Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of own research of assessing the impact of external visual control on the efficiency of realized processes in the automotive industry. Increasingly, companies from the automotive industry opt for the solutions offered by external companies, which are specialized in quality control. Companies providing this kind of service become strategic business partners of manufacturing companies, guaranteeing security, flexibility and cost reduction. Demand for outsourcing of complex solutions in the field of quality control grows each year. Most of the companies operating on the automotive market tend to loosen up their business in order to more quickly and easily respond to internal factors and above all external factors. Presented at work results relate to the situation of the imposition by the customer on the supplier the Controlled Shipping Level 2 procedure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych oceny wpływu stosowania zewnętrznej kontroli wizualnej na efektywność realizo-wanych procesów w branży motoryzacyjnej. Coraz częściej firmy z branży motoryzacyjnej wybierają rozwiązania proponowane przez podmioty zewnętrzne, które są wyspecjalizowane w kontroli jakości. Firmy świadczące tego typu usługi stają się strategicznymi partnerami biznesowymi firm produkcyjnych, gwarantującymi bezpieczeństwo, elastyczność i redukcję kosztów. Popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości rokrocznie rośnie. Większość firm działających na rynku motoryzacyjnym dąży do uelastycznienia swojego biznesu tak, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki wewnętrzne i przede wszystkim zewnętrzne. Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą sytuacji nałożenia przez klienta na dostawcę procedury Controlled Shipping Level 2.
2
Content available remote Influence of laser treatment on properties of high speed tool
EN
The paper presents the results of heat treatment tests of HS6-5-2 high speed steel with laser working in continuous mode. The tests used steel in the delivery state as well as steel after fluid treatment aimed at diffusion enrichment of the surface layer with carbon and nitrogen. The aim of the research is to determine changes in the structure of steel enriched with carbon and nitrogen and then subjected to the impact of the laser beam.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obróbki cieplnej laserem pracującym w trybie ciągłym stali szybkotnącej HS6-5-2. W badaniach wykorzystano stal w stanie dostarczenia, jak również stal po fluidalnej obróbce mającej na celu wzbogacenie dyfuzyjne warstwy wierzchniej w węgiel i azot. Celem badań jest określenie zmian struktury stali wzbogaconej w węgiel i azot, a następnie podanej oddziaływaniu wiązki lasera.
EN
Increasing international competition means that companies are seeking to take advantage of the market’s drive to internationalize their business in search of market advantages. The result is an increase in the share of expatriates, who often undergo problems with adaptation, cultural shock all having a negative impact on work efficiency and, decreasing job satisfaction. On the other hand, those who adapt quickly can increase the potential of corporations. The paper presents a part of research results related to the analysis of factors determining the success of adaptation to work in international organizations.
PL
Nasilająca się konkurencja międzynarodowa sprawia, że przedsiębiorstwa w poszukiwaniu przewag rynkowych podejmują wysiłki zmierzające do internacjonalizacji działalności. Konsekwencją jest wzrost udziału ekspatriantów, co powoduje często problemy z adaptacją, szokiem kulturowym, negatywnym wpływem na efektywność i obniżoną satysfakcję z wykonywania pracy. Z drugiej strony osoby szybko adaptujące się mogą zwiększyć potencjał korporacji. W pracy przedstawiono część wyników badań związanych z analizą czynników decydujących o sukcesie adaptacji do pracy w organizacjach międzynarodowych.
EN
The concept of sustainable development is widely used in public discussions. Unfortunately, it is often misinterpreted and reduced only to issues related to environmental protection. The article presents an attempt to assess the current state of knowledge of particular groups of stakeholders, as well as to evaluate the activities to identify, disseminate and use knowledge to improve the efficiency and effectiveness of stakeholders. Knowledge management in the aspect of sustainable development should be treated as an element of building a competitive advantage in the region. Surveys carried out among students and graduates of universities, employees and entrepreneurs as well as public administration indicated a problem in the area of knowledge in the field of sustainable development. Obtained results indicate a misinterpretation and very selective perception of issues related to sustainable development, often identified only with pro-ecological activity.
PL
Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest powszechnie używane w publicznej dyskusji. Niestety niejednokrotnie jest mylnie interpretowane i sprowadzane jedynie do zagadnień związanych z ochroną środowiska. W artykule przedstawiono próbę oceny aktualnego stanu wiedzy poszczególnych grup interesariuszy, a także oceny działań służących identyfikacji, upowszechnianiu i wykorzystania wiedzy dla podniesienia sprawności i efektywności interesariuszy. Zarządzanie wiedzą w aspekcie zrównoważonego rozwoju należy traktować jako element budowania przewagi konkurencyjnej w regionie. Przeprowadzone badania ankietowe, wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych, pracowników oraz przedsiębiorców, a także administracji publicznej wskazały na problem w obszarze wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uzyskane wyniki wskazują na błędną interpretację i bardzo selektywne postrzeganie zagadnień związanych z równoważonym rozwojem, często utożsamianym jedynie z działalnością pro-ekologiczną.
EN
The article analyses the possibilities of using the kamishibai audit in the area of quality inspection process implementation. The kamishibai audit is a tool of lean and visual management concept used, among others, in the Toyota automotive company in order to verify their compliance with standards. This audit can, in effect, contribute to the improvement of processes. In the article, the kamishibai audit was characterised, the characteristics of the audit that determine its usefulness in the area of quality inspection processes were identified, and an example procedure for the implementation of the kamishibai audit in the examined area was presented. The article also presents the characteristics of the successful implementation of kamishibai audits and ways of enhancing their effectiveness. It has been proven that kamishibai audits can be successfully used to evaluate standards in the area of quality inspection processes.
EN
In the hereby paper, an evaluation of selected determinants that motivates organizations to implement the environmental management system compliant with the ISO 14001 standard has been made. The aim of the paper is to answer the questions which of determinants have influence on decision making to implement environmental managing. A research group is a population of 91 enterprises located in south-eastern Poland. In the researches, a distribution of organizations close to organization’s population per a type of leading activity has been procured. On the basis of the obtained results it has been stated that the determinants deciding of decision making to implement the system are: endeavoring to productivity improvement and necessity of organization’s managing improvement. Most often benefits according to the respondents’ opinion, expected after implementation of the system, are improvement of the area of managing and also implementation of standardized - permanent betterment.
PL
W artykule dokonano oceny wybranych determinantów motywujących organizację do wdrażania systemów zarzadzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001. Artykuł ma celu udzielenie odpowiedzi, które z determinant mają wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu zarządzania środowiskowego. Grupę badawczą stanowi populacja 91 przedsiębiorstw z Polski południowo-wschodniej. W badaniach uzyskano rozkład organizacji zbliżony do populacji organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że determinantami decydującymi o podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu jest dążenie do poprawy produktywności oraz konieczność poprawy zarządzania organizacją. Spodziewane korzyści z wdrożenia systemu to najczęściej w opinii respondentów poprawa w obszarze zarzadzania, a także wprowadzenie standaryzowanego - permanentnego doskonalenia.
EN
Paper deals with the motivation and motivating the individuals. It focuses on the investigation of flexibility which is the basis of effective influencing motivation and results in exploring various aspects of managing and motivating people, i.e. gender, age, education, and work experience. The methodological part is devoted to the presenting the most important results of questioning conducted in Polish and Slovak organisations that examined the motivation and process of managing the individuals’ motivation. The opinions of 1,946 Slovak and 1,736 Polish respondents show the motivation differs significantly according to the most studied aspects. Results confirm the need to pay attention to the sufficiently flexible and differentiated way of managing and motivating employees and managers.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy motywacji i motywowania jednostek. Skupia się on na badaniu elastyczności, która jest podstawą skutecznie wpływającej motywacji i skutkuje badaniem różnych aspektów zarządzania i motywowania ludzi, tj. płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Część metodologiczna poświęcona jest prezentacji najważniejszych wyników badań prowadzonych w polskich i słowackich organizacjach, dotyczących motywacji i procesu zarządzania motywacją osób. Opinie 1.946 słowackich i 1.736 polskich respondentów pokazują, że motywacja różni się znacznie w zależności od najczęściej badanych aspektów. Wyniki potwierdzają potrzebę zwrócenia uwagi na wystarczająco elastyczny i zróżnicowany sposób zarządzania i motywowania pracowników i menedżerów.
EN
Sintered duplex stainless steels (SDSSs) appear to be very interesting and promising materials that can be used in many industrial sectors. Ferrite improves material strength while austenite increases hardness and corrosion resistance. This study proposes a method to improve functional properties (e.g. hardness and wear resistance) by means of alloying the surface of the sintered duplex steel with Cr3C2 + 10% NiAl powder. The results of optical microscope metallography, SEM/EDX, XRD analysis and microhardness and wear resistance measurements are also presented. The surface alloying with Cr3C2 is a manufacturing method of surface layer hardening in sintered stainless steels and modification of surface layer properties such as hardness and coefficient of friction.
EN
The article presents a case study of the use of the Noriaki Kano model, which allows the identification of the characteristics of the perfect product from the perspective of a potential customer. One of the basic assumptions of the Kano model is the variability of customer requirements, which with the passage of time and copying attributes of a product by competing companies, socalled "stunning" factors become common and become expected attributes, then the desired factors, and in the final phase the discouraging factors. The studies of features, of the perfect product were carried out in the company of processing meat and vegetable. There were identified four groups of features: attracting, standard, one-dimensional and neutral. Based on obtained data there were modified packaging and changed areas of allocating given type of assortment on the market.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku wykorzystania modelu Noriakiego Kano, który pozwala na wyodrębnienie cech idealnego produktu z perspektywy potencjalnego klienta. Jednym z podstawowych założeń modelu Kano jest zmienność wymagań klienta, które wraz z upływem czasu i kopiowaniem atrybutów produktu przez konkurencyjne firmy, tzw. czynniki „zachwycające” powszednieją i stają się atrybutami oczekiwanymi, następnie zaś czynnikami pożądanymi, a w końcowej fazie czynnikami zniechęcającymi. Badania cech idealnego produktu przeprowadzono w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Wyodrębniono cztery grupy cech: wabiące, standardowe, jednowymiarowe i obojętne. W oparciu o uzyskane dane zmodyfikowano opakowania oraz zmieniono obszary alokowania danego typu asortymentu na rynku.
EN
The article presents the results of analysis, the use of continuous flow of logic at the stage of production planning and control of the company producing furniture. The concept of continuous flow tends to regulate the flow of materials in a manner that provides the shortest flow path without unnecessary activities (Muda is a Japanese word meaning waste), a constant takt and defined throughput at constant resource requirements for the so-called transfer of material through the whole process. In the study Glenday’d sieve method was used to identify the correct area, which requires the value stream mapping, and areas called excessive complexity, which do not provide added value. The use of Glenday’s sieve method made it possible to identify areas in which it must be improve production capacity.
EN
The article presents identification of problems during the implementation of Lean concept in small and medium-sized enterprises in Poland. Although the Lean methodology is recognized all over the world as one of the best and most effective ways to improve the functioning of enterprises, in Polish conditions exist serious problems with its implementation. Development of small and medium-sized enterprises is regarded as one of the measures of economic growth and a sign of healthy competition. The needs of the economy and the limited resources characterizing this enterprise sector imply the need to adjust its capacities to the requirements of the turbulent environment. In the analysis of problems there were used the results of questionnaire surveys conducted among representatives of the companies participating in the largest Lean conference in Central Europe.
12
Content available remote Influence of selected technological factors on fatigue strength
EN
The determination of the material fatigue limit is important with regard to the determination of safe service life of structural materials. Depending on the type of treatment and the type and size of introduced stresses, technological procedures can affect negatively or positively the fatigue properties of steel. Based on literature research and our own research, the article presents the influence of selected technological factors on fatigue properties. Our own studies were performed with the use of load high frequencies of 20 kHz in the ultra-high-cyclic area.
PL
Wyznaczenie granicy zmęczenia materiału jest istotne ze względu na określenie bezpiecznego resursu. W zależności od rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych i typu obróbki oraz wielkości wprowadzonych naprężeń zabiegi technologiczne mogą wpływać negatywnie lub pozytywnie na własności zmęczeniowe stali. W artykule przedstawiono na podstawie badań literatury oraz własnych, wpływ wybranych czynników technologicznych na własności zmęczeniowe. Badania własne przeprowadzono z zastosowaniem wysokich częstotliwości obciążenia 20 kHz w obszarze ultra wysokocyklowym.
PL
W artykule podano ocenie możliwość wykorzystania wybranych instrumentów zapewnienia jakości w szeroko pojętym procesie łączenia włókien światłowodowych w branży telekomunikacyjnej. W publikacji zwrócono uwagę na wymagania łączeniowe w aspekcie stosowanych materiałów i metod, scharakteryzowano, wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej w procesie łączenia włókien światłowodowych materiały oraz metody. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania metod QFD i FMEA jako instrumentów, które umożliwić mogą zapewnienie jakości w procesie łączenia włókien światłowodowych, zarówno pod kątem wykrycia i usunięcia ewentualnych błędów w procesie produkcji, jak również modernizacji i dostosowania do potrzeb rynku procesu łączenia włókien światłowodowych. Przedstawiono również wnioski wynikające z możliwości zastosowania metod QFD i FMEA w zakresie usprawnienia procesu łączenia włókien światłowodowych w branży telekomunikacyjnej.
14
EN
In this work are defined steels requirements, which are used in the construction of semi-trailers car. Mechanical properties and fatigue of selected high-strength steel are shown in the paper. Complete characterization of the tested materials will be the base to identify new applications of these material in the construction of semi-trailers. From the practical point of view the durability of some components in the automotive industry and similar technical applications such as special semitrailers is ranging between 108 and 1010 cycles. But, only few experimental results beyond 107 cycles are available now. The main objective of this research was to provide independent results to the company which uses Hardox steel in the construction of semitrailers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych dwóch typów żeliwa sferoidalnego (perlityczno-ferrytycznego oraz ferrytyczno-perlitycznego) w obszarze wysokiej i ultrawysokiej liczbie cykli. Do badań zastosowano wysokofrekfencyjną maszynę zmęczeniową KAUP-ZU. Przeprowadzono badania powierzchni przełomów, badania koncentrowały się na analizie mechanizmu pękania zmęczeniowego.
EN
This paper presents the results of fatigue tests of two types of nodular cast iron (per pearlite-ferrite and ferrite-pearlite) in the high and ultra-high number of cycles. Fatigue tests were applied at high-frequency using ultrasonic testing equipment KAUP-ZU. Fracture analysis were conducted. The researches were focused on the analysis of the fatigue cracking mechanism.
EN
This work presents a study of the fatigue properties in the example of Swedish steel Hardox 400. Fatigue tests were carried out in the area of high and ultra-high cycle region. From the practical point of view the durability of some components in the automotive industry and similar technical applications such as special semitrailers ranges between 108 and 1010 cycles. But, only a few experimental results beyond 107 cycles are available now. The main objective of this research was to provide independent results to the company which uses Hardox steel in the construction of semitrailers. Selected mechanical and fatigue tests were carried out with the aim to study fatigue properties of Hardox steel. Based on the obtained experimental results the fatigue properties of this still not well recognized type of steel are discussed.
17
Content available Controlling of the logistic processes
EN
The paper presents analysis of the controlling application in logistic processes in the foundry of the cast iron. Controlling of quality was introduced in order to raise efficiency of the foundry of the cast iron management. A comparative method was applied to examinations. Two spheres were compared to managing of the organization: managing the quality by the sphere with the zone of management with finances. The purpose of this action is finding common features when supervising tasks in both these zones.
EN
This study focuses on ISO evaluation of process capability in the production of hydraulic components according to ISO 9001: 2008 Quality Management Systems requirements. Statistical process control is analysed on the basis of normality and stability of the process, and c cutting process capability indices Cp and Cpk are calculated. The values obtained for indices are Cp = 3.29 and Cpk = 0.73. Therefore, it can be considered the process is capable.
PL
Przedstawione badania dotyczą analizy zdolności jakościowej procesu produkcji elementów h hydraulicznych zgodnie z normą ISO 9001: 2008 (W Wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością). Statystyczna kontrola procesu cięcia jest analizowana na podstaw wie rozkładu normalnego i analizy zdolności jakościowej procesu w oparciu o współczynniki Cp i Cpk. Uzyskane wyniki współczynników wynoszą odpowiednio Cp = 3,29 i Cpk = 0,73. W oparciu o uzyskane wyniki możemy uznać, że proces jest statystycznie uregulowany, ale przesunięty względem wartości nominalne ej.
EN
The quality of provided educational service, its perception by students as well as employers in the market is an important element in the positioning of future employee in the labour market. We can conclude that the completion of the university with an established reputation can help in a graduate career. There is therefore a necessity, not only statutory but also market, to research quality and integrity of provided educational services. The article presents research results of quality of provided services based on the level of satisfaction of students majoring in Management and Production Engineering at the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology. The study will be expanded in the future on the results of perception of quality of educational services from the perspective of employers who employ students of analyzed university.
PL
Jakość świadczonych usług edukacyjnych, jej postrzeganie przez studentów, jak i pracodawców na rynku jest istotnym elementem umiejscawiania przyszłego pracownika na rynku pracy. Możemy stwierdzić, że ukończenie uczelni o ugruntowanej renomie może pomóc w karierze absolwenta. Istnieje zatem konieczność, nie tylko ustawowa, ale także rynkowa, do badania jakości i integralności świadczonych usług edukacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań jakości świadczonych usług na podstawie poziomu satysfakcji studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Badanie zostanie w przyszłości rozbudowane o wyniki postrzegania jakości usług edukacyjnych z perspektywy pracodawców, którzy zatrudniają studentów analizowanej uczelni wyższej.
EN
Guarantee of quality and safety exploitation of machines and equipment is a significant factor in the design and manufacture of these components. This paper presents an analysis of fatigue test results of samples in the bending load on the rotation in the range from 104 to 107, the number of cycles of applied load, with a frequency of 40 Hz. Whöler curve shows the results of the fatigue properties of steel S355J2 which is used in the construction of vehicles. There was also carried out a fractographic analysis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.