Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral filler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The work presents a comparison of methods of granulating waste – tannery shavings – from the leather industry. This waste is often used for the production of leather composites, but it creates a number of problems in transport and storage. It seems that granulation of this waste together with mineral additives needed in their further processing is a solution. However, the traditional method of granulation involving the gradual moistening of a loose deposit on a moving surface of the granulator does not give the desired results for the granulation of material with such unusual physical properties. Therefore, new methods have been proposed to eliminate the disadvantages and limitations of traditional granulation. The methods proposed differ in the way the binder liquid and mineral material are applied. They consist in soaking the shavings with binding liquid beforehand, removing excess liquid, and then granulating the wet pulp with the addition of selected fine-grained mineral material. Analysis of the results was based on a comparison of the granulometric compositions and compressive strength of the agglomerates obtained.
PL
W pracy przedstawiono porównanie metod granulacji odpadów z przemysłu skórzanego, jakim są strużyny garbarskie. Odpad ten jest często wykorzystywany do produkcji kompozytów skórzanych, jednak stwarza szereg problemów w transporcie oraz w przechowywaniu. Rozwiązaniem wydaje się być granulacja tych odpadów wraz z dodatkami mineralnymi potrzebnymi w ich dalszym przetwarzaniu. Jednak tradycyjna metoda granulacji polegająca na stopniowym nawilżaniu luźnego złoża na ruchomej powierzchni granulatora nie daje pożądanych rezultatów w przypadku granulacji materiału o tak nietypowych właściwościach fizycznych. Zaproponowano, zatem nowe metody eliminujące wady i ograniczenia tradycyjnej granulacji. Proponowane metody różnią się między sobą sposobem aplikacji cieczy wiążącej oraz materiału mineralnego. Polegają one na uprzednim nasączeniu strużyn cieczą wiążącą, usunięciu nadmiaru cieczy, a następnie na granulacji wilgotnej pulpy z dodatkiem wybranego, mineralnego materiału drobnoziarnistego. Analiza wyników polegała na porównaniu składów granulometrycznych oraz wytrzymałości na ściskanie uzyskanych aglomeratów.
EN
Throughout the world, considerable quantities of water treatment sludge (WTS) and sewage sludge (SS) are produced as waste. This study assessed in the laboratory, the possibility to use both waste products when they are incorporated as filler at 1% with relation to the total mass of a hot mix asphalt - HMA. To this end, both waste products were initially reduced to ash through a calcination process. Resistance tests under monotonic load (Marshall and indirect tension tests), and cyclic load (resilient modulus test) were applied on mixes that contained WTS and SS. Besides, moisture damage (modified Lotmman test), and abrasion (Cantabro) resistance were assessed. An analysis of variance (ANOVA) test was performed in order to verify if the results are statically equal or not to those of the control HMA. As a general conclusion, it is reported that both materials show a resistance increase under monotonic load and higher stiffness under cyclic load (cohesion) when they are incorporated into the mix as filler despite the fact that the asphalt content used was less than the control mix. However, some problems are observed associated with moisture damage resistance, and friction wear (adherence).
3
Content available remote Mechanical properties of polyethylene filled with treated Neuburg Siliceous Earth
EN
This paper reports the results of research on the mechanical properties of HDPE-matrix composite filled with three types of Neuburg Siliceous Earth (NSE). The HDPE/NSE composites are prepared by twinscrew direct extrusion, with the filler content ranging between 0wt% and 60wt%. Thereby, the prepared molded pieces are subjected to tests in order to determine Young’s modulus and tensile strength, impact strength and hardness. The results are thoroughly examined based on the morphological and geometrical features of the applied fillers, such as particle size (2–10 μm) and specific surface (7–9 m2/g). The effect of the chemical properties of the filler surface on its interaction with the matrix and strength is determined. The effects of the chemical activation of the filler surface by vinyl-functional silanes on their strength properties is described, and the variations in interactions on the matrix-filler interface are explained.
PL
W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów na osnowie HDPE napełnionych trzema różnymi rodzajami modyfikowanej Neuburskiej Glinki Krzemianowej. Kompozyty HDPE/NGK przygotowano w procesie dwuślimakowego wytłaczania współbieżnego zmieniając zawartość napełniacza w przedziale 0–60% mas. Gotowe wypraski wtryskowe poddano próbie zrywania, w celu wyznaczenia m.in. modułu Younga i wytrzymałości na rozciąganie oraz badaniom udarności i twardości. Dokonano szczegółowej analizy otrzymanych wyników w oparciu o cechy morfologiczne i geometryczne napełniaczy, takie jak wielkość ziarna (2–10 μm) i powierzchnia właściwa (7–9 m2/g). Określono wpływ chemicznych właściwości powierzchni napełniacza na jego interakcje z osnową i właściwości wytrzymałościowe. Opisano efekty chemicznej aktywacji powierzchni napełniaczy środkami sprzęgającymi w postaci winylo-funkcyjnych silanów na właściwości wytrzymałościowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zmieniają oddziaływania na granicy fazowej osnowa-napełniacz.
4
Content available remote Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. 3
PL
Przeprowadzono dalsze badania wpływu zawartości napełniacza mineralnego (perlit) oraz elastomeru SBS jako modyfikatora udarności na właściwości mechaniczne kompozytu ABS/perlit oraz PA6/perlit. Analizę prowadzono do zawartości 30% mas. perlitu w kompozycie.
EN
Eighteen perlit-filled (up to 30% by mass) acrylonitrile/butadiene/styrene and polyamide-6-matrix composites were prepd. and studied for mech. properties. The composites were modified by addn. of a styrene/butadiene/styrene copolymer. The addn. resulted in increase of tensile and flexural moduli of polymeric matrices.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zmian charakterystyki p-v-T polipropylenu o różnych zawartościach napełniacza mineralnego. Wyznaczono współczynniki modelu matematycznego opisującego zmianę objętości właściwej w zależności od temperatury i ciśnienia, mającego zastosowanie w symulacji numerycznej procesu wtryskiwania i skurczu.
EN
Polypropylene was filled with CaCO3 (10–30%) and studied for pressure-vol.-temp. characteristics under 20–120 MPa at 25–240°C. The exptl. data were approximated with the Renner model.
6
Content available Application of zeolites as fillers in mix asphalt
EN
The aim of this paper is estimation of the effect of zeolites addition on properties of asphalt and examination of possible application of zeolites in mix asphalt as a filler. The addition of zeolites to the mix asphalt is one of the ways used for reduction of technological temperatures by asphalt foaming. At the same time the zeolite material replaces the filler. The paper presents the results of studies on the synthetic zeolite NaP1, natural zeolite- clinoptilolite and mineral filled.
PL
Przedstawiono wpływ różnych napełniaczy mineralnych jako fazy rozproszonej w kompozytach silikonowych na właściwości fazy ceramicznej powstałej w efekcie ich termicznej ceramizacji. Zbadano morfologię otrzymanych faz ceramicznych metodą porozymetrii i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z mikroanalizą rentgenowską (EDS) oraz ich wytrzymałość na zewnętrzne obciążenia mechaniczne.
EN
Com. Si rubber was mixed with mineral fillers (kaolin, CaCO₃, surface–modified CaCO₃, CaO or octaphenyl silsesquioxane), fumed SiO₂ and fluxing agent used as a dispersed phases, cured with (2,4-Cl₂C₆H₃COO)₂ and heat–treated at 1000°C for 2 h to form a ceramic phase and then studied for morphol. (porosymetry, scanning electron microscopy), and for compression strength. The best results were achieved when CaO and CaCO₃ were used as fillers.
8
Content available remote Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. 2
PL
Zbadano wpływ zawartości napełniacza mineralnego (perlit) na właściwości fizyczne, reologiczne oraz mechaniczne kompozytu HD-PE/perlit. Analizę prowadzono do zawartości 40% mas. perlitu w kompozycie.
EN
Perlite was added (up to 40% by mass) to high-d. polyethylene. The composite was studied for phys., reol. and mech. properties. The addn. resulted in an increase in tensile and flexural moduli of the polymeric matrix.
EN
The influence of various layered silicates: sepiolite (needle-like structure), halloysite (nanotube structure) or organomodified montmorillonite (lamellar structure) in combination with phosphorous flame retardants [ammonium polyphosphate (APP) and aluminum diethylphosphinate (OP)] on the properties and morphologies of compatibilized PP/PA 6 blends has been investigated. Thermal degradation and fire retardancy of these blends were explored using TGA, cone calorimeter, pyrolysis flow combustion calorimeter (PCFC). Morphology of nanocomposites and residues as well of the chemical structure formed after cone calorimeter tests were investigated. The sepiolite/APP composition led to the better fire performance through the formation of a large amount of charred and expanded residue reinforced by the sepiolite fibres. The better compactness of this residue than that of the montmorillonite/APP one enables to account for the interest of sepiolite, whereas montmorillonite exerts the better fire retardant role, alone in the polymer blend.
PL
Badano wpływ różnych warstwowych krzemianów: sepiolitu (struktura iglasta), haloizytu (struktura nanorurek) i organicznie modyfikowanego montmorylonitu (struktura płytkowa), użytych w układzie z fosforowymi uniepalniaczami [poli(fosforanem amonu) (APP) lub dietylofosfiną glinu (OP)] na właściwości termiczne i ognioodporność kompatybilizowanej mieszaniny polimerów PP/PA 6. Degradację termiczną oraz odporność na ogień oceniano metodą TGA, za pomocą kalorymetru stożkowego a także mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC). Morfologię nanokompozytów oraz strukturę powstałej pozostałości po testach kalorymetrycznych badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Zastosowanie układu sepiolit/APP prowadzi do utworzenia na powierzchni próbki największej ilości barierowej, zwęglonej pozostałości, dodatkowo wzmocnionej włóknami sepiolitowymi, co umożliwia najlepszą ochronę przed ogniem otrzymanego nanokompozytu. Większa spoistość tej pozostałości niż uzyskanej w przypadku stosowania układu montmorylonit/APP skłania do większego zainteresowania glinką sepiolitową, mimo iż sam montmorylonit, użyty jako napełniacz PP/PA 6 jest skuteczniejszym środkiem uniepalniającym.
10
Content available remote Kompozycje poliuretanowe w elektroizolacji
PL
W niniejszej pracy wykazano możliwość zamiany żywicy epoksydowej nowoczesną żywicą poliuretanową utwardzaną w temperaturze pokojowej. Zbadano właściwości materiałów elektroizolacyjnych wykonanych z powyższej żywicy z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Stwierdzono, iż mączka kwarcowa, bezwodny tlenek glinu oraz mikrosfery glinokrzemianowe nie wpływają negatywnie na proces sieciowania poliuretanu.
EN
The paper shows the possibility of replacing epoxy resin with modern polyurethane resin hardened at the room temperature. There were tested properties of electroinsulating materials based on mentioned resin with addiction of mineral fillers. It was found that quartz powder filler, anhydrous alumina and aluminum-quartz microspheres have no negative influence on the polyurethane setting process.
11
Content available remote Sposoby transportu górniczych spoiw mineralnych
PL
W artykule opisano systemy transportu mineralnych materiałów wiążących w kopalniach węgla kamiennego. Praktycznie stosowane są dwa systemy transportu mineralnych materiałów wiążących: pneumatyczny i hydrauliczny. Sposób transportowania materiałów wiążących do miejsca stosowania wpływa w dużym stopniu na ich własciwości fizykomechaniczne.
EN
Means of conveyance of the mineral binders in coal mines in paper has been presented. Two systems of conveying of minerals binding agents pneumatic and hydraulic in hard coal mines are applied practically. Method of conveying of the mineral binding agents to the place of applying has in wide range influences on their physicals and mechanical proprieties.
EN
Research results of the modification mechanism of the Armenian minerals with fluorocontained olygomers are given. It is shown that, when treating of mineral fillers with fluoroalcon, a modified product is formed saving the structure of fillers with developed layers of fluoroalcon in which chlorine atoms are located on its periphery. It was established that the developed composites based on heterochained polymers and modified fillers are characterised by higher wear resistance, low friction coefficient, and improved strength properties.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dodatku do spoiw mineralnych ilości węgla typu szungit III na właściwości radioekranujące wytworzonego betonu. Ustalono optymalne parametry procesu wytwarzania spoiw mineralnych z dodatkiem szungitu i określono jak wpływa dodatek szungitu na właściwości technologiczne i wytrzymałość betonu po 3 i 28 dniach, a następnie wytworzono beton w warunkach już optymalnych. Węgiel szungit jest unikatowym naturalnym kompozytem, zarówno pod względem składu jak i struktury. Jest to naturalna skała składająca się z pierwiastka C w ilości od 1 do 98 % i z części mineralnej. Cechą charakterystyczną szungitu jest to, że faza węglowa i mineralna powiązane są z sobą w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie. Szungit jest kombinacją niekrystalicznej fazy węglowej i fazy mineralnej (głównie kwarcu). Obie fazy są homogenicznie zdyspergowane w skali nano, dlatego każda cząstka szungitu zawiera obie fazy. Szungit posiada szereg niezwykłych właściwości fizyko-chemicznych i technologicznych, m.in. ze wzrostem zawartości matrycy węglowej w szungicie wykazuje on właściwości przewodzące i radioekranujące. W niniejszej pracy do wytwarzania spoiw mineralnych i betonów zastosowano sproszkowany szungit III pochodzący ze złoża Zażgozino w Kareli. Stwierdzono, że węgiel ten wykazuje doskonałe właściwości pucolanowe i może być z powodzeniem stosowany do wytwarzania tworzyw mineralnych, cechujących się podwyższoną odpornością na działanie agresywnych czynników środowiskowych, a tłumienność płyt cementowych rośnie wraz ze wzrostem procentowej zawartości szungitu.
EN
The paper shows the results on the influence the content and particle size shungite III as additive to mineral binder on the radio screening properties of obtained concretes. The optimal parameters of the process of mineral binders have been determined with an additive of shungite and it has been determined how the additive of shungite influences technological and resistance properties of concrete after 3 and 28 days. Then a concreter was made in optimum conditions. Shungite is a unique natural composite material thanks to its variety in structures and composition. It is a natural rock consisting of C element in the quantity from 1 to 9*% and with mineral part. A characteristic trait of shungite is that carbon and mineral phases are interconnected with one another in a way making it impossible for them to separate. Shungite is combination non crystalline shungite carbon and mineral phase mostly represented in the form of quartz. The main components are homogenously dispersed on nanoscale so that every particle of the coal contains both phases. As the carbon content in shungite increase its electrical conductivity and radio screen properties also increase. In this paper it was shown that shungite III from Zazhogino deposit( Karelia) has excellent pouzollan properties and may be used for production mineral binder having improve chemical resistance high strength and may be used to production concrete materials with high screening properties. Increase the shungite content generate the better radio screening properties.
PL
W pracy zaprezentowano nowy rodzaj kompozytów na osnowie poliamidu 6 modyfikowanego zmielona skałą wulkaniczną o nazwie tuf. Napelniacz ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką naturalna porowatością. Wytworzono trzy rodzaje kompozytów o udziale 10, 20 i 30% pokrytego silanem proszku tufu o rozmiarach cząstek poniżej 25 (.im. Wykonano podstawowe badania właściwości mechanicznych i przetwórczych oraz oceniono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości wytrzymałościowe a na zdjęciach SEM pokazano mechanizmy zniszczenia zmęczeniowego. Kompozyty poliamidu 6 z tufem charakteryzują się dużą zdolnością do rozpraszania energii, zwiększoną sztywnością oraz odpornością termiczną i bardzo dobrym wskaźnikiem płynięcia.
EN
Tn this work a new type of composites based on polyamidc reinforced with tuff- a new volcanic rock was presented. This filler has a good mechanical properties and high, natural porous surface, it permits increasing adhesions and possibility of better location the single particles in polymer matrix. Three types of composites with different addition 10, 20 and 30% powder of tuff were made. A particle's size of tuff powder was below 25 p.m. The tuff was covered by silan. The elementary basic tests of mechanical and physical properties were made. First results of investigations of mechanical properties of composite based on PA6 with mineral tuff are very promising. Composites on base PA6 with different addition powder of tuff are characterized with good ability of dissipation of energy, increased stiffness and good melt flow index.
15
Content available remote Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polipropylenowych
PL
Dwiema różnymi metodami otrzymywano polipropylen oraz kopolimery propylen/etylen z dodatkiem modyfikowanych i niemodyfikowanych mineralnych napełniaczy (MN). Pierwsza z nich polegała na wprowadzeniu MN bezpośrednio w procesie polimeryzacji realizowanej w obecności zawierającego donory wewnętrzny i zewnętrzny układu katalitycznego TiCl4/AlEt3 na nośniku magnezowym. Drugi sposób opierał się na zmieszaniu MN z gotowym polimerem i następnym stopieniu całości. Określono wpływ rodzaju i ilości MN na aktywność układu katalitycznego (szybkość reakcji). Zbadano zależność gęstości i właściwości mechanicznych przy rozciąganiu uzyskanych kompozytów od metody ich wytwarzania. Wyniki wskazują, że tworzywa otrzymane w wyniku stapiania polimerów z napełniaczami modyfikowanymi bądź niemodyfikowanymi mają dobre właściwości mechaniczne. W odniesieniu do kompozytów powstających na drodze bezpośredniej polimeryzacji korzystne właściwości wytrzymałościowe oraz brak działania dezaktywującego układ katalityczny stwierdzono jedynie w przypadku użycia niemodyfikowanego bentonitu. Zawierające ugrupowania polarne organofilizowane MN powodują natomiast w procesie polimeryzacji zmniejszenie aktywności katalizatora a także pogorszenie właściwości mechanicznych produktów.
EN
Polypropylene and propylene/ethylene copolymers filled with modified or unmodified mineral fillers were obtained using two methods. In the first one the fillers were introduced in the polymerization process carried out in the presence of TiCl4/AlEt3 catalyst on magnesium support. The other method consisted in mixing of the filler with a polymer and further melting of the whole system. The effects of the type and amount of the filler on the activity of catalytic system (reaction rate) were determined (Fig. 1, 2). The dependences of density and tensile properties of the composites obtained on the method of preparation were investigated (Table 1 and 2). The results show the polymers prepared by melt blending of the polymers with the fillers, both modified and unmodified, show good mechanical properties. What concerns the composites prepared in the polymerization step, only in the case of use of unmodified bentonite the polymer obtained showed good strength properties and lack of catalytic system deactivation. However, organophilized fillers containing polar groups cause decrease in catalyst activity during the polymerization as well as deterioration of mechanical properties of the product.
EN
The surface films formed on counterface at friction of heterochain polymer-based self-lubricating composite materials filled with the traditional and modified Armenian mineral fillers such as travertine, marble, bentonite, tuff are investigated. It is shown, that at the steady state friction of modified with fluoroalcon composites the adhesion strength of the films is by a factor 1.2...1.5 more than for initial materials.
PL
Zbadano warstwy powierzchniowe tworzące się przy tarciu na powierzchni samosmarownych materiałów kompozytowych na bazie polimerów wypełnionych tradycyjnymi i zmodyfikowanymi mineralnymi napełniaczami, takimi jak trawertyn, marmur, betonit, tuf. Wykazano, że w stanie stałego tarcia kompozytu zmodyfikowanego kompozytem fluoroalkonu siła adhezji powłoki jest większa o czynnik 1,2...1,5 w porównaniu z materiałami początkowymi.
17
EN
The problems in materials science and tribology of frictional materials reflecting modern trends and requiring urgent decision to spur further scientific and economic progress in this scientific domain are considered in this work. Some results of fundamental investigations and applied developments of ecologically friendly frictional materials with a polymer matrix fulfilled in the National Academy of Sciences of Belarus are presented.
PL
Przeanalizowano problemy materiałowe i trbologiczne materiałów ciernych odpowiadające współczesnym tendencjom w nauce, których rozwiazanie gwarantuje zapewnienie naukowego i praktycznego postępu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań podstawowych i praktyczne rozwiązania nowych ekologicznych i bezpiecznych materiałów z użyciem matrycy polimerowej oraz napełniaczy opracowanych w Akademii Nauk Białorusi.
PL
Zbadano wpływ konstrukcji ślimakowych układów uplastyczniających i warunków procesu wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylen/napełniacz mineralny. Stwierdzono, że korzystną efektywnością mieszania charakteryzuje się układ uplastyczniania dwuślimakowy współbieżny, który umożliwia kontrolowanie przebiegu procesu, a dzięki temu uzyskanie takiej samej historii termiczno-mechanicznej poszczególnych cząstek mieszaniny.
EN
Polypropylene (PP) composites were extruded with various mineral fillers (synthetic microsilica, surface modified chalk, talc, talc-dolomite) (Tables 1 and 2) and with compatibilizer (polypropylene grafted with maleic anhydride). Various extruders have been used: single-screw extruder (symbol I) or two types of corotating twin-screw extruders [symbol II (Figs. 1 and 2) and symbol III (Fig. 3)]. The effects of constructional features of the screws of plasticizing systems, especially of corotating twin-screw one, and rotational speed of the screws (n) on the composites properties were investigated (Tables 3-5). Namely, the effects of rotational speed of the screws on the following properties were determined: maximum tensile stress (sM, Fig. 4), Charpy notched impact strength (acN, Fig. 5), melt flow rate (MFR, Fig. 9), screws' drive energy consumption (Fig. 6), crystallization degree (X) and degree of filler dispergation in PP (Figs. 7 and 8). It was found that corotating twin-screw plasticizing system shows better characteristics of mixing effectiveness than single-screw one. Additionally, corotating twin-screw system makes possible the control of mixing process and this way allows obtaining the same thermo-mechanical history of the particles of the blend. It was observed the composite properties depend both on its composition and the way of introducing to the extruder.
EN
The essential influence of the modified by organic lubricating materials mineral fillers (travertine, tuffa, bentonite, marble, basalt) on the structure and properties of the based on the heterochained polymers (formaldehyde copolymer, polyamide or polyphenilenoxide) composites are established. Developed composites are characterized by high wear-resistance, improved strength properties, decreased friction coefficient and that extend the opportunities of their application in machine friction unites.
PL
Określono zasadniczy wpływ modyfikowanych materiałów smarowych w postaci wypełniaczy mineralnych (trawertyna, tufa, bentonit, marmur, bazalt) na strukturę i właściwości wielołańcuchowych kompozytów polimerowych (kopolimer formaldehydowy, poliamid lub tlenek polifenylenu). Opracowane kompozyty charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie, podwyższonymi właściwościami wytrzymałościowymi, mniejszym współczynnikiem tarcia i rozszerzonymi możliwościami zastosowania w tarciowych węzłach maszynowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.