Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water jet cutting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono technologię cięcia strumieniem wody. W szczególności scharakteryzowano uwarunkowania technologiczne determinujące ten sposób obróbki. Uwypuklono najważniejsze zalety i wady cięcia strumieniem wody.
EN
In this paper the technology of water jet cutting is presented. The technological conditions that determine this kind of machining were characterized. The most important advantages and disadvantages of water jet cutting are presented too.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodykę oceny jakości technologicznej powierzchni stali X5CRNI18-10 ukształtowanej w wyniku realizacji procesu cięcia strumieniem fotonów (cięcie laserowe) oraz cięcia strugą wodno-ścierną. Na podstawie opracowanego syntetycznego wskaźnika oceny jakości technologicznej powierzchni po cięciu JTC porównano rezultaty cięcia oboma metodami, uwzględniając parametry struktury geometrycznej powierzchni, odchyłki wymiarów wyciętych elementów oraz rezultaty obserwacji mikroskopowych deformacji ukształtowanej powierzchni przecięcia.
EN
The paper presents an original methodology for evaluating the technological quality of the surface of X5CRNI18-10 steel formed as a result of the process of photon beam cutting (laser cutting) and waterjet cutting. Based on the developed synthetic index of technological quality assessment of the surface after cutting, the results of cutting with both methods were compared, considering the surface texture parameters, deviations of dimensions of cut elements and the results of microscopic observations of the formed cut surface deformation.
3
Content available remote Wpływ metody cięcia termicznego na jakość powierzchni ciętej
PL
W artykule opisany został wpływ metod cięcia termicznego i strumieniem wody na jakość ciętej powierzchni. Podstawowymi kryteriami oceny były pomiary tolerancji prostopadłości, średniej wysokości profilu chropowatości Rz5 w oparciu o normę PN-EN ISO 9013:2017-04 oraz ocena wizualna, a także wyniki pomiarów twardości HV10.
EN
The article describes influence of thermal cutting methods and water jet cutting on cut surface quality. The basic evaluation criteria were measurements of perpendicular tolerance, average profile height of roughness Rz5, based on PN-EN ISO 9013:2017-04 standard, visual evaluation and also results of measurements of hardness values HV10.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań chropowatości powierzchni uzyskanych po cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Badania prowadzono według wcześniej wybranego planu eksperymentu dla trzech zmiennych wejściowych tj.: ciśnienia strumienia wody, prędkości głowicy tnącej oraz ilości dozowanego ścierniwa. Kolejno dokonano aproksymacji uzyskanych wyników za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznej sieci neuronowej. Uzyskana funkcja aproksymacyjna oraz wytrenowana sztuczna sieć neuronowa umożliwia predykcję wskaźników jakości powierzchni, w zależności od zadanych parametrów wejściowych.
EN
Paper presents results of surface roughness tests obtained after abrasive high pressure water jet cutting. The study was conducted according to experiment plan for three input variables: water jet pressure, cutting head speed and amount of metered abrasive. Successively approximation of the obtained results by classical statistical methods and artificial neural networks. The approximation function and the trained artificial neural network enable prediction of surface quality, depending on the input parameters.
PL
Struga wodno-ścierna o wysokim ciśnieniu jest często stosowana jako wydajne narzędzie do cięcia materiałów. Maksymalna głębokość cięcia jest uzależniona przede wszystkim od właściwości mechanicznych i technologicznych obrabianego materiału. W pracy zaprezentowano wyniki prób eksperymentalnych wycinania elementów cienkościennych z pręta walcowanego ze stopu aluminium EN AW-2024 T351. Zbadano wpływ parametrów technologicznych obróbki na grubość wycinanych ścianek.
EN
Ultra-high-pressure abrasive water-jet is widely used as an efficient cutting tool. The maximum depth of cutting primarily depends on the mechanical and technological properties of the workpiece. The paper presents results of experimental research of cutting thin-walled components from a square bar of the aluminum EN AW-2024 T351 alloy. Investigated the influence of technological parameters of processing to thickness of the cutted walls.
6
Content available remote Porównanie cięcia laserowego z cięciem strumieniem wodno-ściernym
PL
Omówiono podstawy fizyczne procesu cięcia laserowego i cięcia strumieniem wodno-ściernym. Przedstawiono budowę urządzenia do cięcia laserowego i urządzenia do cięcia strumieniem wodno-ściernym. Omówiono zagadnienia dotyczące jakości powierzchni cięcia. Zestawiono wyniki oceny jakości powierzchni cięcia wybranych elementów o różnej grubości dla cięcia laserowego i cięcia strumieniem wodno-ściernym. Porównano koszty i efekty ekonomiczne stosowania obu metod cięcia. Całość zakończono wnioskami dotyczącymi możliwości technicznych i opłacalności ekonomicznej stosowania omawianych metod cięcia.
EN
The physical bases of a laser cutting process and water-abrasive jet cutting were described. A structure of a laser cutting machine and water-abrasive jet cutting machine was depicted. The issues referring to the quality of a surface of a cut were shown. The results of an assessment of a surface quality of particular elements of different thickness for the laser cutting and water-abrasive jet cutting were compared. The costs and economical effects of both ways of cutting were also compared. The article was summarised by the conclusions relating to the technical capabilities and economical cost-effectiveness of a usage of the described methods.
PL
Niniejszy artykuł przybliża zagadnienia związane z procesami cięcia i przekłuwania surowca rybnego. Celem badań było wyznaczenie zakresu naprężeń niezbędnych do przebicia skóry i mięśni słodkowodnych ryb wrzecionowatych. Naprężenia niezbędne do przekłucia skóry oraz mięśni ryb wyznaczono matematycznie na podstawie pomierzonych sił występujących podczas przekłuwania surowca oraz parametrów użytych igieł. Do pomiaru sił wykorzystano urządzenie do analizy tekstury materiałów spożywczych texture TMS – Pro. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem igieł o różnym stopniu zaostrzenia, a materiałem badanym było mięso pstrąga tęczowego. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, iż ciśnienie niezbędne do przebicia skóry igłą o średnicy ostrza 1,0 mm równało się 131 bar, a ciśnienie potrzebne do przebicia mięśnia taką samą igłą wynosiło 11 bar.
EN
This paper introduces issues related to the process of cutting and piercing raw fish. The aim of the study was to determine the pressure range needed to pierce the skin and muscle spindle freshwater fish. The first part demonstrates how measure forces occurring during the piercing raw fish. For measuring was used device for texture analysis of food materials TMS - Pro. Tests were performed using needles of varying exacerbation, the tested material was meat of rainbow trout.The next part of this article explains how to determine the stresses occurring at the edge of the blade and the processed material. Stress necessary to pierce the skin and muscle of fish were determined mathematically from the measured forces and parameters used needles. The last part of the article includes the analysis and verification of test results. The verification of the results was carried out using a pressure generator and a concentric nozzle. Based on the analysis and the verification of the results, it was found that the pressure required to pierce skin with diameter needle tip 1,0 mm was 131 bar, and the pressure required to pierce muscle with the same needle was 11 bar.
8
Content available remote A comparison of laser cutting and water-jet cutting
EN
Purpose: This article presents the quality aspects of both laser and water-jet cutting methods. Design/methodology/approach: Laser cutting was made with Laser C02 TruFlow 6000 machine. Cutting abrasive jet was held on the water-jet. Cases on cutting stainless steel EN 1.4016/AISI 430 of different thicknesses are discussed in a comparison study. Following the tests, the surface roughness of the machined surface was measured by using optical profilometer. Using high-resolution optical microscope the kerf taper ratio and kerf wideness were measured. Findings: The study included examination of thermal deformation and burr formation. Water-jet technique is devoid of thermal effects and burr formation are very small, since a little heat generated by the water-jet is absorbed by the water. Laser technology thermally deformed material, which is growing with the increase in thickness of the material. Research limitations/implications: The cut surface roughness, waviness and taper cutting surface are higher in the hydro-abrasive technology than the laser cutting. Cutting speed for laser and water-jet were compared. Laser cutting technology has proved to be faster than water-jet cutting. Finally, was carried out the analysis 3D surface topography. New generation of instruments enabling a non-contact 3D assessment of a surface quality profilometer. Originality/value: The selection of the appropriate cutting technique is important, therefore, a thorough examination of kerf allows to select the correct cutting technique.
EN
The steel substrate was cut by means of different methods, like water jet, laser or oxyacetylene blowpipe. So, some different surfaces (after cutting / without cutting) were subjected to the (Zn) - hot dip galvanizing. The galvanizing process was performed in industrial conditions by applying the constant temperature equal to 457°C, and a dipping time equal to 150 s. The (Zn) - coating morphologies and sub-layer thicknesses were analyzed to explain some expected differences in the coatings formation.
PL
W prezentowanej pracy podłoże stalowe cięto stosując różne metody: strumień wody, laser, palnik acetylenowo-tlenowy. W wyniku tego otrzymano zróżnicowaną powierzchnię (po cięciu/bez cięcia), która poddano cynkowaniu ogniowemu. Proces cynkowania wykonywano w warunkach przemysłowych stosując stałe parametry: temperaturę 457°C, czas zanurzenia t=150 s. W trakcie badań analizowano morfologię powłoki cynkowej oraz grubości poszczególnych podwarstw w celu wyjaśnienia różnic w narastaniu powłok.
EN
The influence of cutting technologies on the quality, mechanical properties and microstructure of the cut edges of steel is presented. The cutting technologies cover: plasma, laser beam, water jet and oxyfuel flame cutting. During investigation the measurements of perpendicularity tolerance, hardness, mean high of the profile Rz5 and metallographic examination were carry out. The results revealed that the lowest hardness was achieved by water jet cutting, whereas the highest was obtained by plasma cutting under the water surface. The lowest perpendicularity was obtained by plasma cutting under the water surface but the highest was achieved by laser and HD plasma cutting. The conducted experiments revealed moreover that the lowest roughness was achieved by means of plasma cutting over the water surface, whereas the highest by laser beam cutting.
PL
W pracy przedstawiono wpływ technologii cięcia na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość warstwy wierzchniej. Technologie cięcia obejmowały cięcie: plazmą, wiązką laserową, strumieniem wody oraz tlenem. Prowadzono pomiary tolerancji prostopadłości, twardości, średniej wysokości profilu Rz5. Wykonano również badania metalograficzne. Najmniejsza twardość powierzchni po cięciu zapewnia cięcie strumieniem wody, natomiast największe cięcie plazmą pod lustrem wody. Najmniejszą tolerancję prostopadłości zapewnia cięcie plazmą pod lustrem wody, natomiast największą cięcie wiązką laserową i plazmą HD. Najmniejszą chropowatość powierzchni zapewnia technologia cięcia plazmą nad lustrem wody, natomiast największą wiązką laserową.
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD, laserem oraz strumieniem wody na jakość powierzchni stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni pocięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.
EN
In this paper an influence of oxygen, HTPAC plasma, laser and water cutting on 10 mm thickness plates from S 700MC and S 690QL steel surface quality was described. Quality assessment was measured by surface quality (square deviation, coarseness, angle chamfer), width of cutting gap, perforation method, structural and hardness changes in the area near the cutting surface.
PL
Cięcie materiałów stanowi pierwszą operacją technologii wytwarzania wyrobów. Zastosowanie nowoczesnych technologii cięcia, do których zaliczamy cięcie plazmowe, laserowe, elektrodrążenie i strumieniem wodnym, daje w tym zakresie duże możliwości. Wynika to głównie z zastosowania maszyn CNC realizujących precyzyjnie cały zaprojektowany proces cięcia. W artykule zwrócono uwagę na czynniki wpływające na wybór odpowiedniej metody cięcia na podstawie wymagań stawianych wyrobom, a także możliwości wynikającej z charakteru zastosowanej technologii oddziaływującej w odpowiedni sposób na materiał obrabiany.
EN
Cutting materials is the first step of manufacturing technology. The use of modern cutting technology, which include plasma cutting, laser, electrical discharge and water jet in this area gives great opportunities. This is mainly due to the use of CNC machines implementing the designed precision cutting process. The article focuses on the factors influencing the selection of the appropriate cutting method based on the requirements for products, as well as the opportunities arising from the nature of the technology used in the right way affecting the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono porównanie procesu cięcia wiązką laserową oraz strumieniem wodno-ściernym w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Zaprezentowano także algorytm do wyznaczenia kosztu cięcia przedmiotu o długości jednego metra.
EN
The article presents the comparison of laser beam machining and water jet cutting in technical and economic picture. It was also presented the algorithm determining the cost of cutting object at length 1 meter.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1 mm, perforowanej laserem (z gazem roboczym azotem i tlenem), strumieniem wody i metodą cięcia mechanicznego (wykrawania). Omówiono wpływ techniki wykonania perforacji na jakość i właściwości blachy na przykładzie perforacji z heksagonalnym układem otworów okrągłych, ze skokiem równym dwóm średnicom otworu. Scharakteryzowano strefy wpływu ciepła w procesie cięcia laserowego oraz mikrostrukturę materiału ciętego strumieniem wody.
EN
This paper shows the results of the examination of the mechanical properties of the 1 mm thick low-carbon steel sheet perforated with laser (nitrogen, oxygen), water jet and mechanical cutting. Influence of the perforation technique on the quality and the properties of the sheet has been discussed on the example of the test sheet with round perforations in hexagonal layout with the skip equal to the size of two diameters of the hole. Heat influence zones in the laser cutting as well as microstructure of the material cut with water jet have been characterised.
15
Content available remote Optimization of materials cutting with abrasive suspension jet.
EN
The present work examines the criteria for the optimization of the cutting process using the original Borjet method that allows the abrasive suspension jet and the hybrid suspension jet to be formed. The results of optimization investigations carried out on the base of criteria for minimizing the costs of abradant consumption and the total costs of cutting are presented.
PL
W pracy omówiono kryteria optymalizacji procesu przecinania materiałów metodą Borjet, pozwalającą na wytwarzanie zawiesinowej strugi wodno-ściernej oraz zawiesinowej strugi hybrydowej. Przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych przeprowadzonych na podstawie kryteriów minimalizacji kosztów użycia ścierniwa i sumarycznych kosztów przecinania.
PL
Obróbka tworzyw sztucznych pod wieloma względami różni się od obróbki metali. Zwykle stawiane zadania obróbki wymagają operacji kształtowania prowadzonych w trzech wymiarach, przestrzennie ukształtowanych elementów. Materiał jest nie tylko niejednorodny, ale jego parametry zależą od właściwości włókna i matrycy, kierunku włókien, oraz typu splotu. Konwencjonalne (mechaniczne) metody obróbki jak wiercenie i frezowanie dobrze spełniają swoją rolę jeżeli zastosowane są ostrza z węglików lub PCD z ostrymi krawędziami cięcia. Cięcie strumieniem wodnym zakłada się jako dobre dla cięcia cienkich laminatów, ale należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na parametry obróbki, ponieważ łatwo może dojść do delaminacji oraz wykruszania się materiału po stronie wyjścia strumienia z materiału. Zatem jakość cięcia jest wysoce zależna od kompozycji materiału oraz kierunku włókien. Uszkodzenia termiczne które są głównym problemem podczas cięcia promieniem lasera, zależą w znacznym stopniu od właściwości termicznych materiału, gęstości energii, szybkości posuwu, oraz natężenia przepływu gazu.
EN
The machining of Fibre Reinforced Plastics (FRP) differs in many respects from metal working. The common machining tasks mostly require contouring operations for 3-dimensional, spatially curved structures. The material behaviour not only is inhomogeneous, but also dependent on fibre and matrix properties, fibre orientation and type of weave. Mechanical techniques like drilling and routing perform well, if carbide or PCD cutters with keen cutting edges are used. Water jet cutting is found to be well suited for thin laminates, but requires a careful adjustment of the cutting parameters in order to avoid delamination and chipping at the jet exit side. Therefore, the quality of the cut is highly dependent on material composition and fibre orientation. Thermal damage, which is the major problem in laser cutting is to a high degree influenced by the thermal properties of the material, power density, feed rate, and gas flow.
17
Content available remote Postęp w technologii cięcia strumieniem wodnym i ścierno-wodnym
PL
W artykule przedstawiono zakres zastosowania cięcia strumieniem wodnym i ścierno-wodnym, zalety technologii oraz najnowsze urządzenia przeznaczone do cięcia firm: Flow Europę, Digital Control i H.G. Ridder Automatisierungstechnik. Omówiono cięcie trójwymiarowe dużych części z wykorzystaniem urządzenia Waricut HWP3031/1-3.
EN
The article presents the application range of cutting with water jet and water-abrasive jet, advantages of the technology and the latest cutting devices made by: Flow Europe, Digital Control and H.G. Ridder Automatisierungstechnik. Three-dimensional cutting of large parts with the use of the Waricut HWP3031/1-3D device has been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.