The main shape of a leaf forms a whole with the adjoining areas. King Abdullah Financial District (KAFD) is the first investment in Saudi Arabia, where sustainable solutions in shaping of urban and architectonical form, methods of construction, specification of building materials and renewable energy sources were used on such a large scale. The financial district as a whole is experimental field and will act as a role model for sustainable, multifunctional development in Middle East region. The King Abdullah Financial District has been already built for several years and sustainable solutions are implemented in the process of construction. Particularly noteworthy is the active role of public institutions that make the efforts to promote and popularize sustainable architectural solutions for multi-functional development in urban scale.
EN
The paper describes schemes of modern digital protection automation devices using Ethernet technology as the main medium of exchange of information, which allows building a communication architecture for a power system, using all aspects of the IEC 61850 standard.
PL
W artykule opisano konstrukcje nowoczesnych urządzeń cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, wykorzystujących technologie Ethernet jako główne medium wymiany informacji. Pozwala to na zbudowanie architektury komunikacyjnej systemu elektroenergetycznego, wykorzystującej wszystkie aspekty standardu IEC 61850.
PL
W artykule opisano konstrukcje nowoczesnych urządzeń cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujących technologie Ethernet jako główne medium wymiany informacji, co pozwala na zbudowanie architektury komunikacyjnej systemu elektroenergetycznego wykorzystującej wszystkie aspekty standardu IEC61850.
EN
The paper describes schemes of modern digital protection automation devices using Ethernet technology as the main medium of exchange of information, which allows to build a communication architecture for power system, which uses all aspects of the IEC61850 standard.
PL
Problematyka odporności udarowej pojazdów opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych dotyczy głównie małych wielkości ładunków wybuchowych. W przypadku dużych ładunków o wielkości od 25 do 1000 kg literatura tematu jest bardzo uboga. Praktycznie przy masie ładunku TNT ponad 100 kg poziom ochrony pojazdu nie ma większego znaczenia. Energia wydzielana przez 100 kg ładunek jest w stanie wywrócić, a nawet unieść w górę pojazd ważący 60 t (rys. 1). W pracy przedstawiono wpływ wielkości dużego ładunku na sposób zachowania się pojazdu specjalnego. Ukazano wyniki analizy numerycznej układu mechanicznego pojazd – wybuch opisanego poprzez obszar Eulera i elementy Lagrange’a. Interakcje pomiędzy pojazdem a ładunkiem uzyskano dzięki sprzężeniu ogólnemu. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej udarem wygenerowanym wybuchem dużych ładunków wybuchowych umieszczonych z boku w odległości 5 m od burty pojazdu na wysokości 1 m przy uwzględnieniu zjawisk zachodzących podczas odbicia fali od podłoża.
EN
Problems impact resistance of vehicles is described in many articles and documents standardization mainly concerns small size of explosives. For large loads ranging in size from 25 to 1000 kg, literature theme is very poor. Practically the load weight over 100 kg of TNT level of vehicle does not matter. The energy emitted by a 100 kg load is able to overturn or even lift up a vehicle weighing up to 60 t. The effect size of a large load on the behavior of the special-purpose vehicle. The paper presented the results of numerical analysis of the mechanical vehicle-blast area described by Euler and Lagrange elements.Additional material study of an armour steel was conducted in Department Of Mechanics And Applied Computer Science, Military University of Technology, in order to obtain suitable material.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.